ߤߌߙߐߤߌߕߏ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߤߌߙߐߤߌߕߏ߫ (裕仁߸ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߂߉ ߁߉߀߁ - ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߇ ߁߉߈߉) ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߁߂߄ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߣߘߐ߬ߛߌ߰ߟߌ ߛߙߍߘߍ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫. ߞߙߊߞߏ:Wikidata

ߤߌߙߐߤߌߕߏ߫
ߛ߭ߏߥߊ߫ ߡߊ߲߲߬ߛߊ ߤߌߙߐߤߌߕߏ߫

ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ (大 日本 帝國) ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߅ ߡߊ߬ ߁߉߂߆ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߘߓߊ߬ߕߊ ߂ ߁߉߄߇ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߞߊ߬ߝߏ ߡߊ߲߬ߛߊ߸ ߘߓߊ߬ߕߊ ߃ ߁߉߄߇ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߇ ߁߉߈߉.ߊ߬ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߴߊ߬ ߘߋ߲߫ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߝߟߐ ߊߞߤߌߕߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߛ߭ߏߥߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߣߴߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ߫ ߞߏߖߎ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߡߛߏ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߘߋ߲߫ ߇ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߟߏ߯ߟߎ߫. ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߏ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߦߊ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߦߊ߬ߞߐ߬ ߕߐ߮ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛ߭ߏߥߊ (昭和)߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߟߋ߬ ߕߐ߮ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߎ߲߰ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫: ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߛ߭ߏߥߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߥߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߛ߭ߏߥߊ. ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߰ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߋ߬ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߡߊ߬ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߘߎߢߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߬ߣߊ߲߸ ߘߎߢߊ߫ ߖߌߞߊ߲߫ ߞߟߍ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߛߓߊߣߊ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߟߊߘߍ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߘߏ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߓߟߏ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߘߐߥߙߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߣߴߊ߬ ߛߋ߲߭ ߕߍ߬ߘߍ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߐ߫. ߣߌߔߐ߲߫ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߕߍ߮ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߝߊ߲߬ߓߊ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲߬ ߘߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ ߞߛߊߞߊ ߘߐ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߡߙߌߘߐ ߟߎ߬ ߕߊ߭ ߘߐ߫. ߞߍ߬ߟߍ ߞߐ ߥߎ߬ߛߎ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߞߎߘߊ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߐ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߟߊߕߋߟߋ߲ߠߌ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫.

ߕߊߌߛ߭ߏ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߘߋ߲߫ ߤߌߙߐߤߌߕߏ߫߸ ߁߉߂߁ ߠߊ߫
ߤߌߙߐߤߌߕߏ߫ ߁߉߀߉ (ߡߗߌ ߣߏ߬ ߡߌߦߊ ߤߌߙߐߤߌߕߏ߫) ߟߊ߫.

ߝߏߣߌ߲ߞߋߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߤߌߙߐߤߌߕߏ߫ ߘߋ߲ߢߋߙߌ߲ߕߐ ߁߉߀߂ ߟߊ߫. ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߕߊߌߛ߭ߏ߫ ߘߋ߲ ߡߐ߰ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߁߉߂߁ ߠߊ߫: ߤߌߙߐߤߌߕߏ߫߸ ߕߞߊߤߌߕߏ߫߸ ߣߏߓߎߤߌߕߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߊߛߎߤߌߕߏ߫. ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߊߏߦߡߊ߫ ߞߎߓߋ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߕߏߞߌߦߏ߫ (ߊ߬ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߡߋߌߖߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ), ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߂߉ ߁߉߀߁ ߠߊ߫߸ ߤߌߙߐߤߌߕߏ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߲ߞߍ ߝߟߐߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߲߭ ߂߁ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫ (ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߛߙߍߞߍ ߕߊߌߛ߭ߏ߫ ߛߊ߲߬ ߁߇ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߗߍߕߊߓߊ߮ ߡߊ߲ߛߊߡߛߏ ߛߘߊߞߏ߫ (ߕߊߌߡߋߌ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߛߙߍߞߍ)߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߋߌߖߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߣߌ߫ ߦߣߊߜ߭ߌߤߙߊ ߣߊߙߎߞߏ߫ ߘߋ߲ ߘߐ߯ߡߊߡߐ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫, ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋߣߍ߲ߦߊ߫ ߡߐߟߐ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߋ߲߬ ߡߗߌ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߤߌߙߐߤߌߕߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߕߟߋ߬ ߕߟߋ߬ ߓߌ߬ߥߐ߬ߙߐ߲߬ߥߌ߬ߟߊ߬ߣߊ߲ ߛߋ߫ ߣߍ߲߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߕߌߖߌ߲ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߫ ߞߥߊߡߎߙߊ ߛߎߡߌߦߏߛ߭ߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߊ߫߸ ߖߌߞߟߍߛߘߍ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ ߛߙߍ߬ߞߍ߬ ߞߘߐ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߘߋ߲. ߞߥߊߡߎߙߊ߫ ߛߊ߬ߣߍ߲߸ ߞߊ߬ ߤߌߙߐߤߌߕߏ߫ ߛߊ߲߭ ߃ ߕߏ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߞߍ߬ ߦߊߛߎߤߌߕߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߕߌߖߌ߲ ߢߊߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߛߐ߰ ߘߊ߫ ߣߎߡߊߖ߭ߎ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߎߓߋߓߏ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛ߭ߌߖ߭ߎߏߞߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞ߲ߵߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߞߎߓߋ ߊߏߦߡߊ߫ ߟߊ߫. ߁߉߀߈ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߓߊߖߎߟߞߊ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߜ߭ߊߞߎߛ߭ߎߌ߲߫ (ߝߌߟߊ߲ߛߊ߯ߘߊ). ߊ߬ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߡߋߌߖߌ߫ ߛߊ߬ߣߍ߲߸ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߃߀ ߂߀߁߂ ߟߊ߫߸ ߤߌߙߐߤߌߕߏ߫ ߝߊ߬ ߦߏߛ߭ߤߌߕߏ߫ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߤߌߙߐߤߌߕߏ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߗߍߕߊߓߊ߮ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲ ߘߌ߫. ߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߖߌߞߟߍߛߘߍߦߊ ߘߐ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߡߎ߰ߡߍ ߟߊ߫ ߘߊ߯ߕߌ߮ ߘߎ߯ߟߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫߸ ߡߊ߬ߓߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ߓߟߏߡߊ߬߸ ߊ߬ ߡߊߢߍ߯ߙߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߣߌ߲ߝߙߋ (Chrysanthème) ߖߡߊ߬ߙߌ ߖߟߎ߬ߟߋ߲ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߊ߯ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌߞߟߍߛߘߍ ߘߊ߯ߕߌ߮ ߘߎ߯ߟߊ߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߢߍߡߌߘߊ ߣߌ߫ ߘߊ߯ߕߌ߮ ߁߉߁߆ ߟߊ߫. ߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߬ ߘߊ߫ ߞߣߍ ߞߊ߲߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߗߍ߯ߕߊߓߊ߯ ߡߊ߲ߛߊߘߋ߲ ߘߌ߫ ߣߍߣߍߓߊ ߂ ߡߊ߬ ߁߉߁߈ ߡߊ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߢߊ߰ߢߊ߰ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߞߵߏ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߋ߲߬ߦߊ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߘߌ߫. ߤߌߙߐߤߌߕߏ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߜ߭ߊߞߎߛ߭ߎߌ߲߫ ߝߌߟߊ߲ߛߊ߯ߘߊ ߟߊ߫ ߁߉߀߈ ߠߊ߫ ߣߌ߫ ߁߉߁߄ ߕߍ߫߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߰ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ (ߕߐߜ߭ߎ-ߜ߭ߏߜ߭ߊߞߎߡߐ߲ߛ߭ߏ߫) ߁߉߁߄ ߣߌ߫ ߁߉߂߁ ߕߍ߫. ߁߉߂߀ ߠߊ߫߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߖߟߊ ߓߏ߲߬ߓߊ (ߡߊߗ߭ߐߙ) ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߤߌߙߐߤߌߕߏ߫ ߡߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߘߐ߫߸ ߘߊ߯ߕߌ߮ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߖߌߞߟߍߛߘߍ ߘߐ߫. ߤߌߙߐߤߌߕߏ߫ ߞߊ߬ ߞߊߙߏ߫ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߁߉߂߁ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫߸ ߌߕߊߟߌ߫߸ ߤߏߟߊ߲ߘߌ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߍߟߑߗ߭ߌߞ.

ߤߌߙߐߤߌߕߏ߫ ߣߌ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߟߌߐߘ ߖߌ߬ߐ߯ߖ߸ ߁߉߂߁ ߠߊ߫.

ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߡߊ߬ߞߐߣߐ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ߣߍ߲ ߗ߭ߊߔߐ߲߫߸ ߤߌߙߐߤߌߕߏ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߡߊ߬ߞߐߣߐ߲ (ߛߌߛ߭ߐ߫) ߘߌ߫ ߣߍߣߍߓߊ ߂߉ ߁߉߂߁ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߝߊ߬ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߕߐ ߣߐ߭ ߘߐ߫߸ ߤߊߞߟߌߟߊ߫ ߖߊ߲ߞߊߙߏ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫. ߁߉߂߃ ߟߊ߫߸ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߊ߯ߕߌ߯ ߝߊߙߌ߲ ߘߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌߞߟߍߛߘߍ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߖߌߞߟߍߛߘߍ ߝߊߙߌ߲ ߣߌ߫ ߢߍߡߌߘߊ ߁߉߂߅ ߟߊ߫. ߤߌߙߐߤߌߕߏ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߡߊ߬ߞߐߣߐ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߫ ߣߝߊ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫: ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߠߞߊ ߓߍ߲߬ߘߐ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߁߃ ߁߉߂߁ ߠߊ߫߸ ߗ߭ߊߔߐ߲߫߸ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲߸ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߎߏ߫ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߟߊߘߤߊ߬ ߖߐ߮ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߞߊ߲߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߣߌ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߓߍ߲߬ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߣߌ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߢߌ߲߬ߧߊ ߟߊߛߋ ߡߵߊ߬ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫. ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߜߍߞߊ߲ߠߊ ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߟߋ߬ ߆ ߁߉߂߂ ߡߊ߬. ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߕߍߝߘߊߟߌ߫ ߞߙߎ ߟߊߓߐ߫ ߛߌߓߋߙߌ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߈ ߁߉߂߂ ߟߊ߫. ߞߊ߲ߕߏ߫ ߘߎ߰ߦߙߍ߬ߦߙߍ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߞߊ߬ ߕߏߞߌߦߏ߫ ߟߊ߲ߝߊ߲߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߁߭ ߁߉߂߃ ߟߊ߫. ߘߊߌߛߎߞߋ߫ ߣߊ߲ߓߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߤߌߙߐߤߌߕߏ߫ ߝߊ߰ ߕߏߙߊߣߏߡߐ߲߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߘߐ ߘߏ߫ ߘߐ߫߸ ߒ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߟߌ ߏ߬ ߗߌߙߏ߲߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬. ߊ߬ ߘߐߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߞߍߣߴߌ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲߬ߞߋ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߟߵߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߏ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߓߏߟߏ߲߫ ߣߜ߭ߊߛ߭ߏ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߫߸ [ߟߌ߬ߤߟߊ ߣߝߊ߬ߡߊ].

ߝߘߎ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߋ߲ ߤߌߙߐߤߌߕߏ߫ ߣߴߊ߬ ߝߘߎߡߊ߫߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߋ߲ ߡߏ߬ߛߏ߫ ߣߜ߭ߊߞߏ߫߸ ߁߉߂߄ ߠߊ߫.

ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߋ߲ ߤߌߙߐߤߌߕߏ߫ ߞߵߊ߬ ߕߍߣߍ߲ߘߋ߲߫ ߡߊߕߊ߯ߣߍ߲ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߋ߲ߡߛߏ ߣߜ߭ߊߞߏ߫ ߞߎߣߌ߫ (ߞߐ߲ߖߎ߲߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߡߛߏ) ߝߘߎ߫ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߂߆ ߁߉߂߄ ߠߊ߫߸ ߞߎߣߌߦߏߛ߭ߌ߫ ߞߎߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߋ߲ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߝߟߐ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߋ߲߫ ߇ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲߬ ߟߏ߯ߟߎ߫. ߘߋ߲ߡߛߏ ߡߍ߲ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߌ߬ߣߊ߬ߦߊ ߛߌ߬ߞߛߊߓߌ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߏ߲ ߘߋ߲ߓߦߊ ߞߣߐ߫ ߊߡߋߙߞߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߏ߲ ߢߡߊߦߟߍߡߊ߲ ߝߍ߬ ߁߉߄߇ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߟߊ߫ (ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߋ߲ ߛ߭ߌߜ߭ߋߞߏ߫ ߕߊ߫ ߞߎ߲߭ ߠߊ߫)߸ ߥߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߏ߲ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߛߙߊߕߌ ߡߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐߟߊ߫ ߝߘߎߛߘߌ (ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߋ߲ ߞߊߖ߭ߎߞߏ߫߸ ߊߕߑߛߎߞߏ߫߸ ߣߌ߫ ߕߞߊߞߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ ߠߊ߫).