ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߞߏ߲ߝߎߛߌߦߎߛߌ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߞߏ߲ߝߎߛߌߦߎߛߌ߫

ߞߏ߲ߝߏߛ߭ߌߦߎߛߌ߫ (ߛߌߣߌ߲ߥߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ : 孔子)، ߛ߭ߌ߯ߣߌ߲߬ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ ߝߟߐߝߟߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߕߊ߯ߛߌߟߊ ߘߏ߫ ߘߊߦߟߍ߬، ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߛߌߟߊ ߦߋ߫ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߯ߣߌ߲߫ ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߞߏߟߊߕߊ߯ߡߢߊ ߟߎ߫ ߘߍ߭ ߞߣߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߏ߮ ߟߎ߬، ߊ߬ ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߖߏ߯ ߢߌߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߦߊ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߖߏ߯ ߢߌߡߊ ߢߍߛߐ߲ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬. ߊ߬ ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߵߊ߬ ߣߐ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߕߏ߫ ߛߌߣߌ߲ߥߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߯ߙߋߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߌߔߐ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߊߦߌߥߊ߯ߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝ߭ߋߕߌߣߊߡߌߞߊ ߟߎ߬ ߡߙߌߦߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߡߊ߬ ߞߏߛߓߍ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߡߊ߬ (ߞߵߊ߬ ߟߊ߲߬ߓߋ߬) ߞߏ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮.

ߞߏ߲ߝߏߛ߭ߌߦߎߛߌ߫ ߛ߭߭ߌߣ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ
ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߬
ߊ߬ ߘߍ߰ ߛߎ߬ߛߎ߬ ߕߐ߮ ߛߌ߯ߣߌ߲ߥߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ 孔子
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ ߅߅߁ ߌ. ߢ، ߗߛߌߦߝߎ߫
ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߌߦߎ߫
ߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ ߄߇߉

ߟߌߦߎ߫

ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬
ߗߍߘߊ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ، ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ، ߞߟߊ߬ߘߏ߲ߛߏ
ߓߊ߯ߙߘߊ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ
ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߏ߲ߝߎߛߌߦߎߛߌߦߊ ߟߊ߫
ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߙߌߘߐߟߐ߲ߘߐߦߊ ߞߏ߲ߝߎߛߌߦߎߛߌߦߊ

ߞߏ߲ߝߎߛߌߦߎߛߌ߫ ߛߍ߬ߓߍߘߏ߲߬ߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߡߊ߬ߝߣߍ߬ߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߘߎߢߊ ߡߊ߬، ߓߊߏ߬ ߸ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߠߊ߫ ߛߊ߲ߣߌ߲߫ ߥߎ߬ߛߎ ߦߋ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߣߴߊ߬ ߞߐߝߍߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߞߏ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߘߌߡߊ߲߫ ߕߍ߬ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߢߣߊߡߦߊ ߡߊ߬ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߙߌߦߊ ߏ߬ ߞߊ߲߬، ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߞߏ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߏ߬ ߟߎ߫ ߖߎ߯ߦߊ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐߝߍ߬ ߛߊ߲߬ ߗߍ߬ߡߍ߫ ߢߐ߲߰ ߠߊ߫، ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߌ߯ߣߌ߲߫ ߡߊ߬ߙߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߖߋ߬ߣߌ߲߬ ߞߐߘߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊߕߐ߲߫ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߞߐߘߍ߫، ߓߊߏ߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߢߊߖߎ߮ ( ߞߕߐ، ߕߐ߲߰ߕߍ߮) ߡߊߛߊ߬ߦߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߢߝߍߟߊ ߟߋ߬  ߡߊߝߟߍ߫، ߞߵߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߘߏ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߐߝߍߟߊ߫ ߟߋ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߡߊ߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߞߏ߲ߝߎߛߌߦߎߛߌߦߊ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߛߊ߲ߞߘߐߕߊ߬ ߞߊ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߬ ߤߊߟߌ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߞߊ߬. ߞߵߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߣߊߡߎ߲ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߝߊ߲߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߢߊߦߌ߫، ߞߏ߲ߝߎߛߌߦߎߛߌߦߊ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߞߊ߬ ߛߊ߯ߣߌ߲߫ ߢߣߊߡߦߊ ߡߙߊ߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߡߎ߬ߥߊ߲߬ (߂߀) ߢߐ߲߰ ߞߘߐ߫، ߞߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߝߟߐ ߡߊ߬ ߌߛߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߢߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߌ߰ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߬ߣߊ߲ (߁߉߲) ߠߊ߫ ߌߛߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߞߐ߫.

ߒ߬ߞߊ߬ ߸ ߛߌ߯ߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߝߎߛߌߦߎߛߌߦߊ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߡߊ߬، ߞߎ߲߬ߓߊ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫:

ߊ߬ ߝߟߐ : ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߤߙߐߓߘߍ ߞߊ߲ߞߋߟߋ߲ߕߌ߮ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߒߕߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ : ߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߡߐ߰ ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߞߏߟߐ߲ߠߊ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߧߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߛߊ߯ߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߛߊ߲߬ߞߊߙߋ ߡߊ߬ ߕߋߙߎ߫، ߏ߬ ߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߞߎ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߯ߣߌ߲߫ (ߛ߭ߌߣ)، ߓߊߏ߬ ߸ ߊ߬ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߍ߬ߘߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫، ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߙߎߞߌ߫ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߞߵߊ߬ ߘߐߝߎߟߋ߲߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߡߐ߱ - ߐ - ߡߐ߰ ߓߊ߯ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߵߊ߬ ߡߊ߬، ߏ߬ ߘߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߌ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߣߐ߫ ߌߞߘߐ߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߞߏ߲ߝߎߛߌߦߎߛߌߦߊ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߛ߭ߌߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߕߐߙߐ߲ߘߓߐ߫ ߝߏ߫ ߣߌߔߐ߲߫ ߣߌ߫ ߞߏ߯ߙߋ߫ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߛ߭ߌߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߡߊߕߊ߯ߟߓߊ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߖߊ߲߬ߢߊ߬ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߏ߬ ߟߊ߫، ߛ߭ߌߣ ߓߊ߲߫ ߞߐ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߘߍ߬ߟߊ߬ߞߊ ߘߌ߫، ߛ߭ߌߣ ߞߵߊ߬ ߢߊߛߌ߲߫ ߣߊ߬ߕߐ ߟߊ߫، ߞߵߊ߬ ߥߟߏ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫، ߞߵߊ߬ ߦߙߐ߫ ߡߊߖߊ߲߬ߢߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߣߌ߫ ߞߣߐߟߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߞߏ߲ߝߎߛߌߦߎߛߌߦߊ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߖߐ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߓߟߏߦߊ߫ ߛ߭ߊߣ ߞߣߐ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߡߎ߬ߥߊ߲߬ (߂߀) ߞߘߐ، ߞߏ߲ߝߎߛߌߦߎߛߌߦߊ ߗߌߙߏ߲߫ ߘߴߊ߬ ߣߐ߭ ߕߏ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߛߊ߯ߣߌ߲߫ ߞߐߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߟߞߊ߬ߟߌ߬.

ߞߏ߲ߝߏߛ߭ߌߦߎߛߌ߫ ߕߐ߮ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߧߋ߫ ߟߊ߬ߕߍ ߘߐ߫ ߛߊ߯ߣߌ߲߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߞߏ߲ߞ ߝߎߛߌ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ "ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ" ߘߌ߫، ߞߎ߲ߝߎߛߌߦߎߛߌ߫ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߕߎߡߊ  ߟߊߡߌߣߌ߲ߣߍ߲߫ ߛߌߙߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߊ߯ߣߌ߲߫ ߘߋ߲߫ ߜߍߟߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߕߟߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߝߘߍ߬، ߞߊ߬ߓߌ߯ ߸ ߊ߬ ߘߋ߲ߣߍ߲ߠߡߊ ߊ߬ ߤߊ߲ߞߟߌ ߘߌߡߊ߲߫ ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߤߊ߲ߞߟߌߘߎߡߊ߲ ߞߐ߫ ߘߊ߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߎߣߎ߲ߞߋߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߦߊ ߘߐ߫، ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߴߊ߬ ߛߌ߭ ߡߎ߰ߡߍ ߞߘߐ߫ ߘߐ߬ߖߊ ߣߌ߫ ߛߍ߬ߓߍ ߣߌ߫ ߛߎߘߊ߲ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߏ߬ ߘߐ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ ߛߌ߭ ߕߊ߯ ߢߍߝߍ߬، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߢߣߊߡߦߊ߫ ߛߎ߮ ߘߏ߫ ߟߊߢߊ߬ ߸ ߊ߬ ߓߊߘߋ߲ߡߴߊߘߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߕߍ. ߒ߬ߞߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߡߴߊ߬ ߡߙߌ߫ ߞߴߏ߬ ߡߍ߲ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߴߏ߬ ߞߏ߫ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊߢߌ߲߬ ߸ ߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬، ߊ߬ ߢߍߕߊ߮ ߞߊ߬ ߓߏ߲߬ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߘߐ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߖߘߍ߬ߞߎ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߕߊ߯ߗߏ߮ ߟߊߢߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߙߌߦߊ ߟߎ߬ ߟߊߢߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߮ ߠߎ߫ ߡߊ߬، ߟߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߟߏߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߕߊ ߓߍ߯ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߘߍ߭ ߟߊߢߊ߬ߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߓߌߥߐ߯ߙߐ ߝߊ߲߬ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߟߏߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߘߊ ߘߐ߫، ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߘߏ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫، ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߊ߬ ߡߙߌߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߢߍߓߌߟߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߗߋ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߛߊ߯ߣߌ߲߫ ߛߏ߫ ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߡߙߌߦߊ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߍ، ߊ߬ ߟߊ߫ ߔߊ߬ߔߘߊ ߕߎ߲߬ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ߕߊ ߕߎ߲߬ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬، ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߕߘߍ߬ ߖߏ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐߙߍ ߞߍߕߊ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ ߠߎ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߭ ߟߊߢߊ߭، ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߞߎ߲ߕߎߙߎ߲ ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߎ߬، ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߡߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߛߓߍ߫ ߊ߬ ߡߙߌߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߦߋߟߌߢߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫،ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ ߞߐߓߌߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߓߏ߬ߢߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߏ߫ " ߡߟߋߞߎߦߊ ߢߣߊߕߊߟߌ" ، ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߰ߡߎ߲߬ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߞߎ߲ߝߎߛߌߦߎߛߌ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߡߐ߰ ߡߊߓߏ߲߬ߧߊ߬ߣߌ߲߬ߓߊ ߣߌ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ߬ߓߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߜߟߌ߬ߦߕߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߛߊ߯ߣߌ߲߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߡߎ߰ߡߍ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫ ߡߐ߰ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߗߍ߬ ߔߏ߲ߞߌ߲ ߡߊ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߗߍ߬ ߔߏ߲ߞߌ߲ ߧߋ߫ ߗߍ߭ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫، ߞߵߊ߬ ߛߎߡߊߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߛߍ߬ߓߍ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

ߗߍ߬ ߔߏ߲ߞߌ߲ ߧߋ߫ ߡߍ߲ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫، ߗߍ߬ ߜߊߛߊ߲߫ ߝߣߊ߫ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎ߲ߝߎߛߌߦߎߛߌ߫ ߥߟߊ߫ ߞߏ߲ߞ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߅߅߁ ߌ. ߢ. ߖ߭ߏ߫ ( 鄒 邑) ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߗߛߌߦߝߎ߫ ߞߍ߬ߙߍߝߍ߬ ߸ ߛ߭ߊߣߑߜ߭ߏߣߜ߭ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߸ ߛ߭ߌߣ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫. ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߛ߭ߎ߫ ߝߊ߰ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߟߋ߬ ߞߘߐ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ߫ ߓߟߏߡߊ߬ ߸ ߟߌߦߎ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߞߘߐ، ߊ߬ ߝߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߘߋ߲ߣߌ߲ߧߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߓߏ߬ߢߊ߬ ߘߴߊ߬ ߣߊ߫ ߟߋ߫ ߝߍ߬ ߘߐ߱ ߣߌ߫ ߓߟߏߞߏߟߏ߲ߧߊ߫ ߖߎ߮ ߘߐ߫. ߊ߬ ߓߏ߬ߢߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߗߋߘߊߕߌ߮ ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߦߋ߫، ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊߟߐ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߦߋ߫، ߞߵߊ߬ ߛߌ߭ ߕߐ߭ ߛߊ߲߬ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߥߐ߯ߙߐ߫ (߁߆) ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߞߎߣߎ߲߫ ߠߊ߫، ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߏ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫، ߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߐ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬، ߊ߬ ߛߌ߭ ߛߋ߫ ߛߊ߲߬ ߓߌߟߏ߯ߟߎ߫ (߅߀) ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߗߋߘߊߕߌ߯ߦߊ ߡߊ߬ ߒߞߏߕߎ߲߯ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߦߋ߫. ߡߐ߰ߖߎ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߕߌߢߍ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߐ߫ ߞߵߊ߬ ߜߍ߲߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߘߐ߫، ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߎ߰ߡߍ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߕߏ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߦߋ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߛߓߊ߬ (߁߃) ߞߍ߫ ߏ߬ ߞߐߝߍ߬ ߗߋߦߊߘߋ߲ߧߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߕߊ߰ߡߊ߬ߟߌ ߘߐ߫. ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߣߵߊ߬ ߛߌ߰ ߊ߬ ߝߊ߬ߓߘߊ ߸ ߊ߬ ߛߌ߭ ߕߏ߫ ߛߊ߲߬ ߟߏ߯ߟߎ߫ (߅) ߞߘߐ߫. ߊ߬ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߄߇߉ ߌ. ߢ.

