ߓߍߙߑߣߊߙ ߡߐ߲ߜ߭ߏߡߋ߬ߙߌ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߜߘߋߕߌ߮ ߓߍߙߑߣߊߙ ߟߐߥ ߡߐ߲ߜ߭ߏߡߋ߬ߙߌ߫߸ ߍߟ ߊ߯ߟߊߡߌ߲ߣ ߘߍ߬ߘߊ ߝߊߙߌ߲ ߡߐ߲ߜ߭ߏߡߋ߬ߙߌ߫߸ KG , GCB , DSO , PC , DL ( / m ə n t ɡ ʌ m ər i  ... æ l ə m eɪ n /  , ߣߍߣߍߓߊ ߁߇/߁߈߈߇-߁߉߇߆ ߕߙߊߓߊ), ߊ߬ ߞߊ߲߬ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߡߐ߲ߕߌ߫ ߣߌ߫ ߛߑߔߊߙߑߕߊ߫ ߖߍ߬ߣߍߙߊߟ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߛߏ߬ߝߊ߬ߥߣߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫.

ߓߍߙߑߣߊߙ ߡߐ߲ߜ߭ߏߡߋ߬ߙߌ߫
Bernard Law Montgomery.jpg
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Allegianceߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Bernard Montgomery ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߓߍߙߑߣߊߙ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߡߐ߲ߜ߭ߏߡߋ߬ߙߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ߬ ߡߐߟߐ߲ߝ߭ߌߛߑߞߐ߲ߕ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߁߇ ߣߍߣߍߓߊ 1887 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߞߋߣߌ߲ߜ߭ߑߕߐ߲߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߂߄ ߕߙߊߓߊ 1976 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ ߘߌߦߊߊߟߑߕߐ߲߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߭ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊߓߙߎߓߏߟߌߦߋ߫ ߊߓߋ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߝߊ߬ߤߊ߲ߙߌ ߡߐ߲ߜ߭ߏߡߋ߬ߙߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߣߊ߫ߡߏߘ ߝߊߙߊ߯ߙ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬Brian Frederick Montgomery ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊߋߟߌߖ߭ߊߓߍߕ ߞߊߙߑߝ߭ߊ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ ߠߎ߬ߘߊ߬ߝ߭ߌߘ ߡߐ߲ߜ߭ߏߡߋ߬ߙߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߛߏ߬ߝߊ, ߛߓߍߦߟߊ, ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊߟߐߙߘ ߓߏ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲, ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߟߊߟߌߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲, ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߛߑߕߊߝ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ (ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲) ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲߬ߕߐ߮ߡߐ߲ߕߌ߫, Monthy ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊRoyal Military College, Sandhurst ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߭ߙߊ ߘߌߦߊߟߐ߲ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ1908 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߖߟߊfield marshal ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Commander of (DEPRECATED)8th Army, 21st Army Group ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߐߢߐ߲߯ߞߐߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ, ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲, Irish War of Independence, 1936–1939 Arab revolt in Palestine ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬British Army ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߙߍߘߍ ߦߋ߫Q85892801 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߡߐ߲ߜ߭ߏߡߋ߬ߙߌ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍߟߌ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ ߟߋ߬ ߛߋ߲߬ߝߍ߫߸ ߙ߭ߏ߬ߦߊߟ ߥߐߥߌߞߑߛ߭ߊߙߌ ߛߏ߬ߝߊ߬ ߘߎ߯ߟߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫. ߡߐ߲ߜ߭ߏߡߋ߬ߙߌ߫ ߓߏ߲߫ ߘߴߊ߬ ߞߌߣߌ߲ߓߟߏ߫ ߓߙߊߛߊ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߞߌ߬ߛߍ ߛߋ߫ ߘߴߊ߬ ߖߐ߬ߝߐ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߍߟߑߗ߭ߌߞ ߓߐߕߏ߲ ߘߊߝߍ߬ ߟߋ߬ ߓߊߦߍߙ ߟߋ߬߸ ߌߔߙߍߛ ߞߟߊߓߍ߲߫ ߝߟߐ ߛߋ߲߬ߝߍ߫, ߡߋߕߍߙߍ߲߫. ߊ߬ ߞߐߛߊߦߌ߲ ߝߍ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߟߊߘߊ ߘߐ߫ ߘߊ߯ߘߐ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߝߊ߬ߞߎ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߊߙߊߛ ߞߟߊߓߍ߲ ߘߐ߫ ߁߉߁߇ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߣߴߊ߬ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߔߊߛ߭ߍ߲ߘߊߍߟ ߞߟߊߓߍ߲ ߘߐ߫ ߁߉߁߇ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߏ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߎ߲߬ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߄߇߲ (ߟߐ߲ߘߐ߲߬ ߂߲) ߘߊ߯ߘߐ߫ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫. ߞߍ߬ߟߍ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ ߥߎ߬ߛߎ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߁߇߲ ߡߙߊ߬ (ߗߋߘߊ)߸ ߙ߭ߏ߬ߦߊߟ ߝߐߛߌߟߊߌߍߛ, ߞߐ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߟߍ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߁߭ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫߸ ߙ߭ߏ߬ߦߊߟ ߥߐߥߌߞߑߛ߭ߊߙߌ ߙߌߖߌߡߍ߲ߕ, ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߞߟߍ ߞߟߍ߬ߕߌ߰ ߛߏߝߊߞߎ߲ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ (GOC) ߘߌ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߞߟߍ ߓߏߟߏ߲߫ ߈߲ ߘߐ߫. ߕߟߋ߬ߓߋ ߕߌ߬ߢߍ߬ߞߏ߲ߞߏ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߐ߫߸ ߡߐ߲ߜ߭ߏߡߋ߬ߙߌ߫ ߞߊ߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߛߋ߯ߦߌ߲ߠߊ߲ ߡߊߡߙߊ߬ ߁߉߄߂ ߘߓߊ߬ߣߊ ߟߊ߫߸ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߍ߬ߟ ߊ߯ߟߊߡߌ߲ߣ ߞߟߊߓߍ߲߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߣߌ߫ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲ ߞߎ߲߬ߘߏ߲ ߠߊ߫ ߕߎߣߛߌ߫߸ ߁߉߄߃ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߛߋ߯ߦߌ߲ߠߊ߲ ߡߊߡߙߊ߬ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߛߌߟߌ߫ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߌߕߊߟߌ߫ ߝߌ߬ߙߌ߲߬ߕߊ߬ߥߎ߬ ߕߎߡߊ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ ߝߊ߲ߞߊ ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ ߡߊߡߙߊ߬ ߣߐߙߑߡߊ߲ߘߌ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߏߔߋߙߊߛ߭ߐ߲߫ ߏߝ߭ߊߟߐߙߘ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߕߟߋ߬ ߆ ߡߊ߬ ߁߉߄߄ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߝߟߐ ߁߉߄߄ ߠߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߙߎ߫ ߂߁ ߠߎ߬ ߡߊߡߙߊ߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߕߟߋ߬ߓߋ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߕߐ߭ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߙߍ߲߫ ߕߍ߰ ߞߏ ߛߊ߯ߛߊ߯ߟߌ߫ ߛߎߘߊ߲ߓߊߟߌ ߘߏ߫ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ߬ ߡߊ߯ߞߍߕ ߜ߭ߊ߯ߘߌ߲߫ (ߟߐ߯ߝߍ ߣߊߞߐ߫) ߛߋ߲߬ߝߍ߫. ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߥߊ߬ߜߏ߬ߡߊ߬ ߝߊ߲ߞߊ ߣߊ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߖߟߎ ߘߐߛߊ߲߬ ߠߊ߫ ߓߍߟߑߗ߭ߌߞ߸ ߊߙߑߘߍ߲߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߛߋ߲߭ߝߍ߬߸ ߡߐ߲ߜ߭ߏߡߋ߬ߙߌ߫ ߞߴߊߙߑߘߍ߲߫ ߞߐ߬ߘߎ߰ ߓߏߟߏ߲ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߝߟߐ ߡߊߡߙߊ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߥߊ߯ߕߌߣߍ߲߫ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߬ߣߊ߲߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߢߝߍߕߊ߮ ߟߊߣߐ߯ (ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߎߡߦߊ) ߊߙߑߘߍ߲߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫, ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߛߓߊߣߊ߲ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߔߊߕߐ߲߫ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߘߐߕߊ߬ ߓߊߛߑߕߐ߲߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫. ߡߐ߲ߜ߭ߏߡߋ߬ߙߌ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߙߎ ߂߁߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߬ߣߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߟߍ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߝߟߐ ߟߎ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߙߍ߲߫ ߕߍ߰ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ߬ ߔߑߟߎ߲ߘߊ߬ ߛߋ߲߬ߝߍ߫ ߁߉߄߅ ߕߙߊߓߊ ߟߊ߫߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߟߍ߬ߘߋ߲߬ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߕߍ߰ߟߌ ߟߐ߯ߞߎ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߬ ߙߋߡߊߗ߭ߍ߲߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߘߐ߫. ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߡߐ߲ߜ߭ߏߡߋ߬ߙߌ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߙߎߤߙ ߟߊߞߏ߰ߙߌ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߤߏߟߊ߲ߘߌ߬ ߟߊߕߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߐ߬ߘߎ߯ ߕߟߋ߬ߓߋ ߝߊ߲߬ߓߊ ߡߌ߬ߘߊ߬. ߡߐ߲ߜ߭ߏߡߋ߬ߙߌ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߡߊ߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߐ߬ߘߎ߯ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߟߎߣߋߓߎߙߜ߭ ߤߍߕߝ߸ ߤߊ߲ߓߎߙߜ߭ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߓߍߙߑߟߍ߲߫ ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߞߐ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߡߊ߬ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂ ߡߊ߬. ߞߍ߬ߟߍ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߙߍ߲߫߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯, ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߘߊ߯ߘߐ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ (߁߉߄߆-߁߉߄߈). ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߁߉߄߈ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߅߁ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߍߛߑߕߍ߲ߣ ߦߎߣߌߦߐ߲ ߘߍ߬ߘߊ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫. ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߝߊ߲ߞߊ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ ߛߊ߲ߘߐ ߛߙߍߞߍ ߘߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߵߊ߬ ߟߊߣߐ߬ߡߐ ߟߊ߫ ߁߉߅߈ ߠߊ߫.