ߊߟߊߛߊ߲ߣ ߘߙߊ߬ߡߊ߲ߣ ߥߊߕߙߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߊߟߊߛߊ߲ߣ ߘߙߊ߬ߡߊ߲ߣ ߥߊߕߙߊ߫ (ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߄߂ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߕߟߋ߬ ߁߭ ߟߋ߬ ߡߊ߬) ߦߋ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߂߀߁߀ ߠߊ߫.

ߊߟߊߛߊ߲ߣ ߘߙߊߡߊߣ ߥߊߕߙߊ
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߺߊ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Alassane Dramane Ouattara ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߊߟߊߛߊ߲ߣ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߥߊߕߙߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߁ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ 1942 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߘߌ߲ߓߏߞߙߐ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬Sita Ouattara ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊߘߏߡߣߌߞ ߥߊߕߙߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ, ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߊ߲ߕߌ߮, Minister of the Economy and Finance of Ivory Coast ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊߘߑߙߍߞߑߛߍߟ ߖߊ߯ߓߘߊ, ߥߊߙߑߕߐ߲ߣ ߖߊ߯ߓߘߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߙߎߞߊߜߋ߲߫ ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߓߍ߯ߦߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߡߍ߲ ߘߐ߫2010 Ivorian presidential election, 2015 Ivorian presidential election ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttp://www.ado.ci/accueil.php ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ ߓߊ߯ߙߘߊ ߘߌ߫߸ ߥߊߕߙߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߞߘߐߛߌ߮ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߜߍߓߏ߲ (ߓߛߋߊߏ) ߝߣߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߁߉߉߀ ߣߍߣߍߓߊ ߣߌ߫ ߁߉߉߃ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫߸ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߤߎߝߎߋߕ ߓߎߥߊߢߋ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߗߋߘߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬. ߥߊߕߙߊ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ߠߞߊ ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߯ߟߌ (ߞ.ߟ.ߞ) ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߁߉߉߉ ߟߊ߫߸ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎߞߊ ߘߏ߫. ߥߊߕߙߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏߙߊ߲߫ ߜߊ߬ߜߏ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫ ߂߀߁߀ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߕߟߋ߬ ߄ ߣߌ߫ ߂߀߁߁ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߁߁ ߠߎ߫ ߕߍ߫.

ߝߏߣߌ߲ߞߋߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߥߊߕߙߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߄߂ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߕߟߋ߬ ߁߭ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߘߌ߲ߓߏߞߙߐ߬߸ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫. ߊ߬ ߓߐߛߎ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߝߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ߦߌߟߊ ߘߐߓߍ߲߬ ߞߐ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߘߐ߫, ߣߴߊ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߥߊߕߙߊ߫ ߡߊ߲ߛߟߊ ߘߌ߫, ߊ߬ߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߓߐߖߎ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߞߊߟߏߙߌߦߊ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߑߙߍߞߑߛߍߟ ߌ߲ߛߑߕߌߕߎߕ ߐ߬ߝ ߕߍߞߑߣߟߏߖߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߕߐ߮ ߓߘߊ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߘߑߙߍߞߑߛߍߟ ߖߊ߯ߓߘߊ ߘߌ߫߸ ߝߌߟߊߘߍߟߑߝߌ߫߸ ߔߍ߲ߛߌߟߑߝ߭ߊߣߌ߫. ߥߊߕߙߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߡߊߣߐ߬ߟߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߁߉߆߇ ߟߴߊ߬ ߣߌ߫ ߝߏߘߋߦߊ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߁߉߇߂ ߟߊ߫ ߔߍ߲ߛߌߟߑߝ߭ߊߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫. ߁߉߉߁ ߠߊ߫߸ ߥߊߕߙߊ߫ ߞߊ߬ ߘߏߡߣߌߞ ߣߎߝ߭ߌߦߊ߲߫ ߝߘߎ߫߸ ߡߏ߬ߛߏ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߝߓߊ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߓߐߛߎ߲ ߦߋ߫ ߦߊ߬ߤߎߘߌߦߊ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߘߎߛߘߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߔߙߋߛߑߕߌߜ߭ߋ߫ ߛߏߕߌ߯ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߔߊ߬ߙߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߁߆߲ ߠߊ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߟߎ߫ ߓߊ߯ߙߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߦߊ ߞߘߐߛߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߘߌ߫ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߘߌ߭.ߛߌ߬߸ ߁߉߆߈ ߣߌ߫ ߁߉߇߃ ߟߎ߫ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊߢߎ߲ߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߜߍߓߏ߲ ߟߊ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߟߊ߫ ߔߊ߬ߙߌ߬߸ ߁߉߇߃ ߣߌ߫ ߁߉߇߅ ߟߎ߫ ߕߍ߫. ߊ.ߕ.ߞ.ߕ.ߜ / BCEAO ߟߊ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߟߊߟߌߓߊ߯ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߣߌ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߗߋߕߌ߮ ߘߌ߫ ߁߉߇߅ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߣߌ߫ ߁߉߈߂ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ ߘߌ߫ ߁߉߈߃ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߣߌ߫ ߁߉߈߄ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߟߎ߬ ߕߍ߫. ߁߉߈߄ ߣߍߣߍߓߊ ߣߌ߫ ߁߉߈߈ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߞ.ߡ.ߞ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߗߋߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߁߉߈߇ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫߸ ߞ.ߡ.ߞ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߗߋߕߌ߮ ߟߊߟߌߓߊ߮ ߘߌ߫. ߁߉߈߇ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߂߈߸ ߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊ.ߕ.ߖ.ߕ.ߜ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߍ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߁߉߈߈ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߂߈ ߡߊ߬. ߥߊߕߙߊ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߟߊ߫ ߞߏߟߊߝߛߊߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏߟߊߜߍߟߊ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ߬ ߢߌߡߊ.

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߡߊ߬ߘߎ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߁߉߉߀ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߟߊ߫߸ ߞ.ߡ.ߞ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߛߏ߯ߙߏߦߊߟߌ ߞߊ߬ (programme d'ajustement structurel) ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߝߋ߬ߟߌߞߛ ߤߎߝߎߋߕ ߓߎߥߊߢߋ ߞߘߊߡߊ߫߸ ߞߊ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߥߊߕߙߊ߫ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߓߊߛߌ߯ߟߌ ߣߴߊ߬ ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ߬ߟߌ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߟߌ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߘߍ߬ߘߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߥߊߕߙߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߗߋߘߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊ.ߕ.ߞ.ߕ.ߜ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߦߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫߸ ߁߉߉߀ ߣߍߣߍߓߊ ߇߸ ߛ߭ߊߙߟ ߞߏ߬ߣߊ߲ ߓߊ߬ߣߌ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߴߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߊ.ߕ.ߖ.ߕ.ߜ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ߬ ߡߊ߬ߞߐߣߐ߲ ߘߌ߫߸ ߞ.ߡ.ߞ ߟߊ߫ ߞߘߊߡߊߟߌ ߟߊ߫. ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐߦߊ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߥߊߕߙߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߊ߯ߛߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫ ߊ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߟߊߘߦߊ߬ߓߊߟߌߦߊ ߣߌ߫ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߡߊߛߐ߬ߛߐ ߞߊ߲߬ ߞߊߙߏ߫ ߁߈ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߤߎߝߎߋߕ ߓߎߥߊߢߋ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߁߉߉߃ ߕߙߊߓߊ ߣߴߊ߬ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߕߍ߫. ߤߎߝߎߋߕ ߓߎߥߊߢߋ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߉߃ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߕߟߋ߬ ߇ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߍ ߥߊߕߙߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߊ߬ߞߏ ߟߊߛߋ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߝߊߙߌߕߊߣߍ߲ ߘߌ߫. ߏ߬ ߞߍ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߎߘߎ߲߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߢߌ߬ߣߌ߲߬ ߛߍߘߏ߲ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߥߊߕߙߊ߫ ߣߌ߫ ߤߊ߲ߙߌ߫ ߞߏ߬ߣߊ߲߫ ߓߋ߬ߘߌߦߋ ߕߍ߫߸ ߝߊ߬ߛߏ ߝߊ߬ߛߏ߬ߜߙߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߎߡߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߣߘߐ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߏ ߞߊ߲߬ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߞߏߟߌߞߏߟߌ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߊߡߊ߬ߙߊ ߟߊߘߤߊ߬ ߓߋ߬ߘߌߦߋ ߢߍ߫ ߞߎߟߊߞߏߕߍ߫ ߣߌ߫ ߤߎߝߎߋߕ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߘߛߍ߫ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫. ߏ߬ ߞߍ߸ ߓߋ߬ߘߌߦߋ ߞߊ߬ ߢߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߥߊߕߙߊ߫ ߝߣߊ߫ ߓߙߐߕߐ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐߦߊ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߉ ߡߊ߬. ߥߊߕߙߊ߫ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߞ.ߡ.ߞ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊߕߌ߮ ߛߙߍߞߍ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߁߉߉߄ ߞߊ߬ߙߊ߬ߝߐ ߣߌ߫ ߁߉߉߉ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߕߟߋ߬ ߃߁ ߠߋ߬ ߕߍ߫.

߁߉߉߅ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߁߉߉߅ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߘߎߥߊ߲ߘߟߌ ߢߍ߫߸ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ ߞߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߘߏ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ ߟߎ߫ ߓߊ߬ߟߌ߫ ߟߊ߫ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߜߘߍ߫ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߣߐ߫ ߛߊ߲߬ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߘߐ߫. ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߏ߬ ߟߊߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߣߐ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߊߕߙߊ߫ ߟߋ߬ ߛߎߡߊ߲߫ ߠߊ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߍߝ.ߍ߲ߡ.ߌ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߊ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߁߉߉߀ ߟߊ߫. ߞߵߊ߬ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬߸ ߥߎ߬ߣߎ߲߬ߥߎ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߘߙߎ߬ ߞߴߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߏߦߌߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫ ߟߋ߬. ߞߙߎߞߊ ߘߏ߫ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߮ ߞߐߕߊ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߓߍ߯ߦߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߘߐ߫ (ߜ.ߓ.ߞ)߸ ߁߉߉߄ ߠߊ߫߸ ߞߙߎߞߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬߸ ߞߏ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ߠߞߊ ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߯ߟߌ (ߞ.ߟ.ߞ)߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߥߊߕߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߣߊ߬ߕߐ ߝߍ߫. ߥߊߕߙߊ ߣߌ߫ ߞ.ߟ.ߞ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊߕߌ߮ ߖߋߣߌ ߞߏߓߌߣߊ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߁߉߉߅ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߞߏߓߌߣߊ߫ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߥߊߕߙߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫: ߒ ߓߘߊ߫ ߓߌ߫ ߘߏ߲߭ ߠߴߌ ߝߍ߬. ߏ߬ ߞߍ ߞߙߎߞߊ ߞߊ߬ ߥߊߕߙߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߁߉߉߅ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߕߋ߬ߟߋ ߃ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߜߙߊ߬ ߝߟߐߡߊ ߛߋ߲߬ߝߍ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߋ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߡߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߛߋ߲ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߏ߬ ߞߍ ߥߊߕߙߊ߫ ߟߊ߫ ߕߐ߯ߦߊߟߌ ߏ߬ ߡߊߕߏ߲߬ߝߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߊ߫. ߞ.ߟ.ߞ ߞߵߊ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߏ߬ ߘߐ߫ ߟߏߙߊ߲߫ ߜߊ߬ߜߏ ߟߊ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߢߍߟߐ (FPI) ߟߎ߫ ߝߍ߬߸ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߓߐߓߊ߮ ߟߊߝߙߍ߫߸ ߜ.ߞ.ߓ.ߞ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߤߊ߲ߙߌ߫ ߞߏ߬ߣߊ߲߫ ߓߋ߬ߘߌߦߋ߸ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߥߛߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߣߐ߰ߦߊ߬ ߘߐ߫.

ߞ.ߟ.ߞ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞ.ߡ.ߞ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߗߋߕߌ߮ ߛߙߍߞߍߦߊ ߟߊ߫߸ ߥߊߕߙߊ߫ ߞߊ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߞߴߊ߬ ߟߐ߯ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬. ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞ.ߡ.ߞ ߟߊ߫ ߁߉߉߉ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞ.ߟ.ߘ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߁߉߉߉ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߕߟߋ߬ ߁߭ ߡߊ߬߸ ߞߙߎߞߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ߬ ߟߊߓߙߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߛߋ߲߬ߝߍ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߣߊ߬ߕߐ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߊ߬ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߘߐߞߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߬ߛߙߋ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߞߴߏ߬ ߦߴߊ߬ߟߋ ߟߊ߫ ߞߘߏߥߊߙߌߞߦߊ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߏߦߌߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߏ߬ ߞߍ߸ ߊ߬ ߘߐߕߐ߯ߛߌ߫ ߘߊ߫ ߞߎߡߊ ߏ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߞߴߊ߬ ߣߊ߬ ߛߓߍ ߏ߬ ߡߐߙߐ߲ߘߐ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬. ߞߊ߲ߕߌ߮ ߓߋ߬ߘߌߦߋ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߥߊߕߙߊ߫ ߦߋ߫ ߓߎߙߑߞߌߣߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߤߎߝߎߋߕ ߓߎߥߊߢߋ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߥߊߕߙߊ߫ ߦߴߊ߬ ߘߐ߰ߘߏ߲߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߕߊ߯ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߟߊ߫. ߥߊߕߙߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߓߍ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߉߉ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߘߐߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߕߌߖߌ߲ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߂߇ ߟߊ߫. ߥߊߕߙߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߟߐ߲߬ߗߋ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߟߊߓߐ߫ ߘߴߊ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߣߍߣߍߓߊ ߂߉߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߐߞߊ߲߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫: ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߘߴߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߠߊ߫. ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߕߊ߬ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߄߸ ߓߋ߬ߘߌߦߋ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫߸ ߥߊߕߙߊ߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߌ߮ ߞߊߙߏ ߛߊ߬ߓߊ ߞߐ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߉ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߓߋ߬ߘߌߦߋ ߟߊߥߟߏ ߕߍ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲߫ ߘߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߦߋ߫ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߍ߯ ߓߟߏ߫. ߏ߬ ߞߍ߫ ߛߌ߰ߞߊ߲߬ ߞߎߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߞߊ߲ߘߟߌ ߘߏ߫ ߝߍ߬ ߂߀߀߀ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߕߐ߲ߛߌ߰ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ ߟߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߕߍ߫ ߜߋ߲ߞߐ߯ߖߌߘߞߊ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߥߊߕߙߊ߫ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߂߀߀߀ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߘߐ߫. ߞߴߏ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߙߋߞߋ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߟߍ߬ ߝߟߐ ߛߊߓߎ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߂߀߀߂ ߟߊ߫. ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߓߑߟߍߛ ߞߐ߲ߔߊߥߏߙߋ߫ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲ ߥߊߕߙߊ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߵߏ߬ ߣߐ߰ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߠߎ߬ ߢߣߊ߫߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߝߘߎ߫ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߓߙߎߞߌߣߞߊ߫ ߘߌ߫߸ ߗߍ߭ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫. ߞߊ߲ߕߌ߮ ߜߊ߬ߜߏ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߂߀߀߇ ߘߓߊ߬ߕߊ ߆ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߥߊߕߙߊ߫ ߘߌߣߊ߬ ߕߘߍ߬ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߘߐ߫. ߥߊߕߙߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߞ.ߟ.ߞ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߜߙߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߛߋ߲߬ߝߍ߫߸ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߟߋ߬ ߁߭ ߣߴߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߃ ߡߊ߬ ߂߀߀߈ ߠߊ߫: ߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߙߎߞߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߛߊ߲߬ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߞߘߐ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߎߙߎ߲ߕߌߓߊ߯ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߡߊߞߟߌ߫ ߞߎ߲߬ߜߙߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫߸ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߙߊ߬ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߕߊ߯ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫ ߥߊߕߙߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߢߊߞߘߐ߫ ߞߴߊ߬ߟߋ߬ ߕߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߜߊ߬ߜߏ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߟߊߜߍߣߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬. ߞ.ߟ.ߞ ߣߌ߫ ߜ.ߞ.ߓ.ߞ ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߤߎߝߎߋߕߑߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߯ߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߥߊߕߙߊ߫ ߣߌ߫ ߓߋ߬ߘߌߦߋ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߞߎ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߝߘߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߢߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߟߊ߬ߞߎ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߝߟߐ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߛߎߘߊ߲ߓߊ߮ ߞߊ߲߬ ߟߊ߬ߞߎ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߐ߫.

