ߓߙߊߞ ߏߓߡߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߓߙߊߞ ߤߎߛߊߦߣ ߏߓߡߊ߫ (ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߄ ߁߉߆߁ ߠߊ߫) ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߊ߬ߝߛߊ߬ߟߌ߫ߟߊ ߣߴߊ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߄߄߲ ߘߌ߫ ߂߀߀߉ ߣߌ߫ ߂߀߁߇ ߕߍ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߯ߦߊߟߞߊ ߞߙߎߞߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߊߝߙߌߞߌߞߊ ߝߟߐ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫.

ߓߙߊߞ ߏߓߡߊ߫
President Barack Obama.jpg
ߡߐ߱
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫109th United States Congress, 110th United States Congress, Congressional Black Caucus ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Barack Obama ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߐ߮Barack Hussein Obama II ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߓߙߊߞ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߏߓߡߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߄ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ 1961 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊKapiolani Medical Center for Women and Children ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߝߊ߬ߓߙߊߞ ߏߓߡߊ߫ ߓߏ߲߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߣߊ߫ߊ߲ߣ ߘߎ߲ߤߊ߲ߡ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Stepparentߟߏߟߏ ߛߏߥߋߕߙߏ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊߡߌ߬ߛ߭ߍߟ ߏߓߡߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ ߠߎ߬Sasha Obama, ߡߊߟߌߦߊ߫ ߏߓߡߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߫ߘߋ߲ߡߊߦߊ߫Stanley Armour Dunham, ߟߏߟߏ ߛߏߥߋߕߙߏ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ߓߦߊfamily of Barack Obama ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲, Indonesian ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߟߌ߫ ߞߊ߲ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Field of workߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ, ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߮ߙߊ߫ ߘߌߦߊBusiness International Corporation, New York Public Interest Research Group, Gamaliel Foundation, Sidley Austin, ߗߌߞߊߜ߭ߏ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮, member of the State Senate of Illinois, United States senator, United States senator, President-elect of the United States ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲߬ߕߐ߮Barry ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫American Academy of Arts and Sciences, American Philosophical Society ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߊ߯ߓߘߊ ߖߐ߲ߓߐ߲Bachelor of Arts, Juris Doctor ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߎKalorama ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߭ߙߊ ߘߌߦߊߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߘߌ߭ ߛߌ߬, Chicago ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߙߎߞߊߞߙߎߞߊ ߓߍ߯ߦߟߊߞߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߦߊߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲ߔߙߏߕߍߛߑߕߊ߲ߦߊ, congregational church, Congregationalist polity, United Church of Christ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Blood typeAB ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߘߌ߬ߘߐ߬ߛߐߛߐ ߟߎ߬gastroesophageal reflux disease, COVID-19 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Has petBo, Sunny ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Handednessleft-handedness ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ ߟߎ߫commencement at the Knox College, commencement at the University of Notre Dame ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߓߊ߬ߘߋ߲߬ ߓߊ߯ߙߊA Promised Land ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߞߘߐ ߟߎ߬ ߦߋ߫Stuart A. Rose Manuscript, Archives, and Rare Book Library ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߌ ߛߊߓߎNipsey Russell, ߙߋߌ߲ߤߏߟߘ ߣߌߦߋߓߎ߯ߙ, Saul Alinsky ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߊ߲߬ߖߏ߲first