ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߛ߭ߊߙߟ ߘߋ߫ ߜ߭ߏߟ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߛ߭ߊߙߟ ߊ߲ߘߙߋ ߗ߭ߏߛߍߝ ߡߊ߬ߙߌ ߘߋ߫ ߜ߭ߏߟ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߣߍߣߍߓߊ ߂߂, ߁߈߉߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߏ߬ߝߊ߬ ߥߣߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߡߐ߰ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲, ߡߍ߲ ߞߊ߬ [ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߞߟߏߜߟߍߦߊ ߢߍߡߌ߬ߘߊ߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊߖ߭ߌ ߞߘߐ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߛߋ߲߬ߝߍ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߟߊߕߊߡߌ߲߫ ߞߎ߲ߠߊߛߌ߮ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߁߉߄߄ ߣߌ߫ ߁߉߄߆ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߯ߦߊ ߘߊߘߐߓߍ߲߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬.

ߛ߭ߊߙߟ ߘߋ߫ ߜ߭ߏߟ
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Charles de Gaulle ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߐ߮Charles André Joseph Marie de Gaulle ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮Charles, ߊ߲ߘߙߋ߫, ߖߏߛߍߝ, Marie ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌde Gaulle ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߲ߞߊߕߐ߮Charles de Lugale ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߂߂ ߣߍߣߍߓߊ 1890 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊLille ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߉ ߣߍߣߍߓߊ 1970 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊColombey-les-Deux-Églises ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍߢߊߛߎ߲ߞߎ߲ ߛߊߓߎ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߭aneurysm ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊߓߙߎgrave of Charles de Gaulle ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߝߊ߬Henri de Gaulle ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߣߊ߫Jeanne Maillot ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬Marie-Agnès de Gaulle, Jacques de Gaulle, Xavier de Gaulle, Pierre de Gaulle ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊYvonne de Gaulle ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ ߠߎ߬Anne de Gaulle, Philippe de Gaulle, Élisabeth de Gaulle ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ߓߦߊde Gaulle family ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߟߌ߫ ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߞߊ߬ߝߏ ߡߐ߰ߓߊ, memoirist, military theorist, ߛߏ߬ߝߊ, ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Field of workߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊÉcole Spéciale Militaire de Saint-Cyr, Collège Stanislas de Paris, École supérieure de guerre ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߊߞߍߦߌߟߊÉlysée Palace ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߭ߙߊ ߘߌߦߊIngolstadt, Wülzburg, ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Work period (end)1946 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߙߎߞߊUnion of Democrats for the Republic, Rally of the French People ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߡߍ߲ ߘߐ߫1965 French presidential election, 1958 French presidential election ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Patient ofLouis Guillaumat ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲ߝߓߊ߬ߟߊ߬ߞߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߖߟߊߞߟߍ߬ߕߌߦߊ ߛߘߍ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߞߟߍ߬ߟߊ, Free France ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߓߊ߬ߘߋ߲߬ ߓߊ߯ߙߊMémoires de guerre ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߞߘߐ ߟߎ߬ ߦߋ߫ETH Zurich University Archives, Defence Historical Service, Louis Round Wilson Library ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫Ordre Nouveau ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߌ ߛߊߓߎPhilippe Pétain, Charles Maurras ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߊ߲߬ߖߏ߲pilgrimage ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫Nobel Prize in Literature ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Has works in the collectionNIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Copyright status as a creatorworks protected by copyrights ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߙߍߘߍ ߦߋ߫Q28195738 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