߂߀߁߀ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߣߴߊ߬ ߞߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߥߊߕߙߊ߫ ߦߋ߫ ߎ߳ߣߍߛߑߞߏ ߟߊ߫߸ ߂߀߁߁ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߠߊ߫

ߞߍ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߌߟߡߊ ߓߊߖߎߡߊ: ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߂߀߁߀ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߣߌ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߂߀߁߀-߂߀߁߁ ߞߏߖߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߡߍ߲ ߕߎ߲߬ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߂߀߀߅ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߊߕߎ߲߬ߕߎ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߞߍ߫ ߂߀߁߀ ߣߍߣߍߓߊ ߟߊ߫. ߞߐߝߟߌ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߘߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ߫ ߓߟߏ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߟߐ߬ߒ߬ߗߋ߬ߟߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߓߟߏ߫ ߥߊߕߙߊ߫ ߡߊߞߍߘߊ߮ ߟߊ߫߸ ߞߊ߲ߛߏ߲ߠߌ߲ ߢߍߛߌߟߊ߲ߢߍ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߞߏ߫ ߜߊ߬ߜߏ ߓߘߊ߫ ߓߣߐ߬ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ߫ ߞߘߐ ߟߊ߫ ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲ ߢߊߞߘߐ߫. ߏ߬ ߞߍ߸ ߜߊ߬ߜߏ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߞߊ߬ ߞߐߝߟߌ ߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌߘߊ ߓߘߊ߸ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߙߏ߲ ߘߍ߬ߜߍ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߡߙߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߞߎߘߊ ߡߎߙߎ߲ߕߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߟߊ߬ߞߙߐ߬ߛߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߵߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߫߸ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߍ߭ ߞߵߏ߬ ߟߊߛߙߋߦߊ߫. ߞߐߝߟߌ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߎߡߦߊ ߞߊ߬ ߞߏ ߥߎߦߋ߲ ߥߙߊ߬ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫. ߛߌ߰ߞߊ߲ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌߘߊ ߡߍ߲ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜߊ߬ߜߏ ߞߏߟߊߘߍߢߐ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ߫ ߇ ߞߐߝߟߌ߫ ߟߊߘߤߊ߬ߓߊߟߌ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߞߏ߫ ߜߊ߬ߜߏ ߓߘߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߛߎߘߊ߲߫ %߅߁ ߠߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߥߊߕߙߊ߫ ߟߋ߬ ߛߎߘߊ߲ߣߍ߲߫ %߅߄ ߠߊ߫߸ ߦߏ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲. ߜߊ߬ߜߏ߬ ߓߊ߲ߣߍ߲ ߟߊߛߌ߰ ߟߊ߫߸ ߥߊߕߙߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߛߎߘߊ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߊߛߌ߰ ߞߍ߲߬ߞߍ߲ ߝߍ߬. ߞߴߏ߬ ߞߍߢߊ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߤߊߡߌ߲߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߟߍ ߞߐߕߊ߲ߞߏ ߘߐ߫: ߞߟߍ߬ߡߊ߬ߓߏ߬ߙߌ߬ߟߊ ߥߊ߯ ߦߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߓߌ߬ߟߊ߬. ߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߍ߭ ߞߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ ߊߝߙߌߞߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߘߐ߫ ߕߊߓߏ߫ ߒߓߋߞߌ߫ ߗߋ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߓߊ߲߫ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ߞߊ߲ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߏߢߊߓߐߟߌ ߘߏ߫ ߟߊߓߐ߫ ߞߊ߬ ߊߟߊߛߊ߲ߣ ߥߊߕߙߊ߫ ߡߊߟߐ߲߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߘߐ߫ ߛߎߘߊ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߞߊߝߏ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߍ߭ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߜߋ߲߫ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߟߊߘߎ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊߞߎ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߍ߭ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߊ߫ ߓߛߌ߬ߟߌ ߟߊߘߎ߲߫. ߂߀߁߀ ߠߊ߫߸ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߝߊߙߌ߲ ߒߜ߭ߋߛߊ߲߫ ߦߊ߬ߏ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߣߌߦߥ ߦߐߙߞ߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߕߎ߲ߞߊߙߊ߲ߞߋߦߊ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߘߊ ߝߛߍ߬ߝߛߍ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߛߋ߲߬ߝߍ߫߸ ߊ߬ ߞߍ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲ ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߛߣߍ߫ ߊ߬ ߟߊߘߤߊ߬ߓߊߟߌߦߊ ߞߊ߲߬: ߜ.ߥ ߉ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲߫ ߄߀߀߀߸ ߡߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ ߖߛߐߟߊ߲߫ ߂߀߀ ߀߀߀߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊߞߙߌߡߏߗ߭ߍߣ ߞߌ߬ߛߍ߬ߜߘߊ߬ ߅߀ ߀߀߀߸ ߞߊ߬ ߡ.ߟ.ߛ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߞߋ߲߬ߛߎ߲߬ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߕߌߢߍ߫. ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߛߏ߬ߝߊ߬ߞߎ߲߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߍߓߊ߯ߦߊߟߌ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߛߓߍ (ߔߊߛߑߔߐߙ) ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߊ߬ ߞߏߢߊߞߍߢߐ߲߮ ߡߊߌߗߊߍߟ ߓߊߙߌ ߛ߭ߏߙ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝ߭ߌߙߑߗ߭ߣߌ߫߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߖߎ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߂߀߁߀ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߏߖߊ ߟߊߥߟߌ߬ ߂߀߁߀-߂߀߁߁ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߟߍ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲. ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߘߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߤߊߞߍ ߕߌߢߍ߫ ߞߏ ߝߐ߫ ߝߊ߲߭ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߓߟߏ߫. ߡߐ߱ ߗߡߍ߬ ߦߙߌߞߊ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߘߏ߬ߞߏߦߌ߬ ߛߏ ߞߣߐ߫. ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߓߌ߫ ߦߙߌߞߊ ߝߊ߰ ߓߑߟߏߟߋߞߍ߲߫ ߛߏ ߝߣߊ߫ ߘߊߝߍ߬. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߣߌ߫ ߡ.ߟ.ߛ (ߟߏߣߌ) ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ ߟߎ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߜߊ߬ߜߏ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߜߊ߬ߜߏ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊߞߍߦߙߐ ߟߊߖߌ߱ ߞߐ߫ ߂߀߁߁ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߁߁ ߡߊ߬. ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐߕߌߢߍ߫ ߘߊ߫ ߓߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߓߟߏ߫߸ ߟߊ߬ߞߙߐ߬ߛߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߟߊߘߍ߱ ߘߌ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߥߊߕߙߊ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߜߋ߲ߞߐ߯ߖߌߘߞߊ ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߰. ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ ߞߐ߲߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߓߙߊߞ ߏߓߡߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߍ߮ ߘߝߐ߬ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌ ߍ߲ߣ ߍ߲ߣ ߞߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊߕߌ߮ ߤߌߟߊߙߌ߬ ߞߑߟߌ߲ߕߐ߲ߣ ߞߏߝߐ߫ ߞߴߊ߬ ߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߜߊ߬ߜߏ ߡߌ߬ߘߊ ߦߋ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߬߫ ߢߣߊߡߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߥߏ߬ߞߍ߬ߟߊ (ߘߌߞߑߕߊߕߍߙ) ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߫ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߠߎ߬ ߡߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫.

߂߀߁߂ ߝߘߎ ߤߊߞߍ ߛߌ߬ߕߊߙߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߲ߕߌ߮ ߥߊߕߙߊ߫ ߡߙߌߣߊ߲ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߞߐ߫ ߂߀߁߂ ߟߊ߫߸ ߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊߓߋ߬ ߝߘߎߞߏ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߞߎߘߊ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߞߍߕߐ߫ ߦߋ߫ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ ߘߐߞߢߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߟߎ ߞߣߐ߫. ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߫ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߡߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲ ߏ߬ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߙߎߝߊ߫ ߜߘߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬߸ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߓߍ߯ߦߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫. ==ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲߸ ߂߀߁߅ ߟߊ߫ ߦߌߟߡߊ ߓߊߖߎߡߊ: ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߂߀߁߅ ߟߊ߫ ߊߟߊߛߊ߲ߣ ߘߙߊߡߊߣ ߥߊߕߙߊ߫ ߞߊ߬ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߛߎߘߊ߲߫ ߛߊ߲߬ ߅ ߘߌ߫ ߂߀߁߅ ߟߊ߫߸ ߞߊ߲߫ %߈߄ ߡߊߜߍ߲ ߘߌ߫. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߂߀߁߈ ߠߊ߫߸ ߞߊ߲߫ ߂߂߉ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߟߊ߫ %߈߃.߆߆߸ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߓߊ߮ ߞߍ߫ ߘߊ߫ %߅߄.߆߃ ߘߌ߫߸ ߥߊߕߙߊ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߎ߰ ߕߣߍߣߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ %߅߀ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߞߎ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߍ߬ߘߏ߲߬ߢߐ߲߰ ߜߘߋߜߘߋ ߕߊ߫ %߉ ߢߊߞߘߐ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߍߝ.ߔߋ.ߌ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫߸ ߔߊߛߑߞߊߟ ߊߝߌ߫ ߒߜ߭ߋߛߊ߲߫. ߞ.ߟ.ߞ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߜߙߊ߫ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲߫ ߛߓߊߣߊ߲ ߝߍ߬߸ ߂߀߁߇ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߁߀ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߥߊߕߙߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊߛߎߘߊ߲߫ ߞ.ߟ.ߞ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߞߊ߬ ߤߊ߲ߙߌߦߍߕ ߖߓߊ߬ߕߋ߫ ߟߋ߬ ߞߏߝߐ߫ ߞߏ߫ ߞߵߏ߬ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߏ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫.

ߜߟߌߦߊ ߟߎ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]