ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߥߌ߲ߛߑߕߐ߲ ߗߐߗߌߟ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߥߌ߲ߛߑߕߐ߲ ߟߌߏߣߊߙߘ ߛߑߔߍ߲ߛߊ ߗߐߗߌߟ ߦߋ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߣߍߣߍߓߊ ߕߟߋ߬ ߃߀ ߁߈߇߄ ߠߊ߫߸ ߓߑߟߍ߲ߤߍ߲ߡ ߞߎߓߋ (ߥߎߘߑߕߏߞ߸ ߐߞߛߑߝߐߙߘߑߛ߭ߊߦߙ߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲)߸ ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߂߄ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߁߉߆߅ ߟߊ߫߸ ߟߐ߲ߘߐ߲߬. ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊߙߌ߲ߒߕߋߦߊ ߣߊߖ߭ߌ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߬ߞߊߟߌ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐߦߊ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߁߉߄߀ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߄߅ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊߘߐߥߛߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߓߘߍ߫ ߝߐ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߂߀߲ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

ߥߌ߲ߛߑߕߐ߲ ߗߐߗߌߟ
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Allegianceߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲, ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߣߴߌߙߑߟߊ߲ߘ ߟߎ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Winston Churchill ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߐ߮Winston Leonard Spencer Churchill ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߥߌ߲ߛߑߕߐ߲, ߟߋߏߣߊߙߘ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߗߐߗߌߟ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲߬ߕߐ߮The pug, The Old Lion, Le vieux Lion ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߃߀ ߣߍߣߍߓߊ 1874 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߞߎߓߋ ߓߑߟߍ߲ߤߍߌߡ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߂߄ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ 1965 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊߤߊߌߘߌ߫ ߔߊߙߞ ߜ߭ߋߕ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍߢߊߛߎ߲ߞߎ߲ ߛߊߓߎ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߭stroke ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊߓߙߎߛߍ߲ߕ ߡߊߙߑߕߍ߲߫ ߓߊߕߏߓߏ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߝߊ߬ߟߐߙߘ ߙ߭ߊ߲ߘߐߟߝ ߗߐߗߌߟ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߣߊ߫ߟߋߘߌ ߙ߭ߊ߲ߘߐߟߝ ߗߐߗߌߟ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬ߖߐ߲߭ߣ ߛߕߑߙߍ߲ߜ߭ ߛߑߔߍ߲ߛߊ ߗߐߗߌߟ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊߞߑߟߋߡߊ߲ߕߌߣ ߗߐߗߌߟ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ ߠߎ߬ߘߌߦߣߊ ߗߐߗߌߟ, ߙ߭ߊ߲ߘߐߟߝ ߗߐߗߌߟ, ߛߊ߯ߙߊ߫ ߗߐߗߌߟ, ߡߙ߭ߋߜ߭ߏߟߘ ߝߑߙߍ߲ߛߌߛ ߗߐߗߌߟ, ߡߋߙ߭ߋ ߛߏߥߊߡߍߛ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲British English ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲, ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߟߌ߫ ߞߊ߲British English, ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ, ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߮ߙߊ߫ ߘߌߦߊߌߘߍ߲ߓߎߙߜ߭ ߖߊ߬ߘߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊHarrow School, Royal Military College, Sandhurst, St George's School, Ascot, Stoke Brunswick School ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Honorific prefixThe Right Honourable, Sir ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߊߞߍߦߌߟߊDublin, ߞߎߓߋ ߓߑߟߍ߲ߤߍߌߡ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߭ߙߊ ߘߌߦߊߟߐ߲ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߙߎߞߊConservative Party, Liberal Party, Conservative Party ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲Church of England ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߘߌ߬ߘߐ߬ߛߐߛߐ ߟߎ߬stuttering ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Handednessleft-handedness ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߐߢߐ߲߯ߞߐߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ, Mahdist War, Second Boer War, Siege of Malakand, ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬British Army, ߛߏ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Military unitQueen's Own Oxfordshire Hussars ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߓߊ߬ߘߋ߲߬ ߓߊ߯ߙߊA History of the English-Speaking Peoples, The Second World War, A Traveller in War-Time ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߞߘߐ ߟߎ߬ ߦߋ߫National Library of Wales, Churchill Archives Centre ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫American Academy of Arts and Sciences, ߙ߭ߏߦߊߟ ߛߏ߬ߛߊߦߑߕߌ߬, Society of the Cincinnati, Order of the Garter ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߊ߲߬ߖߏ߲ߛߊ߬ߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Described at URLhttps://www.gov.uk/government/history/past-prime-ministers/winston-churchill ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Depicted byDarkest Hour, Sir Winston Churchill, 1874 - 1965. Statesman ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Copyright representativereproduction right not represented by CISAC member ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Copyright status as a creatorworks protected by copyrights ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Artist files atFrick Art Reference Library ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߙߍߘߍ ߦߋ߫Honours of Winston