ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߘߎߢߊ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߞߓߊߞߏ߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߘߎߢߊ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߞߓߊߞߏ߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ
Wonders of the World, seven wonders
ߓߟߐߟߐhttps://nature.new7wonders.com/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߘߎߢߊ߫ ߞߓߊߣߊ߲ߞߏ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߦߋ߫ ߜߛߊ߬ߕߌ ߖߊ߯ߓߟߊߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߘߊ߫ ߞߎߟߎ߲߫ ߞߎߘߊ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߣߌ߫ ߦߋߞߏߓߊ ߛߎߥߍߦߌߛߌߟߞߊ (Nouvelle Foundation navires et merveilles) (مؤسسة نيو سفن وندرز السويسرية) ߓߟߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲ߓߊ ߦߋ ߖ߭ߎ߳ߙߌߗ (Zurich). ߊ߬ ߛߙߍߘߍ ߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߡߦߊ߬ߓߟߏߡߊ߬ ߣߍߣߍߓߊ / ߕߟߋ߬ ߁߁ / ߂߀߁߁ ߠߊ߫. ߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ ߘߐ߫ ߘߎߢߊ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߓߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߗߋ߲߬ߧߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߕߜߋߦߊ ߡߊ߬، ߞߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߓߊߣߊ߲ߞߏߓߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߜߛߊ߬ߕߌ ߏ߬ ߟߋ ߕߏ߫ ߘߴߌ ߘߐ߫ ߝߎߚߎ߯ ߝߏ߫ ߛߊ߲߬ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ (߄) ߸ ߦߙߐ ߄߄߀ ߣߌ߲߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫. ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߖߊ߯ߓߟߊߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߓߟߐߟߐ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߥߟߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߗߋߛߓߍ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߛߓߍߝߌߘߊ ߞߊ߲߬، ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߸ ߊ߬ ߕߐ߭ ߘߏ߫ ߘߊ߫ ߕߊ߲߫ ߣߌ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ (߁߄) ߡߊ߬، ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߝߊ߮ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫. ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߦߙߐ ߛߊ߬ߓߊ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߐ߫. ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬: ߞߐ߰ߖߌ߫ ߛߊ߬ߣߍ߲ ߖ߭ߐߙߑߘߊߣ، ߕߌߣߊ߯ ߕߌ߲ ߋߡߍߙߊߕߌ߫، ߖ߭ߋߌߕߊ߫ ߞߙߎ߬ߝߊߟߊ߲ (Grotte de Jeita) ߟߌߓߊ߲߫. ߛߙߍߘߍ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߘߌ߬ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߦߋߞߏߓߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ .

ߙߦߐ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎߘߊ߲ߣߍ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߙߦߐ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎߘߊ߲ߣߍ߲
ߦߋߞߏ ߊ߬ ߦߙߐ߫    ߞߊ߲߬ߞߎߡߊߣߍ߲߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬   ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ
ߊߡߊߖ߭ߏߣߌ߲߫ ߓߊ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߥߟߏ߬ߘߎ߮ ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐ߫: ߓߙߋߖ߭ߌߟ، ߞߐߟߐ߲ߓߌ߫، ߔߋ߯ߙߏ߫، ߌߞߑߥߊߘߐ߯ߙ

ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬ ߘߎߢߊ߫ ߓߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߞߣߐߟߊ ߣߌ߫ ߘߎ߲߬ߧߊ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߟߊ߲߬ߓߏ߲ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬ ߘߎߢߊ߫ ߓߊ ߓߍ߯ ߟߊ߲߬ߓߏ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߟߍ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬ ߘߎߢߊ߫ ߓߊ ߓߍ߯ ߟߍ ߘߌ߫ ، ߊ߬߫  ߘߐߛߊ߬ߡߊ߲ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ ߁߉߀ ߟߋ߫ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߡߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫

ߤߊ߯ߟߐ߲ߖߌ߫ ߓߊ ߖߌߘߏ߯ߘߎ߮ ߝ߭ߕߌߣߊ߯ߡ ߤߊ߯ߟߐ߲ߖߌ߫ ߓߊ ߖߌߘߏ߯ߘߎ߮ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߝ߭ߕߌߣߊ߯ߡ ߞߐ߰ߘߎ߯-ߕߟߋ߬ߓߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߊ߲߬ߓߐߣߍ߲߫ ߛ߭ߌߣ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫، ߊ߬ ߘߊ߲߬ߓߐߣߍ߲߫ ߞߊ߯ߕ ߕߌ߲ (ߜߎ߲ߞߎ߲) ߕߟߋ߬ߓߋ ߣߴߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߯-ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫، ߊ߬ ߞߊߙߊ߲ߞߊߙߊ߲ ߟߐ߭ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߂߀ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߝߏ߬ߣߊ߲߬ߕߍ (ߞߣߍߜߍ) ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲߬ ߁߅߅߃ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߰ ߛߌߦߊ߫ ߕߌ߲߫ ߡߌߛߍ߲߫ ߂߀߀߀ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߞߓߊ ߞߊ߬ߞߘߐ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫
ߌߖߎߥߊ߯ߖ߭ߎ߫ ߛߎߙߎ߲ߘߎ ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߐߕߏ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߓߙߋߖ߭ߌߟ ߣߴߊߙߑߖ߭ߊ߲ߕߌߣ ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߫ ߌߖߎߥ߫߯ߖ߭ߎ߫ ߓߊ ߛߎߙߎ߲ߘߎ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߓߙߋߖ߭ߌߟ ߔߣߊߡߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߣߌ߫ ߊߙߑߖ߭ߊ߲ߕߌߣ ߡߎ߳ߛߍ߲߯ߛ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߓߐߕߏ߲ ߕߍߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊߕߟߊߣߍ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߛߊ߲ߝߍߟߊ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ߟߊ، ߊ߬ ߕߐ߯ ߓߐߣߍ߲߫ ߖߎߥߊ߯ߖ߭ߎߦߊ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߕߎߓߌߦߊ ߞߊ߲ ߞߘߐߓߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߖߌ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߘߌ߫. ߛߌߙߌ߲ ߕߊ ߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ߡߊ߰ߙߌ ߢߊߓߐߟߊ ߘߋ߲ߡߛߏߣߍ߲ ߗߋ߲߬ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߫ ߓߐ߫ ߦߋ߲߬ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߝߘߎߞߏ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߕߊ߬ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߕߘߍ߬ ߞߏ߫ ߣߊߌߓߌ߫ ߸ ߒ߬ߞߊ߬߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߙߊ߬ߓߌ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߕߘߍ߬ ߞߏ߫ ߕߊߙߎ߳ߓߊ߫ ߛߊ߬ߕߊ ߞߎߟߎ߲ ߘߋ߲ߠߍ߲߫ ߘߏ߲߬ ߞߣߐ߫، ߡߊ߬ߙߌ ߟߊ߫ ߡߐߣߍ ߥߊ߬ߙߊ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߫ ߥߦߏ ߕߍ߰ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߎߙߎ߲ߘߎ ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߦߙߊ߬ߓߌ߬ߢߐ߲߬ߡߊ ߝߌ߬ߟߊ ߓߟߏ ߦߋ߫ ߓߌ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߓߍ߯.
ߖߌߖߏ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߏߙߋ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲ ߕߊߞߙߎߡߊ ߦߙߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߤߟߊ-ߛߊߣ ߕߊߞߙߎߡߊ ߟߋ߬ ߕߊߞߙߎ ߦߋ߫ ߜߟߌߦߊ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߞߘߐߕߊ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߬ ߁߉߅߀ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߏߙߋ߫ ߦߙߐ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߓߍ߯ ߛߊ߲ߝߍ߬. ߕߌ߲ ߏ߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߕߊߞߙߎ ߟߊ߫ ߝߏߘߏ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߛߊ߲߬ ߞߋ߲߬ߥߟߎ ߝߌ߬ߟߊ߬ (߂) ߢߍ߫ ߸ ߊ߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߜߊ߲ߜߘߊ ߣߌ߫ ߟߊߝ߭ (lave) (اللافا)ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߓߊ߲ߘߊ ߞߍߦߊ ߦߋ߫ ߕߙߊߞߌߘߌ߲ ߥߎߦߋ߲ߢߍ߯ߡߊ (Tropical humide) ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߞߙߊߦߊ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬ ߞߏߙߋ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߓߍ߯ ߕߊ ߘߌ߫. ߘߐ߬ߝߊߟߋ߲ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߲߬: ߛߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߎߡߦߊ ߣߌ߫ ߖߊ߭ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߕߟߋ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߟߊߦߊ ߣߌ߫ ߥߎߦߋ߲ߢߍ߮ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߠߊ ߘߐ߫.
ߞߡߏ߬ߘߏ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߛߊ߲ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߍ߲ߘߏߣߛߌ߫     ߡߛߏ߬ߥߣߊ (Dragons) (تنانين)ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ߦߋ߲߬ ߸ ߊ߰ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߡߏ߬ߘߏ ߡߛߏ߬ߥߣߊ ߟߎ߬، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߍ߲ߘߏߣߛߌ߫ ߣߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߓߍ߯ ߓߋ߲ߓߊߗߍ (ߗߍߞߘߐ) ߟߎ߬ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫، ߓߊߏ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߖߟߐ߬ߣߍ߲߬ ߛߌߦߊߓߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ߫ ߛߌ߫ ߝߏ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߞߊ߲߬
ߔߐߙߑߕߏ ߔߍߙߍ߲ߛߍߛߌ ߖ߭ߏߝ߭ ߓߊ ߝߌߟߑߔߌ߯ߣ ߓߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߘߎ߱ ߟߋ߬ ߞߘߐ߫ ߞߙߎ߬ߝߊߟߊ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߞߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߟߐ߭ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߎߘߍ߫ ߈.߂. ߕߎߓߊ ߘߏ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߋߞߏߓߊ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.
ߕߌߔߍ߯ߟ ߞߎ߬ߙߎ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߙߎ߬ ߗߜߊߟߡߊ ߣߌ߫ ߕߎ߲ߞߎ߲ߓߍ߲ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߣߐ߫