ߊ߬ ߝߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߌ ߛߋ߫ ߛߊ߲߬ ߓߌߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߓߊ߲ߞߌ߫ ߘߊ߫، ߊ߬ ߝߊ߬ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߭ ߕߏ߫ ߛߊ߲߬ ߛߓߊ߬ ߘߐ߫، ߞߏ߲ߝߎߛߌߦߎߛߌ߫ ߞߍߣߌ߲߫ ߕߘߍ߬ ߸ ߣߴߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌߣߵߊ߬ ߣߊ߫ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߬، ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ ߝߍ߬، ߌߞߏߡߌ߲߬ ߸ ߏ߬ ߡߐ߰ ߞߘߐ߬ߓߊ߬ ߖߏ߮ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ߞߏ ߘߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲، ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ ߝߍ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߓߍ߯ ߞߘߐ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ، ߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ߫ ߓߌ߬ߢߍ߬ߝߌ߬ߟߌ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߘߐ߲߬ߞߙߌ߬ߟߊ ߟߊ߫، ߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߲߬ߞߙߌ ߗߋ߬ߥߎ߬ߣߊ߲߬ߗߋߥߎ ߘߌ߫، ߊ߬ ߕߍ߬ߘߴߊ߬ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߣߐ߭ ߕߏ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߫ ߛߏ߬ߓߏ ߘߐ߫، ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊߙߏ߫ ߛߓߊ߬ ߞߍ߫ ߏ߬ ߞߐߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߛߏ߬ߓߏ ߣߍߣߍ߫ ߤߓߊߘߊ߲߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌߋߕߖ߭ߑߛ߭ߌ߫ ߡߊ߫ ߓߍ߲߬ ߝߋߎ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߞߏ ߘߏ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߣߐ߬ߡߊ߬ߕߌߢߍ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߝߘߎ ߕߍ، ߓߊߏ߬ ߸ ߊ߬ߟߋ ߞߊ߬ ߝߘߎ ߞߍ߫ ߊ߬ ߛߌ߭ ߛߊ߲߬ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߫ (߁߉) ߟߋ߬ ߡߊ߬، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߝߘߎ ߛߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߛߌ߭ ߛߊ߲߬ ߡߎ߬ߥߊ߲߬ ߣߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ (߂߂) ߡߊ߬، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߐ߰ߘߏ߲߬ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߢߌߣߌ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߟߎ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߘߌ߫، ߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߛߙߊ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߎ߲߬ ߸ ߊ߬ ߘߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߢߊ߯ -ߊ- ߢߊ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫، ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߢߍߥߟߊ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ : ߘߐ߬ߝߐ، ߛߎ߬ߞߎ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝ߭ߌߕߑߣߋߛ ߡߟߋߞߎߦߊ.

ߊ߬ ߕߐ߮ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߏ߲ߝߎߛߌߦߎߛߌ߫ ߡߏߦߌ߫ ߘߴߊ߬ ߕߐ߯ ߕߘߍ߬: " ߞߏߣߑߞ-ߝߎ߮-ߘߊߖ߭ߤ"، ߊ߬ ߞߐߓߌߟߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫: " ߞߏߣߑߞ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰".

ߞߎ߲ߝߎߛߌߦߎߛߌ߫ ߟߊ߫ ߦߙߌߘߏ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߏ߲ߝߏߛ߭ߌߦߎߛߌ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߡߍ߲ ߧߴߊ߬ ߣߐ߭ ߕߏ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫: " ߒ ߛߌ߭ ߕߘߍ߬ ߛߊ߲߬ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߒ ߞߊ߬ ߒ ߗߋ ߞߍ߫ ߝߟߍߟߌ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߜߍ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߖߎ߯ߓߍߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߒ ߛߋ߫ ߛߊ߲߬ ߓߌߛߓߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߒ ߞߊ߬ ߒ ߖߍ߬ߘߍ ߞߐߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߣߌ߫ ߒ ߖߍ߬ߘߍ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߒ ߛߋ߫ ߛߊ߲߬ ߓߌߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߘߐ߫ ߸ ߒ ߠߊ߫ ߞߎߛߎ߲ ߣߌ߫ ߛߌߞߊ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߒ ߘߐ߫، ߒ ߛߋ߫ ߛߊ߲߬ ߓߌߟߏ߯ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߒ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߕߐ߭ ߡߊ߬ ߛߊ߲ ߛߊ߬ߥߏ ߟߊ߫ (ߛߊ߲ߞߟߏ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲ ߠߊ߫)، ߒ ߛߋ߫ ߛߊ߲߬ ߓߌߥߐ߯ߙߐ ߘߐ߫ ߸ ߒ ߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߍ߬ߘߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߦߋ߫، ߒ ߛߋ߫ ߛߊ߲߬ ߓߌߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߒ ߣߌ ߞߊ߲ߡߌߘߊ ߛߐ߬ߣߐ߲߰ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߒ ߦߋ߫ ߸ ߞߊߕߙߍ߬ ߒ ߡߊ߫ ߔߊߞߌߛߊ ߞߐߛߊ߬ߥߏ߬ ߥߟߊ߫ ߒ ߡߊ߫ ߘߊ߲߭ ߛߊ߬ߥߏ߬.