Churchill ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߘߙߊߖߊ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲߫ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߠߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߖߟߏ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߦߊߟߌ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߣߐߓߍߟ ߡߟߋߞߎߦߊ ߞߎ߬ߢߊ߬ߘߐ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߥߌ߲ߛߑߕߐ߲ ߟߌߏߣߊߙߘ ߛߑߔߍ߲ߛߊ ߗߐߗߌߟ ߦߋ߫ ߛߑߔߍ߲ߛߊ ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ߬ ߘߋ߲ߓߦߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߡߊߦߋߙߋ߲߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߊ߬ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߞߘߐ߫ ߖߐ߲߭ߣ ߗߐߗߌߟ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫߸ ߡߊߙߟߑߓߏߙߎߜ߭ ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ߬ ߝߟߐ (߁߆߅߀ - ߁߇߂߂)߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲߬ߛߓߍ ߕߐ߬ߡߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬. ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߎ߲ߒߖߘߍߡߟߊ ߘߏ߫ ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߘߋߣߍ߲ߦߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߡߊߟߐ߲߫ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲ ߣߊ߬ߕߊ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߏߣߊ߫. ߏ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߌ߲ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߓߏߍߙ ߞߟߍ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊߘߊ߲ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߕߐ߮ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߡߊߟߐ߲߫. ߕߐ߯ ߢߌߣߌ߲ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߴߊ߬ ߘߊ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߐ߲߰ߦߋ߬ߓߊߟߌ ߘߌ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߞߏ ߡߊ߬߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߛߊ߬ߙߊ ߘߏ߲߬ ߡߊߓߍ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߕߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߘߏ߲߬ ߡߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߥߏߘߌ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ ߘߌ߫߸  ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߝߊ߬ ߛߓߍ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߞߟߍ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߕߘߍ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߟߊߘߊ ߘߐ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߎߘߎ߲߫ ߞߘߐ߫߸ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߟߐߡߊ ߛߋ߲߬ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߙߏ߬ߦߊߟ ߛߑߞߏߕߛ ߝߎߖ߭ߟߌߊ ߞߟߍ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߆߲ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߋ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫߸ ߝߊߦߌߘߊ߫ ߤߊ߲߯ ߛߊ߲߬ ߆߀ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߞߙߎߞߊ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ ߣߴߊ߬ ߕߊ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߞߎ߲ߒߖߘߍߡߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߃߀ ߡߊߜߍ߲ ߞߍ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐߦߊ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߏߕߌ߮ߦߊ ߟߐ߬ߘߎ߰ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߟߐߡߊ ߢߍߝߍ߬߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߥߏ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߤߎߡ ߐ߮ߝߋ߬ߛ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊ߲ߙߌ ߊߛߑߞߎߌߕ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߓߊߡߐ߯ ߞߎ߲ߕߌ߮. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߝߟߐ߫ ߛߌ߲ߘߌ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߏ߰ߝߏ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ ߓߏ߲ ߛߋ߲߬ߠߊߛߘߌ߬, ߝߌ߬ߛߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߬ߘߍ߲߰ߓߊߟߌ ߘߌ߫ ߞߎ߲ߒߖߘߍߡߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߫. ߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߏ߬ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߗߌߙߏ߲ ߡߊ߬ ߘߊߙߑߘߊߣߍߟ ߞߟߊߓߍ߲ ߛߋ߲߭ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߡߊߝߌ߲߬ ߘߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߴߊ߬ ߣߐ߭ ߟߵߏ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߓߟߏߓߐ ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߘߐ߫. ߊ߬ ߟߊߜߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߝߌ߲߬ߠߌ߲ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߎߡߊߓߏ߲ ߝߛߍ߬ߝߛߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߕߎ߲߯ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ߝߏ ߞߍ߬ߟߍ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊߕߌ߮߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߡߊ߲ߞߟߍ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊߕߌ߮߸ ߘߊ߬ߝ߭ߌߘ ߟߊߦߐߘ ߖߌ߬ߐߙߑߗ߭ ߓߟߏ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐߦߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߘߐ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍߟߊ߫ ߥߛߎ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߞߎ߲ߒߖߘߍߡߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߦߊ߬ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߕߍ߫ ߋߛ߭ߌߞߍߙ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ (ߛ߭ߊ߲ߛߋߟߌߋ) ߘߌ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐߝߍ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߗߋߘߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬.

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ ߟߐ߲ߕߊ ߘߐ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߕߋ߬ ߘߌ߫߸ ߦߏ߫ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ߦߊ ߟߐ߬ߘߎ߮. ߁߉߃߀ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߋ߬߸ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߕߍߡߟߊ ߘߐ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫. ߞߎ߲ߒߖߘߍߡߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߙߎߞߊ ߘߐ߫߸ ߕߐ߯ ߘߌߡߊ߲߫ ߕߎ߲߬ ߕߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߝߣߊ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߞߟߋߞߟߋߦߟߊ߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߞߍ ߞߊ߬ ߡߙߌߘߐ ߕߊ߬ ߝߊߛߌߛߌߦߊ ߞߊ߲߬ ߥߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߖߌ߰ߕߍ߰ ߞߏߖߊ ߥߎ߬ߛߎ ߞߘߐ߫߸ ߞߐߟߕߊ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߬ߘߍ߲߰ߓߊߟߌ ߞߟߏߜߍߟߍ߲ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߖߌ߬ߐߙߑߗ߭ ߆߲ ߢߣߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߕߊ߲߫ ߖߊ߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߕߌ߬ߢߍ߬ߞߏ߲ߞߏ߫ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߊ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߤߊߞߟߌߣߊ߲ ߕߘߍ߬ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊߖ߭ߌ ߝߊ߲߬ߞߊ ߦߟߍ߬ߕߐ߬ߟߊ ߟߊߓߍ߲߬ ߢߊ ߡߵߊ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߟߌߟߌ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߊߘߐߟߝ ߤߌߕߑߟߍߙ ߣߊ߬ߕߊ ߡߙߌߦߊ߫ ߛߎ߮ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬. ߥߌ߲ߛߑߕߐ߲ ߗߐߗߌߟ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߏߕߌ߮ ߝߟߐ ߣߌ߫ ߖߌߞߊ߲ߠߊ (ߓߊߡߐ߮) ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߣߋߝ߭ߟߌ ߛ߭ߊ߲ߓߍߙߟߍ߲߫ ߓߙߐߕߐ ߞߐ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߁߀ ߡߊ߬ ߁߉߄߀ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫߸ ߞߎ߲ߒߖߘߍߡߟߊ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߊ߬ ߢߊ߫ ߓߘߍ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߕߘߍ߬ ߊ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߆߅ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߛߌ߭ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߛߋ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߛߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫߸ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߢߍߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲ ߡߊ߬ ߕߍߡߊߓߟߐ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߞߘߐ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߣߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߣߌ߫ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߑߙߊ߲ߞߑߟߊ߲ߣ ߘߌ߭ ߙ߭ߎߝ߭ߋߟߕ ߟߊ߫ ߁߉߄߄ ߠߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊߕߟߊߣߍ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߡߊߟߐ߲߫߸ ߛ߭ߊߙߟ ߘߋ߫ ߜ߭ߏߟ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߞߊ߬ ߜߏ߬ߙߏ߲߬ߜߊߙߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߝߍ߬. ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߫ ߗ߭ߏߛߍߝ ߛߑߕߊߟߌ߲ߣ ߡߊߘߌߦߊ߫ ߞߏ߫ ߛߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߘߌ߫ ߕߘߍ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ ߘߐ߫ ߏ߬ ߛߊ߲߬ߣߊ߬ߞߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߞߍ߬ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߘߐ߫. ߊ߬ ߗߌߙߏ߲ߣߍ߲ ߁߉߄߅ ߥߛߊ߬ߘߋ߲߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߲ߒߖߘߍߡߟߊ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߯ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߁߉߄߆ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߣߍ߰ ߝߌߙߌ߲ߝߌߙߌ߲. ߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߕߎ߲߯ ߁߉߅߁ ߣߌ߫ ߁߉߅߅ ߕߍߟߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߙߐߕߐߟߌ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߛߊߓߎ ߞߍ߫ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߘߌ߫, ߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߞߎߡߊߓߏ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߌ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߆߄ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎߡߊߓߏ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ ߁߉߀߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߡߛߏ ߋߟߌߖ߭ߊߓߍߕ ߂߲ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߬ߘߏ߲ ߛߏ߬ߟߊ߬ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߁߉߅߃ ߟߊ߫. ߊ߬ ߛߊ߬ߣߍ߲߸ ߊ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊߘߍ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߘߌ߫߸ ߦߏ߫ ߝߊ߬ߓߊ ߗ߭ߊ߲ ߔߏߟ ߂߲ ߕߊ ߛߎ߮ ߂߀߀߅ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߛߋ߲߭ߝߍ߬߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߤߊ߲߯ ߓߌ߬߸ ߘߎߢߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߬ ߡߐ߰ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߟߊߘߍ߰ߟߌ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߣߐ߫.

ߘߋ߲ߓߦߊ ߣߌ߫ ߘߋߣߍ߲ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߑߟߍ߲ߤߍ߲ߡ ߞߎߓߋ߸ ߛߟߊߕߌ߮ ߥߌ߲߲ߑߕߐ߲߫ ߗߐߗߌߟ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫.

ߥߌ߲ߛߑߕߐ߲ ߗߐߗߌߟ ߝߊ߬ ߟߐߙߘ ߙߊ߲ߘߐߟ ߤߊ߲ߙߌ ߛߑߔߍ߲ߛߊ ߗߐߗߌߟ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߝߌ߲߭ ߣߌ߫ ߜߍ.

ߊ߬ ߝߊ߬ ߟߐߙߘ ߙߊ߲ߘߐߟ ߗߐߗߌߟ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߛߑߔߍ߲ߛߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߕߍ߬ߘߍ ߘߌ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߘߐ߫߸ ߥߌ߲ߛߑߕߐ߲ ߟߌߏߣߊߙߘ ߛߑߔߍ߲ߛߊ ߗߐߗߌߟ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߴߊ߬ ߝߊ߬ ߘߌ߫߸ ߗߐߗߌߟ ߛߌ߫ ߞߋߟߋ߲ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߟߐ߲߫ ߘߊ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߘߐ߫. ߊ߬ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߖߌ߬ߐߙߑߗ߭ ߛߑߔߍ߲ߛߊ ߟߋ߬ ߞߴߊ߬ ߛߌ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߛߑߔߍ߲ߛߊ-ߗߐߗߌߟ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߣߍ߲ ߡߊߙߟߑߓߏߙߎߜ߭ ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ ߘߌ߫ ߁߈߁߇ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊߘߋ߲ߧߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߜߋ߲߭ߞߘߎ߬ ߖߐ߲߭ߣ ߗߐߗߌߟ ߕߊ ߟߊ߫, ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊߙߟߑߓߏߙߎߜ߭ ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ ߝߟߐߝߟߐ ߘߌ߫. ߊ߬ ߝߊ߬ ߙߊ߲ߘߐߟ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ߬ ߘߋ߲ ߇߲ ߘߌ߫ ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ߬ ߛߙߍߘߍ ߡߊ߬. ߟߊ߲߬ߓߋ߬ ߞߏ ߝߌ߬ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߕߋ߬ߦߊ ߞߎ߲߭ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߕߍ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߊ߫ ߖߌ߲߬ߓߏ߲ ߗߍߕߊߓߊ߯ߦߊ ߘߐ߫߸ ߓߑߟߍ߲ߤߍ߲ߡ ߞߎߓߋ, ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߙߊ߲ߘߐߟ ߗߐߗߌߟ ߣߊ߬ ߖߌߣߌ ߖߌ߬ߙߐߡ ߝߘߎ߫ ߟߊ ߁߈߇߄ ߠߊ߫߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ߕߌ߯ ߟߌߏߣߊߙߘ ߖߌ߬ߙߐߡ ߘߋ߲߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߦߟߌߡߊߘߌߦߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߟߊ߫ ߥߎ߬ߛߎ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߡߊ߫ ߖߊ߲߰ߧߊ߸ ߓߴߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߛߌߝߌ߲ߧߊ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߛߊ߲߬ ߄߅ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߟߊ߲߰ߝߏ߲ ߘߐ߫. ߡߍ߲ ߥߊߕߐ߫ ߟߐ߬ ߟߴߊ߬ ߓߊߞߐ ߡߊ߬߸ ߥߌ߲ߛߑߕߐ߲ ߗߐߗߌߟ ߕߊ ߏ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߓߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߟߊ߲߬ߘߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߝߐ߫ ߖߏߣߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߜߍߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߕߍ߫. ߖߌߣߌ ߖߌ߬ߙߐߡ߸ ߥߌ߲ߛߑߕߐ߲ ߗߐߗߌߟ ߣߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬߸ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߞߌߞߊ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߟߊ߲߬ߘߌ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲߬ ߝߐ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߘߎߢߊߘߋ߲ߦߊ ߘߌߡߊ߲߫ ߕߍ߬ߘߵߊ߬ ߢߍ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߞߍ߫ ߔߊ߬ߙߌ߬ ߟߋ߬ ߁߈߆߇ ߣߌ߫ ߁߈߇߃ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߏ߲ ߠߊ߫߸ ߣߊ߲ߔߏߟߌߦߏ߲߫ ߓߊߙߌ߲ߞߍ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߛߟߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߡߍ߲ߘߌߦߊ ߘߐ߫.

ߥߌ߲ߛߑߕߐ߲ ߗߐߗߌߟ߸ ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߁߀ ߡߊ߬߸ ߁߈߈߁ ߠߊ߫.

ߊ߬ ߞߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߔߊ߬ߙߌ߬ ߓߐߒߡߊߟߌ ߛߋ߲߭ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲߬ߕߐ߮ ߗ߭ߊߣߍߕ ߕߊ߬. ߒ߬ ߧߋ߫ ߥߌ߲ߛߑߕߐ߲ ߗߐߗߌߟ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߐߡߐ߮ߦߊ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߣߊ߫ ߟߊߞߎ߲߭ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊ߬ ߝߊ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ ߠߊ߫: ߊ߬ ߡߐ߬ߞߍ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߡߏߙߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߝߑߙߊ߲ߛߏߥߊ ߓߋߘߊߙߌߘߊ߫ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߥߌ߲ߛߑߕߐ߲ ߗߐߗߌߟ ߓߐߛߎ߲ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߋߐ߲߫ ߏߕߐ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߗ߭ߌߛߐ ߖߌ߲߬ߛߏ߬ߕߌ߮ ߘߏ߫߸ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߜ߭ߎ߳ߦߏߡ ߞߟߍ߬ߞߍ߬ߟߊ ߝߍ߬߸ ߡߍ߲ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߑߟߋ߬ߘߎ߯ ߏ߬ ߞߐ ߘߐ߫ ߤߊߛߑߕߌߟ ߞߟߊߓߍ߲ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߏ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫. ߛ߭ߊߙߟ ߛߑߔߍ߲ߛߊ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߛߑߔߍ߲ߛߊ ߘߍ߬ߘߊ߬ ߉߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߌߦߣߊ ߡߊ߬ߞߍ߸ ߜ߭ߊߟ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߘ߭ߍ߬ ߛߑߔߍ߲ߛߊ ߝߊߡߌ߬ߟߋ߬ (ߛߑߔߍ߲ߛߊ ߘߋ߲ߓߦߊ) ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߛߑߔߍ߲ߛߊ ߘߋ߲ߓߦߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߋ߲ߓߊ ߞߘߐ߬ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߠߊߛߙߋߦߊ߫ ߘߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߙߏߓߍߙ ߘߋߛߑߔߍ߲ߛߊ߬  (ߥߟߊ߫ ߛߑߔߍ߲ߛߊ߬) ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߦߏ߫ ߡߊ߲ߛ߭ ߞߐߡߟߊ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߣߐߙߑߡߊ߲ߘߌ߫ ߓߏ߲ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߝߟߐ ߁߀߆߆ ߟߊ߫. ߛߑߔߍ߲ߛߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߋߛߑߔߍ߲ߛߊ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߌߟߌ߲߫ ߖߌ߰ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߊ߲߬ߜ߳ߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߯ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߛߊ߲߬ ߁߀߀߀ ߡߊߜߍ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߗߐߗߌߟߑߞߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߥߌ߲ߛߑߕߐ߲ ߗߐߗߌߟ ߟߊ߲߬ߓߋ߬ߖߟߎ (ߓߐߛߎ߲ߖߟߎ) ߦߙߌߖߎ ߦߟߍ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߤߊ߲߯ ߜ߭ߎ߳ߦߏߡ ߞߟߍ߬ߞߍ߬ߟߊ ߡߊ߬߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߓߋ߲ߓߋ ߘߏ߫ ߕߐ߯ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߗ߭ߊ߲߭ ߘߎ߰ߒߕߊ߲߸ ߏ߬ ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߞߎ߳ߕߍ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߓߐߛߎ߲ ߦߋ߫ ߛ߭ߊߙߟߑߡߊߢ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߓߐߛߎ߲ߦߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߤߊ߲߯ ߋߘߎߥߊߙߘ ߃߲ ߡߊ߬. ߒ߬ ߧߋ߫ ߦߟߌߣߐ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߐߛߎ߲ ߜߘߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߜ߭ߎ߳ߦߏߡ ߡߊߙߋߛ߭ߊߟ, ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߞߎߘߊߞߎߘߊ ߥߎ߬ߛߎ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߛߏ߬ߟߊ߬ߖߟߊ߬ߕߌ߮ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߍ߬ߘߍ ߘߌ߫. ߟߋߘߌ ߙߊ߲ߘߐߟߝ ߗߐߗߌߟ ߦߋ߫ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߌߙߐߞߑߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߘߋ߲ߓߦߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߊ߫ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ߟߌ ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߞߎ߲߬ߛߌ ߟߊ߫ ߝߌ߲߬ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߐ߬ߟߐ, ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߘߊߕߌ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߡߏߦߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߥߌ߲ߛߑߕߐ߲߫ ߗߐߗߌߟ ߣߊ߫ ߟߋߘߌ ߙߊ߲ߘߐߟߝ ߛߑߔߍ߲ߛߊ ߗߐߗߌߟ

ߥߌ߲ߛߑߕߐ߲ ߟߌߏߣߊߙߘ ߛߑߔߍ߲ߛߊ ߗߐߗߌߟ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߴߊ߬ ߣߊ߫ ߘߓߍ (ߞߣߐ) ߞߊߙߏ߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߕߟߊ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߣߍߣߍߓߊ ߂߉ ߣߴߊ߬ ߃߀ ߛߎ ߘߐ߫ ߁߈߇߄ ߠߊ߫߸ ߁ ߙߋ߲ ߃߀ ߟߊ߫. ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊߙߏ߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߫ ߡߊ߫ ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ߓߑߟߍ߲ߤߍ߲ߡ ߞߎߓߋ ߝߊߘߌߦߊߓߐ߫ ߡߝߊߟߋ߲ߓߏ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߝߘߎߡߊ ߟߊ߫ ߝߘߎߛߘߌ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߋ߬ ߓߏ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߞߎߡߊߡߊߛߊ߲߬ߘߊ ߣߌ߲߬ ߟߊ߫ ߟߊ߫: ߞߏ߫ ߒ ߞߊ߬ ߣߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߡߙߌߘߐ߫ ߢߊ߬ߕߣߐ߬ߡߊ߬ ߓߊ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߕߊ߬ ߓߑߟߍ߲ߤߍ߲ߡ ߠߋ߬: ߒ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߝߘߎ ߛߘߌ߬ ߦߋ߲߬ ߠߋ. ߒ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߣߡߌߛߊ߫ ߟߴߏ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߛߌ߫ ߘߐ߫. ߙߊ߲ߘߐߟߝ ߣߌ߫ ߖߋߣߌ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߋ߲߫ ߜߘߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߁߈߈߀ ߠߊ߫߸ ߞߏ߫ ߖߐ߲߭ߣ ߛߕߑߙߍ߲ߖ߸ ߘߋ߲ߡߛߏ ߞߑߟߊߙߌߛߊ߫ ߝߘߎ߫ ߘߊ߫ ߊ߲ߕߏߣߌ ߌߘߍ߲߬ ߡߊ߬. ߥߎ߬ߣߎ߲߬ߥߎ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߖߍ߲ߛߍ߲ߣߍ߲ ߞߐ ߊ߬ ߡߊ߬ߗߍ ߞߊߘߍߕ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߝߊ߬ ߞߏ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߍߝߘߊ߫ ߘߊ߫ ߘߋ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߎߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ߜߊ߲߰ߛߊ߲߬ߧߊ ߟߋ߬ ߘߊߞߘߐ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߒ߬ ߧߋ߫ ߞߎߛߎ߲߫ ߠߴߊ߬ ߘߋ߲߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߖߐ߲߭ߣ ߛߕߑߙߍ߲ߖ ߖߏߛߋߟߊߌ߲ߣ ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߙߏߘߍ߲߫ ߘߍ߬ߘߊ߬ ߅߲ ߠߊ߫.

ߘߋߣߍ߲ߦߊ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߛߊ߲߬ ߇߲ ߠߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߥߌ߲ߛߑߕߐ߲ ߗߐߗߌߟ ߣߊ߫߸ ߟߋߘߌ ߙߊ߲ߘߐߟߝ ߗߐߗߌߟ.

ߥߌ߲ߛߑߕߐ߲ ߗߐߗߌߟ ߓߊ߫߸ ߟߋߘߌ ߙߊ߲ߘߐߟߝ ߗߐߗߌߟ.

ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ߬ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߥߌ߲ߛߑߕߐ߲ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ ߘߊ߫ ߘߋ߲ߠߊߡߐߟߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߋߟߌߖ߭ߊߓߍߕ ߊ߲ߣ ߌߝ߭ߊߙߍߛߕ߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߞߍ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߟߋ߫ ߓߟߏ߫ ߕߎ߲߯. ߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ߥߎߟߊߖߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߝߊ߬ ߘߐ߱ߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߫ ߝߣߊ߫ ߕߊ ߦߋ߫ ߘߎߢߊߘߋ߲ߦߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߥߌ߲ߛߑߕߐ߲ ߘߋߣߍ߲ߕߐ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ ߖߏߣߊ߫. ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߠߊߛߐߘߐ߲ ߡߊߓߍ߲߭ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߟߵߊ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߠߴߊ߬ ߟߊߡߌ߲߬ߓߊ߮ ߟߊ߫ ߓߘߍߞߍ߭߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ (ߥߎߡߍߣߌ߫)߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߊߘߊ߬ߙߏ߬ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߏ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߏ߬ ߢߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߣߍ߲ߦߊ ߛߊ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߊ߫ ߖߌ߲߬ߓߏ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߡߊߙߟߑߓߏߙߎߜ߭. ߊ߬ ߝߊ߬ ߥߊ߫ ߘߵߊ߬ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߝߍ߬ ߘߎߓߑߟߍ߲߫ ߁߈߇߇ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߌߙߑߟߊ߲ߘ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߛߙߍߞߍ ߘߌ߫߸ ߥߌ߲ߛߑߕߐ߲ ߥߊߘߴߊ߬ ߝߊ߬ ߝߍ߬ ߕߊ߯ߡߊ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲߭ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߦߊ߬ߣߴߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߠߊ߫ ߟߐ߲ߘߐ߲߬߸ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߎ ߡߊ߬ ߛߍ߲ߕ ߖߋ߬ߡߛ ߔߑߟߋߛ߸ ߕߙߊߓߊ ߟߊ߫ ߁߈߈߀ ߠߊ߫. ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߓߵߊ߬ ߡߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߴߊ߬ ߛߊ߲߬ ߇ ߢߍ߫߸ ߞߏ߬ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߟߊ߬ߘߊ ߕߊ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊߡߌ߲߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫.

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߊ߬ߘߏ߲ ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߇ ߣߌ߫ ߁߈ ߕߍ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߥߌ߲ߛߑߕߐ߲ ߗߐߗߌߟ߸ ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߇ ߡߊ߬߸ ߁߈߈߁ ߠߊ߫.ߛߊ߲߬ ߇ ߡߊ߬߸ ߁߈߈߁ ߠߊ߫.


ߥߌ߲ߛߑߕߐ߲ ߗߐߗߌߟ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߴߊ߬ ߛߊ߲߬ ߇ ߟߋ߬ ߡߊ߬. ߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߁߈߈߁ ߠߊ߫߸ ߛߍ߲ߕ ߖߌ߬ߐߙߑߗ߭ ߛߑߞߎ߯ߟ ߟߊ߫߸ ߥߏߘߌ߫ ߢߊ߲߯ߕߊߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߖߎߝߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߎ߲߬ ߝߟߐ ߏ߬ ߞߍ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߝߘߊ߫ ߞߏ߫ ߝߟߐ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߴߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߣߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߋߘߌ ߙߊ߲ߘߐߟߝ ߕߐ߮ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߕߍ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫߸ ߥߌ߲ߛߑߕߐ߲ ߠߊ߫ ߗߋߛߓߍ ߟߎ߬ ߗߋߟߌ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߟߎߡߊ߫߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߓߐߒߠߊߟߌ߫ ߞߏ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬߸ ߥߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߞߍ߫ ߞߏ ߘߴߊ߬ߟߋ ߡߊ߬ ߟߎߡߊ߫߫ ߥߊ߯ߕߌ ߘߐ߫. ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ ߣߴߊ߬ ߝߊ߬ ߕߍ߫ ߝߊߦߌߘߊ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߝߊߦߌߘߊ߫ ߘߊߘߐߖߊߥߏ߫ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߓߊߟߌߦߊ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߖߊ߲߰ߧߊ߬ ߘߊ߫߸ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߖߌ߰ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߕߙߐ߫ ߘߋߣߍ߲ߦߊ ߘߐ߫߸ ߞߴߏ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߐ߰ߓߊ߬ߦߊ ߘߐ߫. ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߏ߬ ߛߟߐ߫ ߞߏ ߜߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߢߍߞߌߣߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ ߢߍ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ ߟߊߥߛߊ߬ ߟߊ߫߸ ߖߘߍ߬ߛߊ߬ߥߏ߬ߝߐ ߘߌߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫߸ ߊ߬ ߣߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫, ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߞߎߟߎ߲ߖߋ߫ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫. ߞߐߟߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊߡߐ߬ߓߊ߯ ߋߟߌߖ߭ߊߓߍߕ ߊ߲ߣ ߌߝ߭ߙߍߛ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߖߐߞߟߌ ߓߘߊ߫ ߢߊߘߏ߲߬ ߥߌ߲ߛߑߕߐ߲߫ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߢߊߝߐ߫ ߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߬ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫. ߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊߟߞߏ ߘߊߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߴߊ߬ ߛߊ߲߬ ߉ ߡߊ߬߸ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߠߊ߫ ߁߈߈߄ ߠߊ߫߸ ߓߑߙߊߌߕߐ߲߬ ߖߏ߲ߞߊ߲ ߕߐߡߑߛߐ߲߬߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߓߊ߲߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߤߊ߲߯ ߁߈߈߈ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߡߊ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ߫ ߖߎ߯ ߛߌ߫ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫. ߊ߬ ߝߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߐߞߕߌ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߘߐ߫߸ ߓߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߐߝߟߌ ߟߎ߬ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߓߊߞߍ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߊ߬ ߘߌߣߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߤߊߟߌ߬ ߓߊ߬ߕߏ߬ߘߊ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߋߕߐ߲߫ ߠߋ߬߸ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߍ߬ߘߍ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߥߌ߲ߛߑߕߐ߲߫ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߍߥߊ߫ ߤߊߙߐߥ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߊ߫߸ ߋߕߐ߲߫ ߛߌ߬ߣߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ. ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߁߇ ߡߊ߬ ߁߈߈߈ ߠߴߊ߬ ߛߊ߲߬ ߁߃ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߤߊ߲߯ ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߁߈ ߘߝߊ߫ ߘߊ߫. ߟߐ߯ߞߎ߲ ߡߍ߲ ߕߎ߲߰ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߏ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߤߋߙߐߥ ߙߊߝߟ ߞߐߙߔߛ ߟߊߡߌ߬ߣߊ߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߦߟߌߣߐ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߞߟߏߞߕߏߦߊ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߦߋ߲߬ ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߁߈ ߡߊ߬. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߓߟߏߘߐߓߍ߲ ߞߍ߫ ߙ߭ߏ߬ߦߊߟ ߡߟߌߕߊߙߌ߫ ߛߊ߲ߘߑߤߐߙߛߕ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߙ߭ߏ߬ߦߊߟ ߡߟߌߕߊߙߌ߫ ߞߐߟߍ߬ߖ ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߥߟߊ߬ߟߊ߬ߓߐ ߜߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫. ߗߐߗߌߟ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߡߊ߬ߝߘߏ ߞߐߝߟߌ ߡߊߜߏ߬ߙߏ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬: ߊ߬ ߗߌߙߏ߲߫ ߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߢߐ߲߮ ߘߐ߫. ߊ߬ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߗߌߙߏ߲ߠߌ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ߟߐ߲߬ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߊ߬ ߖߌ߭ߕߍ߰ ߘߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߟߵߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߤߌߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߓߊ߬ߕߏ߬ߘߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߯ߛߊ߯ߟߌ߫ ߛߓߊߣߊ߲ ߡߍ߲ ߣߊ߬ߕߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߏ߬ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߟߋ߬߸ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߟߊߕߊ߯ ߦߙߐ߫ ߜߘߍ߫. ߥߌ߲ߛߑߕߐ߲ ߗߐߗߌߟ ߞߵߊ߬ ߝߴߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߤߊߙߐߥ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߡߊ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߛߊ߲ߘߑߤߐߙߛߕ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߓߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ % ߁ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲ߘߑߤߐߙߛߕ ߟߊ߫. ߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߤߊߡߌ߲߫ ߘߴߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߞߏ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߟߐ߲ߘߊ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫߸ ߢߍߡߌߘߊ ߖߋ߬ߡߛ ߡߊ߬ߞߍ߬ߦߌߟߊ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫߸ ߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߊ߲ߘߑߤߐߙߛߕ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߘߎ߲ߓߎ ߟߊ߫߸ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߈ ߁߈߉߃ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߏߣߌ߲ߞߋ߫ ߗߐߗߌߟ ߟߊ߫ ߟߏ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߉߂߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߁߀߂ ߘߐ߫. ߗߐߗߌߟ ߕߐ߮ ߛߓߍ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߘߊߘߝߐߟߌ ߝߍ߭ ߘߏ߫ ߡߊ߬. ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߥߊ߯ߕߌߖߊ߲߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߒ ߠߊ߫ ߝߍ߭ ߕߍ߫ ߞߊߘߊ߲߫ ߘߌ߫.ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߗߐߗߌߟ ߘߐ߬ߛߊ߬ߙߌ߬ߕߐ ߞߎߡߊߢߊ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊߗߏ߯ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߘߏ߯ߝߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߑߕߎߕߋߙߌ߲ ߝߐ߲ߘߋ߬ߛ߭ߐ߲߫ ߐ߬ߝ ߊߡߍߙߍ߬ߞߊ߫ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߟߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߘߊ (ߟߊ߬ߛߣߍ߬ߟߌ߬ ߞߐߜߍ) ߞߊ߲߬߸ ߞߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߘߊߜߊߘߊ߲߫ ߛߎߘߊ߲ߣߍ߲ ߘߏ߫. ߣߌ߫ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߛߓߍߟߌ ߟߎ߬ ߞߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߁߉߂߀߸ ߁߉߃߀ ߣߌ߫ ߁߉߄߀ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊߜߊߘߊ߲ߦߊ ߝߛߍ߬ߝߛߍ߬ߟߌ ߟߊߛߙߋߦߊ߫, ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߊ߫ ߗߐߗߌߟ ߛߍ߲ߕߊ߬ (ߗߐߗߌߟ ߕߊ߲ߓߊ߲) ߓߊ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߴߏ߬ ߡߊ߬ ߞߏߟߌߞߏߟߌ߫߸ ߞߴߊ߬ ߘߡߊߛߌ߰ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߎ߲߬ ߕߛߋ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߋ߲ ߛ ߝߐ߫ ߟߊ߫߸ ߦߴߊ߬ ߝߊ߬ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲.