ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߕߎ߬ߙߋ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ1830 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊManyambaladugu ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߂ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ 1900 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊߒߖߏ߯ߟߋ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍߢߊߛߎ߲ߞߎ߲ ߛߊߓߎ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߭ߖߝߐ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊߡߊ߲߬ߛߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߝߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߟߊ߲߰ߝߌ߬ߦߊ߫ ߊ߬ ߣߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߛߐ߯ߣߊ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߁߈߃߀ ߟߊ߫ [ߞߺ ߜ ߅߉߅ [ߝߊ߲߭ ߝߍ߫ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߢߊ߲߬ߓߟߊ߬ߘߎ߮ [߁].

ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߝߊ߬ ߟߊ߲߬ߝߌ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߛߊߣߊ߲ߞߘߐ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߢߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߝߊ߬ ߟߊ߲߬ߝߌߦߊ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߘߌߦߊ߫ ߘߊ߫ ߖߊ߬ߥߏ ߣߌ߫ ߖߛߋ߬ ߘߊ߲ ߣߌ߫ ߘߏ߲߬ߛߏ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߣߛߌ߬ ߞߙߎ ߛߊ߲߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߟߏߝߋ߲ߦߟߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߛߏ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߝߘߎ߫ ߞߊ߬ ߖߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ ߕߌ߬ߢߍ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߜߐ߲߬ߛߐ߲߬ߞߐ ߛߓߊߓߎ ߘߴߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߢߌ߲߬ߓߟߊ߬ߘߎ߰ߞߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ߞߍ߭ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߦߋ߲߬ ߠߊ߫ ߏ߬ ߟߋ߫ ߘߐ߬߸ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߛߊߣߊ߲ߞߘߐ߫ ߘߏߦߌ߲߫ ، ߓߊ ߦߋ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ ߛߏߣߍ߲߫ ߛߌߣߍߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ߝߏ߬ߘߏ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߟߊߡߌߣߌ߲߫ ߘߐ߸ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߲߬ ߟߊߡߙߊ߬ ߞߊ߫ ߘߌ߫ ߦߌߟߊ߫ ߛߎ߮ ߏ߬ ߘߐ߫߸ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ ߦߌ߬ߟߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬߸ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߍߣߍ߲ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߣߴߊ߬ ߡߊ߲ߛߊ߫ ߟߎ߬ ߛߊߣߊ߲ߞߘߐ߫ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߢߊ߫ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߟߋ߬ ߕߐ߯ ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߟߊ߫

ߊ߬ ߣߊ߫ ߞߐߛߊ߯ߘߊ ߡߊ߬ߘߌߣߊ߬ ߞߎߘߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߣߊ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߙߎ߬ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߝߊ߬ ߟߊ߲߬ߝߌߦߊ߫ ߡߛߏ߬ ߝߟߐ ߘߌ߫߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߵߊ߬ ߝߊ߬ ߜߊ߬ߟߏ߬ߡߛߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߏ߬ ߟߋ߬ ߕߍߜߟߍߦߊ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߍ߫، ߏ߬ ߟߋ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߬ ߜߏߦߊ߫ ߗߍ߬ߡߐ߯ ߟߊ߲߬ߝߌߦߊ߫ ߢߍ߫ ߸ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߸ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߊ߲߬ ߊ߬ ߢߍ߫߸ ߏ߬ ߓߊ߲߭ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ ߛߊ߲߬ߞߏ ߡߊ߬߸ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߞߐ߫߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߬ ߓߊߙߌ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߙߎ߬ߞߘߐ߫ ߸ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߡߊߣߊ߲ߞߎ߲ߣߍ߲߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߊ߬ ߟߥߊ߫ ߕߐ߯ߡߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ ߕߎ ߞߘߐ߫.ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߛߊ߲߬ ߁߈ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߺ߁߈߅ ߗߍ߰ߡߐ߮ ߟߊ߲߬ߝߌߦߊ߫ ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߛߐ߯ߣߊ߫ ߟߋ߬ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߟߊߓߏ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߐ߫ ߣߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߞߐ߫߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߛߐ߯ߣߊ߫ ߦߋ߫ ߥߴߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߣߛߌ߬ ߟߎ߬ ߞߐ߫߸ߛߐ߯ߣߊ߫ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߣߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߞߐ߫߸ ߛߙߋ ߓߙߎߟߊߦߌ߫ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߛߊߣߊ߲ߞߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲߫ ߣߌ߬ߛߌ ߓߍ߯ ߕߍ߰ ߞߐߍ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߣߛߌ߬ߜߍ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏ ߒ߬ߓߊ߬ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߣߊ߬ ߥߊߣߍ߲ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߖߐ߲߰ߧߊ ߘߐ߫ ߛߙߋ ߓߙߎߟߊߦߌ߯ ߓߘߊ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߛߏߞߎߘߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߟߊ߲߬ߝߌ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߬ߛߌ ߓߍ߯ ߡߊ߫ ߕߘߍ߬ ߕߊ߯ߟߌ ߘߐ߫.

ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߣߴߏ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߕߎ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊߟߌߦߊߡߍ߲ߕߐ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛߊߣߊ߲ߞߘߐ߫ ߏ߬ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߟߏߛߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߝߊ߬ ߢߍ߫߸ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߛߌ ߘߏ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߰ ߏ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߣߊ߬ ߞߎ߲߬ߞߊ߫ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߛߏߞߎߘߊ߫ ߟߊ߫߸ ߗߐ߬ߡߐ߫ ߟߊ߲߬ߝߌߦߊ߫ ߞߵߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߝߍ߫ ߟߊߝߐ߫߸ ߘߊ߰ ߟߊ߬ߝߐ ߘߌ߫߸ ߒ ߡߏ߬ߛߏ ߣߌ߫ ߒ ߠߊ߫ ߣߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫߸ ߌߟߋ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬.

ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߘߛߍߣߍ߲߫ ߊ߬ ߝߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߏߛߌ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲ߠߊ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߙߋ߫ ߓߙߎߟߊߦߌ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬ ߓߘߊ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߞߎߘߊ߫߸ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߡߊ߲߬ߛߊ ߢߍ߫ ߞߏ߫: «ߒ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߴߌ ߝߍ߬ ߟߋ߬߸ ߌ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߡߊߕߊ߯ߡߊߕߐ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߒ߬ ߓߘߊ߸ ߒ ߣߊ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߒ ߘߐ߯ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߝߊߙߌߕߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߝߊ߬ ߕߏ߫ ߗߍ߬ߜߊ߬ߣߊ߲߬ߦߊ ߘߐ߫߸ ߒߠߋ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߴߌ ߝߍ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫߸ ߒߞߴߌ ߦߋ߫ ߘߌ߬ߢߍ߫ ߞߊ߬ ߒ ߣߊ߫ ߘߌ߫ ߒ ߡߊ߬߸ ߛߊ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߟߎߡߟߊ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߞߌ߬ߣߌ߲߬ߞߌߣߌ߲ ߘߐ߫» ߡߊ߲߬ߛߊ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߣߴߌ ߓߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߒ ߕߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߒ ߘߴߊ߬ ߘߴߌ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ߤߊߞߍߕߏ߫ ߌ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߡߊߞߌ߬ߣߌ߲߬ߞߌ߬ߣߌ߲߬ߣߍ߲߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߥߊ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߞߙߎ߫ ߜߘߍ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߖߍ߬ߘߍ ߕߊ߫ ߘߌ߫. ߛߙߋ߫ ߓߙߎߟߊߦߌ ߛߌ߬ߛߋ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫: «ߣߴߌ ߦߴߌ ߣߊ߫ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߞߏ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫߸ ߝߏ߫ ߣߴߌ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߞߊ ߢߌߣߌ߲߫»߸ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߫ ߘߌ߬ߢߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߞߊ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲߬ߧߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߊ߲߬ ߂߀ /߁߈߅߅ ߞߺ߆߂߀߸ ߊ߬ ߞߊ߫ ߛߊ߲߬ ߇ ߞߍ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲߬ߧߊ ߘߐ߫[߂].

«ߊ߬ߟߌ߬ߡߊ߯ߡߌ߲ ߣߊ߫ ߞߎ߲߬ߞߊ ߛߙߊߕߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߇ ߘߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߡߵߊ߬ ߓߊ߫ ߞߎ߲߬ߞߊ ߘߌ߫. ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߘߌ߬؟ ߌ ߓߊ߯ ߡߐ߰ ߆ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߏߕߊ߲߫߸ ߊ߬ ߇ ߦߴߌ ߕߊ ߘߌ߫߸ ߌ ߕߊ߫ ߁ ߏ߬ ߓߊ߯ ߇ ߞߎ߲߬ߛߌ߰ ߟߏ߲ ߡߍ߲߸ ߌ ߣߊ߫ ߘߌ߫ ߘߴߌ ߡߊ߬»߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߄߉ ߟߋ߬ ߞߴߊ߬ ߓߊ߫ ߞߎ߲߬ߞߊ ߘߌ߫ ߛߊ߲߬ ߇ ߖߊ߬ߣߍ߲ ߞߘߐ߫. ߊ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߓߊ߲߫ ߠߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߞߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫߸ߊ߬ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߊߣߊ߲ߞߘߐ߫ ߁߈߆߂ ߞߺ ߜ ߆߂߇ ߸ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߊ߲߬ ߂߇ ߟߋ߬߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߘߎߓߊ߫ (ߕߌ߲ߞߌ) ߟߴߊ߬ ߢߍ߫ ߛߌߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊߕߌ߫.

ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߬ ߞߐߛߊߦߌ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߫ ߡߍ߲߫߸ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߞߟߍ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߛߊߣߊ߲ߞߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲߫ ߣߌ߬ߛߌ ߓߍ߯ ߕߍ߰ ߞߐߍ߫߸ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߛߏ ߞߊߡߋߙߋ߲ ߠߎ߬ ߟߵߊ߬ߟߋ ߞߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߛߊ߯ߘߊ߫߸ ߗߍ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߐ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߬ ߡߍ߲ߞߍ߭߸ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߛߏ ߞߊߡߋߙߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ ߏ߬ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߛߏ߬ߝߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߖߋ߲߬ߖߋ߲߬ ߠߊ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߛߎ ߞߏ߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߦߌߟߊ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߌ߬ߣߐ߰ߣߍ߲߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߎ߯ߜߊߛߌ ߣߌ߫ ߛߐ߲ߞߐ ߟߎ߬ ߓߊ߬ߛߊ߲߫ ߢߐ߲߮ ߘߐ߫߸ ߛߏ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߔߙߏ߬ߔߙߏ߬ߡߍ߬ߣߍ߲߬ߕߐ ߏ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߏ߬ߙߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߡߞߊߘߊ߲߫ ߞߊ߬ ߣߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߛߊ߲߬ߓߊ߫ ߗߐ߬ߡߐ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߛߏ߫߸ߗߍ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ ߘߎ߬ߥߊ߬ߥߎ (ߕߌ߲ߞߌ) ߊ߬ ߢߍ߫ ߞߊߕߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߊߡߋߙߋ߲ ߠߎ߬ ߕߎ߲߬ ߢߊ߫ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߞߐ߫߸ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߥߟߋߟߊ߫ ߛߣߍ߫ ߞߏ߫ ߛߊߣߊ߲ߞߘߐ߫ ߝߊ߰ߡߊ .

ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߢߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߊ߬ߡߊ߲߫ ߛߊ߬ߡߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߊ߬ߡߘߎ߬ ߣߌ߫ ߊߖߌ߫ ߟߎ߫ ߣߵߊ߬ ߡߍ߲߫ ߠߊ ߞߏ߫ ߡߏߙߌ߫ ߝߊ߲ߞߊ߫ ߞߎߘߊ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߥߌ߬ߟߌ ߞߊ߲߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ߘߐ ߘߏ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߞߎߘߊ ߏ߬ ߘߊߕߐߘߐ߲߫ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߓߍ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߢߐ߲߯ߓߍ߲߫ ߞߏ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߐ߲߮ ߓߍ߲߬ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߕߏ߫ ߛߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫.

ߊ߬ߟߌ߬ߡߊߡߌ߲߫ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߊߖߌ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫: «ߒ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߌ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߓߊߘߋ߲ߧߊ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߓߊߏ߬ ߌߟߋ ߦߋ߫ ߝߌߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߝߌߟߊ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߒߠߋ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߏߙߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߣߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߌ ߦߵߌ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߔߋߎ߫߹ ߓߊߏ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߓߊߘߋ߲ ߣߵߊ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߢߐ߲߮ ߘߌ߫߸ ߡߐ߱ ߘߏ߲߬ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߌ ߓߊߘߋ߲ ߞߟߍ߬ ߢߊ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߬». ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߊߛߊ ߝߊ߫ ߛߊߣߌ߲ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߌߘߐ߫ ߥߙߏ ߟߵߏ߬ ߘߌ߫. «ߖߊߡߙߐ߫ ߊߖߌ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߒ ߓߘߴߊ߬ ߡߍ߲߫ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߒ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߟߊߘߊ ߘߐ߫ ߦߊ߲߬߸ ߒ ߕߴߛߋ߫ ߒ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߫ ߟߴߏ߬ ߞߐ߫߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߙߍߝߊ߯ߣߌ߲ ߞߐ߬ߟߐ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߝߴߌ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߡߎ߮ ߕߋ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߞߌ߬ߛߍ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߮ ߞߊ߲߬»[߃].


ߞߣߍ ߓߐߣߍ߲߸ ߝߊ߬ߡߘߎ߬ ߣߴߊߖߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߘߐߛߘߊ߫ ߢߊ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߊ߬ߡߘߎ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߊ߲߬. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߊ߲߬ ߛߐ߰ߡߊ߫ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߛߊߟߌߝߣߊ߫ ߜߍߟߍ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߣߌ߫ ߊ߬ߟߌ߬ߡߊߡߌ߲ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߡߘߎ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߊ߬ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߟߊߓߏ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߞߊ߲߬ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߝߊ߰ߟߌ ߘߌ߫[߄].

ߞߐߝߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߓߍ߲߬ ߞߏ߫ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߟߍ߬ߡߊ߲ߛߊ ߘߌ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߊ߬ߘߌ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫. ߏ߬ ߟߋ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߞߟߌ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߛߊ߬ߡߊ߲߫ ߛߊ߬ߡߊ߲߸ ߞߟߍ߬ ߡߊ߲ߛߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߛߊߡߊ߲߫ ߢߐ߲߰ ߕߍ ߞߊ߬ߣߌ߲߬.

ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ ߞߎ߲ߓߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ ߜߍߟߍ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߌ߬ߡߊߡߌ߲ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߟߍ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߡߊߛߌߟߊ߲ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߓߴߊ߬ ߞߊ߬ ߏ߬ ߟߏ߲ ߝߊ߰ߡߊ߬ ߡߊߛߌߟߊ߲ߣߍ߲ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߊ߬ߘߌ߬ ߞߟߊߘߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐ߫.

ߊ߬ߟߌ߬ߡߊ߯ߡߌ߲ ߓߊ߲ߣߍ߲ ߞߍ߬ߟߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߊ߬ߘߌ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߏ߫ ߛߊ߬ߡߊ߲߫ ߛߊ߬ߡߊ߲ (ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߛߊߡߊ߲ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫)߸ ߓߊߏ߬ ߡߐ߰ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߣߡߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߫ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ߞߟߍߞߕߍ߫.

ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߛߊ߫߸ ߓߊߕߍߞߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ߫ ߞߋߟߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߡߊ߬ ߓߌ߬ߛߊ߲߬ߘߎ߯߸ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ߞߋ (ߓߊ߲߬ߓߊ߮ «ߞߊ߯ߝߙߌ») ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߮ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߟߊ߫. ߊ߬ߟߌ߬ߡߊ߬ߡߌ߲߫ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߡߞߊ߬ߛߌ߬ߟߌ ߏ߬ ߟߋ ߟߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߓߊߕߍ߫ ߘߊߝߍ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߞߐ ߟߊ߫.

ߓߊߕߍ߫ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߡߞߊߘߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߫ ߞߍߣߍ߲ ߓߊߕߍߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߏ߬ ߡߝߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߊ߬ߛߊ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߢߣߊ߫߸ ߛߊ߫ ߓߊߕߍߞߊ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߍ߬ߓߍߘߏ߲߬ ߡߏߙߌߦߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߬ߥߊ߬ߥߎ ߟߎ߬ ߟߴߊ߬ ߢߍ߫߸ ߛߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߌ߫ ߣߐ߰ߦߴߊ߬ ߡߊ߬.

