ߌߓߎߙߊߤߌߡ ߓߎ߬ߓߊ߬ߞߊߙߌ߬ ߞߋߕߊ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫ߌߓߎߙߊߤߌߡ ߓߎ߬ߓߊ߬ߞߊߙߌ߬ ߞߋߕߊ߬ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫( *) ߁߉߄߅ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲  ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߉(ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫)، ߛߌߞߊߛߏ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߸ ߡߊ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߬ ߛߊ߬ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߁߆\߂߀߂߂ ߟߊ߫،

ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߲

ߌߓߎߙߊߤߌߡ ߓߎ߬ߓߊ߬ߞߊߙߌ߬ ߞߋߕߊ߬
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Ibrahim Boubacar Keïta ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߌߓߎߙߊߤߌߡ, Boubacar ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߞߋߕߊ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߂߉ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ 1945 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߁߆ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ 2022 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊߞߋߕߊ߬ ߊߡߌߣߊߕߊ߬ ߡߊ߬ߦߌߜ߭ߊ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲, ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊߡߊ߬ߟߌ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ, ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߲ߕߌ߮, President of the National Assembly ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊߖߊ߯ߓߘߊ ߛ߭ߋߌߞ ߊ߲ߕߊ߬ ߖߐߔ, ߗ߭ߊߛߐ߲-ߘߋ߬-ߛߊߌߟߌ߫, ߔߊ߲߫ߕߋ߬ߐ߲ ߛߐ߬ߙߋߓߐ߲ߣߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Affiliation stringOffice of the President of the Republic of Mali ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߙߎߞߊߡߊ߬ߟߌ ߓߍ߯ߦߊ ߢߌ߲߬ߧߊ, Rally for Mali ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߡߍ߲ ߘߐ߫2013 Malian presidential election, 2018 Malian presidential election ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ ߟߎ߫World Economic Forum Annual Meeting 2015, World Economic Forum Annual Meeting 2016, World Economic Forum Annual Meeting 2017 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲Order of the Republic of Serbia, Grand Cross of the National Order of Mali, National Order of the Ivory Coast ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

߁߉߉߄ ߣߌ߫ ߂߀߀߀ ߕߍߟߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫ . ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߜߙߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߂߀߀߂ ߤߊ߲߯ ߂߀߀߇ ߟߊ߫.

ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߂߀߁߃ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߄ ߡߵ ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ߬

ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰.

ߌߓߎߙߊߤߌߡ ߓߎ߬ߓߊ߬ߞߊߙߌ߬ ߞߋߕߊ߬

                                                                   

ߌߓߎߙߊߤߌߡ ߓߎ߬ߓߊ߬ߞߊߙߌ߬ ߞߋߕߊ߬ ߂߀߁߃ ߟߊ߫                                                        

             

ߡߊ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߟߊ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߂߀߁߃ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߄

ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ                         ߂߀߁߃ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߕߟߋ߬ ߁߃

ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߡߊߛߊ߬ߦߌ߲     ߂߀߁߈ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ     ߕߟߋ߬ ߁߂          

                                                                                           

ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߟߎ߬               ߖߊ߲߬ߞߏ߫ ߛߌ߬ߛߐ߮

( ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲߬ߞߊ߲ߡߊ߭)            

ߎߡߊߙ ߕߊߕߊߡ ߟߌ߫

ߡߎߛߊ߫ ߡߙߊ߬

ߡߏߘߌߓߏ߬ ߞߋߕߊ߬

ߊߓߑߘߎߟߊߦߌ߫ ߌߘߙߌߛߊ߫ ߡߊ߬ߦߌߜ߭ߊ߬

ߛߎ߬ߡߋ߬ߌߟߎ߬ ߓߏߓߋߦߌ߫ ߡߊ߬ߦߌߜ߭ߊ߬

ߓߎߓߎ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬

ߢߍߘߐߓߌߟߊ ߟߎ߬  ߖߐ߲߬ߞߎ߲߬ߘߊ߫ ߕߙߊߥߟߋ߫( ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲߬ߞߊ߲ߡߊ߭)

       .              

ߊߡߊߘߎ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߌ߲߫ ߕߎߙߋ߫                (ߞߊ߲ߕߌ߮)

ߞߊ߲߬ߛߓߍ ߞߎ߲߬ߟߌ߬ߕߐ߮ ߌߓߎߙߊߤߌߡ ߓߎ߬ߓߊ߬ߞߊߙߌ߬ ߞߋߕߊ߬  

ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߘߊ ߁߉߄߅ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߉( ߛߊ߲߬ ߇߄)

ߡߏߦߌ߫ ߦߙߐ         ߞߎ߬ߗߊ߬ߟߊ߫

ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ           ߡߊ߬ߟߌ߬ߞߊ

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎߞߊ(ߞ. ߡ. ߞ) ߞߙߎߝߊߟߌ ߡߊ߬ߟߌ ߞߊߡߊ߬

ߖߐ߲ߓߐ߲ߦߊߣߍ߲ ߘߊ߬ߞߊߙߌ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߣߌ߫ ߔߊ߲ߕߋߐߣ ߛߐߙߑߓߐߣ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫

ߓߊ߯ߙߊߘߊ                                                   ߗߋߘߊߕߌ߮

ߘߌ߯ߣߊ.                                                 . ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ    

ߛߌ߰ߦߌߟߊ                   ߞߟߎߓߊ߫ ߞߎߓߋ

ߛߊ߲߬ ߖߏߣߊ ߟߎ߬

                                           

ߌߓߎߙߊߤߌߡ ߓߎ߬ߓߊ߬ߞߊߙߌ߬ ߞߋߕߊ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߖߐ߲ߛߐ߲-ߘߋ-ߛߊߌߟߌ߫ ߝߌߟߊ߲ߛߊ߯ߘߊ ߟߊ߫ ߔߊ߬ߙߌ߬ ،ߏ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߌߟߊ߲ߛߊ߯ߘߊ߫ ߊߛߞߌߦߊ߫ ߡߎߤߊߡߍߘ ߟߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫.ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߬ߞߊ߰ߙߎ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫

ߛߐߙߑߓߐߣ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߸ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߘߐ߬ߝߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߸ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߓߊ߲߫ ߣߌ߫ ߛߟߊߕߌ߯ߓߦߊ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߘߌ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ߬ߦߊ ߘߐ߫. ߏ߬ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߞߍ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߊ߫  ߟ.ߕ.ߕ.ߝ)ߛ. ߣ. ߙ. ߛ ߟߊ߬ߕߍ߲ ߘߐ߫ ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߡߌߘߊ ߞߌߢߍ߲߫ ߛߓߊߣߊ߲߫ ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߕߊ߯ߛߌߟߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬.

ߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ߟߌ ߟߊ߫߸ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߞߍ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߟߊ߫  ߥߙߎߞߌ߫ ߜߘߌ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲߬ߘߊ ߟߊ߫߸ߝߣߊ߫،ߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߞߊ߬ߒߕߊ߲(ߕߍߙ-ߘߋ-ߤߐߡ) ߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߡߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߘߎ߯ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߏ߬ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߘߌ߫.

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߜߊ߬ߛߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߍ߯ߦߊ ߕߍ߲ߘߐߦߊ ߛߋ߲߬ߝߍ߬߸ ߞߋߕߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߕߍߝߐ ߕߏ߰ߝߏ ߢߌ߲߬ߢߐ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߓߍ߯ߦߊ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ ߞߙߎߞߊ ߡߐ߲߬ߢߐ߰ߡߊ ߣߌ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ ߞߊ߲ߡߊ߬( ߢ.ߡ.ߓ-ߝ.ߞ.ߡ.ߕ).  

( ߊߘߋߡߊ-ߔߋߊߖ߭ )ߟߊ߬ߕߍ߲ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊߟߌߝߊ߫ ߎߡߊߙߎ߬ ߞߏ߬ߣߊ߬ߙߋ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ߫ ߛߍߘߏ߲ ߟߊߛߌ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߐ߬ߘߎ߰ߦߊ߫ ߊ߬ ߛߎߘߊ߲ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߁߉߉߂ ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ ߕߟߋ߬ ߈ ߢߣߊߕߊߟߌ ߘߐ߫߸ߞߏ߬ߣߊ߬ߙߋ ߞߵߊ߬ ߞߟߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߍߘߐߓߊ߯ߦߊߞߏ ߟߎ߫ ߟߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫.

߁߉߉߂ ߞߏߟߌ߲ߞߏ߬ߟߌ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲ ߘߌ߫ ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ  ،ߜ߭ߊ߬ߓߐ߲߬ ،ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߘߎ߯. ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߐ߫߸ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߐߞߊ߲ߞߏ ߟߎ߫ ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߕߎ߲ߞߊߙߊ߲ߒߞߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ߦߊ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߟߊ߫ ߘߏ߲߬ߢߐ߲߰ߘߐ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫.

߁߉߉߄ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߟߋ߬ ߄ ߟߊ߫:ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߏ߬ߣߊ߬ߙߋ ߞߵߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ( ߢ.ߡ.ߓ-ߝ.ߞ.ߡ.ߕ)ߞߊ߲ߕߌ߮ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ .

߁߉߉߉ߟߊ߫߸ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߍ߬ߟߊ߬ߞߊ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߟߊ߬ߞߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߒ߬ߞߋ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߜߐ߬ߛߐ߲߬ߞߐ ߕߎ߲߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߞߣߐ߫. ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ ߓߙߐߕߐ ߛߊߓߎ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߗߋ߬ߝߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߂߀߀߀ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߟߋ߬ ߁߄ߠߊ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ( ߢ.ߡ.ߓ-ߝ.ߞ.ߡ.ߕ).ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߓߌ߬ߟߊ߬. ߂߀߀߀ ߞߐ߲ߓߌߕߌ߭ ߟߊ߫.

߂߀߀߁ ߠߊ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߐߓߌߟߊߘߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߙߎߝߊߟߌ ߡߊ߬ߟߌ ߞߊߡߊ߬

( ߞ.ߡ.ߞ)ߞߙߎߞߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫߸ߟߊ߬ߕߍ߲ ߘߐ߫( ߍߙ. ߔߋ. ߍߡ ) ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߴߏ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ .

߂߀߀߂ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ߓߐ߫ ( ߞ. ߡ ߞ) ߕߐ߮ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߴߏ߬ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߸ߞߏ߬ߣߊ߬ߙߋ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬.

߂߀߀߂ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߈ ߢߣߊߕߊߟߌ ߕߊ߬ߞߏ߬ ߝߟߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲߫ ߂߁،߀߃% ߛߐ߬ߘߐ߲߫߸ߊ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߟߐ߬ߦߙߐ߫ ߛߓߊߣߊ߲ ߡߊ߬߸ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߓߐߣߍ߲߫ ߘߌ߫.

ߢߣߊߕߊߟߌ ߣߌ߲߬ ߖߋ߬ߓߌ ߘߊߡߌߣߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߓߊߏ߬ ߌߓߋߞߊ߫ ߟߋ߬ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߕߎ߲߬ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߞߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߕߐ߭ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊߕߋߕߋ߫ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߡߊ߬ߌߟߊ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߟߋ߬ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߕߊ߬ߞߏ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߏ ߓߙߊ߬ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫ ߸ߓߊ ߞߙߎߞߊ߫ ߕߎ߲߬ ߊߡߊߘߎ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߌ߲߫ ߕߎߙߋ߫ ߓߟߏ߫ ߸ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߊ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬߸ߌߓߋߞߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲ ߦߌ߬ߘߴߊ߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߸ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߛߓߊߙߌ߫ ߸ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߣߴߊ߲ ߡߊ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫߸ߊ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߜߘߍ߫ ߕߊ ߘߐ߫.ߏ߬ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲

߂߀߀߂ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߝߊ߬ߛߏ߬ߜߙߊ߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߘߐ߫߸ߜߍ߬ߡߍ߫ ߁߄߇ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎ ߞߊ߬ ߄߆ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߡߊ߬ߓߊ߫ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߢߌ߲߬ߢߐ߰ߦߊ߫ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߞߟߌ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߂߀߀߂

ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ﴾߸ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߏ߬ ߝߊ߫ ߤߊ߲߯ ߂߀߀߇߸[߂]ߝߣߊ߫ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫߸ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߎߡߊߓߏ߲ ߛߓߍߘߊ ߘߍ߭ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫.

ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߝߟߐߡߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ߓߐ߫ ߂߀߁߃ ߡߊ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߕߏ߰ߝߏ ߕߐ߮ ߟߊ߫ ߸ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ߬ߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ߓߊ߬ߙߌ߫ ߝߊ߲߬ߓߦߊ߬ ߞߐߟߌߞߐߟߌ ߕߍ߫ ߘߋ߬ ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߡߊ߬ߌߟߊ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߟߋ߬ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߕߊ߬ߞߏ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߊ߫ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߁߁ ߠߊ߫ ߸ߞߐߝߟߌ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ ߸ߝߊߦߌߘߊ߫ ߢߣߊߕߊߟߌߟߊ߫ ߛߓߊ߬ߢߐ߲߯ ߝߌ߬ߟߊ ߞߊ߬ ߌߓߋߞߊ߫ ߟߋ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫߸ߛߎ߬ߡߊ߬ߌߟߊ߫ ߛߌ߬ߛߋ߫ ߛߐ߲߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߗߌߙߏ߲ ߡߊ߬ ߖߏߣߊ߫ ߟߊ߫ ߸ߊ߬ ߞߊ߬

ߌߓߋߞߊ߫ ߞߎߟߎ߲ߖߋ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎߘߊ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫

ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߝߌߟߊߣߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߂߀߁߈ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߟߊ߫ ߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߲߯ ߕߊ߬ߞߏ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߢߣߊߕߊߟߌ ߘߐ߫ [߁]߆߇% ߛߊ߲ߘߐ߫،ߛߎ߬ߡߊ߬ߦߌߟߊ ߛߌ߬ߛߋ߫ [߂]ߞߊ߬ ߃߃%ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߝߊߦߌߘߊ߫. ߋߙߐߔߎ߬ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߢߌ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߜߍߦߊ߫ ߓߏߟߏ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߛߎߋ߫. ߓߊ߬ߙߌ߬ ߞߐߝߟߌ ߢߌ߲߬ ߡߊ߫ ߛߎ߬ߡߊ߬ߌߟߊ߫ ߤߣߍ߫ ߝߋߎ߫߸ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߣߊ߲ߡߙߊ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߋ ߟߊ߫߸ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߣߌ߫ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߬ߣߌ߲߬ߞߋ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߕߊ߯ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬.

ߕߎ߬ߢߊ߬ ߟߊ߫ ߌߓߋߞߊ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߒ߬ߞߋ߬ߟߊ߬ ߝߟߐ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߊ߬ߟߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߦߟߌ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߡߵߊ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫߸ߦߙߎ߬ߞߎ߬ߦߙߎߞߎ ߣߌ߫ ߟߊߞߊ߲ߘߊߓߊߟߌߦߊ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߓߘߍߞߍ߭.

ߞߌߘߊߟ ߦߋ߫ ߡߙߎߕߌ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߤߊߟߌ߬ߛߊ߫߸ߣߌ߫ ߂߀߁߈ ߢߣߊߕߊߟߌ ߢߊߞߘߐߟߊ ߕߍ߫ ߊ߬ ߛߋ߲߭ ߕߎ߲߬ ߡߊ߫ ߛߎ߫ ߦߋ߲߬ ߝߟߐ߫.
  1. http://kanjamadi.org/ߌߓߎߙߊߤߌߡ+ߊߓߎߓߊߞߊߙ+ߞߋߕߊ߬
  2. ߛߎ߬ߡߊ߬ߦߌߟߊ ߛߌ߬ߛߋ