inauguration of Barack Obama, second inauguration of Barack Obama, Obama spying contra-Trump allegations ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫Grammy Award for Best Spoken Word Album, NAACP Image Award for Outstanding Literary Work, Nonfiction ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttps://barackobama.com ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Described at URLhttp://www.treccani.it/enciclopedia/barack-hossein-obama_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/, http://www.treccani.it/enciclopedia/barack-obama_%28Il-Libro-dell%27Anno%29/, https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/barack-obama/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Depicted bySituation Room ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Artist files atSmithsonian American Art and Portrait Gallery Library ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Personal pronounL485 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

="wikitable"

|+ ! colspan="2" |ߓߙߊߞ ߏߓߡߊ߫ |-

| colspan="2" |

ߓߙߊߞ ߏߓߡߊ߫ ߦߋ߫ ߓߏ߲߲߲ߜߍ ߞߣߐ߫

|- | | |- | | |} ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲߬ߜߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߢߍ߫ ߌߟߌߣߏߥߊ ߞߊ߬ߝߏ ߞߣߐ߫߸ ߂߀߀߅ ߣߌ߫ ߂߀߀߈ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߣߴߌߟߌߣߏߥߊ ߞߊ߲߬ߜߍ ߁߉߉߇ ߣߌ߫ ߂߀߀߄ ߕߍ߫. ߓߙߊߞ ߏߓߡߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߤߣߏߟߎߟߎ߫ ߟߋ߬߸ ߤߥߊߦ. ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߎߟߎ߲ߓߌߦߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߁߉߈߃ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߦߏ߫ ߘߍ߬ߘߊ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߊ ߗߌߞߊߜ߭ߏ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߐ߮ ߛߓߍ߫ ߤߊߙߑߝ߭ߊߙߘ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߊ߫߸ ߡߌ߲ ߘߐ߫߸ ߣߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߤߊߙߑߝ߭ߊߙߘ ߟߐ߯ߥ ߙߌ߬ߝ߭ߌߥ ߟߊ߫.ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߣߍ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߤߊߞߍ ߟߊ߬ߝߛߊ߬ߟߌ߫ߟߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ߸ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߛߌ߰ߞߊ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߤߊߞߍ ߘߐ߫߸ ߗߌߞߊߜ߭ߏ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߊ߫ ߁߉߉߂ ߣߌ߫ ߂߀߀߄ ߕߍ߫. ߊ߬߫ ߓߐ߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߁߃߲ ߞߊ߲߬ߜߍ߬ߦߊ ߞߐ߫ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ߬ ߛߓߊ߬ ߞߐ߫ ߌߟߌߣߏߥߊ ߁߉߉߇ ߣߌ߫ ߂߀߀߄ ߕߍ߫, ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߏ߬ߙߌ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲߬ߜߍ߬ߦߊ ߞߐ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߤߊߞߟߌ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߡߊߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߂߀߀߄ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲ ߓߊߖߎߟߞߊ ߟߊ߫ ߕߙߊߓߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊߘߐߥߛߊ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߟߊߛߣߍߣߍ߲߫ ߞߏߢߊ ߟߎ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߓߍ߯ߦߊ ߓߍ߲߬ߘߐ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߞߊ߬ߘߟߌ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߣߍߣߍߓߊ ߟߊ߫ ߞߊ߲߬ߜߍ߬ߦߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߂߀߀߈ ߠߊ߫߸ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߞߙߎߞߊ ߞߣߐ߫ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߘߐߜߍ߬ߘߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߓߊ߲ ߣߍ߲ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߌߟߊߙߌ߫ ߞߑߟߌ߲ߕߐ߲߬ ߕߍ߫. ߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ߠߞߊ ߖߐ߲߭ߣ ߡߊߞߑߞߍ߲ߣ ߠߊ߫ ߗߌߙߏ߲ߠߌ߲ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߊ߬ ߟߊߛߌ߰ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߂߀ ߡߊ߬ ߂߀߀߉ ߟߊ߫. ߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊߙߏ߫ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫ ߣߐߓߍߟ ߖߐ߮ ߞߎ߬ߢߊ߬ߘߐ ߕߌ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߂߀߀߉ ߟߊ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߓߍ߯ߦߊߟߞߊ ߕߊ߲ߓߊ߲ߠߞߊ ߕߊߟߊ߲ߕߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏߓߡߊ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߰ ߘߝߐ߬ߡߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ ߛߊ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߝߟߐ ߘߐ߫. ߟߢߊ߬ߟߌ ߓߊߖߎߡߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߕߊ߭ ߘߌ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߲߬ߕߐ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ߫ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ (ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߲߫ ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߞߏ߫ «ߘߊ߲ߘߊߟߌ߫ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ» ߥߟߊ߫ «ߏߓߡߊߞߋߦ»߸ ߘߏߘ-ߝߑߙߊ߲ߞ ߥߐߟ ߛߑߕߙߌߕ ߢߡߊߦߟߍߡߊ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߲߭ߕ ߊߛߑߞ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߸ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߡߍ߲ ߕߊ߬ ߘߊ߫ ߂߀߁߀ ߠߊ߫ ߞߴߌ ߞߊߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߘߋ߬ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߓߴߊ߬ ߡߊ߬.  ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߰ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߓߟߏߟߊߕߎ߲߮ ߂߀߀߉ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߂߀߁߀ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߊߒߞߎ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐߝߍ߯ߦߊߟߌ ߞߊ߲߬߸ ߓߊ߯ߙߘߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߘߊ ߟߎ߬ ߛߌ߲ߘߟߌ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߐߖߘߌߥߊ߫ ߞߕߐߡߛߊߦߌ߲߫ ߓߟߋߓߟߋ ߓߘߊ߬ߝߊ ߘߐ߫. ߥߊ߯ߕߌߖߊ߲߫ ߘߊߘߐߖߊߥߏ ߞߐ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߖߎ߬ߟߎ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߞߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߛߎߞߎ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲ ߞߟߊ߬ߣߐ߰ߦߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊ߬ߡߍ߰ߙߍ߬ߞߊ߲ ߕߊߞߛߑߔߋߦߊ ߙ߭ߌߟߌ߯ߝ ߊߞߕ. ߞߐߞߊ߲߫ ߓߘߍߓߘߍߟߌ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߊߝߑߜ߭ߊߣߌߛߑߕߊ߲߫߸ ߞߊ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߘߐ߬ߞߌ߬ߟߊ߬ߞߊ (ߝߕߌߝߏߘߏ߲) ߦߙߌߞߊ ߘߐߝߍ߯ߦߊ߫ ߛߑߕߊߕ (START) ߓߍ߲߬ߘߐ߬ ߞߎߘߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ ߟߎ߫ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ ߓߍ߯ ߟߊߛߴߊ߬ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫ ߌߙߊߞߌ߫ ߞߟߍ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߍߝߘߊߟߌ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߟߌߓߌ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߡߎߊߡߊߙ ߞߘߊߝߌ߫ ߟߊߥߌ߬ߟߌ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫.ߊ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߛߌ߰ ߛߋ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߎߛߊߡߊ߬ ߓߍ߲ߣ ߟߊߘߍ߲ ߝߊ߰߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊ߬ߟߌ߬ߞߊߦߑߘߊ ߟߊ߫ ߦߡߊߣߌ߲߫ ߥߛߊ߬ߘߊ߫ ߊ߲ߥߊߙ ߊ߬ߟߑߥߟߊߞߌ߫.ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߛߎߘߊ߲߫ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ߠߞߊ ߡߌߕ ߙߏߡߑߣߋ߬ ߘߊ߬ߘߌ߬߸ ߏߓߡߊ߫ ߟߊߛߌ߰ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ ߂߀߁߃ ߟߊ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ ߏ߬ ߛߋ߲߭ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߊ߬ߡߍ߯ߙߍߞߊ߲߫ ߍߟ ߖߌ߭ ߓߌ߭ ߕߌ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߕߊ߬. ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߞߊ߬ ߦߟߌߡߦߊ ߟߎ߬ ߕߏ߫߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߞߕߌߖߌ߲ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߘߐߛߎ߫ ߖߊ߲߬ߢߐ߲߰ (ߗߍ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߥߟߊ߫ ߡߛߏ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߝߘߎ) ߝߘߎ ߟߊߕߐ߲ߠߌ߲ ߓߟߏߞߊ߭ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߍ߫ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ (ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߥߊ߲ߘߑߛߐ߬ ߣߌ߫ ߏߓߍߙߑߜ߭ߌߝߍߟ ߤߏߘߑߜ߭ߍߛ)߸ ߝߘߎ ߟߊߘߤߊ߬ ߘߊ߫ ߖߊ߲߬ߢߐ߲߮ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߂߀߁߅ ߟߊ߫߸ ߞߕߌߖߌ߲ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߖߊ߲߬ߢߐ߲߮ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߘߎߢߐ߲߯ߦߊ ߟߊߕߐ߲ߠߌ߲ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߏߓߍߙߑߜ߭ߌߝߍߟ ߛߌ߰ߞߊ߲߬ߠߊ߬ߞߊ߫ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߏ߬ߙߌ߬ߝߊ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߡߏ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ ߜߊߛߌ ߘߏ߫ ߖߟߎ߬ߛߙߊ ߘߌ߫ ߛߊ߲ߘߌ ߤߎߞ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߟߐ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߬ߞߏ ߝߐ߫ ߞߟߍ߬ߞߍ߬ ߡߏߙߌߝߊ ߟߊߕߐ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߍߟߌ ߥߊ߲߬ߥߊ߲߬ߓߊ ߡߍ߲ ߕߊ߬ ߘߊ߫ ߞߏߟߊߕߐ߲ ߝߊ߲߬ߞߊ ߓߟߏ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߞߟߊߦߊ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߎ߲ߘߟߌ ߝߣߊ߫ ߞߊ߲߬. ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐߞߊ߲߫ ߓߘߍߓߘߍߟߌ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߕߍߝߘߊߟߌ ߘߏ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߌߙߊߞߌ߬߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߛߐߘߐ߲ ߖߋ߬ߓߌ ߘߌ߫߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊߓߐߟߌ ߞߐ߫ ߌߙߊߞߌ߬ ߂߀߁߁ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߙߍ߬ ߞߍ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ ߟߊ߬ߟߐ ߛߌߟߊߓߐ ߟߴߊߝߑߜ߭ߊߣߌߛߑߕߊ߲߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߊߘߐߖߊߥߏ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߫߸ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊ߲ߓߊ߲߫ ߔߊ߬ߙߌ߫ ߓߊ߲ߘߊ߫ ߡߊߦߟߍߡߊ߲ ߓߍ߲߬ߞߊ߲ ߡߊ߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߟߊ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߣߊ߬ ߎߞߙߍߣߌ߫ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߣߍ߲ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߘߐ߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߌ߲߬ߓߊߏ߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߕߎ߲߯, ߓߍ߲߬ߞߊ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߌߙߊ߲߫ ߘߐ߬ߞߌ߬ߛߍ߬ߟߊ߬ߞߊ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߞߎ߳ߓߊ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߕߋߙߌߦߊ ߟߊߛߊ߬ߦߌ ߊ߬ ߢߊ߫ ߞߘߐ ߡߊ߬. ߏߓߡߊ߫ ߞߊ߬ ߞߕߌߞߊ߲ߘߊ߫ ߛߓߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߞߕߌߖߌ߲ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߟߊ߫:ߛߏߡߌߦߊ ߛߕߏߡߊߦߐ߬ ߣߌ߫ ߋߟߋߣߊ߫ ߞߊ߲ߜ߭ߊ߬ ߟߎ߫ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߕߌߞߊ߲ߘߊ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߌߙߊߌߞ ߜ߭ߊߙߑߟߊ߲ߘ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߜߋ߬ߘߋ߲߬ߠߌ߲߬ ߦߙߌߞߊ ߟߋ߬ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߤߊߟߵߊ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߟߊ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ߘߐ߬ ߝߊ߲ߞߊ ߣߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߡߊߟߐ߲ߠߌ߲ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߢߊ߬ ߘߊ߫. ߏߓߡߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߘߊ߫ ߘߐ߬ߣߐ߰ߦߊ߬ߟߌ߬ߓߟߏ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߘߌ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߡߊ߬ ߘߐ߬ߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߐ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ ߞߵߊ߬ ߛߙߊߛߌ߰ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫.ߏߓߡߊ߫ ߓߐ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߘߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߣߡߐ߬ߟߌ ߕߊ߬ ߂߀߁߇ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߕߋ߲߭ߕߋ߲߬ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߘߌ߭ ߛߌ߬. ߜ߭ߊߟߑߐߔ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߏ߰ߙߋ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߂߀߁߈ ߠߊ߫߸ ߞߏ߫ ߏߓߡߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߢߝߍߕߊ ߘߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߛߊ߲߬ ߕߊ߲߬ߣߌ߲߬ߞߋߟߋ߲ߠߊ ߕߎ߲߰ߢߐ߲߰ߠߊ ߘߐ߫߸ ߘߑߥߊߌߕ ߘߌ߭ ߋߌߛߍ߲ߤߏߥߊ߫ ߓߊߕߐ߬ߡߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߕߊ߲߬ߣߌ߬ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߊ߲߫ ߕߎ߲߰ߓߊߟߌߢߐ߲߰ߠߊ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫.

