ߊ߬ߓߎߛ߭ߌ߬ߙߌ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߊ߬ߓߎߛ߭ߌ߬ߙߌ߫
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫Tanzania ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ1833 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߁߅ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ 1889 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍߢߊߝߊ߰ߟߌ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߭hanging ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲Swahili ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲, Swahili ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊrevolutionary ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߭ߙߊ ߘߌߦߊGerman East Africa ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߊ߬ߟ ߓߊ߬ߛ߭ߌߙ ߌߓߎߣ ߛߊ߬ߟߌߡ ߊ߬ߟ-ߤߊߙߑߛ߭ߌ߫ (ߊߙߊߓߎ ߘߐ߫: البشير بن سالم الحارثي) (ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߁߅, ߁߈߈߉) ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߊ߬ߓߎߛ߭ߌ߬ߙߌ߫ ߕߐ߮ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߣߊ ߘߌ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߦߙߌ߫ ߝߘߏ߫ ߕߌ߯ߦߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߏߡߊߣߌ߫߸ ߣߴߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߊ߬ߓߎ߬ߛ߭ߙߌ߬ ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߡߊ߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߕߟߋ߬ߓߐ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߥߊߟߌߘߊ ߡߊ߬ ߓߌ߲߭ ߕߊ߲ߖ߭ߊߣߌ߫. ߟߊ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߊߙߊߓߎ߫ ߖߎߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߛߌߦߊ ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߰ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߥߙߎߣߍߦߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߔߊ߲ߜ߭ߊߣߌ߫߸ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ (ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߊ߲ߖ߭ߊߣߌ߫ ߘߐ߫ ߕߊ߲߬) ߏ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߁߈߈߈ ߠߊ߫߸ ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߡߍ߲ ߠߊߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߊ߬ߓߎߛ߭ߌ߬ߙߌ߫ ߓߟߏ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߘߊߞߎ߲ ߣߴߊ߬ ߛߏ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߣߍ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬. ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߖߊ߬ߥߏ ߞߏߟߊߘߍ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊߓߐ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߫ ߥߟߌ߬ߕߊ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߓߍߙߑߟߍ߲߫ ߡߊ߬ߜߍ߲߬ߞߏ ߘߐ߫. ߛߊ߲ߛߟߋߙߌ߫ ߏߕߏ ߝ߭ߐ߲߭ ߓߌߛߑߡߊߙߞ ߞߊ߬ ߝߊߙߌ߲߫ ߛߊ߲߬ ߃߄ ߤߍߙߑߡߊ߲ߣ ߥߌߛߑߡߊ߲ߣ ߠߊ߫ ߥߊ߫ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߙߍߛ߭ߑߞߏߡߌߛߊߙ ߘߌ߫ ߥߙߎߣߍ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬. ߥߛߌߡߊ߲ߣ ߣߴߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߬ߛߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬߸ ߛߎߘߊ߲ߞߊ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߛ߭ߊ߲ߜ߭ߊߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߛߑߛ߭ߎߕߖ߭ߑߕߙߎߔ ߞߙߎ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫. ߖߌߞߊ߲ߠߊ ߟߊ߫ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ߬ߝߍ߫ ߛߏ ߟߎ߬ ߘߐߝߏߘߏ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߵߏ߬ ߕߏ߫ ߊߟߏߡߊ߲ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫. ߖߌߞߊ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߕߍ߰ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߖߌ߰ߟߌ ߢߍ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߋ߲߫ ߡߊߛߐߕߊ ߟߎ߬ ߛߋߟߌ ߢߍ߫ ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߟߎ߬ ߡߊ߬[߁].

ߊ߬ߟ-ߓߊ߬ߛ߭ߌ߯ߙ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߲ߜ߭ߊߣߌߞߊ߫ ߝߍ߬ߟߊ ߛߏ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߛߋ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ߫ ߤߊ߲ߛ ߡߌߦߊ߬ ߣߌ߫ ߏߛߑߞߊߙ ߓߏߡߊߣ ߠߎ߫ ߘߐ߫ ߕߏ߬ߟߌ߬ߡߊ߬ߛߌ߮ ߘߌ߫. ߞߵߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߁߈߈߈ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߝߊ߲߭ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߢߌ߲߭ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߡߊߘߐ߯ߦߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߞߘߊߡߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߟߍߟߊ ߟߎ߬ ߛߙߊ߬ ߘߊߜߍߟߍ߲ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߲߬ߝߘߎ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ ߖߤߊߖ߭ߌ߫߸ ߓߜ߭ߊ߬ߡߏ߬ߦߌ߬ ߕߏ߯ߘߊ ߡߊߜߍ߲ ߘߐ߫. ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߢߍߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߥߌߛߑߡߊߣ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߖߤߊߖ߭ߌ߫ ߞߊ߲߬ ߘߓߊ߬ߕߊ ߈ ߡߊ߬ ߁߈߈߈ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߞߐߝߟߌ ߞߍ߫ ߘߴߊߙߊߓߎ ߁߀߈ ߠߎ߫ ߝߊ߰ߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ߓߎߛ߭ߌ߬ߙߌ߫ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߔߋ߬ߘߋ߲߬ߞߎ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߦߊߥߏ ߣߌ߫ ߒߓߎ߲ߜ߭ߊ߫ ߓߏߟߏ߲ߘߊ ߟߎ߬ ߘߐߛߎ߫ ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߡߊ߬. ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߕߙߊ߬ߓߊ߬ߛߏ߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߯ߙߎߛߊ߬ߟߊߡߎ߲߬ ߣߌ߫ ߓߜ߭ߊ߬ߡߦߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫ ߥߊ߬ߙߊ ߡߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߋ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߏ߬ ߕߎ߲߬ߕߎ߲߬ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߛߌߦߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߥߙߍߥߙߍ߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫.

ߖ߭ߌߜ߭ߎߥߊ߫ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߞߊ߬ ߊ߬ߓߎߛ߭ߌ߬ߙߌ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߘߌ߫ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߍ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߘߎ߲߫ ߁߈߈߉ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߁߅ ߡߊ߬.

ߦߟߌߣߐ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߐߞߊ߲߫ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