ߛߌ߰ߘߌߦߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߦߋ߲߬، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߴߦߊ߲߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߒ ߟߐ߲߫، ߘߏ߫ ߞߵߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫: " ߒߠߋ ߕߍ߫ ߒ ߖߛߎ߬ ߟߊߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ߞߏ ߟߎ߫ ߛߌ߬ߣߍ ߡߊ߬، ߒ ߕߍ߫ ߦߙߊ߬ߞߌ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߞߊ߲߬، ߒ ߡߙߌߦߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߒ ߠߊ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ - ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ - ߦߋ߫ ߦߙߐ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ - ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߞߏ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ - ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߞߏߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߛߊ߲ ߓߟߏ߫ ".

ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬، ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ ߜߊ߲ߛߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߛߌ߲ߘߟߌߟߊ߫ ߘߌ߫. ߞߎߡߦߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߝߎߛߌߦߎߛߌߦߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߓߊ߬ߘߏ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫، ߛߌ߯ߣߌ߲߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ ߓߊߖߎߡߊ (ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߜߍߟߍ߲)، ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߕߍ߬ߘߴߊ߬ ߛߏ߬ߓߌ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛߊ߲ ߞߵߊ߬ ߞߟߌ߫ ߗߋߛߓߍ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߖߍ߲ߛߍ߲ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߛ߭ߌߣ ߢߊߝߍ߬، ߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߛߊ߲ ߕߍߣߵߊ߬ ߟߊߗߌߙߏ߲߫ ߠߊ߫ ߝߋߎ߫، ߛߌ߬ߢߍ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߸ ߟߣߊߒߕߋߦߓߊߟߌ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߘߋ߬ߦߌ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߜߍߘߐ، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߏ߫ ߛߊ߲ ߧߴߊ߬ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ ߠߊ߫. ߞߐߘߐ߲-ߝߍ߬ ߗߋߦߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߋ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߗߍߞߘߐ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߬ߙߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߌߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߙߌߦߊ߫ ߢߌߡߊ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߖߏ߮ ߞߊ߲߬، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫، ߞߏ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߸ ߞߋߟߊߘߋ߲߫ ߗߋߣߌ߲߫ ߣߊ߬ ߞߍ߫ ߛ߭ߌߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߕߊ߬ߎ߬ߙߊߕߌ ߣߌ߫ ߛߊ߯ߣߌ߲߫ ߞߊ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߕߍ ߸ ߖߏ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬. ߞߏ߲ߝߏߛ߭ߌߦߎߛߌ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐߕߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߛߊߞߊ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߏߟߐ߲ ߖߊ߬ߕߋ ߡߊ߬، ߊ߬߫ ߞߊ߬ ߞߛߊߞߊ߫ ߝߟߐ ߞߍ߫ (( ߗߍ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߛߊ߲ ߓߘߊ߫ ߞߏߟߐ߲ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߦߟߌߘߏ߲ ߓߘߊ߫ ߣߵߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߛߊߞߊ ߓߍ߯ ߛߊ߲ߝߍ߬)).

ߞߏ߲ߝߏߛ߭ߌߦߎߛߌ߫ ߟߊ߫ ߝߎ߲ߘߌ (ߥߦߊ߬ߛߌ)[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߏ߲ߝߏߛ߭ߌߦߎߛߌ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߝߎ߲ߘߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߞߊ߬ߓߌ߯ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߥߋ߯ߟߋߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬  ߛߌ߯ߣߌ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫، ߊ߬ ߕߍ߫ ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߫ ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߘߎ߰ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ ߥߟߌ߬ߞߏ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߦߋ߲߬، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߖߌ߰ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߛߌ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߝߏ߫ ߦߴߏ߬ ߞߣߐ߬ߜߍ߬ߓߊ߮ ߞߟߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߖߏ߯ ߢߌߡߊ ߣߌ߫ ߕߊ߯ߛߌߟߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ߓߊ߰ߒߕߋ ߟߋ߬ ߡߊ߬.

ߞߏ߲ߝߏߛ߭ߌߦߎߛߌ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߬ߘߐ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߸ ߝߏ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߊ߲߭ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ߓߊߟߌߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߥߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߊߣߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߞߐߟߊ߫، ߏ߬ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߞߏ߲ߝߏߛ߭ߌߦߎߛߌ߫ ߛߍ߰ ، ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߡߣߌߡߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߛ߭ߌߣ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߧߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫، ߝߏ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫، ߡߍ߲ ߧߴߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫، ߞߵߊ߬ ߜߟߌߦߊ߫ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߦߌߟߊ ߡߐ߲߬ߟߐ߬ߓߊ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ، ߌߞߏ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ ߞߏߕߌ߮.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߎ߬ߡߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߸ ߞߏ߲ߝߏߛ߭ߌߦߎߛߌ߫ ߦߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߯ߣߊ ߛߌߘߌ߲ߓߊ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߞߎߡߊ ߏ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߛߍ߲߬ߛߍ߲߬ߣߌ߲߬ ߕߍ߫، ߓߊߏ߬ ߸ ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫، ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߛߌߟߊ ߕߍ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߘߌ߫، ߊ߬ ߕߍ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߥߟߊ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬.  ߊ߬ ߕߊ߯ߛߌߟߊ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߘߎߢߊߘߐߕߍ߮ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߭ ߟߊ߫ ߞߏߟߊߕߊ߯ߡߢߊ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߞߏߟߊߕߊ߯ߡߢߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬.

