ߊߡߊߘߎ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߌ߲߫ ߕߎ߬ߙߋ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߊߡߊߘߎ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߌ߲߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ( ߊߕߋߕߋ) ߊ߬ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߡߏߕߌ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫، ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐ߫ ߣߴߏ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߡߊ߬ߟߌ، (ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߣߍߣߍߓߊ ߕߟߋ߬ ߄߲ ߁߉߄߈-߂߀߂߀ ߣߍߣߍߓߊ\߁߀) ߞߊ߬ ߛߊ߬ ߕߎߙߑߞߌ߫ ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߇߂ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ ߆ ߡߊ߬.

ߊߡߊߘߎ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߌ߲߫ ߕߎ߬ߙߋ߫
Amadou Toure.jpg
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Aamadu Tumaani Tuuree ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߊߡߊߘߎ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߕߎ߬ߙߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߄ ߣߍߣߍߓߊ 1948 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊMopti ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߉ ߣߍߣߍߓߊ 2020 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ ߘߌߦߊIstanbul ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߝߙߊ߲߬ߛߍ߬ߞߊ߲, Fula ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ, ߛߏ߬ߝߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߲ߕߌ߮, ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊRyazan Airborne Command High School ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߙߎߞߊindependent politician ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߡߍ߲ ߘߐ߫2007 Malian presidential election, 2002 Malian presidential election ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߐߢߐ߲߯ߞߐTuareg rebellion (1990-1995) ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲Grand Officer of the Legion of Honour, Order of José Martí, Grand Star of the Decoration for Services to the Republic of Austria, National Order of Mali, Order of Adolphe of Nassau ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫


ߊߕߋߕߋ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߘߐ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߡߌ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߞߍ߫ ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ ߕߟߋ߬ ߈ ߛߊ߲߭ ߂߀߀߂ ߣߌ߫ ߕߙߊߓߊ ߕߋ߬ߟߋ߫߂߂ ߛߊ߲߭ ߂߀߁߂ ߕߍߟߊ߫ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߋ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊ߲ߛߏ߲ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߡߎߛߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߟߊ߫، ߕߙߊߓߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߂ ߛߊ߲߭ ߁߉߉߁ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߌߣߍ߲ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊ߲ߛߏ߲ ߛߊ߲߬ߦߟߍߡߊ ߘߐ߫. ߛߊ߲߬ ߁߀ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߐߝߍ߬ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߓߟߏߓߐ߫ ߕߏ߲ߕߌ߯ߦߊ ߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߦߏ߫ ߕߏ߲ߒߕߊ߲ ߸  ߞߵߊ߬ ߞߊ߲߫ ߠߊߓߐ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߞߐ߫ ߂߀߀߂ ߢߣߊߕߊߟߌ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߣߊ߫ ߏ߬ ߟߋ߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ ߘߌ߫. ߛߊ߲߭ ߂߀߁߂ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߐߘߐ߲߫ ߝߍ߫ ߞߟߍ ߡߊ߲ߞߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊ߲ߛߏ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫، ߕߙߊߓߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߁ ߥߎ߬ߙߊ߬ߘߊ߫ ߝߍ߬.