ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫ߞߐ߲ߘߍ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߐ߮ߞߐ߲ߘߍ, ߞߐ߲ߘߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߊߟߌߝߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߞߐ߲ߘߍ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߄ ߕߙߊߓߊ 1938 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߓߏ߬ߞߋ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊߖߍ߬ߣߍ߫ ߞߊ߬ߓߊ ߞߐ߲ߘߍ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ߒߞߏ (ߡߊߣߌߞߊ߫ ߞߊ߲) ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ, ߛߓߍߦߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߮ߙߊ߫ ߘߌߦߊߔߊ߬ߙߌ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ (߁߈߉߆-߁߉߆߈) ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߍ߭ ߞߊ߲ߕߌ߮, president, ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊߔߊ߲߫ߕߋ߬ߐ߲ ߛߐ߬ߙߋߓߐ߲ߣߋ, Peoples' Friendship University of Russia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Affiliation stringOffice of the President of Guinea ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߙߎߞߊߍߙ.ߔߋ.ߖߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߡߍ߲ ߘߐ߫߂߀߁߅ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ, ߂߀߁߀ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߓߊ߬ߘߋ߲߬ ߓߊ߯ߙߊQ106647355, Q106602169 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲ߕߋߙߌߦߊ ߖߡߊ߬ߙߌ, ߡߐ߫ߛߞߎ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߱ߡߊ ߞߏ߲ߓߏ, honorary doctor of Général Lansana Conté University, National Order of Merit, Order of the Mohammedi ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߄ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߁߉߃߈ ߠߊ߫߸ ߓߏ߬ߞߋ߬߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߎ߰ߟߊߘߐ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲. ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߂߀߁߀ ߠߊ߫. ߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߂߀߂߁ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߁ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߛߋ߲߬ߝߍ߫߸ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊߙߌ߲ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߓߟߏ߫. ߊ߫ ߞߊ߬ ߦߟߍ߬ߘߐ߬ߞߍ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ ߡߙߊ߬ߞߊ߲߬ ߡߊߦߟߍߡߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߟߊ߲߬ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߋ߬ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߁߉߉߃ ߣߌ߫ ߁߉߉߈ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߟߎ߬ ߛߋ߲߬ߝߍ߬. ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊߘߍ߭ (ߖ.ߡ.ߟ) ߟߋ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߂0߁߀ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߛߋ߲߬ߝߍ߬߸ ߊߟߌߝߊ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ (ߕߊ߬ ߞߏ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲) ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ ߣߌ߫ ߛߋߟߎ߫ ߘߊߟߍ߲߬ ߖߊߟߏ߫ ߟߎ߫ ߕߍ߫.

ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫
ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߁߀߲ - ߀߉ - ߂߀߁߄
ߗߋߘߊ
ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫

ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߁ ߂߀߁߀ ߠߊ߫

ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߣߍߣߍߓߊ ߇ ߂߀߁߀ ߠߊ߫
ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߡߊߛߊ߬ߦߌ߲ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߁߁ ߂߀߁߅
ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߛߊ߬ߌ߯ߘ ߝߏߝߣߊ߫

ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߦߎ߬ߟߊ

ߌߓߎߙߊߤߌ߬ߡߊ߬ ߞߊ߬ߛߏ߬ߙߌ߬ ߝߏߝߣߊ߫

ߊ߬ ߢߍߓߌߟߊ ߟߎ߬ ߛߋߞߎߓߊ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߋ

(ߥߊ߯ߕߌ߫ ߟߊߕߊߡߌ߲)

ߡߎߛߊ߫ ߘߊ߬ߘߌߛ ߞߡߊ߬ߙߊ߬

ߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߍ߭ ߞߊ߲ߕߌ߮
ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߃߀ ߂߀߁߇ - ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߂߈ ߂0߁߈

(ߞߊߙߏ߫ ߁߁ ߕߋ߬ߟߋ ߂߈)

ߊ߬ ߢߍߓߌߟߊ ߌߘߙߌߛ ߘߋߓߌ߫
ߊ߬ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߔߏߟ ߞߜ߭ߊ߬ߡߍ߫
ߊ߬ ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ
ߊ߬ ߛߐ߬߬߬߬߬߬߬߬ߘߐ߲߲߬ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߄ ߁߉߃߈

(ߛߊ߲߬ ߈߁)