߁߉߅߈ ߠߊ߫ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߣߡߐ ߕߊ߬ ߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ ߞߐ߫ ߕߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߏߕߌ߯ ߟߊߘߍ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߙߣߋ ߞߏߟߌ߫ ߓߟߏ߫. ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߛߓߍ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߜߘߌ ߛߌ߰ ߏ߬ ߟߊߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲ ߞߐ ߞߊ߲ߘߟߌ ߘߐ߫. ߞߐ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲߭ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߛߊ߲߭ ߏ߬ ߡߎ߰ߡߍ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫ ߁߉߆߅ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߙߐߕߐߟߌ ߟߊ߫ ߁߉߆߉ ߟߊ߫.  ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߢߊ߲ߞߎ߲߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߟߍ߬ ߛߎߡߊߣߍ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫: ߊ߬ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߣߌ߬ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߡߊ߬ ߤߊ߲߯ ߓߌ߬. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߘߍ߬ߘߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߄ ߁߉߄߁ ߣߌ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߃ ߁߉߄߃ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊߕߟߊߟߌ ߘߍ߬ߘߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߕߋ߬ߟߋ ߃ ߁߉߄߃ ߣߌ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߃ ߁߉߄߄ ߠߊ߫. ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߣߍ߲߫ ߟߌߟ ߟߋ߬߸ ߊ߬ ߖߐ߲ߓߐ߲ߦߊߣߍ߲߫ ߛߍ߲ߕ ߛߌߙ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߁߉߁߂ ߟߊ߫. ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߟߐߡߊ ߛߏ߬ߝߊ߬ ߥߣߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ߬ߣߍ߲߸ ߊ߬ ߖߏߞߌ߫ ߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߦߙߌߞߊ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߛߎߘߋ߲ ߘߌ߫ ߝ߭ߍߙߑߘߎ߲߳ߣ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫. ߊ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍߟߊ ߘߐ߫ ߥߊ߬ߜߏ߬ߡߊ ߟߊ߬ߟߐ߬ߒ߬ߛߋ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫. ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ߟߌ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߁߉߄߀ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߬ߜߏ߬ߡߊ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߘߏ߫ ߢߍߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߊ߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߓߋ߲߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߏ߬ ߢߍߓߍ߲߬. ߊ߬߫ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߟߊ߬ߣߌ߰ߘߎ߯ߟߊ ߘߌ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߣߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߠߊ ߞߟߍ߬ߟߊ߬ߟߐ ߟߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߏ ߡߊ߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫߸ ߘߋ߫ ߜ߭ߏߟ ߞߵߊ߬ ߡߊߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߟߏߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߘߟߊߛߌ߯ߟߌ ߞߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߞߍ߬ߟߍ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߌߟߌ ߞߏߛߐ߲߬ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߁߈ ߡߊ߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߢߍߡߌ߬ߘߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߝߊ߲ߞߊ ߕߍߡߊߓߟߐ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߕߋߙߌߦߊ ߣߴߊ߬ ߕߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߙߍߞߙߍߦߊ߫ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߯ߦߊߓߊߟߌ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߞߟߏߜߟߍߦߊߟߌ ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߥߊ߯ߕߌߟߕߊߡߌ߲߫ ߞߎ߲ߠߊߛߌ߮ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߊ߫ ߁߉߄߄ ߠߊ߫߸ ߊ߬߫ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊߕߟߊߣߍ߲ ߥߊ߯ߕߌߟߕߊߡߌ߲߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߘߐ߫. ߘߋ߫ ߜ߭ߏߟ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߟߊߛߌ߲ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬߸ ߡߍ߲ ߘߐߞߍߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊߣߊ߲ߞߎ߲ߦߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߓߐ߬ߓߐ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߣߐ߫߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߃߀ ߞߍ߫ ߖߏߙߏ߲ߘߏߦߊ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߲߫ ߕߐ߮ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ ߛߊ߲߬ ߃߀. ߊ߬ ߢߊߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߙߎߞߊߘߋ߲ߟߝߊߟߊ߫ ߘߐ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߦߍ߬ߟߍ ߡߊ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ߠߊ ߛߊ߲ߝߍ߫߸ ߊ߬ ߓߙߐߕߐ߫ ߘߊ߫ ߁߉߄߆ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬߫ ߞߊ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߢߣߊߡߊ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߘߊߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߟߊߘߍ߯ߟߌ (ߝ.ߡ.ߘ) ߡߊ߬. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߣߡߐ ߕߊ߬ ߁߉߅߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߊ ߘߏ߫ ߛߓߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߖߋ߬ߙߌ߲߬ߒ߬ߕߋ߬ߦߊ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ߸ ߡߍ߲ ߥߘߊ߫ ߞߍ߫ ߢߐ߲߰ߦߋ߬ߓߊߟߌ ߘߌ߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߡߟߋߞߎߦߊ ߘߐ߫. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߌߗ߭ߋߙߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߓߘߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ߠߊ߲ ߞߍ߫ ߓߊߛߌ߯ߓߊߟߌ ߘߌ߫߸ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ ߞߵߊ߬ ߟߊߣߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫ ߁߉߅߈ ߘߓߊ߬ߕߊ ߞߏߖߊ߮ ߛߋ߲߬ߝߍ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲߫ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߜߘߌ ߛߌ߰ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߝߊ߫ ߘߊߓߊ߲ߠߌ߲ߓߟߏߡߊ߬. ߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߘߐߡߌ߬ߣߊ ߘߐ߫ ߘߟߊߘߍ߯ߟߌ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߙߍ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߛߋߞߏ ߡߵߊ߬ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫߸ ߛߏ߯ߙߏ ߛߋ߲߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ (ߜ߭ߑߙߊ߲ߘ ߘߊߡ ߘߍ߬ ߔߌߦߋ ߣߏߊߙ) (ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߬ߘߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߊߟߌߗ߭ߋߙߌ߫) ߊ߬߫ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬: ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐߛߊߦߌ߲ߠߌ߲ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߣߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߟߊ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߌ ߘߊߓߊ߲߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߟߊߟߐ߬ ߊߟߌߗ߭ߋߙߌ߫ ߦߋ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߲߰ߘߐ߰ߣߍ߲߬ߓߟߏߡߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߥߙߎߣߍ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬. ߡߍ߲ ߥߊߕߐ߫ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ ߛߎߡߊߣߍ߲ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߡߊ߬߸ ߘߋ߫ ߜ߭ߏߟ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߘߐߥߙߊ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߘߟߊߘߍ߰߸ ߞߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ ߕߌ߭ ߘߌ߫߸ ߞߴߏ߬ ߡߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߓߟߏߡߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߦߏ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲߸ ߊ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊߞߏ ߞߎ߲߭ ߠߊ߬ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߘߐߥߙߊ߬ߟߌ. ߒ߬ߓߊ߬ ߞߎ߲߭ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߜߘߌ ߛߌ߰߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߟ.ߞ.ߓ.ߢ (ߏߕߊ߲ ߥߟߊ߫ ߣߋߕߏ) ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߖߐ߭ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߞߌ߬ߛߍ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߟߊߥߙߎߞߌ ߢߍߥߟߊ ߟߎ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߘߐ߬ߞߌ߬ߛߍ߬ߕߌ߮ (ߝߕߌߝߏߘߏ߲) ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߣߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߘߝߊߣߍ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߋߙߐߔߎ߫ ߖߌߘߊ߲ߓߊ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲ ߡߊ߬ ߊ߲߬ߜ߭ߑߟߋ߬ߘߎ߯ ߣߴߊߡߋߙߌߞߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߟߎߞߘߎ ߣߌ߬ߣߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐߞߊ߭ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߟߎ߬߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍߕߍ߰ ߋߟߌߖ߭ߋ߫ ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߕߋ߬ߟߋ ߂߂ ߁߉߆߃ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߍ߬ߙߍ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߘߏ߫ ߥߊ߲߬ߥߊ߲ ߡߊ߬ ߘߏ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬߸ ߞߊ߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߡߊ߲߬ߕߎ߬ߙߋ߬ߦߊ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߬. ߛ߭ߊߙߟ ߘߋ߫ ߜ߭ߏߟ ߞߊ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߊ߫ ߝ߭ߋߕߑߣߊ߲ߡ ߞߍ߬ߟߍ ߦߙߊ߬ߞߌ߬ ߓߍ߯ ߢߣߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߡߋߙߞߌ߫ ߘߏߟߊ߯ߙ ߘߊ߲ߕߊ ߟߊ߫ ߦߟߍ߬ߟߌ ߞߙߍߞߙߍߟߌ ߘߏ ߟߎ߬ ߡߊ߬. ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߠߊ߬ߓߊ߲ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߡߊ߬ߞߟߌ߬ߞߊ߲ ߞߍ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߞߋߓߍߞ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߣߐ߭ (ߝ߭ߋߕߏ) ߂ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߊߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߍ߬ߘߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߁߉߆߅ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߝߐ ߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߖߐ߬ߘߐ ߕߎ߲߬ ߥߙߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߡߊ߬ ߁߉߆߈ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߏߖߊ߮ ߏ߬ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߕߐߟߍ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߜߙߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲ ߞߏߟߌߞߏߟߌ ߟߊ߫. ߘߋ߫ ߜ߭ߏߟ ߓߙߐߕߐ߫ ߘߊ߫ ߁߉߆߉ ߟߊ߫߸ ߊ߬߫ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߗߌߙߏ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߲ߘߟߌ ߘߏ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߲ߓߊ߲ߓߐߟߌ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߴߏ߬ ߛߊ߲߬ߣߊ߬ߞߊ ߟߴߊ߬߫ ߓߘߊ߸ ߞߏߟߏ߲ߓߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߟߊߞߎߙߊ߲ߓߊߟߌ ߕߏ߫. ߞߙߎߞߊ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߬ ߜ߭ߏߟߌߟߞߊ ߗߍ߯ߕߦߊ ߟߊ߫: ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߛߌߟߊ ߣߌ߫ ߝߙߎߕߎ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߘߴߊ߬ ߟߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋߣߍ߲ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߋߣߍ߲߲߲߲߲߲߲߲ߦߊ ߣߌ߫ ߓߐߛߎ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߍߡߊߥߛߎ ߘߐ߬ߝߐ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߁߀ ߡߊ߬. ߘߋ߫ ߜ߭ߏߟ ߞߊ߬ ߛߓߍߦߊߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߵߊ߬ ߟߊ߫ ߗߍ߬ߓߊ߬ߟߋ߲߬ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߞߙߍߞߙߍߟߌ߫ ߓߟߏߡߊ߬ ߛߎ߬ߞߎ, ߞߐ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߯ߙߏߟߌ ߛߊ߬ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߏ߲ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߊߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߯ߡߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߠߊߥߊ߲߬ߞߊ߬ ߘߊ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ߦߊ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߏ߰ߖߎ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ (ߛߞߎ߬ߦߊ߬ߟߌ ߘߐ߫)߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߛߓߍߦߊߟߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߞߙߍߞߙߍ߫߸ ߦߏ߫ ߓߍߙߜ߭ߑߛߐ߲߫߸ ߔߋߜ߭ߎ߳ߦ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊߙߍߛ. ߊ߬ ߣߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ ߣߊߌߕߖ߭ߑߗߌ߫߸ ߞߊ߲ߕ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜ߭ߏߍߕ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߓߊ߯ߙߊߣߐ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ (ߞߙߍߞߙߍߟߌ߫ ߓߟߏߡߊ߬ ߔߑߟߊߕߐ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߙߏߡߊߣߍߛߑߞ ߛ߭ߊߕߏߓߙߌߦߊ߲ߘ ߟߊ߫ ߛߞߎ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲. ߘߋ߫ ߜ߭ߏߟ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߛߑߕߊߣߌߛߑߟߊߛ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߔߊ߬ߙߌ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߎߘߎ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߍ߫ ߓߍߟߑߗ߭ߌߞ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߝߏ߬ߦߌ ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߝߊ߬ߞߏ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߣߴߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߘߋ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߍߥߊߘߐߞߏ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߢߐ߲߯ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߦߋ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߝߍ߬ߣߍ߲߬ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߡߊߝߍߣߍ߲߫ ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߁߅ ߡߊ߬ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߦߴߊ߬ ߡߙߌ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߟߏߦߊߞߏ ߡߊ߬ (ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߘߋ߫ ߜ߭ߏߟ) ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߢߍߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲ ߡߊ߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߁߉߃߀ ߟߊ߫: ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߓߍߟߌ ߞߍ߫ ߌ ߞߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߘߋߣߍ߲ߦߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ ߞߎߘߊ߫ ߣߊ߬ߕߐ߬ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ߓߊߟߌ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߞߏ ߢߊߝߐ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߝߍ߬߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߁߈߇߀ ߗߌߙߏ߲ߠߌ߲ ߕߊߢߐ߲߮ ߘߌ߫.

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߏߟߊߘߍ ߝߘߊߝߘߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߫ ߜ߭ߏߟ ߟߊ߫ ߗߍ߬ߓߊ߬ߟߋ߲߬ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߘߋ߫ ߜ߭ߏߟ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߡߊ߬: ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߕߐ߰ߕߐ߰ߟߌ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߟߌ߸ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ (ߞߕߌߟߊ) ߟߎ߬ ߕߍߝߘߊ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߕߍ߫ ߁߉߀߅ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߗߋߢߊߟߌ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߟߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ. ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߞߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߘߌ߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߣߌ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߌߞߎߣߎ߲ߟߊ߲ ߘߐ߫ ߢߐ߲߯ߝߊ߯ߡߎ߲߸ ߡߊ߬ߙߐߞߎ߬ ߞߏߖߊ߯ ߝߟߐ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊߕߙߍ߬ߕߍ߫ ߘߑߙߋߝߎߛ ߟߊ߫ ߞߏ ߡߊ߫ ߟߊߛߣߍ߫ ߞߏߢߊ߬. ߤߊ߲ߙߌ ߘߋ߫ ߜ߭ߏߟ ߥߘߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߘߑߙߋߝߎߛ ߞߙߎߞߊߢߐ߲߮ ߘߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߋ߬ ߞߣߐߜߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ ߞߏ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊߜߍ ߡߊ߬ ߞߴߏ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߟߏ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߊߏ߬ ߕߐ߲߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߓߋ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬. ߊ߬ߟߋ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߫ ߝߓߊ߬ߟߞߊ߬ߦߊ ߓߘߊ߫ ߝߟߐ߫ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߲߯߸ ߛߐ߲߬ߞߎ߲߬-ߘߏ߯ߡߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߐߟߌ߸ ߗ߭ߊ߲ߘߊߙߑߞ ߟߊ߫ ߟߊ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬. ߛ߭ߊߙߟ ߘߋ߫ ߜ߭ߏߟ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߢߡߊߟߊߒߡߕߊ߫ ߘߌ߫ ߝߴߊ߬ ߛߊ߲߬ ߂߅ ߡߊ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߁߉߀߆ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߍ߬ߓߍߘߏ߲߭ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߊ߫߸ ߛߴߊ߬ ߕߐ߮ ߘߌ߫ ߛߓߍ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߛߏߝߊ߫ ߥߣߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߛߍ߲ߕ-ߛߌߙ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߘߎ߲ߓߎ ߟߊ߫. ߟߊ߲߬ߘߊ ߞߵߊ߬ ߞߐ߯ߙߍߦߊ߫ ߞߏ߫ ߘߋ߫ ߜ߭ߏߟ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߟߋ߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ (ߞߝߊ߬) ߛߓߍߟߌ ߟߋ߬ ߕߎ߲߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߫ ߥߟߊ߫ ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߌ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲ ߞߴߊ߬ ߝߊ߬ ߝߍ߬߸ ߓߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ ߘߟߊ߬ߘߍ߰ߟߊ߫ ߢߐ߲߰ߦߋ߬ߓߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߏߟߊߘߍ ߡߎ߰ߡߍ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߓߍ߫ ߞߐ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߒ ߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߏߓߊ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫: ߟߊ߲߬ߘߊ ߞߵߊ߬ ߞߘߐߞߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߖߊ߲߬ߕߏ߬ ߞߎߡߊ ߏ߬ ߝߐ߫ ߘߐ߫: ߓߊ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߕߌߢߍߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߁߉߀߀ ߟߊ߫ ߘߑߙߋߝߎߛ ߞߏ ߞߐ ߘߐ߫. ߏ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߓߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߘߐߞߣߍߦߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߞߐ߫ ߛߍ߲ߕ-ߛߌߙ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߕߎ߲߬ ߡߊ߫ ߇߀߀ ߞߎ߲߭ ߛߌ߰ ߁߉߀߈ ߠߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߂߀߀߀ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ ߘߊߡߌߣߊ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߘߊߡߌߣߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲: ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߥߎ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲: ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊߕߟߊߣߍ߲ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߟߊߕߊߡߌ߲߫ ߞߎ߲ߠߊߛߌ߮: ߁߉߄߄ - ߁߉߄߆[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߁߉߄߆ - ߁߉߅߈:  ߊ߬ ߟߊ߫ ߜߟߐߡߌ߲ߦߊ ߡߊߜߍ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߲ߓߍ߲߫ ߅߲ ߜߘߌ ߛߌ߭: ߁߉߅߈ - ߁߉߆߂[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߙߊߕߌ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߥߙߊ߬ߟߌ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ: ߁߉߆߂ - 1߉߆߈[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߢߣߊߡߦߊ ߞߎ߲߬ߘߏ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]