ߊ߬ ߕߊ߯ߛߌߟߊ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ߣߌ߲ ߣߌ߫ ߘߌߦߊߢߍ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ - ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ߣߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߦߊ ߢߌߡߊ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߡߊߣߐ߲߯ߡߊ߲ ߝߐ߫ ߓߊ߬ߘߏ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߘߐ، ߡߟߋߞߎߦߊ ߥߟߊ߫ ߖߏ߮ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߟߏ ߣߌ߫ ߣߍ߲߭ ߛߊߣߌ߲ߧߊ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߊ߬ ߕߊ߯ߛߌߟߊ ߦߋ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߛߌ߬ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߟߐ߬ߦߌ߬ߟߊ߬ߕߌ߮ ߓߏ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐߙߍ ߟߊ߫ ߓߛߍ߬ߦߊ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߠߌ߲ ߧߋ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߞߊ߲߫ ߡߌ߬ߘߊ߬، ߡߏ߬ߛߏ ߦߴߊ߬ ߗߍ߬ ߞߊ߲߫ ߠߊߓߊ߬ߕߏ߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߌ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߘߊ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߞߏߓߦߊ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߘߊ߬ߝߊ߲ߞߊ ߓߍ߯ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬. ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߦߋ߲߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬ ߏ߬ ߛߌ߬ߣߊ ߞߊߡߊ߬ ߘߋ߬. ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ ߖߏ߯ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߍߛߐ߲߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬، ߞߏ߲ߝߏߛ߭ߌߦߎߛߌ߫ ߞߊ߬ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߘߊ߫ ߞߘߐ߬ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߏ߫: " ߝߋ߲߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߌ ߢߐ߲߰ ߜߘߍ߫ ߦߋ߫، ߌ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߠߴߌ ߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫".

ߞߏ߲ߝߏߛ߭ߌߦߎߛߌ߫ ߦߋ߫ (ߖߌߣ) ߣߌ߫ (ߟߌ) ߟߋ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ߓߊ߰ߒ߬ߕߋ߬ߓߊ ߝߌ߬ߟߊ ߘߌ߫، ߗߍ߭ ߝߍ߬ߒߕߊ߲ (ߘߝߊߣߍ߲) ߦߴߊ߬ ߛߏ߲߯ߓߊ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߝߏ߲߬ߘߏ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ (ߟߌ) ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ ߟߊ߫  ߖߏ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߣߊߡߎ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ ߣߌ߫ ߕߐ߲ߛߐ߲ ߣߌ߫ ߛߎߡߊ ߣߌ߫ ߣߐ߬ߟߊ ߘߌ߫.

ߞߏ߲ߝߏߛ߭ߌߦߎߛߌ߫ ߛߘߌ߬ߣߌ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߢߣߊߡߦߊ ߡߊߝߟߍ߫ ߡߊ߬، ߓߊߏ߬ ߸ ߊ߬ ߕߍ߬ߘߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߠߊ߫ ߛߊ߲ߣߌ߲߫ ߥߎ߬ߛߎ ߦߴߊ߬ ߞߐߝߍ߬ ߟߋ߬ - ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲ - ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߘߌߡߊ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߕߍ߬ߘߴߊ߬ ߦߋ߫، ߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߡߐ߱ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߢߣߊߡߦߊ ߡߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߘߐ߫… ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߡߙߌߦߊ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߐ߬ߘߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߖߐ߬ߘߐ ߏ߬ ߘߐߖߎ߯ߦߊ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐߝߍ߬ ߛߊ߲߬ ߗߍ߬ߡߍ߫ ߢߐ߲߰ ߠߊ߫، ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߎ߫ ߛߌ߱ ߛ߭ߌߣ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߓߍ߯ ߖߋ߬ߣߌ߲߬  ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊߕߐ߲߫، ߓߊߏ߬ ߸ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߐߥߟߏߟߌ ߡߊߛߊ߬ߦߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߢߍߝߍߟߊ ߝߟߍ߫ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊ߬ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߒ߬ߞߊ߬ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߬، ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߣߊߡߎ߲ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߝߊ߲߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߊ߬ ߛ߭ߌߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߡߊߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߡߎ߬ߥߊ߲߬ (߂߀) ߢߐ߲߰ ߞߘߐ߫ - ߞߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߝߟߐ (߁߭) ߡߊ߬ ߌߛߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߢߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߛߌ߰ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߬ߣߊ߲ (߉߲) ߠߊ߫ ߌߛߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߞߐ߫.

