ߓߊ߬ߛߎ߰ߛߎ ߞߍ߬ߟߍ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߓߊ߬ߛߎ߰ߛߎ ߞߍ߬ߟߍ

ߓߊ߬ߛߎ߰ߛߎ ߞߍ߬ߟߍ ߥߟߊ߫ ߓߊ߬ߛߎ߰ߛߎ ߞߟߊߓߍ߲، ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ : حرب البسوس، ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߕߍ߰ ߟߊ߫ [[ߕߊߜ߭ߌ߬ߟߌߓߎ߬ ߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ

ߓߣߎ߬ ߥߊ߯ߌߟߌ ߞߊ߬ߓߌ߬ߟߊ|ߕߊߜ߭ߌ߬ߟߌߓߎ߬ ߓߣߎ߬ ߥߊ߯ߌߟߌ ߞߊ߬ߓߌ߬ߟߊ]] ߣߴߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߏ߬ߡߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߣߌ߰ ߛ߭ߊߦߌߓߊ߯ߣߌ߫ ߣߴߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߏ߬ߡߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߊߞߙߌ߫ ߓߣߎ߬ ߥߊ߯ߌߟߌ ߞߊ߬ߓߌ߬ߟߊ ߘߐ߫، ߖߊ߬ߛߊ߰ߛߎ ߓߊ߲߫ ߞߐ ߞߎߟߊߦߌߓߎ߫ ߓߣߎ߬ ߙߊߓߌ߯ߺߊ߳ߺߕߊ߫ ߕߊ߬ߜ߭ߟߌ߬ߓߌ߬ߞߊ ߝߊ߰ ߟߊ߫ ߸ ߕߊߖߟߎߛߙߊ ߘߴߊ߬ ߓߊߙߌ߲ߡߛߏ ߦߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߓߊ߬ߛߎ߰ߛߎ ߓߌߣߑߕߎ߫ ߡߎߣߑߞ߫ߺߌߺߗ߳، ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߯ߡߎ߬ ߞߊ߬ߓߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߞߎߟߊߦߌߓߎ߫ ߓߊ߲߫ ߞߐ ߖߊ߬ߛߊ߰ߛߎ ߓߊߙߌ߲ߡߛߏ ߟߊ߫ ߢߐ߯ߡߍ ߝߊ߰ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߛߌ߰ߢߐ߲߮ ߘߏ߫ ߕߍ߬ߘߴߊ߬ ߝߍ߬ ߸ ߏ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߛߊߺߊ߳ߑߘߎ߫ ߓߣߎ߬ ߛ߭ߊߡߑߛߎ߫ ߖߊߙߡߎߞߊ، ߊߙߊߓߎ ߟߞߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߧߴߊ߬ ߟߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߓߌߣߊ߯ߣߌ߲߫ (߄߀) ߠߋ߬ ߞߍ߫، ߞߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߛߊ߲߬ ߄߉߄ ߡߊ߬، ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ - ߒ߬ߞߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߲߫ ߛߌߦߊ߫ - ߞߏ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߡߎ߬ߥߊ߲߬ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫. 
ߓߊ߬ߛߎ߰ߛߎ ߞߍ߬ߟߍ ߥߟߊ߫ ߓߊ߬ߛߎ߰ߛߎ ߞߟߊߓߍ߲
ߓߊ߬ߛߎ߰ߛߎ ߞߍ߬ߟߍ
ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߦߋ߫
ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߬
ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߛߊ߲߬ ߄߉߆ ߌ. ߞ
ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߌߦߊ ߣߊߖߘߌ߫ - ߊߙߊߓߎߟߊ߫ ߕߌ߲
ߞߐߝߟߌ ߤߊ߯ߙߛߌ߫ ߓߣߎ߬ ߎߓߊ߯ߘߊ߫ ߘߏ߲߭ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߊߜ߭ߌ߬ߟߌߓߎ߬ ߕߊ߬ߘߌ߲ ߕߊ߬ߟߊ߯ߞߌ߫ ߟߡߊߡߎ ߟߏ߲

ߞߊ߬ ߕߊߜ߭ߌ߬ߟߌߓߎ߬ ߟߊߦߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߝߎߙߊ߯ߕߌߦߊ߫ ߕߌߵ ߞߊ߲߬

ߞߍ߬ߟߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ ߕߊ߬ߡߌ߰ߡߎ߲ ߣߌ߫ ߓߊߞߙߌ߫ ߓߣߎ߬ ߥߊ߯ߌߟߌ ߕߍ߫

