ߓߍߙߑߟߍ߲߫ ߜߊ߬ߙߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߓߍߙߑߟߍ߲߫ ߜߊ߬ߙߊ ߁߈߈߄-߁߈߈߅߸ ߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߕߐ߮ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬ (ߊߟߏߡߊ߲ ߘߐ߫: ߞߏ߲ߜ߭ߏߞߐ߲ߝߋߙߊ߲ߖ߭) ߥߟߊ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߜߊ߬ߙߊ (ߥߍߛߑߕߊߝߙߌߞߊ-ߞߐ߲ߝߋߙߊ߲ߖ߭), ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬ ߛߟߊߕߌ߯ߦߊߟߌ ߞߎߘߊ ߥߎ߬ߛߎ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߛߐߘߐ߲ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߘߌ߫.

ߓߍߙߑߟߍ߲߫ ߜߊ߬ߙߊ
ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߜߊ߬ߙߊ
Facet ofߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߥߙߎߣߍߦߊߟߌ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߓߍߙߑߟߍ߲߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߅߂°߃߀′߄߅″N ߁߃°߂߂′߅߇″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߐߡߊ ߓߊߖߎߡߊߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߥߙߎߣߍߦߊߟߌ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐ߫ ߕߎߡߊ߁߅ ߣߍߣߍߓߊ 1884 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ߂߆ ߞߏ߲ߞߏߜߍ 1885 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߌ ߞߊ ߞߏ ߟߎߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߥߙߎߣߍߦߊߟߌ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ, ߥߙߎߣߍ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߜߊ߬ߙߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߘߊ߫ ߏߕߏ ߝ߭ߐ߲߫ ߓߌߛߑߡߊߙߞ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߛ߭ߊ߲ߛߟߋߙߌ߫ ߝߟߐ: ߊ߬ ߞߐߝߟߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߍߙߑߟߍ߲߫ ߜߊ߬ߙߊ ߟߊ߫ ߞߍߟߌ ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߞߑߙߊߌߓߏ߬ ߝߐ߬ ߊߝߑߙߌ߬ߞߊ߫ ߘߌ߫߸ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߊ߲߬ߕߏ߬ ߟߴߊ߬ ߝߐ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߣߐ߬ ߟߐ߬ߘߎ߰ ߓߊ߫ ߕߊ߬ ߟߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߐߢߋߙߋ߲ߞߎ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߥߙߎߣߍߦߊߟߌ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߓߍ߲߬ߘߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߐ߲߬ ߘߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߢߍ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߞߐ ߘߐ߫. ߜߊ߬ߙߊ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߥߎ߬ߛߎ ߓߟߏߡߊߜߍ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߖߙߎߡߎ߲߫ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߟߊߢߐ߬ߣߌ߲ ߘߐ߫ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߝߍ߫ ߕߘߎ ߘߐ߫߸ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߕߐ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬.

ߜߊ߬ߙߊ ߟߋ߬ߟߋߟߋ߬ߟߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߋߙߐߔߎ߬ ߕߍߓߊ߯ߦߟߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߟߊ߲߬ߔߊ߯ߛߌ ߟߎ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߢߍ߫ ߟߋ߬߸ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߎߘߊ߫ (ߊߡߋߙߌߞߌ߬) ߟߊ߲߬ߔߊ߯ߛߌ ߟߎ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߥߏ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߜߋ߲߭ߞߘߎ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߕߍ߫. ߁߉߈߀ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߘߐ߫߸ ߜߋ߲߬ (ߛߋ߲߬ߓߊ߬ߢߌ߲ / ߝߘߊ߬ߝߌ߲) ߢߌߣߌ߲ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߊ߲ߞߊߥߟߌ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߥߟߏߒߘߐ߫ ߘߊߜߍߟߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ߜߍ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߡߊߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߦߟߍ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߜߙߋ ߞߣߐߟߊ ߝߊ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߘߐ߫. ߣߌ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߝߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߍ߲߬ߘߐ ߟߎ߬ ߢߌ߬ߣߊ߬ߓߐߣߍ߲ ߊ߬ ߘߐ߫߸ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߜߙߋ ߡߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߎ߬ߛߎ ߏ߬ ߟߊ߫. ߁߈߇߆ ߟߊ߫߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߟߋ߬ߏߔߏߟߘ ߂߲ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߍߟߑߗ߭ߌߞ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߞߏߟߊߘߍ ߜߘߌ ߛߌ߰߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߋ߬ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߤߊ߲ߙߌ߫ ߡߐߙߑߕߐ߲ߣ ߛߑߕߊ߲ߟߋ ߡߊߞߟߌ߫ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߊ߬ ߞߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߰ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߞߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߜߙߋ ߟߊ߫ ߛߏߡߐ߯ߦߊ߫. ߁߈߇߈ ߠߊ߫߸ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߞߏߟߊߘߍ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߡߙߌߦߊ ߞߊ߲߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߵߊ߬ ߜߋ߲߭ߞߘߎ߬ ߘߐ߬ߜߙߐ߬ߟߌ߬ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߞߏߟߊߘߍ߯ ߞߘߐ ߟߊ߫. ߟߋ߬ߏߔߏߟߘ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߟߊ߬ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߛߊ߲߬ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߫ ߞߏߟߊߘߍ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߛߟߊߕߌ߯ߦߊߟߌ ߡߙߌߦߊ ߘߌ߫߸ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߏߟߊߘߍ ߓߊ߯ߙߘߊ ߓߊߖߎߡߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ߟߊ߲߬ߘߌߦߊߢߍ ߞߟߊߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߁߈߇߈ ߣߌ߫ ߁߈߈߅ ߕߍ߫߸ ߛߑߕߊ߲ߟߋ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߫, ߊ߬ ߡߊ߫ ߥߊ߫ ߞߎߡߊߞߍߟߦߊ߫ ߞߎ߲߬ ߠߊ߫ ߘߋ߬߸ ߒ߬ߞߵߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ߏߔߏߟߘ ߟߊ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ߘߐ߬ ߗߋߦߊߟߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߟߎ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߦߋ߫ ߓߍߙߑߟߍ߲߫ ߜߊ߬ߙߊ ߞߎ߲ߝߊ߮ ߞߐ߫߸ ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߫ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߞߍ߫ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫.ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߬ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߋߏߔߏߟߘ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߖߏߣߊ߬߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߊߘߌ߫ ߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߥߙߎߣߍߦߊߟߌ ߞߊߡߊ߲ ߘߐ߫. ߁߈߈߁ ߠߊ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߏ߬ߝߊ߬ߥߣߊ ߔߌߦߍߙ ߘߋ߬ ߓߙߊߖ߭ߊ߫ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߘߏ߫ ߟߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߫ ߖߌߛߏ߮ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲ ߠߊߦߍ߬ߟߍ߫ ߓߙߊߖ߭ߊߝ߭ߌߟߑ ߜߘߌ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߞߎߘߊ ߘߐ߫߸ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬. ߥߙߎߣߍ߫ ߡߊ߲ߛߟߊ߫ ߞߘߐ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߔߕߏߞߌ߫ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߕߎ߬ߡߊ߬ߖߊ߲߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߟߊߞߏߝߐ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߝߐߟߌ ߜߘߌ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߊߛߑߔߊ߲߫ ߣߌ߫ ߙߐ߭ߡߎ߲߬ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߓߍ߲߬ߓߍ߲߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߡߊ߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ߘߐ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߢߌ߲߬ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߝߍ߬ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߂߆ ߁߈߈߄ ߠߊ߫߸ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߣߴߌߙߑߟߊ߲ߘ ߟߎ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߝߍ߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߬ߟߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߫ ߞߏߟߊߘߍ ߢߍ߫ ߥߏ߬ߦߏ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߡߊ߬. ߁߈߈߀ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߎ߲߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߡߊ߬߸ ߦߏ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߟߎ߬ ߓߟߏߦߊߟߌ ߣߌ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߞߎ߲߬ߠߞߊ߬ߟߌ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߍ ߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߞߏ߫ ߝߋ߲߫ ߣߝߊ߬ߡߊ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߘߐߞߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ߞߊ߲߬ ߊߝߙߌߞߌ߬߸ ߦߏ߫ ߛߊߣߌ߲߸ ߜߊ߬ߦߌ߸ ߘߎ߱ ߣߌ߫ ߛߎ߯ߝߍ߫ ߢߌߡߊ߸ ߋߙߐߔߎ߬ ߟߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߘߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߜߙߋ ߞߊ߲߬. ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߫ ߖߌߛߏ߮ ߔߊ߬ߔߘߊ߫ ߡߍ߲ ߕߊ߬ ߘߊ߫ ߛߑߕߊ߲ߟߋ ߓߟߏ߫ (߁߈߇߄-߁߈߇߇) ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߟߊ߫ ߕߍߙߊ ߍ߲ߞߏߢߌߕߊ߫ ߖߏ߬ߛߌ߫ ߟߋ߬ ߜߙߋ ߞߊ߲߬߸ ߞߊ߬ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߔߕߏߞߌ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߣߌ߫ ߓߍߟߑߗ߭ߌߞ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߙߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲߬ߓߐ߫. ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߵߏ߬ ߢߊߦߋ߫ ߞߊ߬ ߘߊ߲߭ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߠߎ߫ ߕߎ߲߬ߕߎ߲߬ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߥߏ ߘߊ߲߭ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߡߊߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߓߍ߯ ߛߋ߳߬ߓߐ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߙߐ߫ ߟߊ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߕߍߓߊ߯ߦߊߟߌ ߜߊ߬ߛߊ ߘߐ߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߵߊ߬ ߘߐߞߕߌ߫ ߞߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ ߟߊ߫ ߕߎߣߛߌ߫ ߞߊ߲߬߸ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߕߊߞߎߟߎ߲ߕߌ߮ ߞߐߟߕߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߞߏߝߐߟߌ ߔߌߦߍߙ ߘߋ߬ ߓߙߊߖ߭ߊ߫ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߞߟߏߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߬ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߊߡߙߊ߬ ߁߈߈߁ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߝߣߊ߫ ߁߈߈߄ ߠߊ߫. ߌߕߊߟߌ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߕߙߌߔߏߟߌ߫ ߢߌ߲߬ߧߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߌ߫߸ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߡߍ߲ ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߓߌߛߑߡߊߙߞ ߘߐߓߍ߲߬ ߊ߬ ߕߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߘߌ߫߸ ߞߵߏ߬ ߥߟߏߡߴߊ߬ ߢߊߖߎ߮ ߡߊ߬, ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߘߊߡߴߊ߬ ߛߋ߲߭ ߕߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߐ߫.