ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߜ߭ߊߚߋߕ ߡߏߙߑߜ߭ߊ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߜ߭ߊߚߋߕ ߡߏߙߑߜ߭ߊ߲
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮Garrett, Augustus ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌMorgan ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߄ ߕߙߊߓߊ 1877 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊClaysville ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߂߇ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ 1963, ߂߇ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ 1963 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊߞߑߟߍߝ߭ߍ߬ߟߊ߲ߘ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊߓߙߎLake View Cemetery ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊinventor, businessperson ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߦߊߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫Alpha Phi Alpha, Prince Hall Freemasonry ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲National Inventors Hall of Fame ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Described at URLhttps://www.nytimes.com/2019/02/24/us/black-inventors.html ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߣߌ߲߬ ߧߋ߫ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ ߞߍ߫ ߊߡߙߌߞߌߞߊ ߘߏ߫ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߮ ߕߘߍ߬ ߞߏ߫ ﴿ ߜ߭ߊߚߋߕ ߡߏߙߑߜ߭ߊ߲﴾ ߸ ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߄ / ߁߈߇߇ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߔߊ߬ߙߌ߬ ﴿ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߞߌ߲ߕߎ߲ߞߌ ߘߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬﴾ ، ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߑߟߊߝ߭ߌߟߊ߲ߘ ߞߊ߬ߙߌߝߐ߭ ߕߟߋ߬ ߂߇ / ߁߉߆߃ ߟߊ߫.....

''ߜ߭ߊߚߋߕ ߡߏߙߑߜ߭ߊ߲ ߠߊ߫ ߘߋߣߍ߲ߧߊ ''

ߡߏߙߑߜ߭ߊ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߊ߲ (߁߄) ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߏߗߎߏ ߕߊ߯ߟߌ ߞߏ ߡߙߌߘߐ ߕߊ߬ ߸ ߞߏߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߯ ߟߊ߬ߞߟߏ߬ߞߟߏ߬ߟߌ ߖߏ߯ߦߊ ߓߘߍ ߟߎ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߦߋ߲߬ ، ߡߏߙߑߜ߭ߊ߲ ߢߌ߲߬ ߦߋ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߞߟߏ߬ߞߟߏ߬ߟߌ ߛߎ߲ ߢߊߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߓߌ߬ ߟߊ߬ߞߟߏ߬ߞߟߏ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߕߊ߯ ߗߏ߮ ߡߊ߬ ، ߟߊ߬ߞߟߏ߬ߞߟߏ߬ߟߌ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߕߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫....

ߜ߭ߊߚߋߕ ߡߏߙߑߜ߭ߊ߲ ߠߊ߫ ߝߋ߲߫ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߘߏ ߟߎ߬

ߡߏߙߑߜ߭ߊ߲ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߔߊ߬ߙߌ߬ ߞߊ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߛߌ߲ߛߌ߲ߣߊߕߌ ߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߦߋ߲߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߞߑߟߊߝ߭ߌߟߊ߲ߘ ߓߊ߯ߙߊ ߞߊ߲ߡߊ߬ ، ߞߴߊ߬ ߕߏ߫ ߞߑߟߊߝ߭ߌߟߊ߲ߘ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߙߊߟߌ߫ ߕߙߏߞߏ ߘߏ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߁߉߀߇ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߴߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߊ߲ߠߌ߲ ߞߙߊߟߌ߫ ߕߙߏߞߏ ߝߎ߲ߞߎ߲ ߘߊ ߘߏ߫ ߘߊߦߟߍ߬. ߒ߬ߓߊ߬ : ߞߴߊ߬ ߕߏ߫ ߞߑߟߊߝ߭ߌߟߊ߲ߘ ߁߉߁߆ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߥߊߢߌ߲߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ﴿gaz naturel﴾ ߞߊ߬ ߕߌߢߍߟߌ ߓߟߋߓߟߋ ߟߊߘߏ߲߬ ߜߟߏ߬ߜߍ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߞߟߐ߬ߟߐ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߕߙߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߥߛߎߟߊߘߋ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߙߌ߬ߞߙߊ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߣߍ߲߫ ߕߏ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ ߥߊߢߌ߲߫ ߞߟߊߦߊ ߓߟߏ߫ ، ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߛߎ߭ ߘߌ߫ ߞߌߘߌ߲ߜߊ߲߫ ، ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ ߘߋ߲ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ߞߊ ߢߌ߲߬ ߞߊ߬ ߥߊߢߌ߲߫ ߠߊ߫ ߞߟߐ߬ߟߐ ߖߎ߮ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߏ ߡߍ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߘߐ߬ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߣߌߟߊߞߟߌ߫ ߞߙߏߞߏ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߜߟߏ߬ߜߍ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߣߌ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߁߉߁߆ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߡߊ߫ ߘߊ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߘߋ߬ ߸ ߓߊߏ߬ : ߊ߬ߟߋ߬ ߟߋ ߝߟߐߝߟߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߙߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߌߢߍ߲߫ ﴿ߘߎߢߊ߫﴾ ߛߋ߲߬ߡߊ߬ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߞߐ߲߬ߛߏ ﴿ voiture﴾ ߓߏߙߌߟߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߔߏߔߏ ﴿ moto﴾ ߓߏߙߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߰ߣߌ߬ߦߟߍ ߟߊ߫ ߣߐ߰ߦߊ ߕߐߟߍ߫ ، ߓߊߏ߬ : ߕߊ ߥߎߟߋߡߊ߲ ﴿ feux rouge ou bien feux de signalisation﴾ ߡߍ߲߫ ߧߋ߫ ߛߌߟߊ ߟߊ߬ ߖߌ߰ߣߌ߬ߦߟߍ ߟߊ߫ ߣߐ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲ ߕߌ߯ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߞߴߏ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߁߉߂߃ ، ߏ߬ ߞߊ߬ ߖߌ߰ߣߌ߬ߦߟߍ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߫ ﴿ߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲  États-Unis d'Amérique﴾ ߣߌ߫ ﴿ ߜ߭ߊߙߊ߲ߘ ߓߙߋߕߊߦߌ߲ grand Bretagne﴾ ߣߌ߫ ﴿ߞߣߊߘߊ߫ Canada﴾ ߘߐ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߲߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߊ ߥߎߟߋߡߊ߲ ߝߙߋ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߫ ﴿ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߥߊߘߌ߫ ߄߀ ߀߀߀ ߸ 40 000﴾ ߟߋ߬ ߟߊ߫. 

ߘߏ߫ ߞߊ߲߫ ߞߴߊ߬ ߣߊ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ ߠߊ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ، ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߍ߲ߍ߲߫ ߞߵߊ߬ ߣߊ߫ ߦߋ߫ ߍ߲ߘߎ߫ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߌߡߊ߫ ߏ߬ ߟߋ߬ ߓߘߊ߫ ߘߏ߫ ߓߐ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ߖߎ߮ ﴿accident﴾ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߌ߬. ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌߟߊߞߟߌ߫ ߕߙߏߞߏ ﴿ la parai respiratoire﴾ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߙߊߟߌ߫ ߕߙߏߞߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬...

@ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߟߏ߲ߡߊߞߐߣߐ߲߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ ߓߟߏ߫ @