ߞߏ߲ߝߏߛ߭ߌߦߎߛߌ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߖߐ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߓߟߏߦߊ߫ ߛ߭ߊߣ ߞߣߐ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߡߎ߬ߥߊ߲߬ (߂߀) ߢߐ߲߰ ߞߘߐ߫ ߛ߭ߌߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߏ߲ߝߎߛߌߦߎߛߌߦߊ ߗߌߙߏ߲߫ ߘߴߊ߬ ߣߐ߭ ߕߞߏ ߘߐ߫ ߛߌ߯ߣߌ߲߫ ߞߐߞߊ߲߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߞߏߝߐ߫، ߤߊ߯ߣ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߡߛߏ ߞߐߙߍ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߸ ߛߌ߯ߣߌ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߎ߬ ߕߍ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߗߋߘߊߕߌ߯ ߟߎ߬ ߞߘߐߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߲ߝߎߛ߭ߌߦߎߛߌߦߊ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߊߟߐ߲ ߣߴߊ߬ ߖߏ߮ ߟߎ߬ ߡߊߟߐ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߞߏ߲ߝߎߛ߭ߌߦߎߛߌߦߊ ߞߛߊߞߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߊߖߌ߰ ߕߎ߬ߡߊ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫، ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߛ߭ߌߣ ߞߍ߫ ߘߌ߫ ߘߍ߬ߟߊ߬ߞߊ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߞߏ߲ߝߎߛߌߦߎߛߌߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߍ߬ߟߍ ߟߋ߬.

ߗߍ߬ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߛߌߟߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߋ߬ ߞߣߐ߫، ߘߍ߭ ߛߡߊ߬ߛߋ߲ ߠߋ߫ ߞߎ߲ߕߎߙߎ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߐߙߍ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߣߌ߲ ߞߣߐ߫، ߞߏ߲ߝߏߛ߭ߌߦߎߛߌ߫ ߣߌ߫ ߜ߭ߐߋߕߌ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߢߐ߮ ߡߊ߬، ߞߏ߫ ߡߐ߱ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߓߏ߬ߢߊ (ߡߊߜߟߌߦߊ) ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߭ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߓߏ߬ߢߊ ߓߊߖߎ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߕߖ߭ߊߤ ߟߏ ߞߵߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߞߏ߫: " ߖߐ߲߫ ߧߋ߫ ߗߍ߬ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ؟" ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫: " ߡߍ߲ ߧߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߊߡߐ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߰ߘߏ߲߬ߓߟߏߡߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߬ߛߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߓߏ߬ߢߊ ߟߊ߫ ". ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߗߍ߬ ߝߍ߬ߒߕߊ߲ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߦߏ߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߞߎߘߎ߲߫ ߞߎߘߎ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ - ߗߍ߬ ߘߝߊߣߍ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߬ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߓߛߍ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߟߊߘߍ߬ ߊ߬ ߓߟߏ߫، ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߞߏߟߐ߲ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߟߴߊ߬ ߓߟߏ߫. ߊߘߡߊߘߋ߲߫ ߘߝߊߣߍ߲ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߞߏ߲ߝߏߛ߭ߌߦߎߛߌ߫ ߟߊ߫ ߡߙߌߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߝߌ߬ߛߊ߬ߓߊ߰ߒߕߋ ߦߋ߫ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߏߞߙߊߕߌ ߣߌ߫ ߣߌߋߗߊ ߣߌ߫ ߌߛߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߝߊ ߦߋ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߋ ߤߊߞߟߌ ߣߌ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߦߊ (ߞߟߊߓߎߡߦߊ) ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߙߊ ߞߊ߬ߣߌ߲ ߘߌ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫:

