ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߛߙߋ߬ߝߎ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߛߙߋ߬ߝߎ߫ ߥߟߊ߫ ߡߊ߰ߘߌ߫ ߛߋ߬ߙߌ߬ߝߎ߬߸ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߛߘߊߟߊߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬߸ߊ߬ ߡߏߦߌߣߍ߲߫ ߁߉߃߈ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߬߸ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߲߬ ߘߌ߫،

ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߛߙߋ߬ߝߎ߫

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߎ߲߬ߝߟߐ߫ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߥߟߏߛߟߎ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊߘߍ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫، ߊ߬ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߓߐ߲ߓߍ߯ߦߌ߫ ߤߌ߲ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐ߫ ߁߉߇߂-߁߉߇߈ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߟߊߓߊ߲߫ ߞߍ߫ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߁߉߇߈ ߟߊ߫߸ ߘߌ߯ߣߊ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߵߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߛߘߊߟߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߝߛߊߦߌ߫،ߓߊߏ߬ ߸ ߤߊߟߌ߬ ߡߎߣߎ߬، ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߡߍ߲߫ ߠߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߫ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋߓߊ߰ ߞߣߐ߫،ߛߘߊߓߊ߫ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎߡߊߘߏ߲ߛߏ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߒߞߏ ߝߐ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߟߊߘߌߦߊߢߍߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸

ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]