ߞߊ߯ߓߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߞߊ߯ߓߊ߫ ߦߋ߫ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߐ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߎߓߋߘߊ ߘߏ߫.

ߞߊ߯ߓߊ߫
ߞߊ߯ߓߊ߫ ߘߏ߲߬ߘߊ
ߞߊ߯ߓߊ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߡߊ߬ߟߌ ߔߊ߬ߔߘߊ ߘߐ߫
ߞߊ߯ߓߊ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߔߊ߬ߔߘߊ ߘߐ߫
ߞߊ߬ߝߏ.

ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲

ߞߊ߬ߝߏ߬ ߓߏߟߏ߲.

ߡߊ߬ߟߌ.

ߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߐ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲.

ߞߊ߯ߓߊ߫

ߛߌ߰ߓߊ߮ ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ ߁߇ ߂߃߂
ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ ߛߙߍߘߍ (ߜ.ߕ)


ߞߊ߯ߓߊ߫ ߓߏߟߏ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߯ߓߊ߫ ߓߏߟߏ߲ ߦߋ߫ ߓߏ߲߫ ߠߊߕߌ߲ߕߊ߲ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߕߏ߬ߝߊ ߘߐ߫߸  ߞߴߊ߬ ߕߌߓߊ ߞߍ߫ ߕߏ߬ߙߞߋ߬ߡߊ ߘߌ߫߸ ߓߙߊ߫ ߞߣߍ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߛߏ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߛߏ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲. ߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡ.ߟ.ߛ.ߟ.ߟ.ߟ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߕߊ߲߬ ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߗߍ ߞߍߦߙߐ ߘߏ߫ ߘߌ߫. ߊ߬ ߕߟߌ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߫ ߓߍ߯ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߡߐ߰ߦߊ ߖߐ߯ߙߊ߲ߒߕߊ߲߫ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߂߀߀߉ ߟߊ߫.

ߞߙߎ߬ߞߊ߲߬ ߝߎߥߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߙߎ߬ߞߊ߲߬ ߝߎߥߊ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߯ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߛߏ߰ߟߏ߲߬ ߖߘߊ߬ ߞߋߕߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߡߊߞߟߌ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߁߂߃߆ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߞߙߎ߬ߞߊ߲߬ ߝߎߥߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߦߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ߦߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߝߟߐ ߘߌ߫߸ ߡߐ߱ ߤߊߞߍ߫ (ߘߙߏߥߊ ߘߋ߬ ߟߐߡ) (ߤߎߡߊ߲ߣ ߙߊߌߕ) ߛߎߡߊ߲ߣߍ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬.


ߣߊߡߎ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߣߴߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߯ߓߞߊ߫ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߭ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬߸ ߌ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߦߊ߲߬ ߞߊ߲߬.


ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߣߴߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߯ߓߞߊ߫ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߭ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬߸ ߌ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߦߊ߲߬ ߞߊ߲߬.


ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߊ߰ߣߌ߲߬ ߣߴߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߯ߓߞߊ߫ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߭ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬߸ ߌ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߦߊ߲߬ ߞߊ߲߬