ߦߙߐ ߜߘߍ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߙߐ ߜߘߍ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲
ߦߋߞߏ ߖߡߊ߬ߣߊ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ
ߓߎߞߑߟߊߦ ߕߌ߲ ߋߡߋߙߊ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲
ߓߊ ߛߊ߬ߣߍ߲  ߖ߭ߐߙߑߘߊߣ ߔߊߟߍߛߑߕߌߣ
ߘߍ߯ߣߍ߲ ߜߍߞߣߍ ߏߛߑߕߙߊߟߌ߫
ߜ߭ߊߋߕߊ߫ ߞߙߎ߬ߝߊߟߊ߲   ߟߌߓߊ߲߫
ߞߟߌߡߊ߲ߖߊ߯ߙߏ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߕߊ߲ߖ߭ߊ߯ߣߌ߫
ߡߊߛߎ߳ߟߌߦߊߣ ߘߟߊ߬ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߔߟߏߢߌ߲߬
ߛߎ߳ߣߑߘߊ߯ߙߑߞߊߛߋ߯ߛ   ߓߊ߲ߜ߭ߑߟߊߘߍߛ

ߍ߲ߘ

ߦߙߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߟߊߓߊ߲ ߘߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

     ߦߙߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߟߊߓߊ߲ ߘߐ߫
ߦߋߞߏ ߖߡߊ߬ߣߊ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ
ߊ߲ߖ߭ߍߟ ߛߎߙߎ߲ߘߎ    ߝ߭ߣߋߖ߭ߎ߳ߋߟߊ߫
ߝߋ߲ߘߌ߫ ߖߌߘߏ߯ߘߎ߮      ߞߣߊߘߊ߫
ߕߎ߫ ߝߌ߲     ߖ߭ߋߙߑߡߊߣߌ߫
ߊߜ߭ߙߏߝ߭ ߡߏ߯ߙ      ߌߙߑߟߊ߲ߘ
ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߬ߟߊ߬ ߕߎ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ   ߔߏߙߑߕߏ߫ ߙߌߞߏ߫
ߜ߭ߟߊߔߊߜ߭ߏ ߕߌ߲ߖߟߐߞߐ     ߋ߯ߞߑߥߊߕߍ߯ߙ
ߘߋ߲߬ߞߊ߬ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ ߓߟߋߓߟߋ ߊߡߋߙߌߞߌ߬
ߡߊߟߑߘߌߝ߭ߋߛ ߕߌ߲ ߡߊߟߑߘߌߝ߭ߋߛ
ߡߊߕߑߙߏ߯ߙߣ ߌߕߊߟߌ߫

ߛߎ߳ߌߛ

ߡߌߟߑߝߏߙߘ ߖ߭ߋ߯ߟߊ߲ߘ ߞߎߘߊ (ߣߎߝ߭ߍߟ ߖ߭ߋ߯ߟߊ߲ߘ)
ߕߊߞߙߎ ߓߐ߰ߡߊ ߊߖ߭ߋߙߑߓߊߌߖߊ߯ߣ
ߎ߳ߟߎ߳ߙߎ߳ ߏߛߑߕߙߊߟߌ߫
ߝ߭ߋ߯ߛߎ߳ߝ߭       ߌߕߊߟߌ߫
ߦߏ߬ߛ߭ߊ߯ߣ ߞߎ߬ߙߎ ߕߊߌߥߊ߯ߣ

ߣߌ߲߬ ߘߐߜߍ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߐߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]