ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߝ߭ߐߣߑߖߡߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߝ߭ߐߣߑߖߡߊ߫ ߛߏ߫ ߞߣߐߟߊ

(ߝ߭ߐߣߑߖߡߊ߫، ߥߟߊ߫ ߝߐߣߌߖߊߟߐ߫، ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߝ߭ߐߣߍߡߊ߫،) ߦߋ߫ ߛߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߌ߲߫ ߓߍ߫ ߟߏߝߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߟߏߝߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߏߓߊ߮ ߘߌ߫ ߸

ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߐ߲߬ߞߍ߬ ߡߊ߬ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߓߍ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ ߦߊ߬ ߝߊ߲ ߝߍ߬ ߖߌߣߍ߫ ߓߐߕߏ߲ ߞߍ߬ߟߍ ߝߍ߬. ߛߊ߲߭ ߂߀߀߈ ߠߊ߫ ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߂߆،߅߉߄ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߝ߭ߐߣߑߖߡߊ߫
ߖߎ߬ߕߘߎ
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߎߓߋߘߊߟߏߝߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߟߏߝߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߈°߂߅′߀″N ߉°߄߅′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ ߞߍ߬ߟߍ ߢߍ߫

[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߢߍ߫ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊߓߍ߲ߕߍ ߓߟߋߓߟߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲߫ ߖߊ߬ߡߊ ߕߎ߲߬ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߸ ߝߊߦߌߘߊ߫ ߊ߬ ߟߋ߫ ߘߋ߫ ߕߎ߲߬ ߦߴߊ߬ ߟߐ߯ߝߍߓߊ ߘߌ߫. ߡߐ߭ ߟߎ߬ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߓߐ߫ ߕߐߡߊ߫ ߛߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߧߊ߬ ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߸ ߛߌߦߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߓߐ߫ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲߫ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߣߴߊ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߬ ߦߙߐ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߌ ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ (ߔߐߓߌߟߑߟߋߞ ߝ߭ߐߣߑߖߡߊ߫ ߤߊߦ ߛߑߞߎߟ). ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߍ߲ߕ ߗ߭ߏߖ߭ߍߝ ߟߊ߫ ߝߓߊ߬ߟߊ߬ߞߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ (ߘߍ߬ ߞߊߕߏߟߌߞ ߛߑߞߎߟ) ߡߍ߲ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߖߐ߲ߣ ߡߊߙߑߜ߭ߊߙߍߕ ߞߋߙߌ߫ ߓߊߘߋ߲ߡߊ߫ ߡߛߏ ߟߊ߫ ߞߎ߲ߕߌ߰ߦߊ߫ ߞߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߫ ߠߎ߫ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߛߎߥߍߘߌ ߞߊ߫ ߞߋߟߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߢߍߡߌߘߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߙߎ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫. ߊ߬ ߛߊ߲ߡߊߘߊ߲ ߦߋ߫ ߛߏ ߞߐߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߖ߭ߐߖ߭ߐ߫ ߝߏ߲߬ߘߏ ߞߍ߬ߟߍ ߝߍ߬ ߸ ߛߊ߲ߡߊߘߊ߲ ߠߌ߬ ߣߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߫ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߛߌ߬ߢߊ߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߣߌ߫ ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߏ߲ߙߏߝ߭ߌ߬ߦߊ߫ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߲߬ ߦߙߐ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߠߊ߫. (ߍߙ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫) ߞߊ߬ߣߌ߲߬.

ߢߎߡߍ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߛߏ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ߫ (ߡߍ߲߫ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߢߎߡߍ ߘߌ߫ ߥߎ߬ߙߊ ߝߍ߬) ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߝߊ߲ߓߏ߲ ߡߍ߲߫ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߖߌ ߘߌ߫ ߛߏ߫ ߞߣߐ߫ ߡߐ߯ ߝߊ߲߬ߓߊ ߡߊ߬. ߡߣߐ߬ߓߏ߲ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲߫ ߠߎ߫ ߝߊߣߍ߲߫ ߞߙߊ߬ߖߊߥߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߣߴߏ߬ ߓߍ߫ ߝߙߋ߬ ߊ߬ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬، ߞߐ߲߬ߛߏ ߟߎ߬ ߓߴߊ߬ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲߫ ߠߎ߫ ߦߋ߫ ߓߏߙߌ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߴߊ߬ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߖ߭ߐߖ߭ߐ߫ ߣߌ߫ ߜߊ߲ߜ߭ߊ߫ ߣߌ߫ ߡߏ߲ߙߏߝ߭ߌ߬ߦߊ߫ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߞߏߟߊ߲ߤߎ߲߫ ߣߌ߫ ߝߏߦߊ߫ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߟߏ߲߬، ߥߟߊ߫ ߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ ߦߊ߬ ߝߊ߲ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߕߊ ߖߌߣߍ߫ ߓߐߕߏ߲ ߠߊ߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲߫ ߄ ߢߐ߲߰ ߠߊ߫ ߟߊ߫.

ߝ߭ߐߣߑߖߡߊ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊߓߊ߮

ߛߊ߲ߓߏ߲ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߓߍ߫ ߦߋ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߟߎ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊߡߎ߲ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߸ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߞߌ߲߬ߘߊ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߧߊ߬ ߞߌ߲ ߠߎ߬ ߸ ߦߏ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ߙߊ ߝߊ߲ߓߊ. ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߊ߫ ߛߓߍߘߊ ߘߌ߫ ߡߍ߲߫ ߞߣߐ߫ ߡߙߊ߬ߓߏߟߏ߲ ߢߍߡߐ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߯ ߖߊ߯ߓߟߊߞߊ ߕߎ߲߬ ߡߊߞߍߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߟߏߝߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߛߍ߬ߣߍ ߥߙߎߞߌ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߝߣߊ߫ ߓߴߏ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߍ߫ ߣߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߫ ߥߊߟߌߘߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߌߔߐ߲߫ ߕߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

ߡߊ߬ߟߏ߬ ߛߣߍ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߝߊ߲߬ߓߊ ߞߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߌ߫. ߡߊ߬ߟߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ ߟߊ߫ ߟߌߓߋߟߌߦߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߏ߫ ߖߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߛߣߍ߬ߝߋ߲߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߓߍ߫ ߦߋ߲߬ ߦߏ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߎ ߣߊߞߐ߫ ߘߐߝߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߓߟߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߌ߲߬ߛߎ߲ ߠߎ߬ ߕߟߎ ߣߌ߫ ߕߌ߲߬ ߜߍ ߟߎ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊߘߌ߫ ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߏߛߓߍ߫.