ߞߟߍ߬ߟߊ ߟߎ߬
ߕߊߜ߭ߟߌߓߎ߫ ߓߣߎ߬ ߥߊ߯ߌߟߌ ߞߊ߬ߓߌ߬ߟߊ ߣߴߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߏ߬ߡߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ :

ߣߊߡߙߎ߫ ߓߣߎ߬ ߞ߫ߺߊ߯ߛߕ߭ߎ߫ ߞߊ߬ߓߌ߬ߟߊ

ߜ߭ߎߝߊߦߌߟߊ߫ ߞߊ߬ߓߌ߬ߟߊ

ߓߊ߬ߣߌ߰ ߛ߭ߊߦߌߓߊ߯ߣߌ߫ ߓߣߎ߬ ߕߊߜ߭ߌ߬ߟߌߓߎ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߊߞߙߌ߫ ߓߣߎ߬ ߥߊ߯ߌߟߌ ߞߊ߬ߓߌ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߏ߬ߡߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ :

ߓߊ߬ߣߌ߰ ߗ߳ߺߊߤߑߟߌ߫ ߓߣߎ߬ ߛ߳ߊߺߊ߳ߺߟߊߓߎ߫، ߓߊ߬ߣߌ߰ ߞ߫ߺߊߦߛߌ߫ ߓߣߎ߬ ߛ߳ߺߊߺߊ߳ߟߊߓߎ߫، ߓߊ߬ߣߌ߰ ߕߊߦߌߡߎ߲߫ ߟߊ߯ߕߊ ߓߣߎ߬ ߛ߳ߺߊߺߊ߳ߟߊߓߎ߫، ߓߊ߬ߣߌ߰ ߤ߭ߎ߬ߣߊߦߌߝߊ߫.

ߓߊߞߙߌ߫ ߞߊ߬ߓߌ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ :

ߓߊ߬ߣߌ߰ ߦߊߛ߭ߑߞߙߎ߫، ߓߊ߬ߣߌ߰ ߊ߳ߺߖߊߟߌ߫

ߢߍߡߌߘߊߓߊ߮ ߟߎ߬
ߕߊߜ߭ߌ߬ߟߌߓߎ߬ ߛߟߊߕߌ߮ :

ߊ߳ߺߊߘߌߦߎ߫ ߓߣߎ߬ ߙߊߓߌ߯ߊ߳ߕߊ߫

ߛ߭ߊߦߌߓߊ߯ߣߌ߫ ߛߟߊߕߌ߮ :

ߖߊ߬ߛߊ߰ߛߎ߬ ߓߣߎ߬ ߡߎߙߊ߬

ߤߊ߬ߡߊ߰ߡߎ߫ ߓߣߎ߬ ߡߎߙߊ߬

ߓߊ߬ߣߌ߰ ߞ߫ߺߊߦߛߌ߫ ߓߣߎ߬ ߛ߳ߊߺߊ߳ߟߊߓߎ߫ ߛߟߊߕߌ߮ :

ߤߊ߯ߙߛߌ߫ ߓߣߎ߬ ߎߓߊ߯ߘߊ߫

ߛߊߺߊ߳ߑߘߎ߫ ߓߣߎ߬ ߡߊ߯ߟߞߌ߫

ߞߍ߬ߟߍ ߞߎ߲߭[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߙߊߓߎ ߟߞߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߟߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߎ߬ߟߊ߬ߦߌ߬ߓߎ߫ ߓߣߎ߬ ߙߊߓߌ߯ߊ߳ߺߕߊ߫ ߕߊ߬ߜ߭ߟߌ߬ߓߌ߬ߞߊ ߕߘߍ߬ ߡߊߺߊ߳ߑߘߌ߫ ߞߊ߬ߓߌ߬ߟߊ ߛߟߊߕߌ߮ ߣߴߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߖߊ߲߬ߘߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߏ߲ߧߊ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬، ߊ߬ ߕߍ߬ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߡߐ߬ ߟߊ߫ ߖߍߥߎߟߍ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߡߐ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬، ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߍ߯ ߖߌ߰ߦߊ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߘߐߝߊ߰ ߟߊ߫، ߊ߬ ߕߍ߬ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫:(( ߘߎ߱ ߦߙߐ ߣߌ߲߬ ߛߏ߬ߓߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒ ߠߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߟߋ߬ ߞߣߐ ߡߐ߬ ߛߌ߫ ߞߊ߫ ߛߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬))، ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߯ߡߍ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߯ߡߍ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫، ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߕߊ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߊ ߝߍ߬، ߝߏ߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ :(( ߊ߬ ߛߍ߲ߓߍߡߊ߫ ߞߎߟߊߦߌߓߎ߫ ߓߣߎ߬ ߥߊ߯ߌߟߌ ߘߌ߫)). ߓߊ߬ߣߎ߰ ߖߊߛ߭ߑߡߎ߲߫ ߕߘߍ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߕߊߜ߭ߌ߬ߟߌߓߎ߬ ߓߣߎ߬ ߥߊ߯ߌߟߌ ߞߊ߬ߓߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߓߊ߬ߣߌ߰ ߛ߭ߊߦߌߓߊ߯ߣߌ߫ ߓߣߎ߬ ߓߊߞߙߌ߫ ߓߣߎ߬ ߥߊ߯ߌߟߌ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߜߊ߲߬ߛߊ߲ ߕߘߍ߬ ߢߐ߲߮ ߞߟߍ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߎ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߓߊ߬ߛߎ߰ߛߎ ߓߌߣߑߕߎ߫ ߡߎߣߑߞ߫ߺߌߺߗ߳ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߣߊ߬ߟߌ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߊ߬ߛߊ߰ߛߎ߬ ߓߣߎ߬ ߛ߭ߊߦߌߓߊ߯ߣߌ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߓߊߙߌ߲ߡߛߏ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬، ߓߊ߬ߛߎ߰ߛߎ ߛߌ߰ߢߐ߲߮ ߘߏ߫ ߕߍ߬ߘߴߊ߬ ߝߍ߬ ߸ ߏ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߛߊߺߊ߳ߑߘߎ߫ ߓߣߎ߬ ߛ߭ߊߡߑߛߎ߫ ߖߊߙߡߎߞߊ ߞ߫ߺߊߘ߭ߺߊ߯ߺߊ߳ߺߌߞߊ، ߢߐ߯ߡߍ ߘߏ߫ ߕߍ߬ߘߵߊ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ : "ߛߊ߬ߙߊ߯ߓߎ"، ߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߛߊ߬ߙߊ߯ߓߎ ߘߌ߫ ߞߎߟߊߦߌߓߎ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߯ߡߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ߊ߬ ߡߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߖߎ߬ߟߎ ߕߍ߰ ߸ ߞߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߢߐ߯ߡߍ ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߢߊ߯ߡߌ߲߫ ߢߐ߯ߡߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߞߎߟߊߦߌߓߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߢߐ߯ߡߍ ߟߎ߬ ߕߍߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߘߌߦߴߊ߬ ߦߋ߫، ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߌ߬ߢߍ ߟߊߝߟߌ߬ ߊ߬ ߞߊ߲ߞߘߐ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߞߊߕߙߍ߬ ߖߋ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬، ߖߊ߬ߙߡߎ߬ߞߊ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߢߊߝߐ߫ ߓߊ߬ߛߎ߰ߛߎ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߎߟߋ߫ ߟߊ߫ ߜߋ߲ߜߋߘߋ߲߲߫ ߞߏ߫: " ߞߎ߲߬ߠߊߖߌ߰، ߛߌ߰ߢߐ߲߰"، ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߛߞߎ߬ߛߋ߲ ߣߌ߲߬ ߟߊ߫:

ߒ ߓߘߊ߫ ߒ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߒ ߛߌ߭ ߟߊ߫ ߸ ߤߊߟߌ߬ ߣߌ߫ ߒ ߕߎ߲߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߡߎ߲ߞ߫ߑߗ߳ߎ߫ ߓߘߊ߫

           ߛߊߺߊ߳ߑߘߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߸ ߞߊߕߙߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߒ ߠߊ߫ ߛߞߎ߬ߛߋ߲ ߠߎ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߮ ߘߌ߫

ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߒ ߓߘߊ߫ ߒ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߊߦߌ߲ߓߊߦߌ߲ߦߊ ߟߎ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫

         ߛߟߎߞߎ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߣߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ-ߊ-ߕߎ߬ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߯ ߒ ߠߊ߫ ߛߊ߱ ߟߎ߬ ߘߌ߫

ߤߍ߲߬ ߸ ߌߟߋ ߛߊߺߊ߳ߑߘߎ߫ ߌ ߞߵߌ ߖߘߍ߬ ߜߍߙߍ߲ߞߍ߫ ߘߋ߬ ߕߊ߯ߡߊ ߥߟߌ߬

       ߓߊߏ߬ ߸ ߌ ߛߌ߰ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߛߊ߬ߣߌ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

ߛߌߟߊߝߊ߲ߘߊ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߕߊ߬ ߌ ߦߋ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߥߟߌ߬

      ߒߠߋ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߥߊ߬ߛߌ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߒ ߠߊ߫ ߛߞߎ߬ߛߋ߲ ߞߊ߬ ߞߴߌ ߡߙߊߛߊ߫ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫.

ߖߊ߬ߛߊ߰ߛߎ ߓߣߎ߬ ߡߎߙߊ߬ ߞߵߏ߬ ߡߍ߲߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߡߐߣߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߦߟߍ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߭ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߳ߺߊߡߎ߬ߙߎ߫ ߓߣߎ߬ ߤ߭ߊ߯ߙߛߌ߫ ߛ߭ߊߦߌߓߊ߯ߣߌߞߊ ߞߐ߫ ߸ ߤߊ߯ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߎߟߊߦߌߓߎ߫ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߛߊ߲ ߞߣߐ߫، ߖߊ߬ߛߊ߰ߛߎ ߞߊ߲߫ ߞߎߟߊߦߌߓߎ߫ ߦߋ߫ ߞߏ߫ :" ߡߊ߯ߖߌߘߎ ߝߊ߬ ߹ ߌ ߞߵߌ ߕߋߥߎ߫ ߟߋ߬ ߓߊ߬ ߞߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߟߏ߲ߘߊ߲߫ ߡߛߏ ߟߊ߫ ߢߐ߯ߡߍ ߥߙߐ߬ߛߐ ߕߍ߰؟" ، ߞߎߟߊߦߌߓߎ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ :" ߦߋ߫ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߬ ߸ ߣߌ߫ ߛߊ߲߬ߛߊ߲߬ߕߊ߮ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫ ؟"، ߏ߬ ߞߍ ߸ ߖߊ߬ߛߊ߰ߛߎ ߡߐߣߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߎߟߊߦߌߓߎ߫ ߜߊ߬ߛߌ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߛߏ߬ߟߏ ߕߍ߰، ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߳ߺߊߡߎ߬ߙߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߎߟߊߦߌߓߎ߫ ߛߐ߰ ߊ߬ ߞߐߝߍ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߍ߰ ߊ߬ ߞߣߐ ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߞߎߟߊߦߌߓߎ߫ ߓߋ߬ ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߛߋ߲߭ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߛߊߙߌߛߊߙߌ ߟߊ߬، ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ ߟߊ߬ ߖߊ߬ߛߊ߰ߛߎ ߦߋ߫ ߞߏ߫ :" ߒ ߠߊߡߌ߲߬ ߖߌ߫ ߡߌ߲߬ߕߊ ߟߊ߬" ߲ ߖߊ߬ߛߊ߰ߛߎ ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ :" ߞߊ߯ߙߌ߫ ߹ ߌ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߏ߬ ߟߊ߬".

ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߓߊ߬ߣߎ߰ ߛ߭ߊߦߌߓߊ߯ߣߌ߫ ߥߦߊ߬ߛߌ߬ ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߖߌ߰ ߖߌ ߘߏ߫ ߘߊߝߍ߬ ߸ ߏ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫:" ߣߊߤߊ߮"، ߘߎߢߊ߫ ߝߌ߲߬ ߘߊ߫ ߡߎ߬ߤߊߟߑߤߊߟ ߢߊߞߘߐ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߕߍ߰ ߘߐ߬ߟߐ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߊߜ߭ߌ߬ߟߌߓߎ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߲߬ ߊ߬ ߡߊ߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߯ ߡߎߙߊ߬ ߓߣߎ߬ ߗ߳ߊߺߤߑߟߌ߫ ߛ߭ߊߦߌߓߊ߯ߣߌߞߊ ߡߊ߬ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߸ ߖߊ߬ߛߊ߰ߛߎ ߝߊ߬ ߘߌ߫،ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ :"  ߊߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߞߏߓߊ ߞߍ߫ ߞߎߟߊߦߌߓߎ߫ ߝߊ߱ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ߸ ߢߐ߯ߡߍ ߢߐ߲߮ ߘߌ߫، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߌ߲ߖߌ ߕߍ߰، ߊߟߎ߫ ߓߘߴߊߟߎ߫ ߘߊ߲ߠߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߟߌ߬ߤߟߏ߬ߡߊ ߞߊ߲߬، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߞߊߙߌߦߊ ߞߐ߲߫ ߠߋ߬ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߊߟߎ߬ ߟߊߛߏ߬ߓߌ ߦߋ߫، ߊ߲ ߧߋ߫ ߞߏ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߓߐߘߊ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߏ߬ ߘߐ߫، ߒ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߯ߙߋ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ :" ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߘߌ߬ ؟"، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ :" ߌ ߦߋ߫ ߞߎߟߊߦߌߓߎ߫ ߟߊߢߣߊߡߦߊ߫ ߒ߬ ߧߋ߫، ߥߊߟߴ ߌ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߛߊ߰ߛߎ ߘߴߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߝߊ߰ߓߊ߮ ߸ ߒ߬ ߧߴߊ߬ ߝߊ߰ ߊ߬ ߢߐ߲߮ ߘߌ߫، ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߤߊ߬ߡߊ߰ߡߎ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߮ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߥߊ߬ߟߊ߲߬ߕߍ߫ ߸ ߌ ߦߴߌ ߖߘߍ߬ ߓߐ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߸ ߌߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߘߴߊ߬ ߖߋ߬ߟߌ ߥߛߊ߬ ؟"، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ :" ߞߎߟߊߦߌߓߎ߫ ߟߊߢߣߊߡߦߊ߫ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߞߍߕߊ ߘߌ߫ ߝߋߎ߫ ؟، ߒ߬ߓߊ߫ ߸ ߖߊ߬ߛߊ߰ߛߎ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߏ߬ߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎߟߊߦߌߓߎ߫ ߛߐ߰ ߛߐ߰ߟߊ߬ߞߊߟߌ߲ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߦߟߍ߬ ߛߏ߭ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊ߬ ߘߏ߲߰ߣߌ߲߫ ߛߏ߫ ߛߌ߫ ߟߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߤߊ߬ߡߊ߰ߡߎ߫ ߛߊ߫ ߸ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߕߊ߲߫ ߠߴߏ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߡߐ߬ ߕߊ߲ ߧߴߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߝߊ߬ߘߐ߰ߣߍ߲ ߡߐ߰ ߕߊ߲߫ ߧߴߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ ߧߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߝߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊߙߌ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߲߬ ߝߛߍߞߘߎ߫ ߸ ߞߴߊ߬ ߘߌ߫ ߒ ߡߊ߬ ߸ ߒ ߧߴߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߝߊ߰ ߊ߬ ߢߐ߲߰ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ ߞߏߛߐ߲߬، ߒ߬ߞߊ߬ ߸ ߒߠߋ ߛߊ߫ ߸ ߒߠߋ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߸ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߧߴߊ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߭ ߞߊ߲߬ ߛߌߣߌ߲߫ ߸ ߒ ߧߋ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߡߐ߰ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߍߕߐ߫ ߡߍ߲ ߝߊ߰ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߒ ߜߍ߬ߘߍ߲߬ ߞߎ߲ ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ؟ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߞߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߒ ߓߟߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ : ߊ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲ ، ߡߐ߱ ߕߐ߭ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߓߴߊߟߎ߫ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߥߴߏ߬ ߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߛߌ߰ߘߌߦߊ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߠߊߕߍ߰ ߦߏ߫ ߢߐ߯ߡߍ، ߥߟߊ߫ ߢߐ߯ߡߍ߫ ߢߊ߫ ߝߌ߲ ߥߊ߯ߞߋߟߋ߲߫ (߁ ߀߀߀) ߸ ߞߵߏ߬ ߟߊߟߐ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߓߊ߬ߣߌ߰ ߥߊ߯ߺߌߺߟߌ ߥߛߊ߬ߝߋ߲ ߘߌ߫ "، ߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߐߣߍߡߐߣߍ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ :"  ߌ ߡߴߊ߬ ߢߊߦߋ߫، ߌ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߦߴߊ߲ ߘߐ߯ߦߊ߫، ߊ߬ ߦߴߊ߲ ߠߊ߫ ߣߐߣߐ ߡߊߛߍ߬ߟߍ߲߬ߓߍ߫ ߞߎߟߊߦߌߓߎ߫ ߖߋ߬ߟߌ ߟߊ߫ ". ߖߊ߬ߟߌ߯ߟߊߕߎ߫ ߓߌߣߑߕߎ߫ ߡߎߙߊ߬ ߛ߭ߊߦߌߓߊ߯ߣߌߞߊ ߕߊ߯ ߘߴߊ߬ ߓߘߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߓߘߊ ߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߞߎߟߊߦߌߓߎ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߕߊߜ߭ߌ߬ߟߌߓߎ߫ ߞߊ߬ ߣߊߡߎ߬ߙߎ߫ ߓߣߎ߬ ߞ߫ߺߊ߯ߛߕ߭ߌ߫ ߞߊ߬ߓߌ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߜ߭ߎ߬ߝߊ߬ߦߌ߬ߟߊ߫ ߓߣߎ߬ ߞ߫ߺߊ߯ߛߕ߭ߌ߫ ߥߋ߯ߟߋ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߓߊ߬ߣߎ߰ ߛ߭ߊߦߌߓߊ߯ߣߌ߫ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߍ߰ ߓߊߞߙߌ߫ ߓߣߎ߬ ߥߊ߯ߌߟߌ ߞߊ߬ߓߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߏ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߎߟߊߦߌߓߎ߫ ߝߊ߱ ߡߊߞߓߊ߫ ߟߋ߬ ߖߊ߬ߛߊ߰ߛߎ ߓߟߏ߫ ߢߐ߯ߡߍ ߞߏߛߐ߲߬، ߓߊ߬ߣߎ߰ ߊ߳ߺߊߖߌߟߎ߫ ߞߊ߬ ߜߍ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬، ߓߊ߬ߣߎ߰ ߦߊߛ߭ߑߞߙߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߏ߫ ߡߊ߬،ߤߊ߯ߙߛߌ߫ ߓߣߎ߬ ߎߓߊ߯ߘߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߓߏ߲ ߞߣߐ߫ ߓߊ߬ߣߌ߰ ߞ߫ߺߊߦߛߌ߫ ߓߣߎ߬ ߛ߳ߺߊߺߊ߳ߺߟߊߓߊ߫ ߛߟߊߕߌ߮.

ߞߍ߬ߟߍ ߟߏ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߣߎߤߊ߮ ߟߏ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߏ߬ ߞߍߣߌ߲߫ ߖߌ ߟߋ߬ ߘߊߝߍ߬ ߸ ߓߊ߬ߣߎ߰ ߛ߭ߊߦߌߓߊ߯ߣߌ߫ ߕߊ߯ߣߴߊ߬ ߛߌ߰ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߞߌߙߊ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߐߟߌ ߞߐߝߍ߬ ߸ ߓߊ߬ߣߌ߰ ߖߊߛ߭ߑߡߎ߲߫ ߓߘߊ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߊߜ߭ߌ߬ߟߌߓߎ߬. ߕߊߜ߭ߌ߬ߟߌߓߎ߬ ߛߟߊߕߌ߮ ߕߘߍ߬ ߊ߳ߺߊߘߌߦߎ߫ ߓߣߎ߬ ߙߊߓߌ߯ߺߊ߳ߺߕߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ( ߡߍ߲ ߟߊ߲߬ߓߋ ߦߋ߫ : ߖ߭ߌ߯ߙߎ߫ ߸  ߟߊߦߌߟߊ߮ ߝߊ߬ ߸ ߡߎ߬ߤߊ߬ߟߑߤߊߟ ߘߌ߫)، ߓߊ߬ߣߌ߰ ߛ߭ߊߦߌߓߊ߯ߣߌ߫ ߛߟߊߕߌ߮ ߕߘߍ߬ ߤߊ߯ߙߛߌ߫ ߓߣߎ߬ ߡߎߙߊ߬ ߛ߭ߊߦߌߓߊ߯ߣߌߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߕߊߜ߭ߌ߬ߟߌߓߎ߬ ߟߋ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߝߊ߰ ߓߊ߬ߣߌ߰ ߛ߭ߊߦߌߓߊ߯ߣߌ߫ ߘߐ߫ ، ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߝߊ߰ ߕߊߜ߭ߌ߬ߟߌߓߎ߬ ߘߐ߫.

ߖ߭ߎߓߊߦߘߌ߫ ߟߏ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߙߐ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߐ߲߮ ߓߍ߲߬ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߢߊ߫ ߘߊ߫ ߸ ߘߏ߫ ߡߊ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ، ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߘߐ߫ ߛ߭ߊߦߌߓߊ߯ߣߌ߫ ߓߣߎ߬ ߡߎߙߊ߬ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߎߡߊߙ ߓߣߎ߬ ߛߊ߯ߺߊ߳ߘߊ߫ ߕߊߜ߭ߌ߬ߟߌߓߎ߬ߞߊ ߓߟߏ߫.

ߗ߳ߺߊߣߊ߯ߺߌߓߎ߫ ߟߏ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߏ߬ ߟߏ߲ ߸ ߓߊ߬ߣߎ߰ ߗ߳ߺߊߤߑߟߌ߫ ߓߣߎ߬ ߛ߳ߺߊߺߊ߳ߟߊߓߎ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߊߞߙߌ߫ ߓߣߎ߬ ߥߊ߯ߌߟߌ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߣߌ߰ ߛ߭ߊߦߌߓߊ߯ߣߌ߫ ߓߣߎ߬ ߛ߳ߺߊߺߊ߳ߟߊߓߎ߫ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߣߌ߰ ߛ߭ߊߦߌߓߊ߯ߣߌ߫ ߞߊ߲߬ ߒߞߏߕߎ߲߯ : ߓߊ߬ߣߐ߰ ߕߊߦߌߡߎ߲߫ ߟߊ߯ߕߊ ߓߣߎ߬ ߛ߳ߺߊߺߊ߳ߟߊߓߎ߫ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߣߎ߰ ߞ߫ߺߊߦߛߌ߫ ߓߣߎ߬ ߛ߳ߺߊߺߊ߳ߟߊߓߎ߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߬ߓߊ ߘߌ߫߸ ߕߊߜ߭ߌ߬ߟߌߓߎ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߓߊ߬ߣߌ߰ ߛ߭ߊߦߌߓߊ߯ߣߌ߫ ߣߴߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߏ߬ߡߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߝߊ߰ߕߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߝߊ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫

ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߸ ߛ߭ߊߦߌߓߊ߯ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߊ߳ߺߊߡߙߎ߫ ߓߣߎ߬ ߛߊ߯ߺߊ߳ߘߊ߫ ߕߊ߬ߺߜ߭ߟߌ߬ߓߌ߬ߞߊ ߝߊ߰ ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬.

ߥߊ߬ߙߌ߬ߘߊ߯ߕߌ߫ ߟߏ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߐ߲߮ ߓߍ߲߬ ߥߊ߬ߙߌ߬ߘߊ߯ߕߌ ߦߙߐ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߕߊߜ߭ߌ߬ߟߌߓߎ߫ ߟߋ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ، ߞߊ߬ ߝߊ߰ߟߌ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߞߍ߫ ߓߊ߬ߣߌ߰ ߛ߭ߊߦߌߓߊ߯ߣߌ߫ ߣߴߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߏ߬ߡߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߘߐ߫.

ߊ߳ߺߊߥߌ߯ߙߌߘ߭ߺߊ߯ߕߌ߫ ߟߏ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߊߜ߭ߌ߬ߟߌߓߎ߬ ߟߋ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫، ߞߊ߬ ߛߊ߬ߝߊ߰ߤߊ ( ߖߋ߬ߟߌ߬ ߟߊ߬ߓߐ߲߬ߠߊ߬ߓߊ) ߕߊߜ߭ߌ߬ߟߌߓߎ߬ߞߊ ߝߊ߰.

ߊߣߌ߯ߺߞ߫ߺߎ߫ ߟߏ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߊߜ߭ߌ߬ߟߌߓߎ߬ ߟߋ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫.

ߘ߭ߊߙߌߦߊߕߎ߫ ߟߏ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߊߜ߭ߌ߬ߟߌߓߎ߬ ߟߋ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫

ߞ߫ߎߺߛ߫ߺߌ߯ߓߊ߯ߣߌ߲߫ ߟߏ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߏ߬ ߟߏ߲ ߡߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ :( ߛߌߔߙߋ ߟߏ߲) ߏ߬ ߦߋ߫ ߦߙߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫،ߕߊߜ߭ߌ߬ߟߌߓߎ߫ ߟߋ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫. ߏ߬ ߟߏ߲ ߸ ߤߊ߬ߡߊ߰ߡߎ߫ ߓߣߎ߬ ߡߎߙߊ߬ ߓߣߎ߬ ߗ߳ߺߊߤߑߟߌ߫ ߛ߭ߊߦߌߓߊ߯ߣߌߞߊ ߓߊߙߌߞߊ ߝߊ߰ߣߌ߲߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬، ߊ߳ߺߊߘߌߦߎ߫ ߓߣߎ߬ ߙߊߓߌ߯ߊ߳ߕߊ߫ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߰ ߞߎߣߊ߲ߞߎߣߊ߲ ߠߋ߬ ߕߍ߬ߘߵߏ߬ ߘߌ߫. ߞߎߡߊ߫ ߞߊ߲߫ ߜߘߍ ߦߋ߲߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߝߊ߰ߣߌ߲߫ ߣߊ߯ߛ߭ߌߙߊߕߎ߫ ߓߣߎ߬ ߜ߭ߊ߬ߥߊ߯ߛߌ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫.

ߕߊ߬ߟߊ߯ߞߎ߫ ߟߡߊߡߎ ߟߏ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߍ߬ߟߍ ߞߎ߲߬ߘߏ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߊߜ߭ߌ߬ߟߌߓߎ߬ ߘߊ߬ߘߌ߲߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߊ߬ߟߊ߯ߞߎ߫ ߟߡߊߡߎ ߟߏ߲ ߸ ߡߎߤߊߟߑߤߊߟ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߘߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߕߏ߫، ߤߊ߯ ߸ ߊ߬ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߰  ߓߊ߬ߣߌ߰ ߖߣߊߓߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ߡߎߗ߳ߑߤߖߌ߫ ߦߙߐ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߥߐ߬ߟߐ ߟߊߓߐ߫ ߊ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߞߐ߫ ߝߘߎ ߟߊ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߸ ߎߓߊߦߌߘߕߊ߬ ߓߌߣߑߕߎ߫ ߡߎ߬ߤߊ߬ߟߑߤߊߟ ߘߌ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬. ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߘߌߦߊߜߏߦߵߊ߬ ߝߘߎ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߘߎߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߴߊߘߡߊ߫ ߜߟߏ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߤߊ߯ߙߛߌ߫ ߓߣߎ߬ ߎߓߊ߯ߘߊ߫ ߓߎ߬ߖߊ߬ߦߌ߬ߙߎ߫ ߝߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߣߌ߰ ߘ߭ߊ߬ߓߌ߯ߺߊ߳ߺߊߕߎ߫ ߓߣߎ߬ ߞ߫ߺߊߦߛߌ߫ ߓߣߎ߬ ߛ߳ߊߺߊ߳ߟߊߓߎ߫ ߛߟߊߕߌ߮ ߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߬ߟߍ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߊ߬ߟߊ߯ߞߎ߫ ߟߡߊߡߎ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߕߊߜ߭ߌ߬ߟߌߓߎ߫ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߸  ߊ߬ ߞߊ߬ ߗߍ߭ ߘߏ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߘߎ߱ ߞߘߐ߫ ߸ ߤߊ߯ߙߛߌ߫ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ : ߣߌ߫ ߤߊ߯ߙߛߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߴߌ ߟߊ߫ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߛߞߎ߬ߛߋ߲ ߣߌ߲߬ ߟߊ߫:

ߡߎ߲ߗ߳ߙߌ ߝߊ߬ ߸ ߌ ߓߘߊ߫ ߛߊ߬ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߊ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߦߋ߫

           ߌ ߟߊ߫ ߡߏ߲ߡߏ߲ߒߕߋߦߊ ߘߏ߫ ߖߎ߯ߦߊ ߸ ߏ߬ ߛߣߐ߬ߡߊ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

ߤߊ߯ߙߛߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߕߐ  ߦߙߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߗߍ߭ ߞߊ߬ ߘߐ߲߬ߞߙߌ߬ ߟߊ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߦߙߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߤߊ߯ߙߛߌ߫ ߦߋ߫ ߞߏ߫:" ߌ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߜߍ߫ ߸ ߌ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߐ߭ ߕߏ߫ ߕߋ߲߬" ، ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߹ ߕߊߜ߭ߌ߬ߟߌߓߎ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߟߋ ߞߐߝߍ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߝߏ߯ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߖߌ߰ ߝߎ߬ߙߊ߰ߕߌ߫ ߕߌ߲ ߞߊ߲߬ ߸ ߌߙߊߞߌ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߕߐ߮ ߡߍ߲ ߞߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ :" ߙߊߓߌ߯ߺߊ߳ߕߊ߫ ߟߎ ߟߎ߬ ߘߌ߫ = ߘߌ߬ߦߊ߰ߙߎ߫ ߙߊߓߌ߯ߺߊ߳ߕߊ߫ "، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߓߊ߬ߛߎ߰ߛߎ ߞߍ߬ߟߍ ߥߟߊ߫ ߓߊ߬ߛߎ߰ߛߎ ߞߟߊߓߍ߲ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ، ߣߌ ߛߐ߲ߞߐ ߡߊ߫ ߛߙߊ߬ ، ߡߐ߰ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ :"  ߞߟߍ߬ ߞߐߞߏߟߏ߲ ߥߟߊ߫ ߞߟߍ߬ ߞߐߕߍ߰ߣߍ߲".