ߊ߬ߟߌ߬ߡߊ߬ߡߌ߲߫ ߛߐ߰ ߘߊ߫ ߕߐ߬ߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߝߟߐ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߣߊߕߍߣߍ߲߫ ߝߊߡߘߎ ߞߙߏ߬ߡߊ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߞߊ߬ ߞߙߎ߬ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲߫ ߞߟߍ߬߸ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲߫ ߞߟߍ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߲ߓߊ߲߫ ߞߎߘߊߣߍ߲߫ ߡߙߎߖߊ߲߫ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߜߙߋߘߎ߯ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߏ߫ ߖߘߊ߬ߓߊ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬; ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߊߡߊ߯ߣߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߦߋ߲߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߞߊ߬ߙߌ߲߬ߞߊ߲߬ ߞߋߕߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߙߎ߬ߛߊ߫߸ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߊ߬ ߛߋ߲߬ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߊ߬ߟߌ߬ߦߊ߫ ߞߊ߬ ߛߙߊ߬ߦߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߓߊߛߊ߲ߘߐ߫ ߞߟߍ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߎ߮ߙߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߯ߙߊ߫ ߡߊ߲ߛߊ ߟߎ߬ ߞߐ߲߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫; ߊ߬ ߓߐ ߦߋ߲߬ ߌߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߛߋ߫ ߞߏߟߏ߲ߞߊߟߊ߲߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߣߏ߯ߙߊߛߏߓߊ߫ ߖߌ߲߭ ߘߟߊߛߌ߰ ߕߡߍߢߍ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߦߊ ߘߌ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߰ ߘߊߦߌ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߞߏ߬ߣߴߏ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߞߘߐߞߊ߬ ߟߋ߬. ߞߣߍ ߓߐߣߍ߲߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߎ߮ ߟߊߥߟߌ߬ ߣߏ߯ߙߊ߫ ߖߌ߲߬ߝߘߎ ߟߊ߫߸ ߦߋ߲߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߞߊ߬ߙߏ߲߬ߞߊ߲߬ ߞߙߏ߬ߡߊ߫ ߞߊ߬ ߘߍ߰ߡߌ߲ ߞߍ߫ ߛߎ߲߰ߕߟߋ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߞߊ߬ ߦߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫ ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߒ ߢߍ߫ ߞߴߊߟߎ ߟߋ߬ ߣߐ߬ ߟߊ߭ߖߌ߬ ߎߡߊߙߎ߫ ߕߊߟ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߛߋ߰ߘߎ߬ ߝߊ߰ ߟߊ߫؟ ߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߠߎ߬ ߡߴߊ߬ ߝߊ߱ ߘߋ߬߸ ߤߊߞߍ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߝߊ߰; ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߘߌ߬؟ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߊ߬ ߝߊ߬ ߓߊߟߏߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߲ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߓߙߊߞߊ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߬ߣߍ߸ ߊ߬ ߘߎߓߊ߫ ߘߊ߫ ߒ߬ ߧߍ߫ ߞߴߊߟߊ߫ ߞߴߊ߲ ߖߎ߯ ߛߋ߫ ߊ߲ ߠߊ߫. ߊ߬ ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߋ߱ߘߎ߬ ߣߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߒ߬ ߘߟߊ߫߸ ߊ߲ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߊ߲ ߥߊ߬ߞߊߟߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߲ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߊ߬ ߡߊ߬. ߞߏ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߒ ߢߍ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߞߎ߲߭ ߣߴߊ߬ ߛߐ߰ߙߐ߲߬ߧߊ ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߦߊ߲߬؟ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߞߏߛߓߍ߫߹ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߣߵߊ߬ ߘߌ߫ ߒ ߡߊ߬[߅].

ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߛߋ߱ߘߎ߬ ߞߎ߲߭ ߣߴߊ߬ ߓߟߏ ߣߴߊ߬ ߛߋ߲߭ ߘߌ߫߸ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߫ ߞߵߏ߬ ߘߏ߲߬ ߛߏ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߘߌ߲ߜ߭ߌߙߊߦߋߞߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߓߊߘߍ ߞߍ߫. ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߊ߲ߣߍ߲ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߟߊ߫ ߘߌ߲ߜ߭ߌߙߊߦߋ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߵߊ߲ߠߎ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߓߟߏߘߐߓߍ߲ ߠߋ߬ ߟߴߊ߬ߟߌ߬ߡߊ߯ߡߌ߲߫ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߓߴߊ߬ ߝߐߣߍ߲߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߟߋ߬ ߞߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߘߐߓߍ߲߭ ߞߴߊ߲ ߞߊ߲ߡߊ߬, ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߥߊ߫ ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߝߐ߫ ߦߋ߲߬ ߝߏ߫ ߒߘߐ߯ ߘߊߦߌ ߗߐ߫.

ߊ߬ߟߎ߫ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߖߏ߬ߡߊ߫ ߡߊߜߍ߲߫߸ ߛߋ߫ ߞߍߣߍ߲ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߞߘߐ߫߸ ߖߋ߬ߟߌ߬ߞߍ (؟) ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߫ ߟߊ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߫ ߞߏ߫ ߝߊ߰ߡߊ ߦߴߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߦߋ߫ ߞߎߡߴߊ߬ ߓߘߊߡߐ ߟߎ߬ ߢߍ߫. ߏ߬ ߞߎߡߊ߫ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߢߍ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߲߬ ߖߐ߯ߡߌ߲ ߡߊ߬. ߖߐ߯ߡߌ߲ ߓߊ߲ߣߍ߲߸ ߞߍ߬ߟߍ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߓߊ߬ߟߌ߬ߡߊ߲߰ߠߊ߫ ߖߊ߬ߛߏ߲߬ ߠߊ߫߸ ߛߊ߬ߞߐ߬ߘߎ߯ ߞߟߍ߬ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߦߋ߲߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߛߟߐ߬ߓߊ߫ ߡߙߐ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߘߍ߱ߡߌ߲߬; ߞߊ߬ ߞߎߣߊߘߎ߯ ߞߟߍ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߖߍ߬ߡߍߙߍ߲߫ ߣߌ߫ ߞߏ߬ߙߊ߬-ߣߌ߬-ߥߟߋߕߋ߫ ߟߎ߫ ߖߊ߬ߛߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߝߘߌ߫ ߓߊߕߍ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߵߏ߬ ߡߏߙߌߦߊ߫ (ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ) ߖߐ߯ߡߌ߲ ߘߌ߫߸ ߖߐ߯ߡߌ߲ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ߢߌ߬ߡߊ߬ ߦߙߌ ߟߋ߬ ߞߘߐ߫.

ߖߐ߯ߡߌ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߙߊߕߌ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫: «ߓߊߕߍߞߊ ߟߎ߬ ߒ ߓߘߴߊߟߎ߫ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߞߟߍ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲ ߞߊ߲߬߸ ߞߏߟߊߞߏߕߍ߫ ߣߌ߫ ߒ ߝߣߊ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߒ ߖߎ߮ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߒ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߒ ߞߊ߲ ߞߊ߲߬»[߆].

ߥߊߛߏߟߏ߲ ߞߍ߬ߟߍ ߟߎ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߥߊߛߏߟߏ߲߫ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߝߊ߰ߡߊ ߞߵߊ߬ ߖߊ߬ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬. ߓߊߏ߬ ߡߍ߲ߢߐ߲߯ߠߊ ߦߴߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߥߊߛߏߟߏ߲߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ߫ ߞߏ߫ ߛߓߊ߬߸ ߊ߬ ߡߎߙߎ߲ߕߌ߫ ߞߏ߫ ߛߓߊ߬ (ߥߟߴߊ߬ ߕߋ߬ ߞߏ߫ ߛߓߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߐ߬ ߞߏ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫)߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߌ߬ ߞߎߡߊ ߕߍ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ߫ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬ ߛߊ߬ߡߏ߬ߙߌ߬ ߞߟߍ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߥߊߛߏߟߏ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫[߇].

ߊ߬ߟߋ ߜߊ߬ ߞߏߖߎ߮ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ߞߊ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߕߐ߯ߞߏ ߘߐ߫߸ ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߥߊߛߏߟߏ߲߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ߸ ߥߟߴߊ߬ ߞߎ߲߭ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߥߊߛߏߟߏ߲߫ ߕߐ߮ ߡߍ߲߫ ߓߊߟߌߦߊ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߥߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߬ߜߏߦߊߢߍ ߘߌ߫[߈].

ߊߖߌ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߊߡߙߐ߫ ߊߖߌ ߦߋ߫ ߥߊߛߏߟߏ߲߫ ߞߟߍ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߟߊ߬ߓߊ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߥߙߐ߬ߞߘߐ߫ ߝߊ߭ߡߘߎ߬ ߟߎ߫ ߘߍ߬ ߘߊ߫ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߡߊ߲߫ ߛߊ߬ߡߊ߲ ߞߍ߬ߟߍ ߝߍ߬ ߤߊ߲߯ ߝߊ߭ߡߘߎ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߞߟߊߘߊ ߏ߬ ߘߐ߫. ߞߍ߬ߟߍ ߓߊ߲߫ ߣߍ߲߸ ߊߖߌ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߫ ߛߏ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ ߏ߬ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߝߊ߭ߡߘߎ߬ ߢߌ߲߭ ߠߎ߬ ߕߏ߫ ߘߐ߯ߦߡߊ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߖߌ ߘߐ߫.

ߊߖߌ ߡߌ߬ߘߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߫ ߣߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߠߊ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߫ ߝߊ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊߞߎ߲ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߥߊߛߏߟߏ߲߫ ߡߊ߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߦߋ߲߬ ߞߍ߬ߟߍ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߘߊ߲ߘߐ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߥߊߛߏߟߏ߲߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫߸ ߊ߬ ߡߎߙߎ߲ߕߌ߫ ߞߏ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫, ߞߊ߬ߕߎ߲߰ ߖߐ߯ߡߌ߲ ߣߌ߫ ߘߍ߰ߡߌ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߓߙߐߕߐ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߥߊߛߏߟߏ߲߫ ߓߟߏ߫. ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߞߊ߬ ߖߊߡߙߐ߫ ߊߖߌ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߊ߬ߘߌ߬ ߞߟߊߓߍ߲ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߊߖߌ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߡߌ߬ߘߊ߬. ߊ߬ߟߌ߬ߡߊߡߌ߲߫ ߣߵߊ߬ ߦߋ߫ ߟߴߊߖߌ߫ ߓߘߊ߫ ߛߴߊ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߢߌ߲߬ ߠߋ ߝߐ߫: ߞߏ߫ «ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߢߐ߲߰ ߖߊ߲ߝߊ ߊߖߌ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߖߐ߫߹, ߊ߬ ߝߐ߫ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߢߌ߲߭ ߖߊ߲߬ߝߊ߬߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߢߵߊ߬ ߖߎ߮ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫؟. ߊ߬ ߝߐ߫ ߒ ߡߊ߫ ߛߊߣߌ߲ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߫ ߌ ߟߊ߫ ߛߊ߫؟». ߊߖߌ߫ ߞߊ߬ ߊ߬ߟߌ߬ߡߊߡߌ߲߫ ߠߊ߫ ߛߊߣߌ߲ ߢߐ߲߭ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߖߊ߲߬ߞߌ߫ ߓߌ߲߬ߓߊߏ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߟߊ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߝߊ߰ߟߌ ߘߌ߫[߉].