ߊ߬ ߛߐ߬߬ߘߐ߲߲߬ ߦߙߐ ߓߏ߬ߞߋ߬߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߎ߰ߟߊ߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ
ߞߙߎߞߊ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊߘߍ߭
ߖߐ߲ߓߐ߲ߦߊߣߍ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߔߊ߲ߕߋߐ߲ߣ ߛߐߙߑߓߐ߲ߣ
ߓߊ߯ߙߘߊ ߖߊ߯ߓߘߊߦߟߊ

ߊ߬ ߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߗߋߘߊ ߘߐ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߍ߯ߦߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߟߐߝߟߐ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫. ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߕߎ߲߯ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߐ߫ ߂߀߁߅ ߟߊ߫߸ ߞߊ߲߫ %߅߈ ߘߊߝߍ߬. ߊߟߌߝߊ߫ ߛߌ߰ߕߐ߬ߟߊ ߞߍߣߍ߲ ߂߀߁߀ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߓߍ߯ߦߊ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߘߎ߰ߡߟߊ߬ߡߌߘߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߘߴߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߛߓߊ߬ߕߌ ߛߌߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫. ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߞߊ߬ ߗߊߘߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߌߘߙߌߛ ߘߋߓߌ߫ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߍ߭ ߞߎ߲߬ߠߊ߬߸ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߕߟߋ߬ ߃߀ ߡߊ߬ ߂߀߁߇ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߝߣߊ߫ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߙߎߥߊ߲ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߔߏߟ ߞߜ߭ߊ߬ߡߍ߫ ߟߊ߫߸ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߂߈ ߂0߁߈ ߠߊ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋߣߍ߲ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߓߏ߬ߞߋ߫ ߟߋ߬߸ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߄ ߁߉߃߈ ߠߊ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߎ߰ߟߊߘߐ߫. ߊ߬ ߝߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߏ߫ ߟߋ߬. ߞߙߎ߬ߛߊ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߰ߘߎ߯ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫߸ ߞߙߎ߬ߛߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߘߐ߫߸ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫, ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߊ߲ߘߐߟߊ ߘߐ߫. ߊߟߌߝߊ߫ ߞߊ߬ ߖߍ߬ߣߍ߫ ߞߊ߬ߓߊ ߝߘߎ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ߫߸ ߞߏ߫ ߡߏߤߊߡߍߘ ߞߐ߲ߘߍ߫. ߊߟߌߝߊ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߊ߬ ߛߌ߭ ߛߊ߲߬ ߁߅ ߟߋ߬ ߡߊ߬. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߘߍ߭ ߣߌߞߎߣߎ߲ߠߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߝߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߢߍߟߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬, ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊߙߊ߲ߠߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߝߊ ߝߣߊ߫ ߢߍߟߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߞߙߎ ߟߎ߬ ߢߍߟߐ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߁߉߆߇ ߣߌ߫ ߁߉߇߅ ߕߍ߫. ߊߟߌߝߊ߫ ߞߊ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߟߐ߲ߞߏ ߟߋ߬ ߞߙߐ߬ߛߌ߬߸ ߡߍ߲ ߞߟߌߕߐ߮ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖ.ߓ.ߞ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߌ߫߸ ߁߉߆߅ ߟߊ߫.

