ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߞߏ߯ߙߋ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߞߙߊߞߏ:Infobox ߞߏ߯ߙߋ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߤߊ߯ߣ ߖߡߊߣߊ ߸ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߕߊ ߓߟߏߡߊ߬، ߊ߬ ߕߌ߬ߞߎߘߎ߲ ߦߋ߫ ߊߛߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߘߐߝߙߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫ ߓߌ߬ ߸ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߘߍ߲ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ : ߞߐ߰ߘߎ߮ ߞߏ߯ߙߋ߫ ߣߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߏ߯ߙߋ߫ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߯ߙߋ߫ ߕߌ߲߫ ߡߎߣߎ߲ ߘߌ߫، ߊ߬ ߘߊ߲߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߛ߭ߌߣ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߰ߘߎ߯ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫، ߙߏߛߌ߫ ߦߴߊ߬ ߞߐ߰ߘߎ߯ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌߔߐ߲߫ ߕߍ߫ ߓߐߣߌ߲߫ ߞߏ߯ߙߋ߫ ߘߐ߬ߜߍߘߍ߲ ߣߌ߫ ߣߌߔߐ߲߫ ߓߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ (ߕߟߋߓߐ ߓߊ ߞߊ߬ߣߌ߲)، ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߊߦߌߥߊ߯ߣߌ߲߫ ߘߊ߲߬ߓߐߣߌ߲߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߛ߭ߌߣ ߕߟߋ߬ߓߐ ߓߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

ߘߎ߰ߞߟߏ ߣߌ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮

ߞߏ߯ߙߋ߫ 한국
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ
ߜߍߞߣߍ ߂߁߉،߁߄߀ ߞ߂
ߖߌ ߞߛߊߞߊ % ߂.߈
ߛߓߍߘߊ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߔߌߦߏ߲ߜ߭ߌߦߊ߲ߜ߭

(ߞߐ߰ߘߎ߮)

ߛߏ߯ߟ

(ߥߙߏ߬ߘߎ߮)

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߞߊ߲ ߞߏ߯ߙߋ߫ ߞߊ߲
ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ (߂߀߁߀) ߡߐ߱ ߇߃،߀߀߀،߀߀߀
ߛߌ߰ߓߊ߮ ߛߐ߲ߛߐ߲߫ ߢߊ (ߜߐ߬ߝߐ) ߃߂߈.߄߈ ߡ/ߞ߂
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮
ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߏ߯ߙߋ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߡߐ߯ߣ ߖߊ߯ߦ ߌߣ
ߞߐ߰ߘߎ߮ ߞߏ߯ߙߋ߫ ߢߍߡߌߣߊߓߊ߮ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߞߌߡ ߖߎ߯ߣߜ߭ ߊߣ
ߜߙߋ߬ߡߊ߬ߕߍ߰ߟߌ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߎ߬ߙߋ߬ߦߊ
ߘߐ߬ߝߐ
ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߣߘߐߟߌ (ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ)
ߖߡߊ߬ߣߊ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߏ߯ߙߋ߫

(ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫)

ߞߐ߰ߘߎ߮ ߞߏ߯ߙߋ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߓߍ߯ߦߊ ߡߌ߬ߙߌ߬ߘߌ߬ߡߊ

(ߞߐ߰ߘߎ߮ ߘߐ߫)

ߟߐ߲ߕߊ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬
ߜߍߓߟߎ
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ

ߛ߭ߌߣ ߛߓߍߟߌߞߊ߲ߒߞߋ ߞߵߊ߬ ߣߐ߭ ߟߊ߫ (ߤߊ߯ߣߑߖߊ߯ ߞߏ߯ߙߋ ߞߣߐ߫) ߡߊ߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߌߛߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߢߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߎ߯ߖ߳ߌߦߊ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ߠߊ߫ ߗߏ߯ߦߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߯ߙߋ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫، ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߛ߭ߏߟߊ߯ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫ (߅߇ ߌ.ߢ ߤߊ߯ ߉߃߇ ߌ. ߞ) ߝߊ߰ߡߊ ߡߌߣߑߡߎ߲߯ ߠߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߞߘߐ. ߛ߭ߏߟߊ߯ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߊ߬ߘߌ߬ ߘߊ߫ ߜ߭ߏ߯ߜ߭ߏߙߌߦߏ߯ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߉߃߅ ߟߊ߫، ߞߏ߯ߙߋ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߥߛߎ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߠߊ߫. ߜ߭ߏ߯ߜ߭ߏߙߌߦߏ߯ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߛߏߡߐ߯ߦߊߣߍ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߖߌ߯ߞߑߖߌ߯ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߕߊ߲߫ ߣߌ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ (߁߄) ߠߊ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߬ ߸ ߡߏߜ߭ߏ߯ߟߌ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߏߛߐ߲߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߛߓߊߣߊ߲ (߁߃) ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߡߊߘߐ߯ߦߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߟߊߓߊ߬ߕߐ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߡߏߜ߭ߏ߯ߟߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߓߋ߲߭ ߞߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߖߎ߭ߕߍ߰ ߦߋ߲߬ ، ߝߏ߫ ߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߖߏ߯ߛߏ߯ߣ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߘߌ߫ ߁߃߈߈ ߠߊ߫.

ߖߐ ߟߐ߬ߞߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߖߏ߯ߛߏ߯ߣ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߂߀߀ ߢߐ߲߰ ߓߐ߫ ، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߞߏ߯ߙߋ߫ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ (ߤߊ߲߯ߜ߭ߏߟ) ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߌ߯ߖߏ߯ߣߜ߭ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ (߁߄) ߠߊ߫، ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߲ߝߏߛߌߦߊ ߛߊ߲ߞߘߐߕߊ߬ ߞߊ߲߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫، ߞߏ߯ߙߋߦߊ߫ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߋ߲߬ߛߎ߬ߟߊ߲߬ߘߌ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߥߛߎ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߍ߫ ߸ ߊ߰ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߣߊ߯ߛߌߞ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ. ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߕߊ߲߫ ߞߐߣߐ߲ߘߐߣߊ߲ (߁߉) ߠߊߓߊ߲ ߠߊ߫ ߞߏ߯ߙߋߦߊ߫ ߞߍ߫ ߣߌߔߐ߲߫ ߢߌߣߌ߲ߝߋ߲߫ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫، ߁߉߁߀ ߟߊ߫ ߣߌߔߐ߲߫ ߞߊ߬ ߞߏ߯ߙߋߦߊ߫ ߞߐ߲߬ߛߏ߲߬ߧߊ߬ ߸ ߊ߬ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ ߘߐߛߏߘߏ߲ߜߊ߫ ߘߊ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߯ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߊ߫ ߸ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߁߉߄߅.

߁߉߄߅ ߟߊ߫ ߸ ߛߏߝ߭ߌߦߋߞߏ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߟߊ߬ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߟߊ߬ߘߍ߬ߣߍ߲ ߓߍ߯ ߓߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߣߌߔߐ߲߫ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߓߐ߫ ߞߏ߯ߙߋ߫ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߐߝߟߌ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߞߏ߯ߙߋ߫ ߘߌ߫ ߘߐߝߙߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ ߢߊߡߌߟߏߟߡߊ ߃߈ ߘߊ߲߭ ߠߊ߫ ߕߘߋ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߕߏ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋߞߏ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߘߊ߮ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߞߘߐ߫. ߥߎ߬ߛߎ ߏ߬ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߏ߯ߙߋ߫ ߘߐߝߙߊ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߛߐ߲ߞߐߟߐ߲ߧߊ ߞߏߛߐ߲߬ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߞߍߢߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊߖߎ߯ߦߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߓߍ߲߬ߞߊ߲ ߛߌ߰ߓߊߟߌߦߊ߫ ߘߌ߫ ߞߏ߯ߙߋ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߞߏ ߞߊ߲߬. ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߛߋ߬ߞߘߐ߬ ߞߟߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߯ߦߊ ߸ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߓߊ߲߫ ߞߐ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߛߌ߲ߛߌ߲ ߘߐ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߡߙߌߘߐ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߓߊ ߝߌ߬ߟߊ ߓߟߏ߫ ، ߡߍ߲ ߠߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߯ߙߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߝߊߙߊ߲߫ ߘߌ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ : ߞߐ߰ߘߎ߮ ߞߏ߯ߙߋ߫ ߣߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߏ߯ߙߋ߫ ߘߌ߫.

ߞߐ߰ߘߎ߮ ߞߏ߯ߙߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ( ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߓߟߏߡߊ߬: ߞߏ߯ߙߋ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߓߍ߯ߦߊ ߡߌ߬ߙߌ߬ߘߌ߬ߡߊ) ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߙߎߞߊ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߲߬. ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߏ߯ߙߋ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ( ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߓߟߏߡߊ߬ : ߞߏ߯ߙߋ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲) ߞߙߎߞߊ ߛߌߦߊߡߊ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߲߬.

ߊ߬ ߕߐ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߏ߯ߙߋ߫ ߕߐ߮ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߜ߭ߏ߯ߙߌߦߏ߮ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲ ߞߏ߯ߙߋ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߥߎ߬ߛߎ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߡߍ߲ ߕߐ߮ ߓߐߣߍ߲߫ ߝߊ߰ߡߟߊ߬ ߞߘߐߓߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߸ ߜ߭ߏ߯ߜ߭ߏߙߌߦߏ߯ ߘߌ߫. ߔߍߙߛߌ߫ ߖߎ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߕߊ߬ ߞߏ߫ ( ߞߏ߯ߙߌߦߏ߯) ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߰ߡߟߊ߬ ߞߘߐߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߕߐ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߝߊ߰ߡߊ ߖߊ߯ߣߜ߭ߑߛߎ߯ ߦߴߊ߬ ߕߐ߮ ߦߙߍ߬ߡߊ߲߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ (߅߲) ߠߊ߫. ߞߏ߯ߙߋ߫ ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߞߐߙߍߦߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߞߏ߯ߙߋ߫ ߖߡߊߣߊ ߡߊ߬ ߌߞߏ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ( ߤߊ߯ߣߞߜ߭) (한국) ߕߐ߮ ߞߘߐ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߏ߯ߙߋ߫ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ (ߗߏ߯ߛߏ߯ߣ) ߞߐ߰ߘߎ߮ ߞߏ߯ߙߋ߫ ߘߐ߫. ߕߐ߯ ߜߘߍ߫ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߒߞߐߕߎ߲߯ ( ߖߏ߯ߛߏ߯ߣ) ߸ ߕߐ߮ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߞߐߛߐ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߖߏ߯ߛߏ߯ߣ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ߸ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߢߍߓߌߟߊ ߜ߭ߏ߯ߖߏ߯ߛߏ߯ߣ، ߌߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߏ߫ ( ߛߐ߰ߡߊ߬ߘߊ߬ ߡߝߊߣߍ߲ ߘߎ߱) ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߛߌ߲ߞߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ (ߖߏ߯ߛߏ߯ߣ) ߛߓߍߛߎ߲ ߤߊ߲߯ߖߊ߮ ߘߐ߫.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߘߐ߬ߝߐ ߣߌ߫ ߜ߭ߏ߯ߖߏ߯ߛߏ߯ߣ ߢߍ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߏ߯ߙߋ߫ ߘߎ߲ߓߎ ߞߊ߬ ߘߋ߲߬ߞߊ ߘߏ߫ ߞߎ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߡߎߣߎ߲ߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߡߐ߱ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߦߴߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߥߊ߯ ߗߡߍ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߌߛߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߢߍ߫߸ ߢߍ߲߮ ߞߣߐ߫ ( ߞߏ߬߬ߟߌ߬ߘߌߦߊ) ߛߏ ߘߏ߫ ߞߍߦߙߐ ߞߏ߯ߙߋ߫ ߘߋ߲߬ߞߊ ߝߍ߬. ߝߎߟߏ߯ߙߑߛߊ߲ߕ ߣߌ߫ ߣߍ߰ߛߎ߬ߓߊ߰ߦߊ߬ߝߊ߲ߞߊ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߕߊ ߛߍ߯ߛߍ߯ߟߌ ߘߐ߫߸  ߞߏ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߘߏ߫ ߸ ߘߋ߲߬ߞߊ ߣߌ߲߬ ߧߴߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߬ ߛߊ߲߬ ߥߊ߯ ߗߍ߬ߡߍ߫ ߛߓߊ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߌߛߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߢߍ߫. ߞߏ߯ߙߋ߫ ߘߎ߰ߕߍ߯ߣߍ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ߓߊ߰ߒߕߋ ߡߍ߲ ߠߊߡߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߥߊ߯ ߕߊ߲߫ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ ߌߛߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߢߍ߫ ، ߞߏ߯ߙߋ߫ ߘߋ߬ߞߊ߬ ߞߘߐ ߥߛߎ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫. ߘߋ߲߬ߞߊ߬ ߞߎߘߊ߫ ߥߛߎ ߦߋ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߛߊ߲߬ ߆،߀߀߀ ߢߍ߫ ߌߛߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߢߍ߫.

ߛߌߙߊ߲ ߦߋ߫ ߜ߭ߏ߯ߖߏ߯ߛߏ߯ߣ ߘߊ߯ߣߑߜ߭ߊߣ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ ߢߊ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ ߟߊ߫ ߌߞߏ߫ ߛߊ߲ ߡߊ߬ߕߋ (ߓߐ߲ߛߐ߲) ، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߛߊ߲߬ ߂߃߃߃ ߌ. ߢ ߸ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߋ߫ ߊ߬ ߓߋ߭ ߡߊ߬ ߁߀߈ ߌ. ߢ، ߊ߬ ߞߎߓߋ ߕߌ߯ߕߌ߯ ߕߘߍ߬ ߡߊߣߑߛ߭ߎ߯ߙߑߦߊ߫ ߓߐߕߏ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߯ߙߋ߫ ߦߋ߫ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߓߌ߬. ߒ߬ߞߊ߬ ߸ ߊ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߏ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߞߏ߯ߙߋ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ( ߔߌߦߏ߯ߣߑߦߊߣߜ߭. ߁߀߈ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߌߛߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߢߍ߫ ߸ ߤߊ߯ߣ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߛ߭ߌߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߥߊߡߊ߯ߣ ߖߏ߯ߛߏ߯ߣ ߘߊ߬ߘߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ ߞߏ߯ߙߋ߫ ߕߌ߫ ߡߎߣߎ߲ ߞߐ߰ߘߎ߯ߕߟߋ߬ߓߋ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߣߌ߫ ߟߌߦߊ߯ߥߑߘߐߜ߭ ߕߌ߲߫ ߡߎߣߎ߲ ߞߎߘߎ߲ߓߊ ߘߐ߫. ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߣߌ߫ ߞߙߎߝߊߢߐ߲߯ߦߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߏ߫ ߕߌ߲߫ ߡߎߣߎ߲ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫. ߛߊ߲߬ ߇߅ ߞߎ߲߬ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߌߛߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߢߍ߫ ߸ ߤߊ߯ߣ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߛߊ߬ߓߊ ߓߋ߬ ߟߊ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߟߌ߯ߟߊ߯ߣߜ߭ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏߡߐ߯ߦߊ ߕߊ߲ߓߊ߲ߦߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߸ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ߦߊ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛ߭ߌߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߤߊ߲߯ ߝߏ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߋ߭ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߜ߭ߏ߯ߜ߭ߏߙߌߦߏ߯ ߣߊ߰ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߃߁߃.

ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߞߏ߫: ( ߖߏ߯ߛߏ߯ߣ)، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߏ߯ߛߏ߯ߣ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߕߊ߲߫ ߣߌ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ (߁߄) ߠߊ߫، ߘߝߊߢߊ "ߜ߭ߏ߯" (ߞߐ߬ߘߐ) ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߟߴߊ߬ ߕߐ߯ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߊ߬ ߕߐ߮ ߢߍ ߞߏ߫ ( ߜ߭ߏ߯ߖߏ߯ߛߏ߯ߣ).

ߞߏ߯ߙߋ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߊߡߌߣߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߏ߯ߙߋ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߥߎ߬ߛߎ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߣߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߜ߭ߏ߯ߙߌߦߏ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߏ߯ߛߏ߯ߣ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߏ߯ߙߋ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߌߔߐ߲߫ ߠߊ߫ ߞߐ߲ߛߏ߲ߧߊߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߏ߯ߙߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߏ߯ߙߋ߫ ߘߐߝߙߊߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߛߌ߰ߢߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߏߡߐ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߛߋߒߞߏߟߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߟߋߞߎߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߊߡߎ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߜߊ߭ (ߜߊ߬ߓߎ߮)[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߐ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏߘߐߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߝߙߍ߫ ߓߊ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]