ߟߎ߳ߌ߫ ߊߙߑߛ߭ߌߣߊߙ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߟߎ߳ߌ߫ ߊߙߑߛ߭ߌߣߊߙ /ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߟߋ߬، ߊ߬ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߈߅߀ ߟߊ߫ ߸ߞߊ߬ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲ ߁߉߃߂ ߞߵߊ߬ ߛߌ߭ ߕߏ߫ ߛߊ߲߬ ߈߂ ߘߐ߫ ߸ߊ߬ߟߋ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߦߙߐ ߓߍ߯ ߕߋ߬ ߣߌߖߎ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߫ ߜߍߘߐߕߊ ߛߎ߯ ߓߍ߯ ߘߐ߫

ߟߎ߳ߌ߫ ߊߙߑߛ߭ߌߣߊߙ

ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ߧߊ߫ ߓߟߏߡߊ߬  ߛߋߞߎ߫ ߸ߊ߬ ߞߊ߬ ߦߋ߲߬ ߕߋ߲߬ ߞߵߊ߬  ߡߐ߰ ߢߣߊߡߊ߫ ߓߍ߯ ߝߊ߰ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߆ /߁߈߉߀ߞߝߜ--ߞߊ߬ ߞߌߟߊ

ߞߵߏ߬ ߝߙߎߕߎ ߟߐ߬ ߛߋߞߎ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ،ߏ߬ ߞߏ߫ ߛߎ߮ ߝߛߊ߬ߙߌ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߘߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߞߏߟߐ߲ߓߊߟߌߦߊ ߞߐ߫ ߌߟߋ ߝߓߊ߬ߘߋ߲߫ ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ ߞߏ ߘߌ߬ ߹

ߏ߬ ߓߟߏߡߊ߬ ߒߝߦ ߓߍߣߵߊ߬ ߝߙߎߕߎ ߞߙߎ߬ߟߊ߬ߓߏ߲

ߞߝߜ ߇߈߄ ߞߊߙߌߟߏ߲ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߇ / ߂߀߁߉ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ ߁߂߲ ߡ ߃߀ ߦߏ߫ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߛߊߙߏ߲߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߒߝߦ ߡߊߞߍߘߊ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߞߊߙߋߓߎ߮ ߸ߊ߲ ߓߍߣߵߊ߬ ߖߊ߭ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߐߜߍ߫ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ،ߖߊ߬ߡߊ ߘߌ߫ ߘߍ߬ ߞߵߊ߬ ߓߏ߲߫

ߢߊߝߐߕߊ ߟߎ߬ ߞߐ߫߸ߞߏ߫ ߛߎ߮ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߧߋ߫ ߒߝߦ ߞߊߟߌߞߊ߲߫ ߘߏ  ߘߌ߫ ،ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߦߋ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊߟߌߦߊ

ߣߌ߫ ߖߐ߲߬ߡߊ߰ߦߊ߫ ߞߟߍ߬ߟߌ ߞߟߊߘߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߹߸

ߊߙߑߛ߭ߌߣߊߙ ߞߊ߬ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߋ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߟߎ߬ ߕߐ߯ ߛߙߍߘߍ ߦߴߊ߬ ߝߙߎߕߎ ߞߊ߲߬ ߕߊ߲߬ ߸

ߊ) ߞߏ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߖߊ߲߬ ߣߌ߫ ߞߙߎ߬ߛߊ߫ ߕߋ߲߬ ߁߈߈߉ ،

ߋ) ߞߊ߬ ߛߋߞߎ߫ ߣߌ߫ ߥߍ߬ߛߍ߲߬ߓߎ߮ ߕߋ߲߬ ߁߈߉߀ ،

ߌ) ߞߊ߬ ߢߐ߯ߙߐ߫  ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߋ߲߬  ߁߈߉߁ ،

ߍ) ߞߊ߬ ߖߍ߬ߣߍ߲߬ ߣߌ߫ ߓߊߖߊ߲ߞߙߊ߫ ߕߋ߲߬ ߁߈߉߃ ߟߊ߫ ߸

ߣߌ߬ ߓߍ߯ ߞߐ߫ ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߕߍ߮ ߘߐ ߝߐ߫ ߜߘߍ߫ ߝߙߎߕߎ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߸ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߥߊߟߌߞߊ߲ ߞߊߙߊ߲ ߣߌ߫ ߞߏߟߐ߲ߓߊߟߌߦߊ ߛߊߓߎ ߟߊ߫ ߔߔߎߚߎ߫ ߹߹ߓߊߞߊ߬ߙߌ߬ ߞߐߣߍ߫ ߓߟߏ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߬ ߒߝߦ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߱  ߣߌ߫ ߛߌ߲ߖߌߦߊ ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ ߘߏ ߟߋ߬ ߸ߓߊ߯ߙߊ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߓߍߣߊ߬ ߞߏ߫ ߟߎ߫ ߕߏ߬ߢߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߝߛߊߦߌ߫߸