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߡߊ߬ߘߎ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲߫ %߁߉,߆ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߙߎߞߊ߫ ߥߙߍ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ߫ ߝߟߐ ߛߋ߲߬ߝߍ߬߸ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߁߉ ߡߊ߬ ߁߉߉߃ ߟߊ߫. ߟߊ߲߭ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߘߏ߫ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߁߉߈߄ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲߫ %߅߁,߇ ߟߊ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߡߊߝߌ߲߬ ߘߊ߫ ߓߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߏ߬ ߞߊ߲ߛߏ߲߫ ߞߏ ߘߐ߫߸ ߓߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߣߌ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߠߎ߫ ߟߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߞߐߝߟߌ ߟߎ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߟߋ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߞߐߝߟߌߦߊ ߘߐ߫߸ ߓߴߊߟߌߝߊ߫ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߞߊ߲߫ %߉߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬. ߊߟߌߝߊ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲߫ %߁߇.߆ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߁߉߉߈ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߴߊߟߌߝߊ߫ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߰ ߃߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߐ߲ߕߍ߬ (%߅߆.߁) ߣߌ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߎ߬ ߓߏߦ ߓߊ (%߂߄.߆) ߟߎ߬ ߞߕߐ߫. ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߏ߬ ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲߸ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫߸ ߊ߬ ߡߊߝߌ߲߬ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߰ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߘߐߖߏ߰ߓߏ߬ߖߊ߯ߓߊ߫. ߊߟߌߝߊ߫ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߏ߬ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߣߐ߬ߘߐߝߟߌ߬ߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߟߊߝߛߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ ߟߊߝߛߊ߬ ߟߊ߫߸ ߥߟߊ߫ ߞߐߞߊ߲ߕߊ ߟߎ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߛߊ߫߸ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߟߊ߬ߝߟߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߛߋ߬ ߘߊ߫ ߘߏ߲߬ ߠߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߥߛߎ ߟߊ߫. ߊߟߌߝߊ߫ ߟߊ߫ ߞߕߌ ߡߍ߲ ߕߎ߲߬ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߁߉߉߉ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߂߀߀߀ ߢߍ߫. ߡߐ߰ ߄߇ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߡߊߝߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߟߌߝߊ߫ ߝߍ߬߸ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߙߊ߬ߟߊ߬ߞߟߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߝߊ߰ߞߏ ߟߊߢߌߣߌ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߕߌߢߍߞߏ ߢߊߢߌߣߌ߲߫. ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߟߊ߬ߝߟߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߛߐ߰ ߘߴߊ߬ ߢߌߣߌ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߓߌ߬ߟߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߐ߫߸ ߞߏ߫ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߕߍ߫ ߛߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߠߴߊ߬ ߢߊߓߘߍ ߡߊ߬. ߞߕߌ ߟߊߣߐ߯ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߛߊ߬ߦߌ߲߬ߠߌ߲߬ ߦߙߌߞߊ ߘߌ߫߸ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߝߣߊ߫ ߡߴߊ߬ ߛߐ߲߬ ߞߎߡߊ߫ ߞߏ ߡߊ߬ ߞߕߌߖߌ߲ ߢߊߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߕߐ߬ߢߐ߲߰ ߡߊߝߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߝߌ߲߬ߠߌ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߝߊ߬ߣߌ߬ߢߊ߫. ߞߕߌ ߘߊߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫߸ ߞߕߌ ߕߍ߰ ߘߴߊߟߌߝߊ߫ ߛߊ߲߬ ߅ ߟߊ߬ߥߛߎ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬߸ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߊߒߕߍ ߟߊ߫. ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊߓߐ߫ ߘߊ߫ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߲߭ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߛߙߊߕߌ ߡߍ߲ ߟߊ߫ ߘߴߏ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߟߊߕߐ߲ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬. ߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ ߞߐ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߝߐ߰ߓߍ߬ߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߙߐߦߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߥߛߎ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߡߊߞߎ߲߬ ߠߴߏ߬ ߡߊ߬ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߏ߲߬ߧߊ ߘߌ߫[߁]. ߊ߬ ߟߊߓߐ ߞߐ ߘߐ߫ ߥߛߎ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߝߍ߬߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߦߋ߲߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߘߎ߰ߓߍ߲߬ ߥߎߟߋ߲ ߘߐߝߍ߲߬ߛߍ߲߫ ߊ߬ ߢߍ߫ ߛߊ߲ߡߊߘߊ߲ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߂߀߀߅ ߟߊ߫. ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߟߋ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ߫ ߡߌߛߍ߲ ߞߊ߲ߡߊ߬ (ߛߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߕߌ߮ ߟߎ߬)߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߛߋߣߍ߲ ߖߌ߬ߣߍ߬߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߲߬ ߓߍ߯ ߢߣߊ߫ ߞߴߊ߬ ߕߍߣߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫. ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߊߝߏ߫ ߖߊߛߏ߲ ߘߏ߫ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߣߐ߬ߞߟߊߡߊ߲ ߘߐ߫߸ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߃ ߡߊ߬ ߂߀߀߈ ߠߊ߫߸ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߣߌ߫ ߡߎߛߊ߫ ߘߊ߬ߘߌߛߌ߬ ߞߡߊ߬ߙߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߐ߲߮ߦߋ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߮ߦߊ ߣߌ߫ ߥߙߎߞߌ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߘߍ߬ߘߊ (ߓ.ߥ.ߝ.ߘ) ߥߟߊ߫ ߛߋ ߍߣ ߘߋ ߘߋ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߘߌ߫߸ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߇ ߡߊ߬ ߂߀߀߈ ߠߊ߫. ߊߟߌߝߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߬ߘߍ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߓ.ߥ.ߝ.ߘ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߓߊ߬ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߘߊ߬ߘߌߛߌ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߙߊ߬ߞߌ߬.

