ߓߍߙߑߣߊߙ ߡߐ߲ߜ߭ߏߡߋ߬ߙߌ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߜߘߋߕߌ߮ ߓߍߙߑߣߊߙ ߟߐߥ ߡߐ߲ߜ߭ߏߡߋ߬ߙߌ߫߸ ߍߟ ߊ߯ߟߊߡߌ߲ߣ ߘߍ߬ߘߊ ߝߊߙߌ߲ ߡߐ߲ߜ߭ߏߡߋ߬ߙߌ߫߸ KG , GCB , DSO , PC , DL ( / m ə n t ɡ ʌ m ər i  ... æ l ə m eɪ n /  , ߣߍߣߍߓߊ ߁߇/߁߈߈߇-߁߉߇߆ ߕߙߊߓߊ), ߊ߬ ߞߊ߲߬ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߡߐ߲ߕߌ߫ ߣߌ߫ ߛߑߔߊߙߑߕߊ߫ ߖߍ߬ߣߍߙߊߟ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߛߏ߬ߝߊ߬ߥߣߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫.

ߓߍߙߑߣߊߙ ߡߐ߲ߜ߭ߏߡߋ߬ߙߌ߫
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Allegianceߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Bernard Montgomery ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߓߍߙߑߣߊߙ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߡߐ߲ߜ߭ߏߡߋ߬ߙߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ߬ ߡߐߟߐ߲Viscount Montgomery of Alamein ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲߬ߕߐ߮ߡߐ߲ߕߌ߫, Monthy ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߁߇ ߣߍߣߍߓߊ 1887 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߞߋߣߌ߲ߜ߭ߑߕߐ߲߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߂߄ ߕߙߊߓߊ 1976 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊߊߟߑߕߐ߲߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߭ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊߓߙߎߓߏߟߌߦߋ߫ ߊߓߋ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߝߊ߬ߤߊ߲ߙߌ ߡߐ߲ߜ߭ߏߡߋ߬ߙߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߣߊ߫ߡߏߘ ߝߊߙߊ߯ߙ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬Brian Frederick Montgomery ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊߋߟߌߖ߭ߊߓߍߕ ߞߊߙߑߝ߭ߊ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ ߠߎ߬ߘߊ߬ߝ߭ߌߘ ߡߐ߲ߜ߭ߏߡߋ߬ߙߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߛߏ߬ߝߊ, ߛߓߍߦߟߊ, ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊߟߐߙߘ ߓߏ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲, ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߟߊߟߌߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲, ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߛߑߕߊߝ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ (ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲) ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊRoyal Military College, Sandhurst, Command and Staff College ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߭ߙߊ ߘߌߦߊߟߐ߲ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ1908 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߖߟߊfield marshal ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Commander of (DEPRECATED)8th Army, 21st Army Group ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߐߢߐ߲߯ߞߐߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ, ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲, Irish War of Independence, 1936–1939 Arab revolt in Palestine ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬British Army ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߙߍߘߍ ߦߋ߫Q85892801 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߡߐ߲ߜ߭ߏߡߋ߬ߙߌ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍߟߌ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ ߟߋ߬ ߛߋ߲߬ߝߍ߫߸ ߙ߭ߏ߬ߦߊߟ ߥߐߥߌߞߑߛ߭ߊߙߌ ߛߏ߬ߝߊ߬ ߘߎ߯ߟߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫. ߡߐ߲ߜ߭ߏߡߋ߬ߙߌ߫ ߓߏ߲߫ ߘߴߊ߬ ߞߌߣߌ߲ߓߟߏ߫ ߓߙߊߛߊ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߞߌ߬ߛߍ ߛߋ߫ ߘߴߊ߬ ߖߐ߬ߝߐ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߍߟߑߗ߭ߌߞ ߓߐߕߏ߲ ߘߊߝߍ߬ ߟߋ߬ ߓߊߦߍߙ ߟߋ߬߸ ߌߔߙߍߛ ߞߟߊߓߍ߲߫ ߝߟߐ ߛߋ߲߬ߝߍ߫, ߡߋߕߍߙߍ߲߫. ߊ߬ ߞߐߛߊߦߌ߲ ߝߍ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߟߊߘߊ ߘߐ߫ ߘߊ߯ߘߐ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߝߊ߬ߞߎ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߊߙߊߛ ߞߟߊߓߍ߲ ߘߐ߫ ߁߉߁߇ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߣߴߊ߬ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߔߊߛ߭ߍ߲ߘߊߍߟ ߞߟߊߓߍ߲ ߘߐ߫ ߁߉߁߇ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߏ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߎ߲߬ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߄߇߲ (ߟߐ߲ߘߐ߲߬ ߂߲) ߘߊ߯ߘߐ߫ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫. ߞߍ߬ߟߍ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ ߥߎ߬ߛߎ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߁߇߲ ߡߙߊ߬ (ߗߋߘߊ)߸ ߙ߭ߏ߬ߦߊߟ ߝߐߛߌߟߊߌߍߛ, ߞߐ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߟߍ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߁߭ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫߸ ߙ߭ߏ߬ߦߊߟ ߥߐߥߌߞߑߛ߭ߊߙߌ ߙߌߖߌߡߍ߲ߕ, ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߞߟߍ ߞߟߍ߬ߕߌ߰ ߛߏߝߊߞߎ߲ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ (GOC) ߘߌ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߞߟߍ ߓߏߟߏ߲߫ ߈߲ ߘߐ߫. ߕߟߋ߬ߓߋ ߕߌ߬ߢߍ߬ߞߏ߲ߞߏ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߐ߫߸ ߡߐ߲ߜ߭ߏߡߋ߬ߙߌ߫ ߞߊ߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߛߋ߯ߦߌ߲ߠߊ߲ ߡߊߡߙߊ߬ ߁߉߄߂ ߘߓߊ߬ߣߊ ߟߊ߫߸ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߍ߬ߟ ߊ߯ߟߊߡߌ߲ߣ ߞߟߊߓߍ߲߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߣߌ߫ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲ ߞߎ߲߬ߘߏ߲ ߠߊ߫ ߕߎߣߛߌ߫߸ ߁߉߄߃ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߛߋ߯ߦߌ߲ߠߊ߲ ߡߊߡߙߊ߬ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߛߌߟߌ߫ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߌߕߊߟߌ߫ ߝߌ߬ߙߌ߲߬ߕߊ߬ߥߎ߬ ߕߎߡߊ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ ߝߊ߲ߞߊ ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ ߡߊߡߙߊ߬ ߣߐߙߑߡߊ߲ߘߌ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߏߔߋߙߊߛ߭ߐ߲߫ ߏߝ߭ߊߟߐߙߘ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߕߟߋ߬ ߆ ߡߊ߬ ߁߉߄߄ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߝߟߐ ߁߉߄߄ ߠߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߙߎ߫ ߂߁ ߠߎ߬ ߡߊߡߙߊ߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߕߟߋ߬ߓߋ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߕߐ߭ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߙߍ߲߫ ߕߍ߰ ߞߏ ߛߊ߯ߛߊ߯ߟߌ߫ ߛߎߘߊ߲ߓߊߟߌ ߘߏ߫ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ߬ ߡߊ߯ߞߍߕ ߜ߭ߊ߯ߘߌ߲߫ (ߟߐ߯ߝߍ ߣߊߞߐ߫) ߛߋ߲߬ߝߍ߫. ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߥߊ߬ߜߏ߬ߡߊ߬ ߝߊ߲ߞߊ ߣߊ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߖߟߎ ߘߐߛߊ߲߬ ߠߊ߫ ߓߍߟߑߗ߭ߌߞ߸ ߊߙߑߘߍ߲߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߛߋ߲߭ߝߍ߬߸ ߡߐ߲ߜ߭ߏߡߋ߬ߙߌ߫ ߞߴߊߙߑߘߍ߲߫ ߞߐ߬ߘߎ߰ ߓߏߟߏ߲ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߝߟߐ ߡߊߡߙߊ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߥߊ߯ߕߌߣߍ߲߫ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߬ߣߊ߲߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߢߝߍߕߊ߮ ߟߊߣߐ߯ (ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߎߡߦߊ) ߊߙߑߘߍ߲߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫, ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߛߓߊߣߊ߲ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߔߊߕߐ߲߫ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߘߐߕߊ߬ ߓߊߛߑߕߐ߲߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫. ߡߐ߲ߜ߭ߏߡߋ߬ߙߌ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߙߎ ߂߁߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߬ߣߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߟߍ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߝߟߐ ߟߎ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߙߍ߲߫ ߕߍ߰ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ߬ ߔߑߟߎ߲ߘߊ߬ ߛߋ߲߬ߝߍ߫ ߁߉߄߅ ߕߙߊߓߊ ߟߊ߫߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߟߍ߬ߘߋ߲߬ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߕߍ߰ߟߌ ߟߐ߯ߞߎ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߬ ߙߋߡߊߗ߭ߍ߲߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߘߐ߫. ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߡߐ߲ߜ߭ߏߡߋ߬ߙߌ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߙߎߤߙ ߟߊߞߏ߰ߙߌ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߤߏߟߊ߲ߘߌ߬ ߟߊߕߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߐ߬ߘߎ߯ ߕߟߋ߬ߓߋ ߝߊ߲߬ߓߊ ߡߌ߬ߘߊ߬. ߡߐ߲ߜ߭ߏߡߋ߬ߙߌ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߡߊ߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߐ߬ߘߎ߯ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߟߎߣߋߓߎߙߜ߭ ߤߍߕߝ߸ ߤߊ߲ߓߎߙߜ߭ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߓߍߙߑߟߍ߲߫ ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߞߐ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߡߊ߬ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂ ߡߊ߬. ߞߍ߬ߟߍ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߙߍ߲߫߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯, ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߘߊ߯ߘߐ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ (߁߉߄߆-߁߉߄߈). ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߁߉߄߈ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߅߁ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߍߛߑߕߍ߲ߣ ߦߎߣߌߦߐ߲ ߘߍ߬ߘߊ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫. ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߝߊ߲ߞߊ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ ߛߊ߲ߘߐ ߛߙߍߞߍ ߘߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߵߊ߬ ߟߊߣߐ߬ߡߐ ߟߊ߫ ߁߉߅߈ ߠߊ߫.

ߢߣߊߡߦߊ ߞߎ߲߬ߝߟߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߐ߲ߜ߭ߏߡߋ߬ߙߌ߫ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߞߋߣߌ߲ߜ߭ߑߕߐ߲߬ ߠߋ߬߸ ߛߎߙߋ߫, ߁߈߈߇ ߟߊ߫߸ ߘߋ߲߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ߘߌ߫ ߛߊ߲߬ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ ߞߘߐ߫߸ ߎߟߛߑߕߊ߫-ߛߑߞߐߕߛ ߌߙߑߟߊ߲ߘ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߞߏߕߌ߮ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫߸ ߙߝ߭ߋߙߊ߲ߘ ߤߊ߲ߙߌ߫ ߡߐ߲ߜ߭ߏߡߋ߬ߙߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߝߘߎߡߊ߫ ߡߏߘ (ߡߏߦߌߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߯ߙߊߙ ߟߋ߬ ߘߌ߫). ߡߐ߲ߜ߭ߏߡߋߙߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߍ߲ߕߑߟߋ ߓߐߛߎ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߐߣߌߜ߭ߊߟ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߲ߕߑߜ߭ߏߡߋߙߌ߫ ߞߊߓߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߤߊ߲ߙߌ ߡߐ߲ߕߑߜ߭ߏߡߋߙߌ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߎ߰ߡߏ߬ߙߌ߬ߛߙߍߞߍ ߘߌ߫ ߛߍ߲ߕ ߡߊߙߞ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߠߊ߫߸ ߞߋߣߌ߲ߜ߭ߑߕߐ߲߬, ߏ߬ ߟߋ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߯ߙߦ ߙߏߓߍߙ ߡߐ߲ߕߑߜ߭ߏߡߋߙߌ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߓߐߛߎ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߌߣߌ߲ߛ߭ߏߥߍ߲߫ ߘߌ߫߸ ߘߐߣߌߜ߭ߊߟ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߎߟߛߑߕߍߙ߸ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߌ߲ߘߌ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ߬ ߡߊߦߋߙߋ߲ߣߍ߲߸ ߏ߬ ߛߊ߬ ߘߴߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߘߐ߯ߡߊߡߐ߮ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߞߊߙߏ߫ ߞߋߟߋ߲ ߡߊ߬. ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊߙߌ߲ ߊߟߍߞߑߛߊ߲ߘߍߙ ߡߐ߲ߕߑߜ߭ߏߡߋߙߌ߫ (߁߆߈߆–߁߇߂߉) ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߓߍߙߑߣߊߙߘ ߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߋߙߌߘߋߙߌߞ ߥߟߌߦߊߡ ߞߊߣߐ߲ ߝߙߊߙ ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ߓߊ ߘߌ߫߸ ߣߌ߫ ߛߊ߲߬ ߁߈ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߣߴߊ߬ ߝߘߎߡߊ ߕߍ߫. ߛߟߊߕߌ߮ ߙߏߓߍߙ ߡߐ߲ߕߑߜ߭ߏߡߋߙߌ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߤߊ߲߬ߙߌ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߲ߕߑߜ߭ߏߡߋߙߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߟߎ߬ ߕߊ߬ ߗߍ ߘߐ߫ ߣߌߥߦ ߔߊߙߞ߸ ߡߏߝ߭ߌߟ, ߌߣߌ߲ߛ߭ߏߥߍ߲߫߸ ߎߟߛߑߕߍߙ. ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߔߐߣߌ߲ ߁߃ ߀߀߀ £ ߟߋ߬ ߛߙߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ ߘߏ߫ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ ߖߟߎ߫ ߞߐ߲߬ߜߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߁߈߈߀ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߤߊ߲߬ߙߌ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߕߎ߰ߡߏ߬ߙߌ߬ߛߙߍߞߍ ߞߐ߫ ߊ߲ߜ߭ߟߌߞߊ߲ߣ ߠߊ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߬ߘߏ ߡߎ߰ߡߍ ߝߋ߬ߙߋ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߓߊߟߌߣߊߟߌ߫߸ «ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߞߊߜߍ߬ߟߍ߲߬ ߘߏ߯ߣߍ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߣߌߥߦ ߔߊߙߞ ߟߊߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߛߋߕߐ ߝߏ߲߬ߖߏ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬» (ߏ߬ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߣߌߥߦ ߔߊߙߞ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߞߏ ߟߎ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ߦߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ߬ߞߏ ߘߐ߫߸ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߣߌ߫ ߤߊ߲߬ߙߌ߫ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߁߈߈߉ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߕߊߛߑߡߊߣߌ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ߡߏߙߌ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߥߙߎߣߍߦߊ ߟߊ߫߸ ߓߍߙߑߣߊߙߘ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߥߎ߬ߛߎ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߦߋ߲߬. ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ߡߏߙߌ ߡߐ߲ߕߑߜ߭ߏߡߋߙߌ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍߕߊ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߥߎ߬ߛߎ ߓߍ߯ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߕߊߛߑߡߊߣߌ߫ ߞߏ߲ߞߏ߫ ߕߌ߲ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߯ߕߌߖߊ߲߫ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߞߐ߫ ߤߊ߲߯ ߞߊߙߏ߫ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߐߓߊ߯ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߥߊ߲ ߠߊߡߌߣߌ߲ (mi-vingtaine) ߘߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߬ߘߌ߬ߟߌ߫ ߟߊߝߛߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߟߴߊ߬ ߘߋ߲ ߞߊ߲߬ ߛߐ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊߝߟߌ߬ߣߍ߲ ߕߴߊ߬ ߞߐ߫ ߛߐ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߘߊ߰ߡߊ߲߮ ߠߎ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߗߋߢߊߟߌ߫ ߕߎߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬. ߓߍߙߑߣߊߙߘ ߡߊ߬ߞߍ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߡߛߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߛߓߌߟ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߕߊߛߑߡߊߣߌ߫ ߘߋߣߍ߲߫ ߖߎ߯ߖߎ߯ߦߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߤߊߙߐߟߘ ߣߌ߫ ߘߏߣߊߟߘ ߣߌ߫ ߎߣߊ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫. ߡߏߘ ߡߐ߲ߜ߭ߏߡߋ߬ߙߌ߫ ߞߵߊ߬ ߘߐ߭ߘߏ߲߭ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߊ߬ ߘߋ߲߫ ߓߘߎߓߘߎ ߟߎ߬ ߟߊߞߟߏߞߟߏ ߟߊ߫߸ ߣߴߊ߬ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬ ߛߊ߫ ߟߊ߬ߞߟߏ߬ߞߟߏ߬ߟߌ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫߸ ߛߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊߞߟߏߞߟߏ߫. ߓߐ߰ߝߍ߬ ߞߍߣߍ߲ ߦߙߊ߬ߓߌ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߓߍߙߑߣߊߙߘ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߓߊ߰ߓߊ߰ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫߸ ߦߏ߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲: ߒ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߗߍ߬ߓߊ߬ߟߋ߲߬ߣߍ߲ ߢߡߊߛߌߟߊ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߒ ߧߴߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߒߞߏ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߒ ߠߊ߫ ߞߏߟߊߕߊ߯ߡߢߊ߫ ߛߎ߮ ߘߐߞߏߦߊߕߏ߫ ߟߴߊ߲ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߞߣߐߟߊ ߘߐ߫ ߞߐߝߍ߬߸ ߡߐ߲ߜ߭ߏߡߋ߬ߙߌ߫ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߘߊ߬ߝ߭ߌߘ ߞߍ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߢߊ ߟߊ߫ ߡߊ߬ (ߡߐ߬ߡߛߏ߫) ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ ߡߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊߘߍ ߘߐ߫ ߁߉߄߉ ߟߊ߫.

ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߰ ߛߋ߲߬ߧߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߟߊ߲ߓߍߕ ߜߊ߬ߙߊ ߘߏ߫ ߝߍ߬ ߁߈߉߇ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߓߍߙߑߣߊߙߘ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߞߍ߫ ߤߊߙߐߟߘ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߎ߲߬ߕߊ߰ ߛߓߊߣߊ߲ (trimestre) ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߞߌ߲ߜ߭ߛ ߛߑߞߎ߯ߟ ߐ߬ߝ ߞߊ߲ߕߊߓߐ߯ߙߋ߬ (king's school of Canterbury). ߁߉߀߁ ߠߊ߫߸ ߡߐ߲ߜ߭ߏߡߋ߬ߙߌ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߟߊߝߎߟߊ߲ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ߠߌ߲ ߞߏߟߊߘߍ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߫ ߟߐ߲ߘߐ߲߬.

ߡߐ߲ߜ߭ߏߡߋ߬ߙߌ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߛߍ߲ߕ-ߔߏߟ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߞߐ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߝߌߟߊ߲ߛߊ߯ߘߊ߫ ߙ߭ߏ߬ߦߊߟ ߛߍ߲ߘߑߤߐߛߕ߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߜߍ߲߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߝߊ߬ߓߊߟߌߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߕߍ߮ (ߞߍ߬ߟߍ߸ ߕߊߛߙߊ߸ ߕߌߢߍߟߌ..) ߟߎ߬ ߡߊ߬. ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲ߓߐ߲߫ ߘߌ ߝߍ߬ ߁߉߀߈ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߡߙߊ߬ ߘߊ߫ ߙ߭ߏ߬ߦߊߟ ߥߐ߯ߥߌߗߑߛ߭ߊߦ ߛߊ߬ߝߌߝߌ ߞߟߍ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߁߭ ߘߐ߫߸ ߘߊ߯ߕߌ߯ߘߎ߯ߟߦߊ (sous-lieutenant) ߞߛߊߞߊ ߘߐ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߞߐߞߊ߲߫ ߗߋߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߌ߲ߘߌ߫. ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ߘߊ߯ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߁߉߁߀ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߁߉߁߂ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߁߭ ߓߏߟߏ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ (adjudant) ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߝߌߝߌ ߘߐ߫ ߛ߭ߊ߲ߡߞߑߟߊߌߝ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߘߊ߮ ߟߊ߫.

ߓߍߙߑߣߊߙߘ ߟ. ߡߐ߲ߜ߭ߏߡߋ߬ߙߌ߫ ߘ.ߛ.ߏ «DSO» (ߦߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߌߣߌ߲ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߢߍߡߌߘߦߊ ߟߊ߫), ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߰ߓߏ߬ߟߏ߲߫ ߁߀߄߲ ߛߏ߬ߝߊ߬ߞߎ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫߸ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ߫ ߃߆߲ ߘߐ߫. ߡߐ߲ߜ߭ߏߡߋ߬ߙߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߰ߓߏߟߏ߲ ߏ߬ ߘߐ߫ ߁߉߁߅ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߠߊ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߁߇ ߟߊ߫.

ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߙߏ߬ߦߊߟ ߥߐߥߌߞߑߛ߭ߊߦߙ ߙߋߖߌߡߍ߲ߕ ߗߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߛߐߡ ߞߟߊߓߍ߲ ߝߍ߬.

ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߁߉߁߄ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߟߊ߫ : ߝߊߙߌ߲ ߡߏ߲ߜ߭ߏߡߋ߬ߙߌ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߝߌߝߌ ߟߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߰ߓߏ߬ߟߏ߲߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߥߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߫ ߘߴߊ߬ߟߌ߬ߞߡߊ߬ (ߓߌߟߋ߫) ߝߍ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߤߏߞߎߙߕ ߡߐ߲ߛ ߞߟߊߓߍ߲ ߝߍ߬߸ ߥߊ߯ߕߌߖߊ߲߫ ߕߊ߯ߡߊ ߞߐߝߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߛߎ ߘߐ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߲߬ߛߏ߬ߘߌ߲߬ߠߌ߲߫ ߞߟߍߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߞߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߘߍߞߎߘߎ߲߫ ߡߊߞߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߞߍߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߓߙߊ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߞߙߎ߬ ߞߊ߲߬ߠߊ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߊ߫ ߛߊ߬ߝߌߝߌ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߘߐ߫. ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߙߊ߬ߞߊ߬ߓߙߊߞߊ ߘߝߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߭ߘߏ߲߬ ߓߣߐ߬ ߞߍ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߘߐ߫߸ ߝߊ߰ߟߌ߸ ߖߐߞߟߌ߸ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߘߏ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߢߎ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߓߏ߲ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߡߕߋߙߍ߲߫ ߕߏ߯ߘߊ ߡߊߛߎߘߎ߲ߧߊ ߘߐ߫ ߁߉߄߁ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߁߃ ߡߊ߬߸ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߡߊ߲ߖߊ߲߬ ߓߍߟߗ߭ߌߞ ߓߐߕߏ߲ ߠߊ߫. ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߟߎ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫߸ ߛߌߣߊߔߍߙߌ߫ ߞߌߛߍ ߘߏ߫ ߛߋ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߲ߒߞߊ߲ߠߌ߲߫ ߞߎ߲ߠߊߛߊߦߌ ߘߏ߫ ߝߍ߬. ߏ߬ ߞߍ߸ ߊ߬ ߡߊߘߐ߲߫ (ߞߵߊ߬ ߡߊߘߌߡߌ߲߫ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫) ߘߴߊ߬ ߞߌߣߌ߲ߓߟߏ߫ (ߓߙߊߛߊ) ߖߝߐ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߜߊߟߏ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߋ߬߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߌߟߌ߲ߜߊ߲ ߏ߬ ߟߊߣߍ߲ ߕߏ߫ ߛߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߞߊߣߊ߬ ߟߐ߲߫. ߏ߬ ߞߍ߸ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߘߐ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߘߌߜߊ߫ ߦߊ߬ߣߴߏ߬ ߝߣߊ߫ ߓߋ߬ ߕߐ߫߸ ߓߊߏ߬ ߞߌ߬ߛߍ ߞߵߏ߬ ߓߏ߲߫ ߊ߬ ߞߎ߲߬ ߕߍߡߊ߬. ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߬ߦߌ߬ߟߌ ߞߊ߬ ߝߎ߬ߙߋ ߟߎ߬ ߘߐߝߍߛߍ߲ߞߍ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߙߐ߬ߕߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߲ߜ߭ߏߡߋ߬ߙߌ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߞߕߌ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫. ߊ߬ ߛߊ߰ߟߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߡߊ߫ ߖߐߞߟߌ߫ ߜߘߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߝߴߊ߬ ߜߍ߬ߟߍ߲ ߠߊ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߓߍ߯ ߞߣߐ߫ ߞߏ߫ ߗߍ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫. ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߏ߫ ߊ߲ߓߎߟߊ߲ߛߌ ߞߣߐ߫߸ ߘߊ߲ߘߟߊ ߟߎ߬ ߖߌ߱ߕߍ߰ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߞߴߊ߬ ߕߍߣߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߖߊ߲߫ ߞߍ߫ ߟߴߏ߬ ߞߐ߫ ߦߊ߬ߣߴߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߕߐ߫ ߞߊ߬ߟߏ ߘߐ߫. ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߛߊ߬ߙߌ (ߞߊߓߙߎ) ߛߋ߲߬. ߛߊ߬ߙߌ߬ߛߋ߲߬ߠߊ (ߞߊߓߙߎ߫ ߛߋ߲ߠߊ) ߣߊ߬ ߣߴߊ߬ ߣߐ߭ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߞߟߍ߬ ߞߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߍ߫ ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߘߐ ߟߊ߫. ߊ߬ ߡߊߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߘߌ߫ ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߖߊ߲ ߘߏ߫ ߘߐ߫. ߞߊߙߏ߫ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߘߊ߲ߘߊߛߏ߫ ߟߊߟߌ ߞߐߝߍ߬߸ ߊ߬ ߢߊߦߋ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߸ ߛߋߞߏߦߊ ߣߌ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ߫ ߛߎߡߊ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊߢߌ߲߬. ߊ߬ ߝߐߢߊ߫ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫߸ ߘߎߢߡߊߛߊ߲߬ߘߊ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ « ߖߊ߬ߘߊ ߘߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߞߊߝߌ߬ߛߊ߬ ߥߍ߲߬ߛߍ߲ ߛߋ߬ߦߌ߬ ߝߊ ߘߌ߫ » ߥߟߊ߫ « ߖߟߏ (ߞߊ߬ߟߊ) ߝߊ߲߬ߞߊ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߝߊ߲߭ ߘߌ߫» « la plume est plus puissante que l'épée ».

ߝߊߙߌ߲ ߡߐ߲ߜ߭ߏߡߋ߬ߙߌ߫ ߞߊ߬ ߗߋߘߊ߫ ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ߬ߣߍ߲ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߖߊ߬ߟߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ߬ ߝߢߊߝߢߊ ߣߌ߫ ߞߟߊߓߎߡߊ ߝߍ߬ ߡߕߋߙߍ߲߫ ߕߙߊ߬ߓߊ߬ߛߏ߰ߟߌ ߝߍ߬. ߊ߬ ߖߐߞߌߓߊ߯ߕߐ ߟߥߊ߫ ߘߊ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߯߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߝߌ߬ߛߦߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊߙߏ߫ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߞߘߐ߫: ߊ߬ ߞߍ߲ߘߍߦߊߣߍ߲߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߐߞߕߌ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߯ߘߐ ߞߘߐ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߌߗߌ߲ߣߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߫ ߛߘߍ ߘߐ߫ ߁߉߁߅ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫. ߁߉߁߆ ߟߊ߫߸ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߡߐ߲ߜ߭ߏߡߋ߬ߙߌ߫ ߟߊߕߊ߯ ߘߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߟߊߘߊ ߘߐ߫ ߘߊ߯ߘߐ ߛߏ߬ߝߊ߬ߞߎ߲ ߘߌ߫ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߛߐߡ߸ ߊߙߊߛߍߕ ߔߊߛ߭ߌ߲ߘߊߍߟ. ߊ߬ ߛߋߣߍ߲ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߊ߯ߘߐ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߡߊ߬ߞߍ߲߰ߠߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߣߍߞߊ߲߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߏ߬ ߝߘߏ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߢߊ߫ ߡߊ߬߸ ߡߐ߰ ߕߴߛߋ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߰ ߔߑߟߐߡߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߐ߱ߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߟߌ߰ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߟߎ߫ ߘߟߌ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߉߲ ߗߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬. ߡߐ߲ߜ߭ߏߡߋ߬ߙߌ߫ ߟߊ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߫ ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫߸ ߜߟߍ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߞߟߍ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߓߐߢߐ߲߯ߞߘߐ ߣߴߊ߬ ߛߏ߲ߛߙߏߡߊߟߌ ߘߐ߫߸ ߔߑߟߐߡߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߛߋ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߌߣߌ߲ߞߏ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߓߣߐ߬ ߡߊߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߐ߫.

ߡߐ߲ߜ߭ߏߡߋ߬ߙߌ߫ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߟߌߛ ߞߟߊߓߍ߲ ߣߌ߫ ߍߛߣߌ߫ ߞߟߊߓߍ߲߫ (ߛ߭ߋߡߍ߲ ߘߍ߬ ߘߊߡߛ ߞߟߊߓߍ߲) ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߏ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߎ߲߬ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߛߏ߬ߝߊ߬ߞߎ߲߬ߦߊ ߛߝߊ ߘߐ߫ ߞߊߓߋ߫ ߁߭ ߟߊ߫߸ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߞߎߘߎ߲߫ ߄߇߲ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߘߊ߯ߘߐ (ߟߐ߲ߘߐ߲߬ ߕߊ ߂߲) ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߥߊ߯ߕߌߟߕߊߡߌ߲߫ ߖߟߊ ߝߊߙߌ߲߫-ߘߊ߯ߕߌ߮ ߘߐ߫.

߁߉߁߈ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߝߊߙߌ߲߫-ߘߊ߯ߕߌ߮ ߡߐ߲ߜ߭ߏߡߋ߬ߙߌ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߡߊ߫ ߡߊߟߐ߲߫ ߓߘߍ߫ ߞߍ߫ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߥߌ߲ߛߑߕߐ߲߫ ߗߐߗߌߟ ߞߍ߬ߙߍߝߍ߬ ߓߙߊߓߐ ߘߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߯ߘߐ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߘߐ߲߬߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߊ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߍߛߐߘߐ߲ ߛߌߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߔߙߊߕߌ߫ ߖߟߎ߬ߒߕߊ߲ ߗߋߓߏ߲ ߘߏ߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߛߏ߬ߝߊ߬ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߝߍ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߘߎ߲ ߞߣߐߟߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߯ߘߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߐߞߘߐߟߊ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߍߟߌ (ߓߊ߯ߙߊ߫) ߟߎ߫ ߘߏ߲ߖߟߎߡߊߟߌ ߟߊ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߢߍߕߊ߯ߟߌ ߞߟߍ߬ߦߊ (ߝߍ߬ߙߍ) ߛߎ߯ߦߊ (ߝߊߛߌߣߌ߲) ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߴߏ߬ ߘߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߢߍߛߐߘߐ߲ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߙߍ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߛߏ߬ߝߊ߬ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߢߍ߫߸ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊߣߌߘߐߡߦߊߟߌ (ߣߌߘߐߡߦߊߟߌ) ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߟߌ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߢߣߊߡߊ߫ ߢߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫.

ߞߍ߬ߟߍ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߯ߟߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.

ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]