ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߎߘߊ ߟߎ߬

ߥߞߌ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߎ߲ߓߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߐ߬ߣߐ߬.

ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߎߘߊ ߟߎ߫ ߟߊ߬ߓߍ߲߬ߢߐ߰ߡߦߊ߬ߘߊ ߕߋ߬ߟߋ ߁ | ߃ | ߇ | ߁߄ | ߃߀ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߡߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲߬ ߟߊ߬ߓߊ߲ ߅߀ | ߁߀߀ | ߂߅߀ | ߅߀߀ ߦߌ߬ߘߊ߬
ߊ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ ߟߊߓߊ߯ߙߊߓߊ߯ ߕߐ߯ߛߓߍߣߍ߲ ߠߎ߬ | ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ߫ ߕߐ߯ߒߕߊ߲ ߊ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ | ߒ ߠߊ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߊ߬ ߦߡߊߘߏ߲߰ | ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߡߐ߰ߡߐ߮ | ߊ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߘߋ߬ߣߍ߲ | ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߐߜߍ ߦߌߟߡߊߦߊߟߌ | ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ Wikidata
ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߎߘߊ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߣߌ߲߭ ߡߊ߬ ߀߅:߂߂, ߁߆ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߂߀߂߄
 
ߟߊ߬ߘߛߏ߬ߟߌ ߛߙߍߘߍ
ߘ
Wikidata ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞ
ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߲߬ ߓߘߊ߫ ߞߐߜߍ߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߊߘߊ߲߫ (ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߓߴߦߋ߲߬ list of new pages)
ߡ
ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߘߋ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫
ߓ
ߡߐ߰ߡߐ߮ ߟߋ߫ ߣߐ߬ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫
(±123)
ߞߐߜߍ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߓߘߊ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߌ߬ߘߊ߲ ߦߙߌߞߊ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫
Temporarily watched page

߁߆ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߂߀߂߄

߁߅ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߂߀߂߄

߁߄ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߂߀߂߄

߁߁ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߂߀߂߄

߁߀ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߂߀߂߄

߉ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߂߀߂߄