߂߀߁߀ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߂߀߁0 ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߣߌ߫ ߣߍߣߍߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲߫ %߁߈ ߠߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߟߊ߬ߞߎ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߝߟߐ (ߕߊ߬ ߞߏ߬ ߝߟߐ) ߘߐ߫߸ ߛߋߟߎ߬ ߘߊߟߍ߲߬ ߖߊߟߏ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߟߐߡߊ ߘߌ߫ %߄߀ ߠߊ߫. ߊߟߌߝߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏߝߐ߫ ߘߊ߫ ߞߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߟߊ߬ߞߎ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߐ߫߸ ߣߍߣߍߓߊ ߁߅ ߡߊ߬ ߂߀߁߀ ߠߊ߫߸ %߅߂.߅ ߘߌ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲ ߓߐ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߕߐ߫ ߟߋ߬߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߟߊ߬ߞߎ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߝߟߐߡߊ ߕߊ ߘߐ߯ߦߊ߫ ߞߏߖߎ߮ ߡߊ߬. ߡߊ߬ߝߌ߲߬ߠߌ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߮ ߗߌߙߏ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲ ߛߊߞߊ߬ߣߌ߲ ߠߊ߫߸ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫߸ ߝߏ߫ ߓߋ߬ߓߊ߰ߕߐ߬ ߘߊߘߐߞߏߟߏ߲߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ߞߍ߬. ߊߟߌߝߊ߫ ߟߊߛߍ߲߫ ߘߴߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߢߍ߫߸ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߁ ߂߀߁߀ ߠߊ߫. ߥߙߏ߬ߘߎ߰ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߏߟߊߘߍ ߘߏ߫߸ ߞߏ߫ ߥߋߟߑߕߊ߫ ߤߋߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߫ ߘߏߟߊ߯ߙ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߂߅ ߘߐ߲ߘߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߡߊ߬߸ ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߊ߬ߡߊ߲ ߘߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ ߘߊ߬ߡߊ߲ ߞߏߕߌ߯ ߞߘߐ߫ ߡߤߊ߬ߡߎߘ ߗߊ߲ߡ ߠߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߏ߬ ߡߊ߫ ߘߏ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߘߏ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߊߟߌߝߊ߫ ߟߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߏ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߘߊ߫ ߞߏߟߊߘߍ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ߘߐ ߏ߬ ߘߐߛߊ߬. ߊߟߌߝߊ߫ ߛߎߘߊ߲ ߞߐ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߙߍ߬ ߞߍ߫ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߞߏ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫߸ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߘߓߌ߬ߘߐ߬ ߝߋ߲߬ ߡߌߘߊ ߡߊߓߍ߲߬ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߞߏ ߣߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߟߊ߫ ߕߐ߬ߣߐ ߟߊߥߙߊ߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߊߏ߬ ߞߴߏ߬ ߝߊߙߊ߲ߛߊ߫ ߘߊ߫ ߂߀߁߆ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߛߊߡߎߍߟ ߡߋߓߌߦߊ߲ߡ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߥߙߏ߬ ߛߐ߲߬ߞߐ߬ ߛߙߊ ߘߐ߫ ߗߋߘߊߕߌ߮ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߟߎ߬ ߢߍ߫߸ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߞߏ ߛߙߋߓߍ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫, ߏ߬ ߟߋ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߞߏ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߛߓߍߦߊ ߡߊ߬߸ ߞߏߟߊߘߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߍߕߊ߯ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߊ߬ ߦߋ߫ ߛ.ߘ.ߞ ߌ߲ߕߊ߬ߣߊߛ߭ߐ߲ߣߊߟ ߜ߭ߑߟߏߓߊߟ ߥߌߕߑߣߍߛ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߙߋ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߛߊߓߟ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߞߊ߬ ߜߍߘߐ߫ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߧߊ߬ ߜߙߊ ߟߎ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫, ߞߊ߬ ߣߊ߯ߣߊ߮ ߘߏ߫ ߘߐ߲ߘߐ߫ ߊ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߥߙߏ߬ ߛߐ߲ߞߐ ߘߏ߫ ߘߴߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߡߏ߬ߤߊ߬ߡߍߘ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߡߊ߬, ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߞߏ ߛߙߋߓߍ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߲ߓߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ. ߡߏ߬ߤߊ߬ߡߍߘ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߞߊ߬ ߢߎߡߍߙߋ߲ ߘߏ߫ ߗߋ߫ ߛߊߓߟ ߡߊ߬ ߂߀߁߀ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ «ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߒߝߊ߬ ߟߊ߫ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߒߝߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߣߐ߰ߦߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫».