ߛߙߋ߫ ߓߙߎߟߊߦߌ ߛߌ߬ߛߋ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߇ ߞߴߏ߬ ߟߋ ߣߴߊ߬ ߞߘߐ߬ߞߍ߫ ߛߙߋ߫ ߓߙߋߡߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߴߊ߬ ߣߊ߫ ߞߎ߲߬ߞߊ߫ ߢߌߣߌ߲ ߠߊ߫߸ ߡߍ߲ߢߐ߲߯ߠߊ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߛߙߋ߫ ߓߙߋߡߊ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߏߙߌ ߘߏ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߠߊ߫߸ ߡߏߙߌߞߍ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߘߟߊߥߊ߬ߦߌ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߏ߲ ߓߋ߬ߞߏ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߠߊ߫ ߓߏ߲߫ ߜߘߍ߫ ߞߣߐ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߏ߬ߝߊ߬ߦߊ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߦߊ߲߬ ߕߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߊ߬ߟߌ߬ߡߊߡߌ߲߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߗߍߕߊߓߊ߮ ߘߌ߫. ߛߙߋ߫-ߓߙߋߡߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߏ߲ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߫ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ߟߵߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߖߊ߲߬ߕߏ߫ ߊ߬ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߤߘߌ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߞߏߟߌߞߏߟߌ߫.

ߝߊ߰ߡߊ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߛߋߣߍ߲ ߊ߬ ߝߍ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߬ ߣߌ߫ ߕߐ߬ߙߐ߲߬ ߕߍ߯ߟߊ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߫ ߛߌ߬ߛߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߙߎߕߙߎ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߝߎߚߎ߫߸ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߣߵߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߖߏ߭ ߡߵߊ߬ߟߎ߫ ߣߌ߭ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߲߬ߞߐ߫ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲߫ ߠߎ߫ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߟߎ߬ ߞߍ߬ߟߍ߫ ߦߋ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߊ߰߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߗߋ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߡߊ߬. ߊ߬ߟߌ߬ߡߊ߯ߡߌ߲ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߛߙߋ߫-ߓߙߋߡߊ߫ ߡߊ߬ ߞߵߏ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߞߴߏ߬ ߢߍ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߡߊ߫ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߫ ߖߋ߬ߓߌ߫ ߓߘߍ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬߸ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߢߍ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߐߖߊ߬߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߊ߬ߟߌ߬ߡߊߡߌ߲߫ ߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊ߫ ߢߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬.

ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߗߋ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߓߊߕߍߞߊ ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߤߘߌ ߡߍ߲ ߛߘߌ߬߸ ߞߴߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫߸ ߞߏ߫ ߓߊߏ߬ ߞߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߊ߬ ߞߣߐ߬ߘߐ߬ߝߟߌ߬ߞߏ ߘߐ߫ ߓߌ߬. ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߌ߬ߡߊߡߌ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߛߌ߬ߛߋ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߡߏߙߌߦߊ߫ ߘߊߟߎ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߊ߬ ߖߌ߱ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߊߕߍ߫ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫. ߓߊߕߍߞߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߏ ߡߊ߬ ߗߏ߫߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߜߐ߬ߛߐ߲߬ߞߐ ߘߏ߲߭ ߘߌ߫ ߓߊߕߍ߫ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߍ߫߸ ߊ߬ߟߌ߬ߡߊߡߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߥߊ߬ߞߊߟߌ߫ ߛߌ߬ߛߋ ߟߎ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߛߋ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߙߋ߫-ߓߙߋߡߊ߫ ߝߊ߰߸ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߓߊߕߍ߫ ߡߊ߬ ߘߍ߰ߡߌ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊߦߌߞߏ ߞߏߖߊ ߘߌ߫[߁߀].

ߛߊ߰ߖߌ߫ ߖߏ߬ߡߊ߲߬ߘߍ߫ (ߞߡߊ߬ߙߊ)[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߊ߰ߖߌ߫ ߖߏ߬ߡߊ߲߬ߘߍ߫ ߞߡߊ߬ߙߊ (ߒ߬ߞߵߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߜߊ߲߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߫ ߛߊ߰ߖߌ߬ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߓߘߍߞߊ߭) ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߎ߬ߛߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߘߏ߫ ߞߎ߲߬ ߕߍߡߊ߬ ߞߏ߫ ߜߊ߲߯߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߕߎ߲߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߓߐ߫߸ ߕߌ߲ߘߌ ߏ߬ ߟߋ ߣߐ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߓߊ߬ߟߌ߲ߓߊ߬ߟߌ߲ ߘߌ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߌ߬ߡߊߡߌ߲߫ ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ߟߋ ߡߊߓߍߟߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫.

ߊ߬ߟߌ߬ߡߊ߯ߡߌ߲ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߛߋ ߟߎ߬ ߝߘߊߣߍ߲߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߞߟߍ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߫ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߘߏ߲߬ ߞߡߍ߬ߓߙߋߡߊ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߓߟߏ߫ ߞߵߏ߬ ߟߥߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߟߊߛߌ߰ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߡߐ߱ ߝߊ߰߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߋ߬ ߞߊ߫ ߓߐ߫߸ ߤߊߟߌ߬ ߣߌ߫ ߓߍ߯ ߝߣߊ߫ ߓߐ߫ ߘߊ߫߸ ߘߊߦߌ ߟߋ߬ ߞߊ߫ ߓߐ߫.

ߊ߬ߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߰ߖߌ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߓߊ ߏ߬ ߕߊ ߦߋ߫ ߤߊߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߒ߬ ߞߊ߬ ߊ߬ ߛߋߣߍ߲ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߲߬ ߡߌ߬ߘߊ ߜߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߊߕߌ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߙߍ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߡߌ߬ߘߊ߬ߢߊ ߡߊ߬ ߞߏߛߐߓߍ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߰ߖߌ߬ ߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߡߛߏ ߟߋ߬ ߓߟߏߟߊߝߘߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߏ߬ ߦߴߊ߬ ߘߍ߬߬ߡߍ߲߬߸ ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߰ߖߌ߬ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߘߴߏ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߡߛߏ ߘߌ߫. ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߟߊ߬ߤߘߌ ߟߊߡߌ߬ߣߴߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߖߌ ߡߊߘߏ߬ߣߌ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߞߴߊ߬ ߗߍ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߯ߓߏ߲ ߘߐ߫ ߛߐ߲߬߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߴߊ߬ ߞߊ߬ ߖߌ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߴߊ߬ ߞߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߗߋ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߞߐ߫ ߞߏ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫[߁߁].

ߝߊ߰ߡߊ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߟߐ߬ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߠߊߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߌ߲ߘߌ ߡߊߜߍ߲߫߸ ߞߡߊ߬ߙߊ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߴߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߞߎ߲߬ߓߍ߲߬߸ ߥߊ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߮ ߓߘߊ߫ ߘߊ߬ߙߏ߬߸ ߞߏ߲߬ߞߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߏ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߜߊ߬ߛߌ߫ ߟߊ߫߸ ߜߊ߲ߞߎ߲߬ߘߐ߫ ߛߊ߰ߖߌ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߊ߰߸ ߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߖߊ߲߬ߝߊ߫߸ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߫ ߞߵߏ߬ ߝߊ߰ ߞߊ߲ ߞߍ߫ ߞߏ߫: «ߊ߬ ߝߐ߫ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߢߐ߲߮ ߖߊ߲߬ߝߊ߫߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߢߊ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫؟»[߁߂].

ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߫ ߞߊ߬ ߓߎ߬ߙߋ߬ ߣߌ߫ ߜߐ߰ߙߐ߬ ߣߌ߫ ߡߢߍ߬ ߣߌ߫ ߣߎ߬ߜ߭ߊ߬ ߟߎ߫ ߞߟߍ߬߸ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߣߍߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߟߍ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߬߸ ߞߊ߯ߓߊ߫ ߡߊ߲߬ߓߌ߫ ߞߊ߬ ߘߍ߰ߡߌ߲ ߞߍ߫; ߞߎߡߊ߫ ߟߊߛߎߘߎ߲ߧߊ߫ ߘߐ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߙߊ߬ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߛߌߞߊߛߏ߬ ߘߟߊߛߌ߱ ߡߊ߬߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߬ ߓߏ߬ ߟߊ߬ߦߟߍ ߘߌ߫ ߛߊ߫߸ ߓߴߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊߙߏ߫ ߁߅ ߖߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߘߟߊ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߢߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߡߎ߰ߡߍ߫.

ߛߌߞߊߛߏ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߙߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߞߣߍߘߎ߰ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߡߊ߬ ߛߌߞߊߛߏ߬ ߦߴߏ߬ ߡߍ߲ ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߫.

ߦߊ߬ߣߴߏ߬ ߞߍߕߐ߫߸ ߕߙߊߥߟߋ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߥߊߕߐ ߕߏߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍߣߍ߲߫ ߝߎ߬ߙߋ ߛߐ߫ ߦߌߟߊ ߕߐ߬ߙߐ߲߬ ߜߐ߯ߘߎ߯߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߊߡߌߣߊ߫ ߛߊ߲߮ ߏ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߛߊ߲߬ߘߎ߯߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߢߊ ߡߊߖߌ߰ ߏ߬ ߟߋ ߝߍ߬ ߞߏߛߓߍ߫, ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߦߋ߫ ߝߏߣߌ߲ߞߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߏ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߣߐߜߊ߬ ߞߏߛߓߍ߫.

ߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߛߊߦߌ߲ ߛߋ ߞߣߍߘߎ߰߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߞߎߓߋߘߊ ߟߊߦߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߥߊ߫ ߦߙߐ߫ ߘߐ߫߸ ߖߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߖߌ߲߭ ߞߣߐ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߟߊߦߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߌ߫ ߛߌߞߊߛߏ߬ ߛߌ߰ߦߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߲߭ ߞߟߊ߬ߥߟߎ ߟߐ߬ ߦߋ߲߬߸ ߡߍ߲ ߢߐ߲߰ ߜߘߍ߫ ߕߎ߲߬ ߡߊ߫ ߟߐ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߞߊ߬ ߛߴߏ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߛߌߣߍ߲߬ ߞߏ߫: ߛߌߞߊ ߛߏ ߥߟߊ߫ ߛߌߞߊ߫ ߛߏ߸ ߡߍ߲ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߝߐߢߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ «ߛߌߞߊߛߏ߬» ߘߌ߫, ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߛߌߞߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߥߊ߲߬ߥߊ߲ ߥߊ߬ߙߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߕߍߣߊ߬ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߊ߲߬ ߛߌ߫ ߟߊ߫.

ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߫ ߞߊ߬ ߞߊߙߏ߫ ߁߅ ߖߊ߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߖߌ߲߭ ߣߌ߲߬ ߘߟߊ߫߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߢߊ߫ ߛߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߝߊ߲߭ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߓߐ߬ߣߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫, ߓߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߝߊ߬ߞߎ߲ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߦߙߐ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߞߟߍ߬: ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߙߐߞߐ߫ ߞߟߍ߬ ߞߊ߬ ߞߙߐߞߐ߫ ߜߐ߲߬ ߞߎ߬ߟߎߓߊ߬ߟߌ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߝߊߘߌߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߛߌ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߛߐ߰ߓߊ߬ ߛߌ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫; ߞߐ߲߫ ߞߊ߬ ߖߐ߯ߡߌ߲ ߞߍ߫߸ ߞߊ߬ ߖߡߌߣߌ߲߫ ߣߌ߫ ߖߡߊߟߊ߲߫ ߠߎ߫ ߞߟߍ߬߸ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߘߓߊ߬ߞߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߜ߭ߏ߬ߕߏ߫ ߞߟߍ߬. ߓߊߥߎߟߋ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ ߞߏ ߘߐߜߍ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߫ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ߟߎ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋߛߊ ߡߍ߲ ߢߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫߸ ߞߴߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߝߊ߰ߟߌ ߘߌ߫. ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ ߞߏ߫: «ߒ ߓߘߊ߫ ߕߐ߲ ߛߌ߰ ߓߊߥߎߟߋ ߟߎ߬ ߝߊ߱ ߟߊ߫ ߜߘߋߜߘߋ߫߹ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߞߊ߬ ߓߊߥߎߟߋ ߟߎ߬ ߞߟߍ߬ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߰߸ ߒ ߘߴߏ߬ ߟߊߕߐ߲߫ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߐ߲߫ ߞߊ߲ ߓߐ߫, ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߊߥߎߟߋ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߒ ߠߊ߫ ߕߐ߲ ߘߌ߫». ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߕߐ߲ (ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߫ ߟߊ߫ ߕߐ߲ ߠߎ߬) ߠߎ߬[߁߃].

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߙߎߝߓߊ߫ ߥߊ߬ߦߊ ߞߐ߫ ߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߡߐ߰ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߡߊ߬ߙߊ ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫ ߸ߡߊ߲߬ߛߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ ߕߍߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߓߊߏ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߞߎߘߊ ߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߞߘߐ߬ ߢߍ߫ ߸ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߎ߱ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߟߍ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߘߍ߰ߡߌ߲߬ ߞߍ߫ ߸ߒ߬ߓߊ߬ ߞߴߊ߬ ߕߊ߬ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߡߊ߬ ߓߕߞߌ߬ ߁߈߆߅ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߕߌߢߍ ߟߊ߫ ߁߈߉߈ ߠߊ߫ ߞߺ ߜ ߆߆߃߸ߏ߬ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߃߃ ߟߋ߬ ߡߊ߫. ߁߈߆߈ ߣߌ߫ ߕߍߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߁߂ ߞߘߐ߫߸ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߞߊ߬ ߥߙߐ߬ߞߘߐ ߝߊ߬ߡߘߎ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲߫ ߣߌ߫ ߤߡߊߣߊ߫ ߣߌ߫ ߜߙߍߘߎ߮ ߣߌ߫ ߞߏߟߏ߲ߞߊߟߊ߲߫ ߣߌ߫ ߛߊ߰ߞߐߘߎ߮ ߣߌ߫ ߖߍ߬ߡߍߙߍ߲ ߣߌ߫ ߞߎߣߊߘߎ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߏ߬ߡߊ߫ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߞߊ߬ ߛߙߋ ߓߙߏߡߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߮ ߛߌ߰ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߟߊߟ ߁߈߈߀ ߠߊ߫ ߸ߘߊ߮ ߏ߬ ߡߊ߫ ߟߊߥߟߌ߬ ߝߏ߫ ߁߈߈߁ ߠߊ߫ ߸ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߘߍ߰ ߡߌ߲߬ ߸ߓߊ߬ߙߌ߬ ߘߊߦߌ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߘߊ߫ ߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߛߊߣߌ߲߬ ߦߙߐ ߢߌ߲߬ ߓߍ߯ ߡߌ߬ߘߊ ߕߍ߫߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߲߬ ߡߌߛߍ߲ ߓߍ߯ ߛߌߟߊ߲߫ ߘߴߊ߬ ߢߍ߫ ߸ߊ߬ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߕߐ߬ߙߐ߲߬ ߕߍߡߊ ߓߌ߬ߛߊ߲߬ߘߎ߮߸ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߊ߲߬ߛߊ ߡߌ߲߬ߛߍ ߞߍ߬ߟߍ߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߸ߛߌߞߊߛߏ߬ ߗߍ߰ߓߊ߮ ߞߟߍ߬ ߟߋ߬ ߡߊߘߌߦߊ߫ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߟߊ߫ ߝߋߎ߲߫ ߓߊߏ߬߸ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߡߙߌ߫ ߕߘߍ߬ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫߸ ߛߌߞߊߛߏ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߔߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߗߍ߬ߞߎ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߝߊ߰ߡߊ ߞߴߊ߬ ߥߟߌ߬ ߛߌߞߊߛߏ ߘߟߊ߫ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ߫ ߟߊ߫ ߁߈߈߈ ߞߊ߬ ߓߌ߬ߛߊ߲߬ߘߎ߯ ߡߊߜߍ߲߫߸ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߢߣߊߡߊ ߓߍ߯ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߛߌߞߊߛߏ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫،ߝߊߦߌߘߊ߫ ߛߌߞߊߛߏ ߘߟߊߛߌ߮ ߞߊߙߏ ߁߅ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߐ߬ߣߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߲߰ߡߊ ߞߊ߲߬ ،ߛߌߞߊߛߏ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ߡߐ߰ ߞߘߐ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߡߙߎߕߌ߫ .

ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߕߐ߬ߙߐ߲߫ ߓߍ߯ ߞߟߍ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ߕߍߣߍ߲߫ ߝߊ߬ߡߘߎ߬ ߞߙߏ߬ߡߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߊ߬ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߘߐ ߞߟߍ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߰ߖߌ߫ ߖߏ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߡߌ߬ߘߊ ߞߊ߬ ߛߙߋ߫ ߓߙߏߡߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߊ߬ ߥߊߛߏߟߏ߲߫ ߕߋ߰߸ߞߊ߬ ߖߊߡߙߎ ߊ߬ߖߌ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߺ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲߫ ߘߐߖߊߡߎߙߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߎ߲ߓߊ߲߫ ߞߎߘߊߣߍ߲߫ ߡߙߎߖߊ߲߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߊ߬ ߤߡߊ߯ߣߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߋߟߋ߲߫ ߕߋ߬ ߞߊ߬ߙߏ߲߬ߞߊ߲߬ ߞߋߕߊ߬ ߞߊ߬ ߘߍ߰ߡߌ߲߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߕߊ ߘߌ߬߸ߏ߬ ߞߛߌ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߰ߟߌ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߛߋ ߞߏߟߏ߲ߞߊߟߊ߲߫ ߸ߣߏߙߊ ߞߟߍ߬ ߡߊ߲ߛߊ ߞߊ߬ߙߏ߲߬ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߘߍ߰ߡߌ߲߬ ߞߊ߬ ߓߊ߬ߟߌ߬ߦߊ߫ ߕߋ߰ ߕߋ߬ߟߋ ߡߊ߫ ߞߟߊߦߊ߸ ߞߊ߬ ߛߙߊ߬ߦߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߊ߬ ߜߙߍߘߎ߯ ߕߋ߬ ߞߊ߬ ߓߊߙߏ߯ ߖߘߊ߬ߓߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߖߏ߬ߡߊ߸ߡߌ߬ߛߊ߬ߙߋ߲߬ ߞߊߡߋߙߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߘߍ߰ߡߌ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߓߊ߬ߟߌ߬ߡߊ߯ߣߊ ߕߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߘߐ߬߸ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߘߏ߲߬ ߛߊ߬ߞߐ߬ߘߎ߯߸ߦߋ߲߬ ߞߟߍ߬ ߡߊ߲ߛߊ ߛߟߐߓߊ߫ ߡߙߐ߬ ߞߊ߬ ߘߍ߰ߡߌ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߎߣߊߘߎ߯ ߕߋ߰ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߖߍߡߍ߲߬ߙߍ߲߫ ߛߌ߬ߛߍ߬ߣߍ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߣߊ߬ ߖߐߡߌ߲ ߞߴߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߢߌ߬ߡߊ߫ ߦߙߌ ߞߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ߬ ߓߍ߯ ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߢߊߕߋߟߋ߲߫ ߛߌߞߊߛߏ ߗߍ߰ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߞߐߘߐ߲ߝߍ߫߸ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߞߙߐߞߐ߫ ߞߟߍ߬ ߸ߞߐ߲߫ ߞߊ߬ ߘߍ߬ߡߌ߲߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߡߌߣߌ߲߫ ߣߌ߫ ߖߡߊߟߊ߲߫ ߞߟߍ߬߸ ߞߵߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߘߓߊ߬ߞߟߊ ߞߊ߬ ߜߏ߬ߕߏ ߞߟߍ߬ ߛߌߞߊߛߏ ߞߍ߬ߟߍ ߛߣߍ߫߸ߏ߬ ߟߋ ߞߍߣߍ߲߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߞߊ߲߬ ߓߐ߬ߣߐ ߘߌ߫ .

ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏߓߊ߮ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ߬ߦߊ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߕߊ߯ ߟߊ߫ ߓߊߕߍ߫ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ߬ ߡߏߙߌ ߟߎ߬ ߡߊ߫߸ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߊ߫߸ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߎߙߣߊ߫ ߟߊ߫߸ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߊߙߊ߲ߡߐ߮ ߘߌ߫ ߸ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߏ߲ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߊߙߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ .

ߝߊ߬ߙߊ߲ߛߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߓߌ߬ߛߊ߲߬ߘߎ߰ ߞߟߊߓߍ߲ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߝߊ߬ߟߊ߲߬ ߕߐ߮ ߡߊ߬

ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߕߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߟߍ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߟߊߓߊ߲ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߫ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߁߈ ߞߍ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊ߫ ߸ߛߊ߲ߖߌ߫ ߁߀ ߡߎ߮߸ߛߊ߲ߖߌ ߈ ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ ߸ߞߍ߬ߟߍ ߣߊ߬ߡߊߣߊ߬ ߘߏ߲߬ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߸ߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߰ ߘߊ߫ ߕߋߙߌߦߊ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߜߋ߲߬ߞߘߎ ߡߊ߬.ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߟߊߛߌ߱ ߢߍ߫߸ ߓߎߙߎ߬ ߞߊ߬ ߢߍߡߌߘߊ߫ ߞߙߐߛ ߗߋ߫ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ߡߊ߬ ߸ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߞߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬ ߸ߏ߬ ߥߊ߫ ߘߊ ߝߊ߲߰ߡߊ ߢߌ߲߬ ߘߌߡߌ߲ߕߐ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߓߌ߬ߛߊ߬ߘߎ߯߸ ߘߊ߲ߘߊߟߌߟߊ߫ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߝߍ߫ ߸ߏ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߢߌ߲߫ ߘߌߡߌ߲ ߓߊߛߌ߫߸ ߓߎߙߎ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߲߰ߡߊ ߛߊ߲߬ߓߊ߫ ߝߋ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߢߟߊߦߋ ߘߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߓߊߙߌ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߟߊ߲߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߟߍ߬ ߢߍ߫߸ ߞߙߐߛ ߞߵߊ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰߸ ߞߏ߫ ߓߎߙߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ߬ ߗߋ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߲߰ߡߊ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߝߏ߯ ߔߊ߬ߙߌ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߲߰ߡߊ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߕߋߙߌߢߐ߲߯ߡߊ߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߝߊ߲߰ߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߸ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߴߊ߬ ߢߍ߫߸ ߞߊ߬ ߦߙߐ ߓߍ߯ ߞߟߏ߫ ߊ߬ ߢߍ ߞߏ߫ ߝߊ߲߰ߡߊ ߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߡߏߙߌߝߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߝߛߊߦߌ߫߸ߞߴߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߋ߫ ߡߊ߬߸ߓߊߏ߬ ߡߐ߰ ߕߍ߫ ߓߊ߬ߙߊ߲ ߕߏ߫ ߌ ߓߟߏ߫ ߕߊ ߦߴߌ ߖߋ߬ߣߌ߲ߞߏ߫ ߝߊ߲߰ߡߊ ߦߴߊ߬ ߛߌ߰ ߗߍ߬ߡߐ߰ߓߊ߬ߦߊ ߛߌ߱ ߘߐ߬ ߦߌߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫߸ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ ߡߊ߬ߕߊ߯ߡߊ ߘߊߓߌ߬ߟߊ ߝߋߎ߲߫ ߞߏ߫ ߓߎߙߎ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߓߍ߯ ߞߍ߬ ߞߏ߫ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߰ ߦߌߟߊ ߘߌ߫ ߓߎߙߎ߬ ߡߊ߬߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲߰ߡߊ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߛߌ߰ ߦߋ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲߰ߡߊ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߘߐ߬ߕߍ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲߬ߡߊ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߲ߧߊ ߟߊ߫ ߸ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ߛߍߥߊ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߕߊ߲߬ ߣߌ߲߬ ߓߘߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ߒ ߧߋ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߓߍ߲߬ ߒ ߡߊ߬߸ߒߠߋ߫ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߓߍ߲߭ ߞߐ߫߸ߏ߬ ߘߐ߫ ߒ ߓߘߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߊߟߎ߫ ߛߐ ߡߊ߬ ߛߌ߰ ߦߌߟߊ ߟߊ߫ ߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߒ ߕߴߛߋ߫ ߡߊ߬ߙߌ߬ߝߊ ߟߋ߬ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߏ߬ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߓߊ ߒߠߋ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ ߡߏ߬ߙߌ߬ߝߊ ߞߟߊ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߤߊߟߌ߬ ߓߎߙߎ߬ ߟߊ߫ ߕߋߙߌߦߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߡߍ߲ ߞߋߟߊ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߣߌ߲߬ ߸ߡߏ߬ߙߌ߬ߝߊ ߟߋ߬ ߣߵߏ߬ ߓߍ߯ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߒߠߋ߫ ߡߊ߬߸ߒߠߋ ߓߊ߯ ߞߟߍ߬ ߏ߬ ߘߊߓߌ߬ߟߊ߫߸ߒ ߢߍ߫ ߒ ߛߌ߰ ߟߴߏ߬ ߘߌ߬߸ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߘߊ ߘߐ߫ ߸ ߡߐ߰ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߙߎ߬ߣߍ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬߸ߌ ߓߴߏ߬ ߟߌ߫߸ߦߋ߫ ߡߊߝߟߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߙߐߛ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ߝߍ߫ ߝߎߚߎ߫߸ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߬ߟߍ ߘߊߓߌ߬ߟߊ߬߸ߊ߬ߟߋ ߘߌ߫ ߞߴߏ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߞߍ߬ߟߊ߫ ߘߌ߬߸ߝߏ߫ ߝߊ߲߰ߡߊ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߛߐ߲߬ ߞߍ߬ߟߍ ߓߟߏߞߊ߭ ߡߊ߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߓߍ߲߭ ߞߣߐ߫ ߸ߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߞߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߞߍ߬ߟߍ ߘߊߡߌ߬ߣߴߊ߬ ߢߍ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ߏ߬ ߞߍ߫ ߓߍ߲߭ ߘߝߊ߫ ߘߊ߫ ߸ ߢߍߡߌߘߊ ߞߙߐߛ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߥߊߕߐ߫ ߓߍ߲߭ ߞߐߖߋߓߌ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߓߎߙߎ߬ ߢߍ߫߸ ߊ߬ ߥߊ߫ ߟߏ߲ ߛߋߣߍ߲߸ ߝߊ߰ߡߊ ߞߵߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߖߊ߰ߥߎߟߋ߲ ߞߊߙߊ߲ߡߐ߮ ߣߌ߫ ߛߊ߲߬ߛߊ߲߬ߘߐ߫ ߊߡߙߊ߫ߊ߫ ߓߌ߬ߟߴߊ߬ ߝߍ߬߸ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߓߎߙߎ߬ ߝߏ߬ ߔߊ߬ߙߌ߫. ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߞߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߁ߺ ߁߈߈߀ ߠߊ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߬ߛߌ߫ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߌ߬ߕߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߊ߮ ߛߌ߰ ߟߊ߫ ߢߊ߰ߛߏߟߊ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߂߀ ߸ߛߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߓߎ߬ߙߋ߫ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߁߈߈߁߸ ߏ߬ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߓߘߊ߫ ߓߎ߬ߙߋ߬ ߟߊ߫ ߸ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߯ߓߊ߫ ߡߊ߲߬ߓߌ߬ ߞߋߕߊ߬ ߕߍ߫. ߂߲ߺ ߁߈߈߁ ߺ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ߝߊ߲߰ߡߊ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߡߊߣߌ߲ߜߍ߫ ߡߏߙߌ ߟߊߕߊ߯ ߓߎ߬ߙߋ ߞߕߐ߫߸ ߞߙߎ߬ ߞߊ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߟߍ߬ ߞߊ߲߬ ߡߊ߬߸ߢߊ߰ߛߏߟߊ߫ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫߸ ߖߊ߰ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߓߎ߬ߙߋ߫ ߡߊ߬ߢߌ߲߬ߞߊ߬ߕߐ߬ߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߫ ߘߊ߮ ߛߌ߰ ߢߊ߰ߛߏ߬ߟߊ߫߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߞߎ߲߬ ߜߊ߬ߛߌ ߢߐ߲߰ ߠߊ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ߕߐ ߓߍ߯ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߙߋ ߕߍ߫. ߁߈߈߂ߺ ߘߊ߬ߡߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߎߘߊ߫ ߸ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߞߌ߬ߢߍ߬ߙߊ߲߫ ߘߟߊߛߌ߰߸ ߞߌ߬ߕߊ߬ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߞߊ߬ ߓߐߙߢߌߛ ߘߍߛߌߓߐߙߎߘ ߟߊߥߟߌ߬ ߞߌ߬ߢߍ߬ߙߊ߲߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߊ߲ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߡߊ߬߸ߕߎ߬ߙߋ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߫ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߞߟߍ߬ ߞߊ߲߬߸ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ ߕߍ߰ ߓߙߊ߬ߞߊ߬ߓߙߊߞߊ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߘߐ߫߸ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߙߋ ߝߊ߲߬ߞߊ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߭ ߢߌߣߌ߲߫ ߊ߬ ߝߍ߫ ߓߌ߬ߛߊ߲߬ߘߎ߯ ߁߈߈߂ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߝߊ߲߰ߡߊ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ ߛߊߣߌ߲ ߞߙߌߞߍ ߟߊ߫߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߊ߲߰ߡߊ ߡߊ߫ ߛߐ߲߬ ߞߴߊ߬ ߓߍ߲߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߟߊ߫ ߛߙߊߕߌ ߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߡߝߊߓߊߟߌ ߡߊ߬. ߃߲ ߺ ߁߈߈߃ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߞߵߊ߬ ߘߐ߯ߞߍ߫ ߗߡߍ߬ ߓߙߏߡߊ߫ ߟߊߕߊ߯ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߝߊ߲߭߸ߏ߬ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ ߖߡߊ ߘߏ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ߥߏ߬ߦߏ߲߬ߥߊ߬ߦߊ߬ߞߐ߫ ߘߟߊ߫ ߕߙߊߓߊ߫ ߕߟߋ߬ ߃߁ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߟߊ߫߸ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߃߁ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߁߈߈߂ ߟߊ߫ ߸ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߞߟߍ߬ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߕߘߍ߬ ߢߍߡߌߘߊ߫ ߝߎߙߣߌߦߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߝߏ߬ߦߟߌ߬ߟߊ ߡߐ߰ ߂߄߂߸ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߝߊ߬ߓߎ߫ ߞߊ߫ ߕߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߝߎߙߣߌߦߋ߫ ߣߴߊ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߞߊ߲߬߸ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߎߣߎ߲߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬߸ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߟߏ߲ ߜߘߍ߫߸ߝߊ߬ߓߎ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߜߍ߲߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߲߭ ߞߣߐ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫߸ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߛߟߏߞߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߓߊ߲ߡߊߙߊ߲߫ ߡߊ߲ߛߊ ߕߌ߬ߕߌ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߟߋ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߝߊ߬ߓߎ߬ ߡߊ߬ ߒ߬ߓߊ߬ ߝߊ߲߰ߡߊ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߟߍ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߬ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߥߏ߬ߦߏ߲߬ߥߊ߬ߦߊ߲߬ߞߐ ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߘߌ߫.


ߝߊ߬ߓߎ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߖߌ߲߭ ߕߊ߬ ߟߊ߫߸ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߞߊ߬ ߦߋ߲߬ ߠߊߡߌߣߌ߲ ߓߍ߯ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߣߌ߫ ߞߌ߬ߕߊ߬ ߣߍ߰ߖߟߎ ߘߐߓߎ߲ߘߊ߲߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߞߊ߬ ߓߏߥߊߟߍߝ߭ ߡߍ߲ ߕߏ߫ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ ߞߍ߬ߟߍ ߘߊߞߘߐ߫߸ߏ߬ ߡߊ߫ ߞߟߍ߬ ߛߌ߫ ߟߐ߬ ߝߊ߲߰ߡߊ ߡߊ߬ ߁߈߈߄ ߡߎ߰ߡߍ ߟߊ߫߸ߝߏ߫ ߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߘߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߫ ߠߊ߫.


߄ ߺ ߁߈߈߅ ߟߊ߫߸ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߞߵߊ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߊ߬ ߕߊ ߖߎ߬ߟߎ ߟߎ߬ ߛߙߊ߬ ߞߊ߲ ߡߊ߬ ߝߊ߲߰ߡߊ ߟߊ߫߸ ߞߏ߲ߓߏ߫ ߞߊ߬ ߡߊߣߌ߲ߜߍ߫ ߡߏߙߌ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߟߎߝ߭ߍߟ ߘߟߊߛߌ߰ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߛߐ߲߬߸ߏ߫ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߞߏ߲ߓߏ߫ ߣߌ߫ ߝߋߙߍ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߜߍ߲߫ ߓߊߞߐߌ߫ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߠߊ߫ ߁߈߈߆ ߟߊ߫.


߅ ߺ ߟߎߝ߭ߍߟ ߣߌ߫ ߞߏ߲߲ߓߏ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߞߟߍ ߕߏ ߓߎ߬ߙߋ߬ ߣߝߊ߬ߖߌ߬ ߘߟߊߛߌ߮ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߬ ߗߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬ ߦߋ߲߬߸ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߜߍ߲߫ ߘߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߢߊ߰ߛߏߟߊ߫ ߖߌ߲߭ ߡߊߜߍ߲߫ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߁߈߈߆ߟߊ߫ ߞߌ߬ߢߍ߬ߓߊ߬ߞߎߘߊ߫ ߓߍ߲߬ߓߍ ߁߈߈߆ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߞߊ߬ ߝߊ߲߰ߡߊ ߕߏ߫ ߞߌ߬ߢߍ߬ߓߊ߬ߞߎߘߊ߫߸ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߊߕߊ߯ ߊ߬ ߡߊ߬ ߓߍ߲߬ߓߍ߲߫ ߘߝߐ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߕߙߊߓߊ߫ ߟߊ߫ ߁߈߈߆߸ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߕߊ߯ ߏ߬ ߕߍߝߐ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬

ߺ ߢߍߡߌߘߊ߫ ߕߎߙߣߌߦ ߫ ߺ ߘߊߕߌ߮ ߔߋߙߏ ߭ ߺ ߢߍߡߌߘߊ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߙߊ߬ߛߌߣ ߥߟߐߝߐ ߺ ߘߟߊߡߌߘߟߊ ߙߊߛߌߣ ߺ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲߬ ߃߀ ߕߍߝߐ ߓߊ߲߫ ߘߊ ߕߙߊߓߊ߫ ߂߉߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߞߌߣߌ߲ߓߟߏ ߓߍ߯ ߕߏ߫ ߕߎ߬ߙߋ ߢߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߎ߲ߡߊߓߟߏ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߦߋߣߍ߲ ߞߏ߫ ߕߎ߬ߙߋ ߖߐ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߣߌ߭ ߡߊ߬ ߘߐ߬ߝߘߊ߬ߟߌ ߏ߬ ߘߐ߫߸ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߣߎߡߊ߲ߓߟߏ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߙߋ ߕߊ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߕߍ߫ ߢߊ߬ ߡߍ߲ ߞߐ߫߸ ߛߍ߬ߞߍ߫ ߣߌ߫ ߓߎ߬ߙߋ߬ ߸ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߁߈߈߆ ߸ߖߊ߰ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߓߘߊ߫ ߖߎ߯ ߜߘߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߟߊ߰ߖߌ߬ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߟߊ߬ߡߌߣ ߠߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߙߋ ߣߌ߭ ߞߊ߲߬߸ ߛߊ߫ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߞߟߍ ߘߌ߫ ߡߊߛߎߡߊ߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߙߍ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲߬ ߞߍ߬ߟߍ ߡߊ߬ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟ ߣߌ߫ ߜ߭ߊ߲ߓߌߦߊ߫ ߞߣߐ߫߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߎ߲߬ ߕߴߏ߬ ߞߏ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬߸ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߞߟߍ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߓߘߍ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߘߌ߫.

