ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ ߣߌ߲߬ ߡߊ߰ߙߌ߬ߦߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ
ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ

ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߊ߲ߓߊ߮ ߞߎ߬ߛߊ߲ ߠߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߍߓߊ߯ߦߊ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫ ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߡߙߌ ߣߌ߫ ߛߌߡߊߟߌ ߣߌ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ ߘߴߛߋ߫ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ߫ ߟߊߛߋߞߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬. ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߞߘߐ ߘߐߞߍߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ : ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ ߘߴߛߴߊ߬ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫ ߕߊ߰ߛߌ ߟߊ߫ ߸ߞߏ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߓߴߦߋ߲߬ ߖߐ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߊ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߣߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ ߟߊ߫. ߦߴߏ߬ ߘߴߛߋ߫ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊߡߐ߯ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߊߝߐߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲. ߒ߬ߓߊ߬߸ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߍߓߊ߯ߦߊ ߟߐ߲ ߤߊ߲ߞߟߌ ߟߊ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ ߘߌ߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߘߐ߫ "ߛߊߗߍߛ ߥߟߊ߫ ߝߌߟߏߗ߭ߏߝߌ : Agess ou philosophie" ߊߙߊߓߎߞߊ߲ ߘߐ߫ "ߤߞߌߡߊ ߥߟߊ߫ ߝߊߟߌߛߝߊ : حكمة أو فلسفة".

ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߍߓߊ߯ߦߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߐ߲ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߊߝߐߟߌ ߡߊ߬ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߘߌ߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫ "ߙߋߟߖ߭ߌߦߐ߲" (ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߬ ߣߊߡߎ߲ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫). ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߦߊ ߣߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߣߴߊ߬ ߢߊߝߐ ߣߴߊ߬ ߢߊߟߐ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬.

ߌ ߦߋ߫ ߣߊߺߡߎ߲ ߣߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߞߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߢߌ߲߬ ߘߌ߫… 

ߏ߬ ߝߟߐ ߡߊ߰ߙߌ ߟߐ߲ ߤߊ߲ߞߟߌߟߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߤߊߞߟߌߡߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߓߘߴߊ߬ ߢߊߺߦߋ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߬ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߓߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߛߎߋ߯ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߊ߲߫ ߸ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߞߋߟߊߡߐ߯ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߎߡߊߞߊ߲߫ ߡߍ߲߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߟߊߡߙߌ ߟߊ߫ ߢߊߦߋߦߊߟߌ ߘߐߙߐ߲߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߢߊߦߋߺߟߌ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߏ߬ ߛߌ߬ߦߊ߬ߡߊ߲߬ ߓߊߕߏ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫ ߞߊ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߏ ߞߊ߲߬. ߊ߬ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊߞߊ߬ ߝߣߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߣߌ߫ ߦߋߟߌߟߊ ߣߌ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ ߣߌ ߛߋߓߊ߯ ߞߎߛߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߟߊߝߟߐ߫ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߬ ߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߊ߲ߓߊ߮ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߢߌߡߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߢߌ߲߬ߡߊ߬ߦߊ ߘߌߡߊ߲߫ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߣߌ߲߬ ߣߌߡߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߏ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߠߋ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߲߬ߡߊ߬ߦߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߤߌߣߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߢߊ߬ ߢߐ߲߯ ߠߊ߫.

ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߢߊߺߦߋ߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߘߊ߲ߓߊ߮ ߏ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߘߝߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߝߍ߭ ߛߎ߯-ߏ-ߛߎ߰ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߝߍ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߵߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߝߛߍߞߘߎ߫ ߸ ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߏ ߣߌ߲߬ ߢߊߦߋ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߞߟߌ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ : "ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬" ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߘߐ߫ "ߝߌߟߏߗ߭ߐߝ Philosophes les" ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ߬ߞߏ ߢߊߺߦߋ߫ ߊ߬ ߢߊ߫ ߓߘߍ ߡߊ߬ ߝߛߊߦߌ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߤߊ߲ߞߟߌ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߊ߲ߓߏ߲߫ ߞߐߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߝߟߌ߬ ߥߊ߮ ߟߊ߫ ߔߘߋߞߟߋ߫.

MattiaPretiBoecePhilosophieMattia Preti (1613-1699)Boèce et la Philosophie, vers 1680 Huile sur toile - 185,4 x 254 cm La Valette, Palais magistral ou Palais du Grand MaîtrePho
ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ

ߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߟߐ߲ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߐ߰ ߜߍߟߍ߲߫ ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߣߘߐߣߍ߲ ߞߎ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߝߣߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߢߊߦߋ߫ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߊߝߐߟߌ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߘߊ߲ߓߊ߯ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߦߋ߫ ߘߊ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߫ ߡߍ߲ ߦߵߊ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ߸ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߏ߬ ߦߴߊ߲ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߝߟߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߴߊ߬ߟߋ߬ ߟߐ߲ ߘߌ߫ ߊ߲ ߓߍ߯ ߡߊ߰ߙߌ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߬ߕߏ ߓߎ߰ߺߓߎ߯ ߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߢߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߟߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߗߋߣߍ߲߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߞߴߏ߬ ߞߊ߲ߡߌ߬ߘߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߜߊ߲ߛߊ߲ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߯ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߢߐ߲߯ߠߊߤߌߣߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߒ߬ ߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߢߐ߲߯ߕߐߢߍ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ߠߊߜߏߦߊߢߍ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ߞߟߍ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ߝߊ߮ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ߖߌߖߎ߯ ߟߊߞߎߣߎ߲ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ߕߙߐߞߏ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߞߐߘߍ߫. ߌ ߖߍ߬ߘߍ ߓߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊߺߒߺߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ : ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ߬ߟߊ߫ ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߏ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߤߊ߲ߞߟߌ ߟߊ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߖߐ߫ ߸ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߣߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ߬ߞߏ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߖߌ߰ ߟߍ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߢߍ߫ ߕߘߋ߫. ߊ߰ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߡߐ߰ ߕߍ߬ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫:ߤߊߟߌ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߕߘߍ߬ ߡߊ߫ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߞߋߟߦߊ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߲ ߘߐ߫ ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ ߟߎ߬ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߞߏ ߢߊߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߤߊ߲ߞߟߌ ߟߊ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߝߛߊߦߌ߫ ߸ ߤߊ߲ߞߟߌߒߕߊ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߘߴߊ߬ ߞߏߢߊ ߓߍ߯ ߢߊߦߋ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߍ߬ ߕߊߦߌ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߏ߫ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߕߐ߫ ߒ߬ ߓߟߏ߫ ߣߌ߲߬ ߣߴߌ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߌ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߘߐ ߡߊ߬ ߞߏߛߓߍ߫ ߸ ߌ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߖߊ߰ ߡߊ߰ߙߌ ߖߏ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߗߋ ߘߐ߫ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ߬ ߜߍߟߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߠߎ߫ ߘߌ߫

ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߊߺߡߎ߲ߧߟߊ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߝߟߐ :ߣߊߺߡߎ߲ ߣߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ ߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߍߓߊ߯ߦߊ ߡߊ߬ : ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߊߺߡߎ߲ߧߟߊ ߟߎ߫ ߓߍ߲߬ߓߊߟߌ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߞߏ ߏ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ߢߊ ߘߐ߫ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߐ߫߸ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫ ߢߊ ߛߎ߯ -ߎ- ߛߎ߯ ߡߊ߫.

ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߜߊ߲߰ߛߊ߲ ߠߊ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲:ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߜߊ߲߰ߛߊ߲ ߝߣߊ߫ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߞߏ ߢߊߦߋߢߊ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫ ߸ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ߬ߟߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߖߍ߬ߘߍ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߡߙߌߦߊ߫ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߞߏ ߡߊ߬ߝߊ߲ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߸ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߡߙߌߦߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߎ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߛߐ߲߬ (ߞߘߊߎ߫) ߸ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ߬ ߘߞߋߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߞߋ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߠߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߗߋ߲߬ߧߊ߬ ߢߊ߫ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬ ߞߘߊߎ߫.

1999.Allegorie der Philosophie oder Kontemplation(Weisheit,Studium)-Johann Gottlieb Heymüller-1759-Bildergalerie-Steffen Heilfort
ߔߌߟߊߕߐ߲߫

ߣߊߺߡߎ߲ߧߟߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߜߊ߲߰ߛߊ߲ ߟߊ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߛߓߊߣߊ߲ :ߣߊߺߡߎ߲ߧߟߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߜߊ߲߰ߛߊ߲ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߝߋߎ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߣߊߺߡߎ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߝߏ߫ ߓߌ߬ ߣߊߺߡߎ߲߫ ߞߎ߲ߓߊߓߊ ߓߘߊ߫ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߓߐ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߢߊ߲߯ߕߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߛߐ߲߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߝߘߊߟߌ ߣߌ߫ ߥߊ߲߬ߖߊ߲ ߠߎ߬ ߞߎ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲ ߸ ߝߏ߫ ߌ ߘߌ߫ ߣߊߺߡߎ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋߛߊ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߜߏߦߊߢߍ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߤߊߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߢߐ߲߰ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߺߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߬. ߤߊߟߴߊ߲ ߠߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ߬ ߣߊߺߡߎ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߘߐ߫ : ߌ ߘߌ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߍ߬ߓߍߘߏ߲߬ߣߍ߲ߓߊ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߕߐ߯ߛߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߋ߰ߓߎ ߟߊ߫ ߣߊߺߡߎ߲ ߘߌߦߊߘߌߦߊ߫ ߓߘߎߓߘߎߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߓߌ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ ߞߎ߲߬ߓߊ߬ߓߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߖߎ߬ߟߎ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ߝߊ߲ ߘߐ߫. ߕߐ߯ߢߌߣߌ߲ ߘߐߙߐ߲߫ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߤߖߌ߫ ߥߊ߯ ߓߌ߫ ߦߙߌߞߊ߫ ߖߊ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߥߊ߯ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߡߊ߬ߞߏ ߢߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫. ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߤߖߌߕߐ߫ ߥߊߘߌߓߊ ߟߊ߫ ߸ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ ߢߊ߬ߞߏ߬ ߜߘߍ߫ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߝߌ߬ߛߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߢߊߞߘߐ߫ ߓߟߏߞߏߟߏ߲ ߠߊߤߖߌ ߘߌ߫. ߏ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߊߤߖߌߕߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߊ߲߭ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߤߖߌ ߏ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߕߎ߲ߞߎ߲ߣߍ߲߫ ߟߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ ߕߎ߲ߞߎ߲ߓߊ߫ ߟߐ߲߫ ߸ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߕߏ߫ ߕߊ߲߬ߞߏ߲߬ߕߊ߲߬ߞߏ߬ ߠߊ߫ ߞߙߎ ߣߐ߬ߟߊ߫ ߡߞߊ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߕߋ߲߬، ߏ߬ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߫ ߕߌ߲ߺߺߞߌ ߞߍߢߊ ߟߋ߬ ߓߊߓߋ߬ ߸ ߞߎߡߊ߫ ߕߍ߫ ߣߊߺߡߎ߲ ߞߏߢߊ ߕߐ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߬ .

ߓߍ߯ ߤߊ߲ߞߟߌ ߕߴߛߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߞߏ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲߫ : ߓߍ߯ ߤߊ߲ߞߟߌ ߕߴߛߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߞߏ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߢߊߺߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍߡߊ߬ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߛߌߡߊߟߌ ߘߐ߫ ߢߊ ߛߎ߯ ߺ ߎ ߺ ߛߎ߯ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߞߊ߬ ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ ߕߊ߯ߛߟߌ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ ߠߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߝߘߏ߬ߣߍ߲߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߘߞߋ߬ߓߊߟߌ ߕߴߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߺߕߌ߯ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫ (ߝߛߍߞߘߎ߫).

ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߐ߱ ߞߎߡߊ߫ ߔߊߞߌߛߊߝߐ ߡߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ߬ߞߏ ߡߊ߬ߝߊ߲ ߘߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲߫ :ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߐ߰ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߔߊߞߌߛߡߊ ߜߊ߲߬ߛߊ߫ ߠߋ߬ ߝߐ ߡߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ߬ߞߏ ߡߊ߬ߝߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߤߊ߲ߞߟߌ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߕߊ߲߬ߓߏ߲߬ ߞߐ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߟߌ߬ ߞߎߡߊ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߞߊ߲ ߜߊ߲߬ߛߊ߲ ߘߐߛߊߙߌ߫ ߖߎ߬ ߣߌ߫ ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߞߎߡߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߎߡߊߕߍ߫ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߞߏ߬ ߞߎߡߊ߫ ߡߊ߬. ߘߊ߬ߟߎ߬ ߟߏ߯ߟߎ ߢߌ߲߬ (ߠߎ߫) ߠߋ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߡߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߒߕߋߦߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߞߍ߲ߘߍ ߟߎ߬ ߛߌ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߬ ߣߊߡߎ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߣߊߺߡߎ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ߬ ߘߐ߬ߜߍߟߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲߬ߘߊ߬ ߞߐ߯ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲߬ߡߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߏߟߊߒߞߏߡߊߞߊ߲߫ ߞߘߐ߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫.ߣߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ߬ߟߊ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߤߊ߲ߞߟߌ ߟߊ߫ ߕߊ߲߬ߓߏ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߕߍ߫ ߸ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߬ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ߬ߟߊ߫ ߝߟߐ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߙߎ ߢߐ߲߯ߞߟߍߟߊ߫ ߘߟߐ߬ ߡߌ߲߬ߠߊ߫ ߢߊ߬ߡߐ߰ߦߊ߬ߞߍ߬ߟߊ߫ ߛߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ߞߍ߬ߟߊ߫ ߓߋ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߘߐ߬ߕߊ ߣߌ߫ ߝߊ߰ߕߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߟߐ߫ ߛߌߙߌ߲ߟߊߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߕߍ߰ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫،ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊߟߊ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߊ߬ߕߏ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߏߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߤߊ߲ߞߟߌ ߟߊ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߐ߫، ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߡߊ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ߬ߡߊ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߊ߲߬، ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߞߏ ߢߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬، ߘߏ߫ ߟߎ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߘߊ ߛߌߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߘߐ߫ ߖߐ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߝߟߌ߬ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߘߐ߫ ߔߘߋߞߟߋ߫. ߏ߬ ߞߙߎ ߛߌ߰ ߛߊ߬ߓߊ ߓߍ߯ ߕߊ ߞߍߢߊ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬:

ߞߙߎ߫ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߝߌ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߝߌ߬ߟߌ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߘߐ߫