ߊ߬ ߝߊ߰ߞߏ ߡߊ߬ߝߘߏ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߂߀߁߁ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߁߉ ߡߊ߬߸ ߓߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊߟߌߝߊ߫ ߡߊߞߍߦߙߐ ߞߊ߲߬ ߞߌߔߋ߬߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߵߊߟߌߝߊ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߰ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߎ߲߭ ߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߖߏߞߌ߫, ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߞߎ߲߭ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߰ߟߌ߬ ߛߊ߯ߛߊ߯ߟߌ ߏ߬ ߘߐ߫. ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ ߞߘߐ ߘߏ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߕߌߘߊ߮ ߞߣߐ߬ߜߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߓߋ߬ߒ߬ߞߊ߬ߣߌ߲ ߣߐ߬ߞߟߊߡߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߎ ߘߊߝߍ߬. ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߴߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫߸ ߞߏ߫: «ߓߋ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߒ ߠߊ߫ ߓߏ߲ ߞߊ߲߬ ߞߎߣߎ߲߬ ߛߎ ߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߒ ߧߋ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߊ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ ߣߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߎߟߎ߲ߖߋ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊߘߌ߲ߧߊ߫ ߛߍߘߏ߲ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߂ ߙߋ߲ ߁߀ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߄ ߙߋ߲ ߁߇ ߟߊ߫߸ ߦߊ߬ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ߜߍ߲ ߠߎ߬ ߣߊ߬ ߕߍ߫». ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߢߡߊߦߟߍߡߊ߲ߠߌ߲ ߕߍߣߊ߬ ߗߌߙߏ߲߫ ߠߊ߫. ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߄߁ ߠߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߝߊ߰ߟߌ߬ ߛߊ߯ߛߊ߯ߟߌ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߫߸ ߕߋ߬ߟߋ ߃ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߞߘߐ߫. ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߖߋ߬ߓߌ߬ߦߊ߬ߟߊ߬ ߞߎ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫߸ ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߎ߲ߕߌ߯ (ߣߎߤߎ߲߬ ߗߊ߲ߡ) ߕߍ߫. ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ߠߊߓߐ߫ ߞߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߢߡߊߦߟߍߡߊ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫. ߛߊ߬ߌ߯ߘ ߖߌ߲߬ߣߌߕ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߓߋ߲߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߲߬ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬߸ ߞߏ߫ ߗߙߐߞߐ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߊ߲ߞߋ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߝߙߍ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߝߊ߲ߞߊ ߢߡߊߦߟߍߡߊ߲ ߘߐ߫. ߒ ߞߊ߬ ߖߌ߰ߕߍ߮ ߦߋ߫߸ ߡߍ߲ ߟߐ߬ ߕߐ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߛߊ߲ߞߎ߲ߠߌ߲ ߡߊ߬.