ߝߏߣߌ߲ߞߋߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߥߎ߬ߛߎ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߌߟߡߊ ߓߊߖߎߟߞߊ: ߓߙߊߞ ߏߓߡߊ߫ ߟߊ߫ ߘߋߣߍ߲ߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߥߎ߬ߛߎ. ߏߓߡߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߄, ߁߉߆߁ ߠߊ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߞߊߔߌߦߏߟߊߣߌ߫ ߠߋ߬ ߞߣߐ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߋߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߤߣߏߟߎߟߎ߫߸ ߤߊ߯ߥߊߌ߬. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߄߈ ߘߍߘߍ߲ߣߍ߲߫ ߢߐ߲߰ߠߊ ߟߎ߬ ߞߐߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߗߍ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߡߛߏ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫. ߊ߬ ߣߊ߫ ߊ߲ߣ ߘߎ߲ߤߊ߲ߡ (߁߉߄߂-߁߉߉߅) ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߥߗߌߕߊ߬ ߟߋ߬߸ ߞߊ߲ߛߊߛ: ߊ߬ ߓߐߛߎ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߐߛߎ߲ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߊߟߌߡߊ߲ ߘߌ߫߸ ߌߙߑߟߊ߲ߘߌߞߊ ߘߌ߫߸ ߋߞߐߛߌߞߊ ߘߌ߫߸ ߛߎߥߛߌߞߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜ߭ߊߟߑߞߊ ߘߌ߫. ߊ߬ ߝߊ߬ ߓߙߊߞ ߏߓߡߊ߫ ߓߏ߲߬ߓߊ (߁߉߃߆-߁߉߈߂) ߦߋ߫ ߞߋ߲ߦߊ߫ ߟߎߥߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߒߦߊ߲ߜ߭ߑߏߡߊ߫ ߞߏߜ߭ߋߟߏ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߘߐ߫߸ ߏߓߡߊ߫ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߐ߲߯ߠߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߁߉߆߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߥߟߊ߬ߘߊ ߘߏ߫ ߘߟߌ ߛߋ߲߬ߝߍ߫ ߤߊ߯ߥߊߌ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߡߊߣߏߥߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߝߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߓߊ߲߬ߘߊ߲߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߦߋ߲߬. ߝߘߎߡߊ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߘߎ ߛߘߌ߬ ߘߊ߫ ߥߊߌߟߞߎ߫߸ ߤߊ߯ߥߊߌ߬߸ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߋ߬ߟߋ ߂/߁߉߆߁ ߠߊ߫߸ ߞߊߙߏ߫ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߏߓߡߊ߫ ߡߏߦߌ ߢߍ߫. ߁߉߆߁ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߛߊ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߏߓߡߊ߫ ߡߏߦߌ ߞߎ߲߬ߢߐ߰ ߘߊ߲ߘߐ ߡߊ߬߸ ߓߙߊߞ ߏߓߡߊ߫ ߣߴߊ߬ ߓߊ߫ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߛߌߕߏ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߥߎ߬ߛߎ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߏߓߡߊ߫ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߥߛߎ߬ ߝߟߐ ߘߐ߫ ߤߊ߯ߥߊߌ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߁߉߆߂ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߓߊ߲߫ ߤߊ߯ߙߑߝ߭ߊߙߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߡߊߣߐ߬ߟߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߦߋ߲߬ ߠߋ. ߏߓߡߊ߫ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߘߎ ߛߊ߬ ߁߉߆߄ ߕߙߊߓߊ ߟߊ߫. ߏߓߡߊ߫ ߝߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߞߋ߲ߦߊ߫ ߁߉߆߄ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߘߎ ߛߓߊߣߊ߲ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߋ߲ߦߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߦߋ߫߸ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߖߊ߬ߕߋ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߓߊ߮ ߓߊߖߎߡߊ ߘߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߏߕߌ߮ ߘߊߝߍ߬. ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߓߴߊ߬ ߘߋ߲ ߡߊ߬ ߤߊ߯ߥߊߌ߬ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫߸ ߁߉߇߁ ߌߛߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߛߊߟߌ (ߣߏߥߍߟ / ߞߑߙߌߛߑߡߋߛ) ߝߍ߬. ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߐ߲߬ߛߏ߬ ߟߊ߬ ߓߌߟߊߒߘߐ ߘߏ߫ ߛߋ߲߭ߝߍ߬ ߁߉߈߂ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏߓߡߊ߫ ߛߊ߲߭ ߂߁ ߦߋ߫. ߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߞߵߊ߬ ߦߟߌߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋߣߍ߲ߦߊ ߘߐ߫߸ ߏߓߡߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߒߝߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߒ ߞߙߍ߬ߝߍ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߢߣߊ߫ ߝߏ߫ ߞߡߊߙߏ (poix)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒߓߊ߫ ߝߣߊ߫ ߜߍߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߣߊ߫ ߦߏ߫ ߣߐߣߐߞߍ߲ߘߍ߸ ߏ߬ ߟߋ ߟߊߡߙߊ߬ ߘߊ߫ ߒ ߦߟߌ߫ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ ߛߓߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊߡߋߙߋ߲߫ ߥߊߟߊ߲ߦߊ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߦߊߥߙߍߡߦߊ ߗߍߕߊߟߌ ߘߟߊߘߍ߰ ߟߊ߫. ߁߉߆߃ ߟߊ߫߸ ߘߎ߲ߤߊ߲ߡ ߣߌ߫ ߟߏߟߏ ߛߏߥߋߕߙߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߦߋ߫ ߤߊ߯ߥߊߌ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫: ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲߬ ߖߐ߲ߓߐ߲ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߍ߲ߘߏߣߛߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߣߴߊ߬ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߐ߫. ߝߘߎߡߊ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߝߘߎ ߛߘߌ߬ ߘߊ߫ ߡߟߏߞߊߌ߬߸ ߕߙߊߓߊ ߁߅, ߁߉߆߅ ߟߊ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߝ߭ߌߖ߭ߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߟߊߖߊ߲߰ߧߊ߬ ߞߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߞߐ߫ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫߸ ߟߏߟߏ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߍ߲ߘߏߣߛߌ߫ ߁߉߆߆ ߟߊ߫. ߊ߬ ߝߘߎߡߊ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߞߊߙߏ߫ ߁߆ ߞߍ߫ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߆߇ ߟߊ߫. ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ ߡߍ߲ߕߊ߲ߜ߭ ߘߊߟߊ߲ߡ ߞߌ߲߬ߘߊ ߟߊ߫߸ ߕߋߓߍߕ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߙߋ߲ ߘߐ߫ ߖߞߊߙߌߕߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ ߓߣߊ߬ ߞߌ߲ߘߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߁߉߇߀ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ߕߍ߲ߜ߭ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߙߋ߲ ߘߐ߫߸ ߖߞߊߙߌߕߊ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫.

