ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߛߊߟߌߝ ߞߋߕߊ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߛߊߟߌߝ ߞߋߕߊ߬/ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߢߊ߰ߙߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬،ߊ߬ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߘߓߊ߬ߓߌ߬ߟߊ ߕߋ߬ߟߋ߂߅/߁߉߄߉ ߟߊ߫ ߖߏ߬ߟߌߓߊ߬ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲߸ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߝߐߟߌߟߊ ߣߌ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬،ߡߐ߬ߣߍ߲߬ߜߍ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫،

ߊ߬ ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߘߊ:ߘߓߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߅/߁߉߄߉ߞߙߊߞߏ:Lang-nqo

ߊ߬ ߡߏߦߌߦߌߟߊ:ߖߏ߬ߟߌߓߊ߬

ߊ߬ ߓߊ߯ߙߘߊ:ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ

ߊ߬ ߝߊ߬ ߖߡߊߣߊ:ߡߊ߬ߟߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ { ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ }

ߊ߬ ߝߊ߬ ߘߎ߮ ߖߏ߬ߟߌߓߊ߬

ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ:ߞߎ߲ߓߊ߫ ߡߞߊ߬ߟߎ߫

ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍߦߙߐ߫:salifkeita.net

 ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߋ߬߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬،ߊ߬ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߖߋ߬ߟߌ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߣߎ߲߬،ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ߡߐ߰ߣߍ߲߬ߜߍ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߓߏ߲߬ߢߊ߬ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫،ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߐߝߍ߬ ߊ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߲߫ ߘߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫߸