ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߟߏߝߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫


 ߟߏߝߊ߫ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߦߊ߬ ߝߊ߲ ߝߍ߬ ߸ ߕߌ߲߬ߞߎ߲߬ߘߎ߲߬ ߁߅ ߡߍ߲߫ ߓߍ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߈߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߝ߭ߐߣߑߖߡߊ߫ (Voinjama) ߦߴߊ߬ ߞߎߓߋߛߏ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߛߏߓߊ ߣߴߊ߬ ߛߏߣߍ߲ ߠߎ߬ ߤߊߞߍ ߦߋ߫ ߉߄߆ ߠߋ߬ ߘߌ߫, ߊ߬ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߧߊ ߦߋ߫ (ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲ ߃ ߈߅߄) ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߲߭ ߂߀߀߈ ߖߊ߬ߕߋ ߟߊ߫, ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߂߇߆,߈߆߃ ߟߋ߬ ߘߌ߫. 

ߟߏߝߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲
county of Liberia
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ1964 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߓߋߘߊߝ߭ߐߣߑߖߡߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߇°߅߅′߀″N ߁߀°߀′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߎ߰ߛߎߡߊ߲Data:Liberia/Lofa.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߞߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߲߬ߘߎ߲߬ ߛߓߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߊ߬ ߛߌߦߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫. ߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߏߟߏ߲ ߢߍߡߐ߮ ߦߋ߫ ߥߟߌߦߊߡ ߕߊ߲ߡߑߓߊ߫ ߞߊ߲ߡߑߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߐ߲ߣ ߞߊ߲ߕߋ߫ ߦߴߊ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߓߊߔߏߟߎ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߟߏ߲ ߓߐߕߏ߲ ߓߍ߫ ߘߊ߲߬ߓߐ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߝߍ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߐߕߏ߲ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ ߥߎߕߋߝ߭ ߞߎ߬ߙߎ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߖߊ߲߬ ߟߌߓߋߟߌߦߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߓߍ߯ ߘߌ߫, ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫[߁].

Flag of Lofa County
ߟߏߝߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߖߏ߲߬ߖߏ߲

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߏߝߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߲߭ ߁߉߆߄ ߠߊ߫ ߸ ߟߌߓߋߙߌߦߞߊ߫ ߣߊ߬ߒ߬ߕߊ߲߬ ߞߟߍ ߡߍ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛߊ߲߭ ߁߉߈߉ ߟߊ߫, ߏ߬ ߞߊ߬ ߞߐߝߟߌ߫ ߖߎ߮ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߛߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߏߟߏ߲ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ ߸ ߡߐ߰ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߏߟߏ߲ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ ߓߟߏߡߊ߬ ߛߊ߲߭ ߁߉߉߉ ߣߌ߫ ߛߊ߲߭ ߂߀߀߀ ߟߎ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ ߟߊ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߟߍ߬ ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߓߊߙߊ߲ߕߏ߲߫ ߥߎߟߋ߲ ߦߴߊ߬ ߖߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߛߊ߲߭ ߂߀߀߄ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߠߊ߫ ߸ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߎ߲߬ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ ߦߙߐ߫ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߛߌ߰ߢߐ߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߖߌߣߍ߫ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߟߏ߲ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߊ߬ ߟߎ߬ ߛߌ߰ߦߙߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߃߄,߃߀߁ ߟߋ߬ ߘߴߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ߞ, ߔߊߞߌߛߑߕߊ߲߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߫ ( ߎ߳ ߍߣ ߍߡ ߌ ߍߟ ) ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߖߐ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ ߟߌ ߟߊ߫ ߦߋ߫ ߛߊ߲߭ ߂߀߀߅ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߖߌ߲߬ߓߊ߲ ߞߘߐ߫, ߊ߬ ߛߏߓߊ߮ ߝ߭ߐߣߑߖߡߊ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߄ ߉߄߅ ߟߋ߬ ߘߴߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߸ ߝߏߦߊ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߛߏ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߁ ߇߆߀ ߘߌ߫ ߸ ߟߏߝߊ߫ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߢߍߡߐ߮ ߡߊ߬ߓߏ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ߫ ߞߏ߲߬ߓߏ ߤߊߟߌߦߊ߫ ߍߝ. ߡߏߙߌߓߊ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߞߍ߫ ߛߊ߲߭ ߁߉߈߄ ߠߊ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߛߊ߲߭ ߁߉߉߀ ߟߊ߫

ߝ߭ߐߣߑߖߡߊ߫ ߊ߬ ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߟߏߝߊ߫ ߞߎߓߋߛߏ ߘߌ߬

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 

ߔߊ߬ߔߘߊ

ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߊ߲߭ ߂߀߀߈ ߠߊ߫, ߕߌ߬ߞߎߘߎ߲ ߣߌ߲߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߤߊߞߍ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߂߇߆،߈߆߃ ߟߋ߬ ߘߌ߫ : ߗߍ߭ ߤߊߞߍ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߗߍ߬ ߁߃߃،߆߁߁ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߤߊߞߍ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߁߄߃.߂߅߂ ߟߋ߬ ߘߌ߫ . ߗߍ߭ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߤߊߞߍ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߉߃.߃ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߣߌ߲߫ ߦߴߊ߬ ߛߎߡߊ߫ ߣߌ߫ ߁߀߇.߈ ߡߊ߬ ߛߊ߲߭ ߁߉߉߄ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߛߎߓߐ ߟߊ߫ .ߟߎ ߡߍ߲߫ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߦߋ߲߬ ߛߊ߲߭ ߂߀߀߈ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߟߎ ߄߅،߀߉߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߞߊ߫ ߘߐ߮ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߢߊ߬ ߝߟߐ߫ ߕߊ ߘߌ߫ ߅،߅% ߢߐ߲߰ ߠߋ߬ ߟߊ߫.  ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߤߊߞߍ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߞߡߍ߬ߘߐߦߊ߬ ߉،߅߀% ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߛߐ߬ߟߴߊ߬ ߓߍ߯ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߗߡߍ߬ߘߐߦߊ߬ ߈،߀߀% ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߲߭ ߁߉߉߄ ߟߊ߫ .ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߒߕߊ߲߬ ߞߟߍ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߁߂߈.߁߇߈ ߟߊߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߛߊ߲߭ ߂߀߀߈ ߣߊ߫. ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߎ߲߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߛߏߓߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫, ߏ߬ ߟߎ߬ ߤߊߞߍ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߈߃.߁߅߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߗߍ߭ ߤߊߞߍ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߄߀.߅߉߂ ߟߋ߬ ߘߌ߫ . ߡߏ߬ߛߏ ߤߊߞߍ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߄߂.߅߅߈ ߟߋ߬ ߘߌ߫ . ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߎ߲߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߓߍ߫ ߛߏߣߍ߲ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫, ߏ߬ ߟߎ߬ ߤߊߞߍ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߁߉߃.߇߁߃ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߗߍ߭ ߤߊߞߍ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߉߃.߀߁߉ ߟߋ߬ ߘߌ߫ . ߡߏ߬ߛߏ ߤߊߞߍ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߁߀߀.߆߉߄ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߛߏߓߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߤߊߞߍ߫ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߞߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ߬ ߃߀.߀߃ % ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߏߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߤߊߞߍ߫ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߞߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ߬ ߀.߇߀ % ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߘߊ߫ ߛߊ߲߭ ߂߀߀߈ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߓߐ߫ ߞߎ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ߝߊ߬ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߤߊߞߍ߫ ߕߎ߬ ߦߋ߫ ߃߂.߉߅߉ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߍ߲߫ ߠߎ߫ ߡߊ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߤߊߞߍ߫ ߕߎ߬ ߦߋ߫ ߁߃.߃߉߉ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߡߍ߲߫ ߠߎ߫ ߛߌ߭ ߕߡߍ߬ ߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߕߊ߫ (߁߀) ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߤߞߍ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߇߉.߁߉߆ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߲߭ ߂߀߀߈ ߣߊ߫ ߸ ߊ߬ ߛߓߍߟߐ߲ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߤߊߞߍ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߆߆.߉߀߇ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ߫ ߞߏ߫ ߛߐ߲߬ ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߤߊߞߍ߫ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ߙ߲ߊ߬ߘߋ߲߬ ߅߄.߂߁ ߘߐ߫ . ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߗߍ߬ ߡߊ߫ ߟߎ߬ ߤߊߞߍ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߗߍ߬ ߄߇.߈߆߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߡߛߏ߬ ߡߊ ߟߎ߬ ߤߊߞߍ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߡߛߏ߬ ߃߂.߃߃߁ ߟߋ߬ ߘߌ߫ .

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߊ߲߭ ߂߀߁߁ ߣߊ߫ ߸ ߊ߬ ߡߊ߬ߟߏ߬ߘߎ߮ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߓߋ߬ߝߘߍ߬ ߄߀.߅߀߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߟߏߘߎ߮ ߞߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ߬ ߁߆.߉߆߁ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߐ߫ ߣߐ߫ ߸ ߏ߬ ߛߣߍ߬ ߝߊ߲ ߠߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߙߌߕߌ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߬ ߈߅߇߀ ߡߊ߬ ߛߊ߲߭ ߂߀߁߁ ߣߊ߬ ߊ߬ ߓߣߊ߲߬ߞߎ ߛߣߍ߬ ߣߍ߲ ߤߞߍ߫ ߞߍ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߉߀߉߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߎ ߛߣߍ߬ ߣߍ߲ ߞߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ߬ ߇.߄ ߖߋ߬ߕߋ ߘߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߛߣߍ߬ ߝߊ߲ ߠߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߙߌߕߌ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߬ ߁߁߂߅߀ ߘߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߖߍ߲߬ߞߟߏ ( ߞߊ߬ߞߊ߬ߏ) ߛߣߍ߬ ߣߍ߲ ߤߞߍ߫ ߞߍ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߁߁߂߅߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߖߍ߲߬ߞߟߏ߫ ߛߣߍ߬ ߣߍ߲ ߞߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ߬ ߂߉.߁ ߖߋ߬ߕߋ ߘߋ߫ ߡߊ ߸ ߊ߬ ߜߊ߬ߦߌ߬ߦߙߌ ߛߣߍ߬ ߣߍ߲ ߤߞߍ߫ ߞߍ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߈߁߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߜߊ߬ߦߌ߬ߦߙߌ ߛߣߍ߬ ߣߍ߲ ߞߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ߬ ߁.߃ ߖߋ߬ߕߋ ߘߋ߫ ߡߊߊ߬ ߜߋ߬ߞߋ (ߞߊߝߋ) ߛߣߍ߬ ߣߍ߲ ߤߞߍ߫ ߞߍ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߁߁߀߀߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߜߋ߬ߞߋ ߛߣߍ߬ ߣߍ߲ ߞߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ߬ ߄߉.߃ ߖߋ߬ߕߋ ߘߋ߫ ߡߊ߬ ߛߊ߲߭ ߂߀߀߈ ߣߊ߬ ߡߊ߬ߙߊ߲߬ߓߏߟߏ߲ ߣߌ߲߬ ߞߣߐ߬.  ߊ߬ ߡߊ߬ߙߊ߲߬ߓߏߟߏ ߓߊ߯ߙߊߞߍߟߊ߫ ߛߙߊ߬ߟߋ߲ ߠߎ߬ ߤߊߞߍ߫ ߕߎ߬ ߦߋ߫ ߄.߃߂߃ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߘߍ߲ߤߖߘߍߟߦߊߣߍ߲ ߡߐ߱ ߃߈.߂߈߇ ߸ ߞߐߙߍ߫ ߓߊ߯ߙߊߞߍߟߊ߫ ߇߃߀߄߆ ߸ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ ߟߎ߬ ߤߊߞߍ߫ ߕߎ߬ ߦߋ߫ ߄.߅߆߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߓߊ߯ߙߊ ߛߐߘߐ߲߫ ߓߊߟߌ ߆.߀߄߈ ߸ ߞߊ߬ߙ߲߬ߘߋ߲ ߄߀.߆߅߃ ߸ ߟߊ߬ߣߡߐ߬ߣߍ߲ ߆߀߆ ߸ ߘߛߍߓߊ߮ ߄.߉߅߁ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߓߌ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߂߂߂.߁߆߁ ߘߌ߬.

ߡߙߊ߬ߞߏ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߏߝߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ ߥߐ߯ߙߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ (߂߀߀߈ ߣߊ߫) ߝߏߦߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ (߁߀߀.߀߀߀) . ߞߏ߬ߟߊ߲ߤߎ߲߫ ߡߊ߬ߙߊ (߅߉.߀߅߇) . ߛߟߊߦߋ߫ ߡߊ߬ߙߊ (߂߂.߉߆߈) . ߝ߭ߊߤߎ߲߫ ߡߊ߬ߙߊ (߁߆.߈߇߆) . ߝ߭ߐߣߑߖߡߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ (߄߀.߈߃߀) . ߊ߬ ߣߌ߲߫ ߖ߭ߐߖ߭ߐ߫ ߡߊ߬ߙߊ (߄߀.߃߅߂) ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߛߎߡߊߣߍ߲߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߓߊߖߎ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߏ߬ߟߏ߲߬ߝߌ߬ߟߊ߬ߞߊ߲ߞߋ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߲߬ߜߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߐ߲߬ . ߕߌ߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߁߃ ߟߋ߬ ߓߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߖߊ߬ߕߋ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߸ ߕߌ߬ߞߎߘߎ߲߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ ߡߊ߬ߟߐ߲߬ߣߍ߲ ߌ ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߊ߬ ߘߐ߯ߡߊ߲ ߘߐ߫ . ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߤߊߞߍ ߡߍ߲߫ ߓߍ߫ ߓߏ߲ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߝߊ߬ߘߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߭ ߆߄ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ ߓߍ߯ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߛߊ߲߬ ߥߐ߯ߟߐ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߊ߲߬ߜߍ ߂߆ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߦߋ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߡߐ߭ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߓߐ߫ ߕߌ߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߁߃ ߞߣߐ߬ ߥߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ ߓߍ߯ ߓߌ߫ ߛߊ߲߭ ߉ ߘߋ߬ ߞߍ߬ ( ߞߊ߲߬ߜߍ ߃߀ ߸ ߕߌ߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߁߅ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲߬ ߉ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߂߀߁߁ ߛߊ߲߭ ߠߊ߬). ߞߊ߲߬ߜߍ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߬ ߸ ߞߊߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ ߣߌ߫ ߞߊ߲߬ߜߍ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߣߌ߲߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߐߓߊ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫.

 

ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߐߣߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎߓߋߛߏ: ߝ߭ߐߣߑߖߡߊ߫. ߛߌ߰ߓߊ߮: ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߂߇߆,߈߆߃ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߀߈ ߖߕߋ߬ߛߎߓߐ ߟߊ߬. ߛߏߓߊ߮ ߣߴߊ߬ ߛߏߣߍ߲ ߠߎ߬ ߤߊߞߍ: ߦߋ߫ ߉߄߆ ߟߋ߬ ߘߌ߫.   

ߝߏߦߊ߫: ߇߃،߃߁߂. ߞߏ߬ߟߊ߲ߤߎ߲߫: ߆߀،߅߅߇. ߞߏߥߊߘߎ߮ ߣߌ߫ ߜߏߣߌ߫: ߁߈،߇߈߅. ߛߟߊߦߋ߫: ߂߃،߅߇߈. ߝ߭ߊߤߎ߲߫: ߁߇،߁߃߇. ߝ߭ߐߣߑߖߡߊ߫: ߄߂،߇߉߀. ߖ߭ߐߖ߭ߐ߫: ߄߀،߇߀߄.

ߜߙߍ߬ߛߍ ߅% ߓߊ߰ߛߊ 0% ߜ߭ߙߏߓߏ ߀% ߡߊ߬ߣߍ ߀% ߜ߭ߌߦߏ ߀% ߞߑߙߎ ߀% ߕߐ߯ߡߊ ߃߈% ߞߙߊߣ ߀% ߒߝߊߦߌ߲ߞߊ ߀% ߜ߭ߏߟߊ ߀% ߞߌ߬ߛߌ ߂߃% ߜߊ߬ߣߌ ߁߇% ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߧߊ ߁߅% ߛߊߙߑߔߏ ߀% ߓߋ߬ߟߊ ߁% ߘߐߜߍ߫ ߁%

ߞߎߓߋߛߏ : ߝ߭ߐߣߑߖߡߊ߫. ߛߌ߰ߓߊ߮ : ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߂߇߆,߈߆߃ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߀߈ ߖߕߋ߬ߛߎߓߐ ߟߊ߬. ߛߏߓߊ߮ ߣߴߊ߬ ߛߏߣߍ߲ ߠߎ߬ ߤߊߞߍ: ߦߋ߫ ߉߄߆ ߟߋ߬ ߘߌ߫.   

ߣߐ߬ߘߎ߮ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬:[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߏߦߊ߫ : ߇߃،߃߁߂. ߞߏ߬ߟߊ߲ߤߎ߲߫ : ߆߀،߅߅߇. ߞߏ߬ߥߊ߬ߘߎ߮ ߣߌ߬ ߜߏߣߌ߫ : ߁߈،߇߈߅. ߛߟߊߦߋ߫ : ߂߃،߅߇߈. ߝ߭ߊߤߎ߲߫ : ߁߇،߁߃߇. ߝ߭ߐߣߑߖߡߊ߫ : ߄߂،߇߉߀. ߖ߭ߐߖ߭ߐ߫ : ߄߀،߇߀߄.

ߛߌߦߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߜߙߍ߬ߛߍ ߅% ߓߊ߰ߛߊ 0% ߜ߭ߙߏߓߏ ߀% ߡߊ߬ߣߍ ߀% ߜ߭ߌߦߏ ߀% ߞߑߙߎ ߀% ߕߐ߯ߡߊ ߃߈% ߞߙߊߣ ߀% ߒߝߊߦߌ߲ߞߊ ߀% ߜ߭ߏߟߊ ߀% ߞߌ߬ߛߌ ߂߃% ߜߊ߬ߣߌ ߁߇% ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߧߊ ߁߅% ߛߊߙߑߔߏ ߀% ߓߋ߬ߟߊ ߁% ߘߐߜߍ߫ ߁%

  1. [߁] ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