ߞߊ߬ߙߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߏߓߡߊ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊߞߌߢߍߣߍ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߛߍ߲ߕ ߝߑߙߊ߲ߛߌߛ߸ ߊ߬ ߛߊ߲߭ ߛߊ߬ߓߊ ߣߴߊ߬ ߟߏ߯ߟߎ ߡߊ߬. ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߥߐ߯ߙߐ ߣߌ߫ ߕߊ߲ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲ߕߊ ߟߊ߫ ߍ߲ߘߏߣߛߌߞߊ߲ ߘߐ߫: ߛߋߞߏߟߊ߫ ߘߛߊߙ ߞߊߕߏߟߌߞ ߛߊ߲ߕߏ߫ ߝߑߙߊ߲ߛߌߛߑߞߎߛ ߊߛߌߛߌ߫ (ߝߓߊ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߛߍ߲ߕ ߝߑߙߊ߲ߛߏߥߊ߫ ߊߛߌߛߌ߫) ߟߊ߫ ߛߊ߲߭ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߋߞߏߟߊ߫ ߘߛߊߙ ߣߜ߭ߋߙߌ߫ ߡߍ߲ߕߊ߲ߜ߭ ߀߁ (ߡߍ߲ߕߊ߲ߜ߭ ߞߊ߬ߝߏ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߀߁ / ߓߋߛߎߞߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ) ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߣߌ߫ ߕߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߞߵߏ߬ ߘߝߊ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊߟߑߝ߭ߍߙߕ߸ ߡߍ߲ ߣߌ߬ ߘߴߊ߬ ߓߊ߫ ߓߟߏ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߞߊߙߌߕߊ߫ ߛߌ߮ ߛߊ߲߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߦߋ߫ ߘߝߊ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߍ߲ߘߏߣߛߌߞߊ߲ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߊ߬ ߘߋߣߍ߲ߠߡߊ. ߊ߬ ߟߊ߫ ߍ߲ߘߏߣߛߌ߫ ߛߌ߮ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߏ߬ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߝߊ߭ߘߐ߬ߣߍ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߛߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߞߟߏߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߟߊߕߊ߯ߡߊ߫ ߢߊ ߢߊߦߌ߬ߘߵߊ߬ ߟߊ߫. ߁߉߇߁ ߠߊ߫߸ ߏߓߡߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߤߣߏߟߎߟߎ߫ ߊ߬ ߓߏߙߌ߲ߠߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߡߐ߬ߞߍ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߡߊ߬ߡߛߏ߫ ߟߎ߬ ߓߘߊ߸ ߡߊߘߋߟߌ߲ߣ ߣߌ߫ ߛߑߕߊ߲ߟߋ ߘߎ߲ߤߊ߲ߡ ߠߎ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߛߏ ߔߎߣߊߤߎ (ߔߎߣߊߤߎ߫ ߛߑߞߎߟ) ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߓߟߏߘߐߓߍ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߓߊ߲߬ߘߊ߬ߡߌߘߊ ߡߍ߲ ߝߘߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߏ߲ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ (ߟߌ߬ߛߋ) ߖߐ߲ߓߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߡߊ߬ ߁߉߇߉ ߟߊ߫. ߏߓߡߊ߫ ߘߋߣߍ߲ߠߡߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߓߊߙߌ߫. ߏߓߡߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߴߊ߬ ߓߊ߫ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߡߛߏ ߡߦߊ ߛߏߥߋߕߙߏ߫ ߝߍ߬ ߤߊ߯ߥߊߌ߬߸ ߛߊ߲߭ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫ ߁߉߇߂ ߣߌ߫ ߁߉߇߅ ߕߍ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߣߊ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߰ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ (anthropologie) ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߊ߲߬ ߤߊ߯ߥߊߌ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫߸ ߏߓߡߊ߫ ߞߊ߬ ߤߊ߯ߥߊߌ߫ ߕߏߟߌ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߊ߬ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߛߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߔߎߣߊߤߎ߫ (ߟߌ߬ߛߋ) ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߣߊ߫ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߡߛߏ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߍ߲ߘߏߣߛߌ߫ ߁߉߇߅ ߟߊ߫߸ ߛߴߊ߬ ߓߊ߫ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߘߎ߰ߞߣߍ ߘߏ߫ ߞߊ߲߬. ߦߟߍ߬ߘߐ߬ߞߍ ߝߌ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߎ߲߰ ߘߴߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߫ ߞߵߏ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߍ߲ߘߏߣߛߌ߫ ߟߋ߬߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߘߎ ߛߊ߬ ߟߏߟߏ߫ ߡߊ߬ ߁߉߈߀ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߝߏߘߋߦߊ߫ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߁߉߉߂ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߴߏ߬ ߞߐ߫ ߁߉߉߅ ߟߊ߫ ߤߊ߯ߥߊߌ߬߸ ߓߎ߬ߝߊ߲ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߛߏ ߥߊ߲ߞߏ߲ߖߊ߲ߞߊߙߏ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߘߏ߫ ߞߐ߫. ߏߓߡߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߤߣߏߟߎߟߎ߫ ߛߌ߮ ߞߎߡߊ ߟߊߓߐ߫ ߞߐ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߓߍ߫ ߞߏ߫: ߤߊ߯ߥߊߌ߫ ߛߌ߮ ߞߊ߬ ߕߐ߬ߣߐ ߡߍ߲ ߠߊߛߋ߫ ߒ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߦߙߐ߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߟߎ߬ ߦߟߌߦߊ ߘߌ߫ ߒ ߡߊ߬ ߓߊ߲ߘߊ߫ ߡߊߓߏ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߒ ߠߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߦߋߢߊ ߜߍߘߐߕߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߓߊߖߎߡߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߒ ߧߋ߫ ߡߍ߲ ߘߐߝߘߊ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬. ߛߟߊߕߌ߮ ߏߓߡߊ߫ ߝߊ߲߭ ߞߵߊ߬ ߛߓߍ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߘߟߐ߬ ߡߌ߲ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߌ߲߬ߘߌߓߊ߲߬ߘߊ߲ (ߛߙߊߓߊ ߣߌ߫ ߞߏߞߊߌ߲ߣ) ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߙߎߓߊ߲ߦߊ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߴߏ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߒ ߡߙߌߝߍߞߏ߫ ߘߌ߫. ߏߓߡߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߙߎ (ߜ߭ߑߙߎߔ ߛ߭ߐߞ) ߘߏ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߢߐ߲߮ߝߍ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߛߙߊߓߊ ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߛߐ߲߬. ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߎ߲߬ߕߊ߰ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߐ߫ ߁߉߇߉ ߟߊ߫߸ ߏߓߡߊ߫ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߛߌ߰ ߟߏߛ ߊ߲ߖߟߍߛ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߏߞߛߌߘߊ߲ߕߊߟ ߞߐߟߍߖ (ߕߟߋߓߋ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ) ߟߊ߫. ߏߓߡߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ ߝߟߐ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߖߊ߬ߡߊ ߢߊߞߘߐ߫ ߁߉߈߁ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߖߌ߮ (ߏߞߛߌߘߊ߲߫) ߡߊߞߟߌ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߟߊ߫ ߛߌߦߊߥߟߏߡߊ ߟߊߥߟߌ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߘߐ߫. ߏߓߡߊ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߟߊ߫ ߍ߲ߘߏߣߛߌ߫ ߁߉߈߁ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ ߣߊ߫ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߡߛߏ ߡߦߊ ߛߏߥߋߕߙߏ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߟߊ߫ ߕߋߙߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐߙߍ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߔߊߞߌߛߑߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߌ߲ߘߌ߫ ߟߐ߯ߞߎ߲߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫. ߊ߬ ߟߊߦߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߘߊ߫ ߞߐߟߎ߲ߓߌߦߊ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߁߉߈߁ ߞߐ߯ߟߊ߫ ߝߊ߲ ߝߍ߬ ߣߌߥߦ ߦߐߙߞ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߟߐ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߟߊ߫ ߡߟߋߞߎߦߊ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߦߋ߲߬ ߠߋ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲߬ߘߊ߮ ߞߐߞߊ߲߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߛߌߟߊ ߁߀߉ ߝߍ߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߓ.ߊ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߁߉߈߃ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߍ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߖߊ߬ߥߏ ߣߝߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ߠߊ ߣߌ߫ ߛߓߍߦߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߣߝߊ߬ߛߐߘߐ߲ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߮ (coordinateur) ߘߌ߫ ߣߌߦߥ ߦߐߙߞ ߞߙߎ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲߬ߘߊ߮ ߟߊ߫ ߣߌߥߦ ߦߐߙߞ ߛߕߌ ߞߐߟߍߖ ߟߊ߫ ߞߊߙߏ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫ ߁߉߈߅ ߟߊ߫.