ߓߙߊߞ ߏߓߡߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߓߙߊߞ ߤߎߛߊߦߣ ߏߓߡߊ߫ (ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߄ ߁߉߆߁ ߠߊ߫) ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߊ߬ߝߛߊ߬ߟߌ߫ߟߊ ߣߴߊ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߄߄߲ ߘߌ߫ ߂߀߀߉ ߣߌ߫ ߂߀߁߇ ߕߍ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߯ߦߊߟߞߊ ߞߙߎߞߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߊߝߙߌߞߌߞߊ ߝߟߐ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫.

ߓߙߊߞ ߏߓߡߊ߫
ߓߙߊߞ ߏߓߡߊ߫ ߦߋ߫ ߓߏ߲߲߲ߜߍ ߞߣߐ߫

ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲߬ߜߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߢߍ߫ ߌߟߌߣߏߥߊ ߞߊ߬ߝߏ ߞߣߐ߫߸ ߂߀߀߅ ߣߌ߫ ߂߀߀߈ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߣߴߌߟߌߣߏߥߊ ߞߊ߲߬ߜߍ ߁߉߉߇ ߣߌ߫ ߂߀߀߄ ߕߍ߫. ߓߙߊߞ ߏߓߡߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߤߣߏߟߎߟߎ߫ ߟߋ߬߸ ߤߥߊߦ. ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߎߟߎ߲ߓߌߦߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߁߉߈߃ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߦߏ߫ ߘߍ߬ߘߊ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߊ ߗߌߞߊߜ߭ߏ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߐ߮ ߛߓߍ߫ ߤߊߙߑߝ߭ߊߙߘ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߊ߫߸ ߡߌ߲ ߘߐ߫߸ ߣߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߤߊߙߑߝ߭ߊߙߘ ߟߐ߯ߥ ߙߌ߬ߝ߭ߌߥ ߟߊ߫.ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߣߍ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߤߊߞߍ ߟߊ߬ߝߛߊ߬ߟߌ߫ߟߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ߸ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߛߌ߰ߞߊ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߤߊߞߍ ߘߐ߫߸ ߗߌߞߊߜ߭ߏ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߊ߫ ߁߉߉߂ ߣߌ߫ ߂߀߀߄ ߕߍ߫. ߊ߬߫ ߓߐ߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߁߃߲ ߞߊ߲߬ߜߍ߬ߦߊ ߞߐ߫ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ߬ ߛߓߊ߬ ߞߐ߫ ߌߟߌߣߏߥߊ ߁߉߉߇ ߣߌ߫ ߂߀߀߄ ߕߍ߫, ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߏ߬ߙߌ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲߬ߜߍ߬ߦߊ ߞߐ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߤߊߞߟߌ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߡߊߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߂߀߀߄ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲ ߓߊߖߎߟߞߊ ߟߊ߫ ߕߙߊߓߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊߘߐߥߛߊ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߟߊߛߣߍߣߍ߲߫ ߞߏߢߊ ߟߎ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߓߍ߯ߦߊ ߓߍ߲߬ߘߐ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߞߊ߬ߘߟߌ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߣߍߣߍߓߊ ߟߊ߫ ߞߊ߲߬ߜߍ߬ߦߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߂߀߀߈ ߠߊ߫߸ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߞߙߎߞߊ ߞߣߐ߫ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߘߐߜߍ߬ߘߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߓߊ߲ ߣߍ߲ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߌߟߊߙߌ߫ ߞߑߟߌ߲ߕߐ߲߬ ߕߍ߫. ߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ߠߞߊ ߖߐ߲߭ߣ ߡߊߞߑߞߍ߲ߣ ߠߊ߫ ߗߌߙߏ߲ߠߌ߲ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߊ߬ ߟߊߛߌ߰ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߂߀ ߡߊ߬ ߂߀߀߉ ߟߊ߫. ߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊߙߏ߫ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫ ߣߐߓߍߟ ߖߐ߮ ߞߎ߬ߢߊ߬ߘߐ ߕߌ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߂߀߀߉ ߟߊ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߓߍ߯ߦߊߟߞߊ ߕߊ߲ߓߊ߲ߠߞߊ ߕߊߟߊ߲ߕߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏߓߡߊ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߰ ߘߝߐ߬ߡߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ ߛߊ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߝߟߐ ߘߐ߫. ߟߢߊ߬ߟߌ ߓߊߖߎߡߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߕߊ߭ ߘߌ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߲߬ߕߐ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ߫ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ (ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߲߫ ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߞߏ߫ «ߘߊ߲ߘߊߟߌ߫ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ» ߥߟߊ߫ «ߏߓߡߊߞߋߦ»߸ ߘߏߘ-ߝߑߙߊ߲ߞ ߥߐߟ ߛߑߕߙߌߕ ߢߡߊߦߟߍߡߊ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߲߭ߕ ߊߛߑߞ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߸ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߡߍ߲ ߕߊ߬ ߘߊ߫ ߂߀߁߀ ߠߊ߫ ߞߴߌ ߞߊߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߘߋ߬ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߓߴߊ߬ ߡߊ߬.  ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߰ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߮ ߂߀߀߉ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߂߀߁߀ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߊߒߞߎ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐߝߍ߯ߦߊߟߌ ߞߊ߲߬߸ ߓߊ߯ߙߘߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߘߊ ߟߎ߬ ߛߌ߲ߘߟߌ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߐߖߘߌߥߊ߫ ߞߕߐߡߛߊߦߌ߲߫ ߓߟߋߓߟߋ ߓߘߊ߬ߝߊ ߘߐ߫. ߥߊ߯ߕߌߖߊ߲߫ ߘߊߘߐߖߊߥߏ ߞߐ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߖߎ߬ߟߎ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߞߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߛߎߞߎ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲ ߞߟߊ߬ߣߐ߰ߦߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊ߬ߡߍ߰ߙߍ߬ߞߊ߲ ߕߊߞߛߑߔߋߦߊ ߙ߭ߌߟߌ߯ߝ ߊߞߕ. ߞߐߞߊ߲߫ ߓߘߍߓߘߍߟߌ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߊߝߑߜ߭ߊߣߌߛߑߕߊ߲߫߸ ߞߊ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߘߐ߬ߞߌ߬ߟߊ߬ߞߊ (ߝߕߌߝߏߘߏ߲) ߦߙߌߞߊ ߘߐߝߍ߯ߦߊ߫ ߛߑߕߊߕ (START) ߓߍ߲߬ߘߐ߬ ߞߎߘߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ ߟߎ߫ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ ߓߍ߯ ߟߊߛߴߊ߬ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫ ߌߙߊߞߌ߫ ߞߟߍ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߍߝߘߊߟߌ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߟߌߓߌ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߡߎߊߡߊߙ ߞߘߊߝߌ߫ ߟߊߥߌ߬ߟߌ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫.ߊ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߛߌ߰ ߛߋ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߎߛߊߡߊ߬ ߓߍ߲ߣ ߟߊߘߍ߲ ߝߊ߰߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊ߬ߟߌ߬ߞߊߦߑߘߊ ߟߊ߫ ߦߡߊߣߌ߲߫ ߥߛߊ߬ߘߊ߫ ߊ߲ߥߊߙ ߊ߬ߟߑߥߟߊߞߌ߫.ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߛߎߘߊ߲߫ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ߠߞߊ ߡߌߕ ߙߏߡߑߣߋ߬ ߘߊ߬ߘߌ߬߸ ߏߓߡߊ߫ ߟߊߛߌ߰ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ ߂߀߁߃ ߟߊ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ ߏ߬ ߛߋ߲߭ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߊ߬ߡߍ߯ߙߍߞߊ߲߫ ߍߟ ߖߌ߭ ߓߌ߭ ߕߌ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߕߊ߬. ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߞߊ߬ ߦߟߌߡߦߊ ߟߎ߬ ߕߏ߫߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߞߕߌߖߌ߲ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߘߐߛߎ߫ ߖߊ߲߬ߢߐ߲߰ (ߗߍ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߥߟߊ߫ ߡߛߏ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߝߘߎ) ߝߘߎ ߟߊߕߐ߲ߠߌ߲ ߓߟߏߞߊ߭ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߍ߫ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ (ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߥߊ߲ߘߑߛߐ߬ ߣߌ߫ ߏߓߍߙߑߜ߭ߌߝߍߟ ߤߏߘߑߜ߭ߍߛ)߸ ߝߘߎ ߟߊߘߤߊ߬ ߘߊ߫ ߖߊ߲߬ߢߐ߲߮ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߂߀߁߅ ߟߊ߫߸ ߞߕߌߖߌ߲ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߖߊ߲߬ߢߐ߲߮ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߘߎߢߐ߲߯ߦߊ ߟߊߕߐ߲ߠߌ߲ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߏߓߍߙߑߜ߭ߌߝߍߟ ߛߌ߰ߞߊ߲߬ߠߊ߬ߞߊ߫ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߏ߬ߙߌ߬ߝߊ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߡߏ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ ߜߊߛߌ ߘߏ߫ ߖߟߎ߬ߛߙߊ ߘߌ߫ ߛߊ߲ߘߌ ߤߎߞ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߟߐ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߬ߞߏ ߝߐ߫ ߞߟߍ߬ߞߍ߬ ߡߏߙߌߝߊ ߟߊߕߐ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߍߟߌ ߥߊ߲߬ߥߊ߲߬ߓߊ ߡߍ߲ ߕߊ߬ ߘߊ߫ ߞߏߟߊߕߐ߲ ߝߊ߲߬ߞߊ ߓߟߏ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߞߟߊߦߊ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߎ߲ߘߟߌ ߝߣߊ߫ ߞߊ߲߬. ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐߞߊ߲߫ ߓߘߍߓߘߍߟߌ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߕߍߝߘߊߟߌ ߘߏ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߌߙߊߞߌ߬߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߛߐߘߐ߲ ߖߋ߬ߓߌ ߘߌ߫߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊߓߐߟߌ ߞߐ߫ ߌߙߊߞߌ߬ ߂߀߁߁ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߙߍ߬ ߞߍ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ ߟߊ߬ߟߐ ߛߌߟߊߓߐ ߟߴߊߝߑߜ߭ߊߣߌߛߑߕߊ߲߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߊߘߐߖߊߥߏ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߫߸ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊ߲ߓߊ߲߫ ߔߊ߬ߙߌ߫ ߓߊ߲ߘߊ߫ ߡߊߦߟߍߡߊ߲ ߓߍ߲߬ߞߊ߲ ߡߊ߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߟߊ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߣߊ߬ ߎߞߙߍߣߌ߫ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߣߍ߲ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߘߐ߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߌ߲߬ߓߊߏ߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߕߎ߲߯, ߓߍ߲߬ߞߊ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߌߙߊ߲߫ ߘߐ߬ߞߌ߬ߛߍ߬ߟߊ߬ߞߊ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߞߎ߳ߓߊ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߕߋߙߌߦߊ ߟߊߛߊ߬ߦߌ ߊ߬ ߢߊ߫ ߞߘߐ ߡߊ߬. ߏߓߡߊ߫ ߞߊ߬ ߞߕߌߞߊ߲ߘߊ߫ ߛߓߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߞߕߌߖߌ߲ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߟߊ߫:ߛߏߡߌߦߊ ߛߕߏߡߊߦߐ߬ ߣߌ߫ ߋߟߋߣߊ߫ ߞߊ߲ߜ߭ߊ߬ ߟߎ߫ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߕߌߞߊ߲ߘߊ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߌߙߊߌߞ ߜ߭ߊߙߑߟߊ߲ߘ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߜߋ߬ߘߋ߲߬ߠߌ߲߬ ߦߙߌߞߊ ߟߋ߬ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߤߊߟߵߊ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߟߊ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ߘߐ߬ ߝߊ߲ߞߊ ߣߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߡߊߟߐ߲ߠߌ߲ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߢߊ߬ ߘߊ߫. ߏߓߡߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߘߊ߫ ߘߐ߬ߣߐ߰ߦߊ߬ߟߌ߬ߓߟߏ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߘߌ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߡߊ߬ ߘߐ߬ߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߐ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ ߞߵߊ߬ ߛߙߊߛߌ߰ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫.ߏߓߡߊ߫ ߓߐ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߘߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߣߡߐ߬ߟߌ ߕߊ߬ ߂߀߁߇ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߕߋ߲߭ߕߋ߲߬ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߘߌ߭ ߛߌ߬. ߜ߭ߊߟߑߐߔ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߏ߰ߙߋ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߂߀߁߈ ߠߊ߫߸ ߞߏ߫ ߏߓߡߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߢߝߍߕߊ ߘߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߛߊ߲߬ ߕߊ߲߬ߣߌ߲߬ߞߋߟߋ߲ߠߊ ߕߎ߲߰ߢߐ߲߰ߠߊ ߘߐ߫߸ ߘߑߥߊߌߕ ߘߌ߭ ߋߌߛߍ߲ߤߏߥߊ߫ ߓߊߕߐ߬ߡߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߕߊ߲߬ߣߌ߬ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߊ߲߫ ߕߎ߲߰ߓߊߟߌߢߐ߲߰ߠߊ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫.

ߝߏߣߌ߲ߞߋߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߥߎ߬ߛߎ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]