߂߀߁߃ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߢߍ ߥߊ߬ߥߎߟߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߟߌߝߊ߫ ߦߙߊ߬ߞߌ߬ ߘߊ߫ ߂߀߁߃ ߔߊߞߌߛߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߥߊ߬ߥߎߟߋ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߣߌ߫ ߕߙߊߓߊ ߕߍ߫߸ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߖߌ߭ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߛߌߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߛߎ߬ߡߊ߲߬ߜߏ߬ߦߊ ߦߌ߬ߘߊ ߡߊ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߌߞߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߂߀߁߃ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߡߊߞߝߊ߫. ߞߐߘߏ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߯ߡߌ߲ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߘߐ߫ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߟߊߒߕߍ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߓߊߏ߬߸ ߊߟߌߝߊ߫ ߓߘߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߥߊߟߌߘߊ ߘߏ߫ (ߥߋߦߑߡߊߙߞ ߌ߲߬ߝߏߕߍߞ) ߕߊ߬߸ ߞߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌߟߊ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍߦߊ߫. ߥߊ߬ߥߎߟߋ ߏ߬ ߥߘߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߡߐ߰ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߗߡߍ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߟߎ߫ ߖߏߞߌ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߏ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ ߟߋ߬ ߝߍ߬߸ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߙߌ߬ߝߊ ߘߊ ߟߐ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߖߍ߲ߛߍ߲߫. ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߏ߬ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߈ ߠߋ߬ ߡߊ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߦߊ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߣߌ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߟߋ߬ ߟߥߊ߫ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ߝߍ߬߸ ߡߍ߲ ߠߊߞߢߊ߫ ߘߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ߫ ߛߓߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߘߋߣߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߘߐ߫. ߞߏ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߝߙߋߞߋ ߣߌ߫ ߞߐߖߋߓߌ ߟߎ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߎߡߦߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߬ߓߎ߫ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߕߌߢߍߟߌ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊߥߟߌ߬. ߏ߬ ߞߍ߸ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߘߍ߭ ߕߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߝߙߋߞߋ ߢߊߓߐ߫ ߞߕߌߦߊ ߕߊ߫ ߓߟߏ߫ ߡߊ߬.

=߂߀߁߅ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ=[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߟߌߝߊ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߁߇ ߂߀߁߅ ߟߊ߫߸ ߞߊ߲߫ % ߅߇.߈߅ ߟߊ߫, ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߝߣߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߟߊ߬ߞߎ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߝߟߐߡߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߞߐߘߏ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߡߊߞߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߡߊߞߝߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߛߋߟߎ߬ ߘߊߟߍ߲߬ ߖߊߟߏ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߞߊ߲߫ % ߃߀ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ߠߊߓߐ߫ ߞߏ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߏ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌߟߊ ߟߎ߬ ߡߊߓߊ߰ߓߊ߰߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߋߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߟߊ߫. ߠߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫߸ ߠߎ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫߸ ߞߴߏ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߘߊߘߐߡߌߘߊߞߎ߲ߢߊ߫ ߜߊ߲߯ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊߏ߬ ߓߋ߬ߓߊ߰ߕߐ߬ ߘߊߘߐߞߏߟߏ߲߫ ߕߍ߫. ߊߟߌߝߊ߫ ߟߊߛߍ߲߫ ߘߴߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ ߦߋ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߁߄ ߡߊ߬ ߂߀߁߅ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߡߊ߬ߝߌ߲߬ߠߌ߲ ߥߙߏ߬ߛߐ߲߬ߞߐ߬ ߡߌߘߊ ߟߊ߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߂߄ ߝߐ߰ߓߍ߬ߞߊ߲ߞߋ ߞߊ߬ ߡߍ߲ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫߸ ߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߏ߫ ߙߌ߬ߦߏ߫ ߕߌ߲߬ߕߏ߬ ߞߏߟߊߘߍ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߊߙߊ߲ߛߏߥߊ߫ ߘߋ߬ ߞߐ߲ߓߙߋ߫ ߞߊ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߫ ߘߏߟߊ߯ߙ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߁߀,߅ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߘߏ߲߰ߘߐ߬߸ ߛߌ߬ߡߊ߲߬ߘߎ߰ ߕߌ߲ߘߌ ߟߊߘߤߊ߬ߞߏ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫. ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߞߐ߲ߓߙߋ߫ ߓߘߊ߫ ߞߎߡߴߊ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ߬. ߡߍ߲ߞߊ߲ ߏ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߕߐ߯ߘߐߕߍ߰߸ ߓߊߏ߬ ߝߏߦߌ߬ ߡߊ߫ ߟߊߕߍ߰ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߘߏߟߊ߯ߙ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߇߀߀ ߡߍ߲ ߓߍ߲߬ߘߐ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߕߍ߫߸ ߕߍߘߏ߲߫ ߝߏߦߌ߬ ߕߴߦߋ߲߬. ߙߌ߬ߦߏ߫ ߕߌ߲߬ߕߏ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߛߙߊ߬ ߣߍߣߍߓߊ ߟߊ߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫[߂].

  1. ߍߙߍߝߌ ߣߌ߫ ߓߌߓߌߛߌ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫ ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߕߊ ߟߎ߫
  2. ߒ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߛߙߋ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߣߊ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߑߟߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߞߣߐߘߐ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫.