ߊߓߎߓߞߊߙ ߡߎߤߊߡߍߘ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߊߓߎߓߞߊߙ ߡߎߤߊߡߍߘ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫
ߡߊ߬ߟߐ߲߬ߜߋ߲ߜߋߘߋ߲
ߕߐ߮ ߊߓߎߓߞߊߙ ߡߎߤߊߡߍߘ
ߛߌ ߥߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߎ߲ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫
ߟߊ߲߬ߓߋ ߎ߬ߛߑߕߊ߯ߗ߭ߎ ߓߊߞߊ߬߬ߙߌ߬
ߓߐߛߎ߲ ߓߣߊ߬ߡߏߙߌ߬ߘߎ߰ߞߊ
ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߦߊ ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ
ߛߐ߬ߘߐ߬ ߕߎߡߊ ߁߉߅߂ ߌ. ߞ
ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߌ߲ߞߌߙߊ ߓߣߊ߬ߡߏ߬ߙߌ߬ߘߎ߰
ߛߊ߬ ߕߎߡߊ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ / ߃߀ / ߂߀߁߇ ߌ. ߞ
ߛߊ߬ ߘߌ߲ߞߌߙߊ ߞߐߣߊߞߙߌ߫
ߛߊ߬ߙߌ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߎߙߊ߫
ߗߏ߯ߦߊ ߝߘߎߣߍ߲
ߓߊ߯ߙߘߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߣߌ߫ ߥߋ߯ߟߋߟߌߟߊ
ߞߊ߲ ߡߍ߲ߕߊ ߣߴߊ߬ ߛߓߍߕߊ ߒߞߏ. ߊߙߊߓߎߞߊ߲. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲. ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲

ߟߊ߰ߖߌ߬ ߊߓߎߓߞߊߙ ߡߎߤߊߡߍߘ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ (ߎ߬ߛߑߕߊ߯ߗ߭ߎ ߓߊߞߊ߬ߙߌ߬) ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߓߣߊ߬ߡߏ߬ߙߌ߬ߘߎ߰ ߟߋ߬ ߁߉߅߂ ߟߊ߫،ߟߋߦߌ߲ߞߐ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߙߋ߲ ߞߣߐ߫، ߞߊߦߌߙߥߊߣߍ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫، ߜߍߞߊ߲߫ ߖߡߊߣߊ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߣߐ߫. ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ / ߃߀ / ߂߀߁߇ ߟߊ߫، ߖߌ߬ߣߍ߲߬

ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߎߓߋߘߊ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ (ߊ. ߘ) .

ߊ߬ ߛߌ߰ ߘߌ߲ߞߌߙߊ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߎߙߊ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߌ߲߬ߘߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߸ ߡߌߟߏ ߓߊ ߓߟߏ߫ ߞߌߣߌ߲ ߝߊ߲߫ ߝߍ߬.

ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߮ ߣߌ߫ ߢߍߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߫ ߝߍ߬ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲߬ߧߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߟߊߥߙߎߞߌߓߊ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߛߋ߲߬ߓߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߒߞߏ ߞߎߙߣߊ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߐ߫ ߛߎ߬ߘߎ߰ߟߊ߬، ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߙߌ ߘߎߟߋ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߓߊߘߋ߲߫ ߠߎ߬ ߦߋ߫، ߊ߬ ߘߏ߲߫ ߕߘߍ߬ ߓߊߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߓߍ߯ ߕߎ߲߬ ߧߵߊ߬ ߞߏ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߖߌ ߘߐ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߐ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߐ߰ ߕߍ߫ ߛߍ߰ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߕߙߐ߬ߝߍ߬ ߛߌ߮ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߓߐߛߎ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߊ߰ߖߌ߬ ߊߓߎߓߞߊߙ ߡߎߤߊߡߍߘ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߝߊ߬ ߕߐ߯ ߟߋ߫ ߞߏ߫ ߡߎߤߊߡߍߘ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫، ߊ߬ ߣߊ߫ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߛߌߦߊߜߍ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫، ߊ߬ ߝߊ߬ ߕߘߍ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߟߍ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߓߐߛߎ߲ ߖߘߍ߬ߖߘߍ ߦߋ߬ ߞߎ߲ߖߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬، ߘߏ߲߬ߛߏ߬ߦߊ߬ߓߟߏߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߛߏ߫ ߞߎߘߊ ߛߌߘߌ߲߫. ߓߊߘߋ߲ߡߊ߫ ߗߍ߬ ߛߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬. ߞߘߐ߬ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߊ߫ ߛߏ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫: ߞߐ߬ߢߍ߬ߣߌ߲߫ ߘߌ߫. ߝߌߟߊߣߊ߲ ߕߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫: ߓߐ߯ߞߐ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߛߓߊߣߊ߲ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߕߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫: ߓߣߊ߬ߡߏ߬ߙߌ߬ߘߎ߰ ߘߌ߫، ߛߏ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߢߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߵ ߊ߬ ߡߐ߰ߗߍ ߟߋ߫ ߝߍ߬ (ߊ߬ ߣߊ߫ ߝߊ߬)، ߡߊ߬ߓߏ߲߬ߢߊ߬ߕߊ /: ߡߎߤߊߡߍߘ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫، ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߟߏߜߍ ߓߍ߯ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߏ߬ ߝߍ߬ ߞߐߘߍ߫، ߞߊ߬ ߞߝߊ߬ ߡߌߛߍ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߮ ߟߎ߫ ߝߍ߬.

ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߐ߫ ߛߊ߫، ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߓߛߏ߬ߞߐ߫، ߞߎߘߍ߫ ߃߂ ߟߋ߬ ߦߋ߲߬ ߣߴߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߏ ߕߍ߫، ߘߡߊߙߏ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߙߋ߲ ߞߣߐ߫، ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߝߛߊ߬ߙߌ ߕߙߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߞߝߊ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߜߍ ߞߝߊ ߘߏ߫ ߟߎ߬، ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬، ߞߵߊ߬ ߕߊ߬: ߁߉߆߇ - ߁߉߆߉ ߠߊ߫.

ߊ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߵߊ߬ ߢߍߛߌ߲߲߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߞߝߊ ߣߌ߫ ߞߊ߲ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬، ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߁߉߆߉ - ߁߉߇߄.

ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߢߍߛߌ߲߫ ߟߊߓߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲߫ ߠߊ߫ ، ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߢߍߛߐ߲ߡߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ،ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߓߊߖߎߟߞߊ ߛߊ߯ߘߊ ߝߟߐ ߣߌ߫ ߝߌߟߊ߲ߛߊ߯ߘߊ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ .

ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߛߌ߲߫ ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߓߊߖߎߟߞߊ ߝߌߟߊ߲ߛߊ߯ߘߊ ߟߊߓߊ߲߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߞߊ߬ߙߊ߬ߕߊ ߘߊ߯ߙߌ ߊߟߑߤ߭ߊߘߌ߯ߛߌ߫ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊߓߙߌߦߊ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ߟߊ߬ߡߊ ߸ ߁߉߇߇، ߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߤߊ߯ ߝߴߊ߬ ߞߊ߬ ߓߣߊ߬ߡߌߣߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߎ߬ߘߎ߰ߟߊ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߘߐ߫، ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߸ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߬.

ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߲ ߓߊߖߎߟߞߊ ߛߓߊߣߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬، ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߖߊ߯ߓߘߊ، ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬، ߏ߬ ߝߌߟߊ ߓߍ߯ ߥߟߊ߬ߟߊ߬ߓߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߋߙߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏߘߋߦߊ ߞߐߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߎ߬ߘߎ߰ߟߊ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߊߣߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߟߌߟߌ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߘߦߊߟߌ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߁߉߈߄ ߠߊ߫، ߏ߬ ߟߊ߬ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߌ ߝߙߍߕߍ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ :߂߉߄߃.

߁߉߈߄ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߊ߬ ߝߊ߬ ߖߡߊߣߊ ߞߣߐ߫، ߊ߬ ߖߐ߲ߓߐ߲ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߞߟߌߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊߛߌ߰ߘߋ߲ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߣߐ߫. ߊ߬ ߛߴߊ߬ ߝߊ߬ ߖߡߊߣߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߣߊ߬ߡߌߣߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߞߊߙߑߕߎ߯ߡߎ߲߫ - ߛߎߘߊ߲߫.

ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߛߎߘߊ߲߫، ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߘߐߞߊߙߊ߲ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߟߊ߬ߞߟߏ߬ߞߟߏ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߣߌߟߐ߲ߘߐߦߊ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߘߝߏ߬ߓߊ߬ߡߊ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߁߉߈߆ ߠߊ߫. ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߟߊߕߌ߯ߓߦߊ ߞߍ߫ ߟߊ߬ߞߟߏ߬ߞߟߏ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߣߌߟߐ߲ߘߐߦߊ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߡߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߁߉߈߉ ߠߊ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߕߙߌߣߍ߲ ߟߐ߬ ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߫߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬، ߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߟߋ߫ ߕߘߍ߬: "ߞߙߎ߬ߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߊ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ".

ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߘߊ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߂߈ / ߀߄ / ߁߉߈߈  ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߌ ߛߓߍ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߊߡߎ߲ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߝߍ߬ ߸ ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߝߊ߲ߛߊ߲߫ .

߁߈ / ߁߁ / ߁߉߈߇ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߌ ߛߓߍ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߟߊ߬ߞߟߏ߬ߞߟߏ߬ߟߌ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߝߍ߬ ߸ ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ، ߏ߬ ߟߊ߬ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߌ ߝߙߍߕߍ ߟߋ߬ : ߈߇/߆߆߅ .

ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߋߟߋ߲߫ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ߗߋߕߌ߮ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߎߙߊ߫ ߞߌ߲߬ߘߊ ߟߊ߫. 

߂߆ / ߀߉ / ߁߉߈߉ ߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊߙߊߓߎ ߞߊ߲ ߞߊߙߊ߲ ߘߏ߲߬ߢߐ߲߰ߓߟߏ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߣߐ߫، ߏ߬ ߟߊ߬ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߌ ߝߙߍߕߍ߫ ߟߋ߬: ߈߉/߂߇߁، ߛߊ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߞߘߐ߫.

ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߝߐ߯ߓߍ ߘߖߍ߬ߕߌ߰ߟߊ߬ߞߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߗߋߕߌ߮ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߌ ߞߣߐߡߊ߬ ߸ ߂߀ / ߀߈ /߁߉߈߉.

߁߃ / ߀߃ / ߁߉߉߆ ߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߋߓߊ߮ ߘߌ߫ ߊߙߊߓߎ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߗߋߕߌ߮ ߟߊ߬ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߌ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߝߙߍߕߍ: ߄߄.

ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߓߟߏߘߏ߲ߢߐ߲߯ߓߟߏ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߣߐ߫، ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߬ߞߟߏ߬ߞߟߏ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߸ ߛߊ߲߬ ߁߅ ߞߘߐ߫.

ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߎߙߊ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߓߊ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߢߍߓߊ߮ ߘߌ߫ ߸ ߛߊ߲߬ ߁߅ ߞߘߐ߫.

ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߞߊߙߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߊߟߌߝߊ߫ ߦߊߦߊ߫ ߖߊߟߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߝߌߛߙߌ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߝߏߣߌ߲ߞߋ߫ ߘߍߞߙߎ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߸ ߛߊ߲߬ ߁߅ ߢߐ߲߰ ߞߘߐ߫.

ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߊ߯ߛߌߟߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߙߎ ߘߍ߬ߞߙߎ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߛߙߍߞߍ ߘߌ߫، ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߞߟߏ߬ߞߟߏ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߘߍ߬ߞߙߎ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߥߋ߯ߟߋߟߌߟߊ ߣߌ߫ ߢߍߓߊ߮ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߣߌ߫ ߗߋߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߘߊ߯ߙߎ߫ ߛ߭ߊߙߌ߯ߊ߳ߕߌ߫ ߊߟߑߌߛߑߟߊ߯ߡߌߦߊߕߌ߫ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߞߏߢߊ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߟߊ߫، ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߎ߬ߘߎ߰ߟߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߞߏߢߊ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߕߙߌߣߌ߲ߠߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߞߟߏ߬ߞߟߏ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߘߍ߭ ߞߏߢߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬

ߊ߬ ߞߐߙߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߊ߰ߖߌ߬ ߊߓߎߓߞߊߙ ߡߎߤߊߡߍߘ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ (ߊ. ߘ) ߕߘߍ߬ ߞߐߙߍߓߊߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߐ߰ߟߊ߲ߒߘߌ߫ ߟߋ߬، ߊ߬ ߛߍ߬ߓߍ ߕߘߍ߬ ߓߊߘߋ߲ߧߊ ߘߐߘߌߦߊ߫ ߡߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫، ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߟߊߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߕߎ߲߬ ߞߊߛߌߦߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߓߌߟߏ߯ߟߎ ߘߌ߫، ߟߊ߬ߡߐ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߕߴߏ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߕߎ߲߬ ߞߊߛߌߦߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫.

ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߛߏ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߝߘߎ߫ ߸ ߘߋ߲߫ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߥߐ߯ߙߐ߫. ߗߍ߬ߡߊ߲߬ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߬ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲߬ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߫. ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲߫ ߠߎ߬ ߕߐ߯ ߝߟߍ߫ :

ߊ - ߤߖߊ߫ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫: (ߊ. ߘ) ߏ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߛߌ߬ߕߌ߰ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߘ߲ߋ߲ߗߍ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߓߊ߲ߞߌ߫ ߏ߬ ߟߋ߬ : ߞߏ߲߬ߓߏ ߡߏߙߌ߫ ߊߓߎߓߞߊߙ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߲ߓߏ߬ߦߊ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ߕߋ߲߬ ߕߋ߲߬ ߛߎ߬ߘߎ߰ߟߊ߬

ߋ - ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ ߡߊ߬ߗߡߍ߫ ߞߙߏ߬ߡߊ߫: ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߐ߬ߢߍ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߞߊ߬ ߘߋ߲߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߬ ߟߋ߬ ߓߊ߲ߞߌ߫: ߁- ߡߎ߲߬ߥߊ߬ߛߊ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ (ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߝߘߎ߫، ߘߋ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߓߟߏ߫ ߓߌ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫). ߂ - ߤߖߊ߫ ߛߌߦߊߜߍ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߏ߬ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߊ߬ ߣߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ (ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߝߘߎ߫). ߃ - ߛߋߞߎ߬ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫. ߄- ߎߡߊߙ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫. ߅-ߓߐ ߝߌ߬ߟߊ ߸ ߊߡߌߣߊߕߊ߬ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߣߌ߫ ߤߥߊ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫. ߆ - ߝߊߕߌߡ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫.

ߌ- ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ ߝߊߕߎߡߕߊ߫ ߛߘߌ߬ߓߋ߫: ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߘߡߊߙߏ߫ ߘߊߝߍ߫ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߘߋ߲߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߠߴߏ߬ ߓߟߏ߫: ߁ - ߡߎߤߊߡߍߘ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ (ߏ߬ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߊ߬ ߝߊ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫). ߂- ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߬ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫. ߃- ߡߊ߬ߥߕߊ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫. ߄- ߡߊ߬ߛߊ߲ߞߋ߲߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫.

ߍ - ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ ߝߊߕߎߡߕߊ߫ ߘߎ߲߬ߡߎ߬ߦߊ߫: ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߛߌߣߌ߲ߡߦߊ߫ ߟߋ߬. ߘߋ߲߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߠߴߏ߬ ߓߟߏ߫: ߁ - ߤߖߊ߫ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ (ߏ߬ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߊ߬ ߡߛߏ߬ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߟߊ߫) (ߊ. ߘ). ߂ - ߟߊ߰ߖߌ߬ ߝߏߘߋ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫. ߃- ߤߖߊ߫ ߞߊߘߌ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫. ߄- ߟߊ߰ߖߌ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߮ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ (ߏ߬ ߟߋ߬ ߊ߬ ߘߋ߲߫ ߠߊߓߊ߲ ߘߌ߫).

ߊ߬ ߞߐߙߍ ߛߙߍߘߍ
ߝ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߕߐ߮ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߕߐ߮
߁ ߤߖߊ߫ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߞߏ߲߬ߓߏ ߡߏߙߌ߫ ߊߓߎߓߞߊߙ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫
߂ ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ ߡߊ߬ߗߡߍ߫ ߞߙߏ߬ߡߊ߫ ߡߎ߲߬ߥߊ߬ߛߊ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫
ߤߖߊ߫ ߛߌߦߊߜߍ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫
ߛߋߞߎ߬ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫
ߎߡߊߙ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫
ߊߡߌߣߊߕߊ߬ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫
ߤߥߊ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫
ߝߊߕߌߡߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫.
߃ ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ ߝߊߕߎߡߕߊ߫ ߛߘߌ߬ߓߋ߫ ߡߎߤߊߡߍߘ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫
ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߬ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫
ߡߊ߬ߥߕߊ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫
ߡߊ߬ߛߊ߲ߞߋ߲߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫
߄ ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ ߝߊߕߎߡߕߊ߫ ߘߎ߲߬ߡߎ߬ߦߊ߫ ߤߖߊ߫ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫
ߟߊ߰ߖߌ߬ ߝߏߘߋ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫.
ߤߖߊ߫ ߞߊߘߌ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫
ߟߊ߰ߖߌ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߮ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫

ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߏ߫ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߊ߰ߖߌ߬ ߊߓߎߓߞߊߙ ߡߎߤߊߡߍߘ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ، ߊߘߡߊߦߊ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߧߊ ߟߊߥߙߎߞߌ ߟߎ߬ ߸ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ :

ߊ - ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߝߊ߬ ߛߓߍߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߁߭ - ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߢߍߥߟߊ ߟߋ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߊߙߊߓߎ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ، ߞߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߏ߲ ߝߟߐ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߌ߰ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߏ߲ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߛߓߊߣߊ߲ ߠߊ߫.

߂߲ - ߘߐ߬ߝߐ: ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߢߍߥߟߊ ߟߋ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߊߙߊߓߎ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ، ߞߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߏ߲ ߝߟߐ߫ ߡߊ߬ ߸ ߤߊ߲߯ ߓߏ߲ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߛߓߊߣߊ߲.

߃߲- ߟߊ߬ߞߟߏ߬ߞߟߏ߬ߟߌ߬ ߞߝߊ: ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߢߍߥߟߊ ߟߋ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫، ߊߙߊߓߎ ߞߊ߲ ߘߐ߫. ߞߊ߬ߝߊ ߛߊ߬ߓߊ ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߢߍߥߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߜߍߞߊ߲߫ ߖߡߊߣߊ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߣߐ߫ ، ߊ߬ ߊߙߊߓߎ ߞߊߙߊ߲ ߘߌ߲ߞߌߙߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ .

ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߞߝߊ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬ ߛߓߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߟߊ߬ߟߋ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߡߊ߬ߘߎ߰ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

ߋ - ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߘߊ߯ߙߎ߫ ߛ߭ߊߙߌ߯ߊ߳ߊߕߌ߫ ߊߟߑߌߛߑߟߊ߯ߡߌߦߊߕߌ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߌߦߊ߫ ߏ߬ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߘߌ߫، ߏ߬ ߦߋ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߣߐ߫ ߓߌ߬، ߡߍ߲ ߠߊߞߏߟߐ߲ߠߍ߲ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐߟߊ ߣߴߊ߬ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫، ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߬ߘߋ߲߬ ߦߙߌߞߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊߓߐ߫ ߸ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߥߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ߦߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߊ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߦߙߌߞߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ - ߊ - ߛߊ߲߬، ߊ߬ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߞߏߛߓߍ߫. ߞߊ߲߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ : ߊߙߊߓߎ ߞߊ߲ ، ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ، ߜ߭ߌߟߋ߬ߞߊ߲ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊ߲ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߸ ߒߞߏ.

ߍ - ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߝߏߣߌ߲ߞߋ ߘߍߞߙߎ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߘߏ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ߖߎ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߂߀߀߈ ߠߊ߫ ߸ ߞߐ߲߬ߛߏ ߞߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ߖߎ߮ ߞߴߊ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߣߌ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߕߍ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߓߟߏ߫ ߞߌߣߌ߲ ߞߊߘߌ߫ ߜߊߎ߫، ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߴߏ߬ ߘߊ߲ߘߊ ߟߊ߫، ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߟߏ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߞߐ߯ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫، ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߘߊ߲ߘߊ߫ ߘߌߦߊ ߸ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߏ߬ ߡߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߐߕߌߢߍ߫، ߓߊߏ߬ ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߓߍߟߌ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߓߟߏ ߞߊߘߌ ߏ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߘߊ߲ߘߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߟߋ߬ ߸ ߛ߭ߣߌߥߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߘߏ߫ ߟߊ߫.

ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߛߊ߫ ߸ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߏ߬ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߸ ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߐߟߐ߬، ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߘߊ߫ ߌߞߏ߫ ߡߐ߰ ߞߣߍߡߊ.

ߝߏ߫ ߂߀߁߇ ߠߊ߫ ߸ ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߓߊ߲ ߞߐ߫، ߊ߬ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߟߴߊ߬ ߘߊ߲ߘߊ߫ ߘߌߦߊ، ߛߕߊ߫ ߖߊ߲ߞߊߙߏ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬، ߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫، ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߞߐߣߊߞߙߌ߫، ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߥߋ߯ߟߋߟߌ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߕߊ߬ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߊ߰ߖߌ߬ ߊߓߎߓߞߊߙ ߡߎߤߊߡߍߘ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߟߌߟߌ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬، ߞߎߣߎ߲ߟߏ߲ ߘߓߊ߫ߓߌߟߊ / ߃߀ / ߂߀߁߇ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߸ [[|ߘߐ߲ߞߊ߬ ߘߊ߲ߘߊߛߏ|ߘߐ߲ߞߊ߬ ߘߊ߲ߘߊߛߏ]] ߟߊ߫ ߸ ߖߌ߬ߣߍ߲߬ ߞߎߓߋߘߊ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߂߃ߙߋ߲ ߠߊ߫.

ߊ߬ ߝߎ߬ߙߋ ߟߊߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߣߊ߬ߓߊ߰ߦߊ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߖߌ߰ߦߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߌ߬ߣߌ߬ߟߏ߲ ߕߎߟߊߝߌ߲ / ߀߁ / ߂߀߁߇ ߸ ߁߄ ߙߋ߲ ߠߊ߫. ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲߬ ߕߌ߲ߞߌ ߞߐߝߍ߬، ߞߏ߲߬ߓߏ ߊߤߡߊߘߎ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߕߌ߲ߞߌ߫ ߊ߬ ߡߊ߬. ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߛߌ߬ߘߎ߰ ، ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߢߍߓߊ߮ ߘߌ߫، ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߎߙߊ߫ ߞߌ߲߬ߘߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߛߊ߬ߙߌ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߎߙߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߟߏ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߛߌߟߊߘߟߊ ߜߐߞߎ߫.

ߊ߬ ߛߎ߬ߞߏ߬ߦߊ ߟߏ߲ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߞߊ߬ ߛߐ߲߬ ߞߏߖߊ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߓߍ߯ ߛߊ߬ߙߌ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߢߐ߲߯ߠߊ ߔߟߋߞߘߎ߫.

ߊߟߊߡߊ߬ ߊߟߊ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߛߟߐߡߌ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߓߍ߯ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߛߟߐߡߌ߲ ߠߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߓߍ߯ ߕߊ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߰ ߞߍ߫ ߕߋ߲߬.

ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߘߐߜߍ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

http://oustazbakari.blogspot.com/

https://www.blogger.com/profile/16147954561653940024