" ߗߍ߬ ߔߏ߲ߞߌ߲ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߛߋ߫ ߔߊߞߌߛߊ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߝߊ߲߬ߒ߬ߕߊ߲߬ߧߊ (ߘߐ߱) ߞߊߣߵߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬، ߊ߬ ߡߙߌ ߘߐ߫ ߥߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߖߡߊ߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߛߌ߫ ߘߐ߫، ߊ߬ ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒ߬ߘߐ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫، ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߋ߲߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߔߊߞߌߛߊ (ߕߏ߬ߢߊ). ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߤߊߞߟߌߡߊ ߘߐߙߐ߲߫ ߘߌ߫ ߘߋ߬، ߊ߬ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߣߌ߫ ߞߏߟߐ߲ ߠߊ߬ߘߌߦߊߢߍߟߊ ߣߌ߫ ߘߝߊ ߘߐߙߐ߲߫ ߘߌ߫، ߒ߬ߞߊ߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߏ߯ ߢߌߡߊߕߌ߮ ߣߌ߫ ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߣߌ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߟߏ ߡߊ߲߬ߕߞߎ ߝߊ߲߬ߞߊ ߥߙߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߡߐ ߣߴߊ߬ ߖߏ߯ߘߏ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߛߐ߬ߛߐ߬ߜߋߙߋ߲، ߣߌ߫ ߟߊ߬ߡߐ ߣߌ߫ ߖߏ߯ߘߏ߲ ߝߊ߲߬ߞߊ ߥߙߊ߬ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߟߏ ߡߊ߲߬ߕߞߎ ߝߊ߲߬ߞߊ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ߝߊ ߖߏ߮ ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߟߏ ߡߊ߲߬ߕߞߎ ߝߊ߲߬ߞߊ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߡߐ ߣߌ߫ ߖߏ߯ߘߏ߲ ߝߊ߲߬ߘߊ ߞߢߊ߫ ߘߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߢߊ߯ߡߌ߲߫ ߢߐ߲߮ ߘߐ߫، ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߗߍ߬ ߘߝߊߣߍ߲߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ߡߊ߰ߒߕߋ ߘߌ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߤߊ߲ߞߟߌ ߟߋ߬ ߛߟߐߡߌ߲ (ߣߌ) ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߛߋ߲߭ ߝߌ߬ߟߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬.

ߖߏ߮ ߟߐ߬ߛߋ߲߭ ߠߋ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߓߎ߰ߓߎ߰ߟߌ ߘߌ߫، ߓߎ߰ߓߎ߰ߟߌ ߘߝߊߣߍ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߍ߫ ߗߍ߬ ߔߏ߲ߞߌ߲ ߢߣߊߓߐ߫ ߟߊ߫. ߓߊߏ߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߞߎߡߊ ߦߋ߫، ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߎߡߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ߙߊ߫. ߓߌ߬ߢߍ߬ߟߊ߬ߝߟߌ ߞߍߞߌߦߊ ߦߴߊ߲ ߓߟߏ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߗߍ߬ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߛߌߟߊ ߟߊ߫. ߓߌ߬ߢߍ߬ߝߟߌ߬ߟߊ ߣߴߊ߬ ߡߴߊ߬ ߢߌߣߌ߲ߞߏ ߛߐ߬ߘߐ߲߬، ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߤߊ߲ߞߟߌ ߓߌ߬ߟߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߘߐ߫، ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߛߍ߫ ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߕߌߙߌ߫. ߗߍ߬ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߛߟߐߡߌ߲ (ߣߌ) ߘߐ߫، ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߲߬ߘߐ߮ ߘߏ߲߬ ߧߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߜߘߍ߫ ߛߟߐߡߌ߲ ߘߐ߫. ߗߍ߬ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߛߍ ߞߏߛߐ߬ ߸ ߊ߬ ߞߍߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߛߍ ߟߐ߲߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߕߴߊ߬ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ ߠߊ߫. ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߡߙߌ߫ ߟߴߊ߬ ߕߐ߮ ߝߐߞߏ ߡߊ߬ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐߝߍ߬. ߊ߬ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߘߏ߬ߢߐ߰ߦߊ ߘߐ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ ߛߊ߲ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߟߊ߫߫ ߞߎߡߊ ߘߐ߯ߡߊ߲، ߣߵߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߎߡߊ߫ ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߛߌߞߊ߫ ߟߴߊ߬ ߢߌߣߌ߲ߞߏ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߘߐ߫. ߞߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߲߬ ߣߌ߫ ߗߍ߬ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߕߴߊ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߓߊ߯ߙߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߕߴߊ߬ ߝߍ߬ ߊ߬ ߢߐ߲߰ ߜߘߍ߫ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߐߕߊ ߣߌ߫ ߞߍߕߊ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߗߍ߬ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߝߊ߲ߞߊ߲߫ ߠߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߍߡߟߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫، ߓߊߏ߬ ߸ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߣߐ߭ ߕߏ߫ ߟߴߊߘߡߊߘߋ߲ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߘߊ߲߬ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫، ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߠߌ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߐ߲ߠߌ߲߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ ߕߊ߯ߛߌߟߊ ߞߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߎ߬ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ ߠߴ ߊ߬ ߦߋ߫. ߗߍ߬ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߕߏ߰ߝߏ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߕߏ߰ߝߏ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲߫ ߡߎ߰ߡߍ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬. ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏߟߊߕߊ߯ߡߢߊ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲߫ ߡߎ߰ߡߍ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߕߊ߬. ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲߫ ߡߎ߰ߡߍ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߖߊ߭ ߘߌ߫ ߸ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߊߕߋߟߋ߲߫ ߘߐ߫".

Tomb of Confucius in Kong Lin cemetery, Qufu, Shandong Province