ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߎߘߊ ߟߎ߬

Jump to navigation Jump to search

ߥߞߌ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߎ߲ߓߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߐ߬ߣߐ߬.

ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߎߘߊ ߟߎ߫ ߟߊ߬ߓߍ߲߬ߢߐ߰ߡߦߊ߬ߘߊ ߕߋ߬ߟߋ ߁ | ߃ | ߇ | ߁߄ | ߃߀ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߡߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲߬ ߟߊ߬ߓߊ߲ ߅߀ | ߁߀߀ | ߂߅߀ | ߅߀߀ ߦߌ߬ߘߊ߬
ߊ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ ߟߊߓߊ߯ߙߊߓߊ߯ ߕߐ߯ߛߓߍߣߍ߲ ߠߎ߬ | ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ߫ ߕߐ߯ߒߕߊ߲ ߊ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ | ߒ ߠߊ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߊ߬ ߦߡߊߘߏ߲߰ | ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߡߐ߰ߡߐ߮ | ߊ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߘߋ߬ߣߍ߲ | ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߐߜߍ ߦߌߟߡߊߦߊߟߌ | ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ Wikidata
ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߎߘߊ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߣߌ߲߭ ߡߊ߬ ߁߈:߁߈, ߂߇ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߂߀߂߁
   
ߟߊ߬ߘߛߏ߬ߟߌ ߛߙߍߘߍ
ߘ
Wikidata ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞ
ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߲߬ ߓߘߊ߫ ߞߐߜߍ߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߊߘߊ߲߫ (ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߓߴߦߋ߲߬ list of new pages)
ߡ
ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߘߋ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫
ߓ
ߡߐ߰ߡߐ߮ ߟߋ߫ ߣߐ߬ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫
(±123)
ߞߐߜߍ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߓߘߊ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߌ߬ߘߊ߲ ߦߙߌߞߊ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫
Temporarily watched page

߂߇ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߂߀߂߁

߂߆ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߂߀߂߁

߂߅ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߂߀߂߁

߂߄ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߂߀߂߁

߂߃ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߂߀߂߁

߂߂ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߂߀߂߁

߂߁ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߂߀߂߁

߂߀ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߂߀߂߁