ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߛߑߕߌߝ߭ߌ߲ ߊߟߍ߲ ߓߍ߲ߛߎ߲߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߛߑߕߌߝ߭ߌ߲ ߊߟߍ߲ ߓߍ߲ߛߎ߲ (߁߈߁߆ ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߁-߁߈߆߅ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߂߄) ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߁߈߅߆ ߁߈߆߄ ߕߍ߫. ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ ߛߓߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߁߈߅߄ ߣߌ߫ ߁߈߅߆ ߕߍ߫߸ ߖߏߛߍߔߝ ߖߌ߲ߞߌ߲ ߙߐߓߊߙߕ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫.

ߛߑߕߌߝߌ߲ ߊߟߋ߲߫ ߓߍ߲ߛߎ߲߬
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Stephen Allen Benson ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮Stephen ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߂߁ ߘߓߊ߬ߕߊ 1816 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊCambridge ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߂߄ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ 1865 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊGrand Bassa County ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ, judge ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮, ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߙߎߞߊߞߙߎߞߊ ߞߊ߲ߓߍ߲ߠߞߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫


ߓߍ߲ߛߐ߲ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߘߋߣߌ߲ߠߡߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫[߁]. ߊ߬ߟߋ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊߡߋߞߌߞߊ߫ ߝߎ߲ߘߌߣߍ߲ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߁߈߂߂ ߟߊ߫.

ߘߋߣߍ߲ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߍ߲ߛߐ߲߫ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߓߙߌߖߌ ߟߋ߬߸ ߡߙ߭ߋߟߊ߲ߘ߸ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲߸ ߡߍ߲ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ [߂]ߞߊ߲ߤߙߐߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫. ߁߈߂߂ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ߣߍ߲߬ ߞߎߘߊ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߏ߲߯ߓߊ߫ ߓߑߙߊߌߖ ߛߕߑߙ߭ߐ߲ߜ߭ ߞߣߐ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߛߋߣߍ߲߫ ߞߎߘߊ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߁߈߂߂ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫߸ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߟߊ߲߬ߔߊ߯ߛߌ ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߓߋ߬ ߥߙߎߣߍ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲ߛߐ߲߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߟߊߡߙߊ߬ ߞߊߙߏ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߛߊ߲߬ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߐߡߊߛ ߓߎ߳ߗߊ߯ߣߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߞߟߊߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߬. ߓߍ߲ߛߐ߲߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ ߢߊߛߎߡߊߣߍ߲ ߘߴߏ߬ ߞߐ߫. ߓߍ߲ߛߐ߲߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߕߐ߲ߘߋ߲ߦߊ (ߡߣߌߛߍ߲ߦߊ) ߘߐ߫ ߁߈߃߅ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߗߋߘߋ߲ ߘߌ߫ ߥߙߎߣߍ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ ߘߴߏ߬ ߞߐ߫. ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ߫ ߟߊ߫ ߁߈߄߇ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߕߌߞߊ߲ߘߊ ߘߌ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߋߕߏߘߌߛߕ ߣߊߡߎ߲߫ ߛߞߎߦߟߊ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫.

ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ (߁߈߅߆-߁߈߆߄)[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߍ߲ߛߐ߲߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߖߏߛߍߔߝ ߖߌ߲ߞߌ߲ ߙߐߓߊߙߕ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ ߘߌ߫ ߁߈߅߃ ߟߊ߫߸ ߙߐߓߊߙߕ ߓߐߣߍ߲ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߏ߬ ߘߐ߫ ߁߈߅߆ ߟߊ߫߸ ߓߍ߲ߛߐ߲߫ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߙߐߓߊߙߕ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫.

ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߕߍߓߊ߯ߦߊߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߍ߲ߛߎ߲ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫߸ ߓߍߟߑߗ߭ߌߞ ߞߊ߬ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߡߊߟߐ߲߫ ߁߈߅߈ ߠߊ߫߸ ߘߊߣߋߡߊߙߞ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߁߈߆߀ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ߫ ߓߟߏߡߊ߬ ߁߈߆߂ ߟߊ߫. ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߓߐ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߡߎ߰ߡߍ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߌߕߊߟߌ߫ ߕߊ߫ ߡߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߫. ߣߐߙߑߝ߭ߍߗ߭ ߣߌ߫ ߛߎߥߍߘߌ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߡߊߟߐ߲߫ ߁߈߆߃ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߁߈߄߉߸ ߤߊߦߕߌ߫ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߁߈߆߄ ߠߊ߫ ߥߟߊ߫ ߁߈߄߉ ߟߊ߫.

ߘߐ߬ߥߙߊ߬ߟߌ: ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߟߎ߬ ߕߍߓߊ߯ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߁߈߅߇ ߟߊ߫߸ ߓߍ߲ߛߐ߲߫ ߞߊ߬ ߡߙ߭ߋߟߊ߲ߘ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߟߊߛߌ߰ߞߏ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬. ߓߍ߲ߛߎ߲߫ ߡߍ߲ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߟߐ߲߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߙߍ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ߬ ߛߌߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߝߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߡߊ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߐߟߊ߫ ߓߘߍߓߘߍߟߌ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊߡߋߙߌߞߌ߬-ߟߌߓߋߙߌߦߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߖߌ߰ߞߊ߫ ߟߊ߲ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ߡߊ߬ߒߕߋ߬ߦߊ ߣߐ߬ߣߐ߫. ߞߏ߬ߣߴߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߎߘߊ ߏ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߏ߫ ߓߟߏߦߊ߫ ߓߊߟߌߦߊ ߘߐ߫. ߁߉߆߀ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߓߍ߲߬ߘߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ߬ ߛߊ߲ ߡߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߓߐߕߏ߲ ߘߐߥߙߊ߬ ߘߊ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߋ߫ ߤߊ߲߯ ߞߎߘߍ߫ ߁߀߀߀ ߡߊ߬ (ߡߟߌ ߆߀߀).

ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߛߐߘߐ߲ߘߊ ߓߘߊ߫ ߡߊߖߌ߰ ߞߵߊ߬ ߛߊߓߎ ߞߍ߫ ߘߊ߲߬ߛߌ߰ߟߌ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߘߌ߫߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߡߎߛߞߊ ߡߊߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߣߌ߫ ߡߎߙߎ߲ߕߌ߫ ߦߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫߸ ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߟߏߟߊߘߛߍ ߟߊߥߙߊ߬ ߟߊ߫. ߏ߬ ߟߋ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߥߦߊ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߕߌߢߍߣߍ߲߫ ߞߘߐ ߕߘߍ߬. ߏ߬ ߞߐߝߟߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߗߌߙߏ߲߫ ߘߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߦߙߌߞߊ߫. ߤߙߐߘߎ߯ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߓߍ߯ ߟߊߞߎ߬ߣߎ߲߬ ߘߊ߫ ߛߊ߲߭ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߕߌ߲߬ ߕߟߎ (ߕߟߎߥߎߟߋ߲) ߟߊߝߏߦߌ ߓߘߊ߫ ߡߊߘߐ߯ߦߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫. ߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߖߌߘߐߘߍ߬ߜߍ (ߓߊߟߍ߲߫) ߕߟߎ߫ ߝߊ߲ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߯ߦߊ ߟߋ߬ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߘߐ߬ ߕߟߎ ߡߍ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߎߘߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߣߌߘߐߜߍߘߍ߲. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߕߟߎߥߎߟߋ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߟߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߕߊߘߎ߲ ߘߐ߫߸ ߛߎ߯ߝߍ ߛߊ߲߬ߠߌ߲ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬. ߏ߬ ߟߋ ߝߛߍ߬ߝߛߍ߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߘߌ߫ ߞߊߝߋ߫ ߟߊߝߏߦߌ߫ ߞߏ ߘߐ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊߙߊߓߌߞߊ߫ ߞߊߝߋ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߛߣߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߢߣߊߓߊ߬ߛߊ߲߬߸ ߓߊߏ߬ ߘߎߢߊ߫ ߛߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߦߙߊ߬ߓߌ߫ ߏ߬ ߟߊ߫.

ߟߊ߬ߣߡߐ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߓߊ߲ߣߍ߲߸ ߓߍ߲ߛߐ߲߫ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊߝߋߝߍ ߘߐ߫ ߜ߭ߑߙ߭ߊ߲ߘ ߓߊ߰ߛߊ ߞߐ߲ߕߋ߬߸ ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ ߁߈߆߅ ߟߊ߫.

ߗߍߕߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߍ߲ߛߐ߲߫ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߛߊ ߛߎߦߊ ߘߏ߫ ߕߐ߮ ߟߐ߲ߞߏߡߊ ߘߌ߫߸ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ (Trachylepis bensonii).

ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߘߐߜߍ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߟߌߡߊߛߙߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫
  2. ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߘߐ߫ ߖߊ߬ߥߏ