ߝߊߣߌ߲߫ ߜߊ߲߫ ߞߟߍ߬ ߣߌ߫ ߓߎߣߊ߬ ߘߊߝߍ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ߢߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߁߆/߁߈߉߇߸ ߓߙߏߟߏ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߬ߦߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߎ߬ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߛߊߘߊ߲ߞߋ߲߫ ߡߏߙߌ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߝߊ߬ ߈߀߀߀ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߞߊ߬ ߓߙߏߟߏ߫ ߟߊߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ߫ ߥߊ߫ ߞߎ߲߬ ߠߋ߬ ߓߎߣߊ߬߸ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߦߙߐ߫ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߡߊ߬߸ߊߟߎ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫߸ߊ߬ߟߎ߫ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߞߊ߲߬ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬ ߤߊ߯ ߞߊߙߏ ߕߋ߬ߟߋ ߂߀ߛߏ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߓߋ߬ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ߓߎߣߊ߬ ߡߊߜߍ߲ ߘߐ߫ ߝߊߣߌ߲ ߜߊ߲ ߘߐ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߂߀ ߞߊ߬ ߢߍߡߌߘߊ߫ ߓߙߏߟߏ߫ ߝߊ߰߸ߊ ߣߌ߫ ߘߊߕߌ߯ ߓߎߣߊߛ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߛߊ߲߫ ߡߋߞߐߋߞߌߦߋ߫ ߥߌߞߖ߭߸ߞߊ߬ ߝߏ߬ߦߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߡߌ߬ߘߊ߸ߝߏ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߡߍ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߎ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߊߛߋ ߞߏ߫ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߣߊ߬ߕߐ ߕߎ߬ߙߋ ߓߘߊ߫ ߕߍߝߐ߫ ߞߊ߲ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߛߊߡߎ߲߸ߏ߬ ߟߎ߬ ߣߊ߬ ߓߙߏߟߏ߫ ߝߊ߰ ߞߏ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫ ߸ߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߕߴߛߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߞߊ߲߬ ߘߓߊ߬ߞߟߊ߫ ߁߈߉߇ ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ ߟߊ߫߸ߕߎ߬ߙߋ߫ ߛߍߥߊ߫ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬߸ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߡߊ߫ ߛߐ߲߬ ߛߙߊߕߌ߫ ߛߌ߫ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ߞߏ߫ ߊ߬ ߣߡߌߛߊߣߍ߲ ߓߙߏߟߏ ߟߎ߬ ߝߊ߱ ߘߐ߫ ߢߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬߸ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߣߐ߬ ߕߍ߫߸ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߞߴߊ߬ ߘߌߦߊߣߊ߲߫ ߞߏ߫ ߘߌ߫߸ߓߊ߬ߙߌ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߐ ߟߊ߫ ߸ߖߊ߰ ߓߙߏߟߏ߫ ߟߎ߬ ߞߎ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߰ߖߌ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߕߏ߬ߟߌ߬ ߖߏߣߊ߫߸ߞߵߊ߬ ߟߊߕߊ߯ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߡߊ߬߸ߞߏ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߞߴߏ߬ ߛߍߥߊ ߞߍ߫ ߓߙߊߓߐ ߣߌ߫ ߛߊߟߌ ߓߟߋߓߟߋ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߟߐ߲߸ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߞߊ߬ ߓߍ߲߭ ߕߡߊ߬ߦߌ ߓߍ߯ ߓߟߏߞߵߊ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߕߍ߫ ߸ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߜߍߞߟߐ ߡߊ߬ ߸ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ ߁߈߉߇ ߊ߲ߜ߭ߌ߬ߟߋ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߥߊ߬ߞߊߟߌ ߕߎ߬ߙߋ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊ߫߸ߞߵߊ߬ ߥߊߟߌߕߊ߫ ߘߎ߰ߟߊ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߓߍ߯ ߘߐ߬ ߜ߭ߏߟߎ ߺ ߞߐߛߕߌ߸ߞߊ߬ ߓߏ߲߬ߘߎ߯ ߣߌ߫ ߓߐߟߍ ߣߌ߫ ߓߎߣߊ߬ ߓߍ߯ ߕߊ߬ ߝߊ߲߰ߡߊ ߓߟߏ߫߸ߝߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߘߊ ߊ߲ߜ߭ߌ߬ߟߋ ߟߐ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߓߎߣߊ߬ ߣߌ߫ ߓߎ߲߬ߘߎ߯߸ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߟߐ߫ ߣߊ߬ ߦߋ߲߬ ߠߎ߬ ߡߊߡߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߊ߬ߞߊߟߌ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊ߫߸߁߈߉߇ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߖߡߊ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߟߊ߫߸ߞߊ߬ ߛߌߟߊ߫ ߕߍ߰ ߕߎ߬ߙߋ ߣߴߊ߬ ߥߊ ߦߙߐ ߓߍ߯ ߕߍ߫߸ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߊ߬ ߟߊ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߁߈߉߇߸ߞߊ߬ ߏ߬ߖߣߍ߫ ߝߣߊ߫ ߕߊ߬ ߏ߬ ߞߊߙߏ ߠߊ߫߸ߏߘߋߎ߯ߘߎ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߛߌߞߊߛߏ ߕߋ߬ ߓߊߓߋ߲ߓߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ ߁߈߉߈ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫߸ߝߏ߫ ߗߍ߬ߓߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߝߏ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߘߊ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߞߐ߫߸ߛߌߞߊߛߏ ߕߋ߭ ߞߊ߬ ߖߌߓߊ߫ ߞߍ߫ ߛߏ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߖߌ߲߭ ߦߋ߫߸ߏ߬ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߓߘߊ߫ ߖߌ߲߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߐ߬ ߓߊ߲߬ߘߊߡߊ߬ ߝߍ߫߸ߞߊ߬ ߦߋ߲߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߺ ߓߏ߬ߙߌ߲߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߺ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߌߞߊߛߏ ߖߌ߲߭ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߸ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߞߵߊ߬ ߘߐߜߍ߬ߘߍ߲ ߝߏ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߦߋ߲߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߁߈߉߈ ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ ߕߋ߬ߟߋ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߬߸ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߍ߯ߟߊ߫ ߝߊ߲߭߸ߓߊ߬ߙߌ߬ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߘߊ߯ ߓߟߋߓߟߋ ߟߐ߬ ߕߎߓߊ߫ ߡߊ߬ߥߎ߫ ߸ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ ߊ߬ ߕߊ߯ ߘߴߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߘߣߊߣߋ߫ ߝߊ߲߭ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫߸ߘߎ߬ߥߋ߬ ߸ߕߎ߬ߙߋ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߛߓߍ ߘߏ߫ ߟߊߕߊ߯ ߊߡߙߊ߫ ߝߊߕߞߌ ߡߊ߬ ߕߎߓߊ߫߸ߞߴߏ߬ ߦߴߏ߬ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߡߊ߬ ߕߎߓߊ ߦߋ߲߬߸ߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲ ߓߕߊ߬ߞߌ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ߞߏ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߦߋ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߓߊ߲߫ ߊ߬ ߢߍ߫߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߛߍ߬ߣߍ ߞߴߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ ߟߊ߫ ߛߊߣߊ߲ߞߘߐ߫ ߘߋߟߊߕߙߌߜ߭ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߕߎ߬ߓߊ ߘߊ߮ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߞߊ߬ ߛߓߍ߫ ߏ߬ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߛߓߍ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߓߟߏߞߊ߭ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߛߍ߬ߣߍ ߟߊ߫߸ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߛߊߘߊ߲ߞߋ߲߫ ߡߏߙߌ ߣߌ߫ ߡߎ߬ߞߌ߬ߕߊߙߌ߬ ߟߊߕߊ߯ ߊ߬ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߕߎߓߊ߫ ߦߋ߲߬ ߛߌߛߍ߲߬ ߛߌߛߍ߲߬߸ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ ߣߐ߰ߟߊ߬ ߊ߬ ߣߐ߰ ߖߡߊ ߡߐ߰ ߅߀.߀߀߀ ߓߍ߯ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߟߊߕߊ߯ ߕߎߓߊ߫߸ߞߴߏ߬ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ ߓߟߏ߬ߞߊ߬ ߞߏ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫߸ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߛߊߣߊ߲ߞߘߐ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߋ߫߸ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߦߋ߫ ߘߛߍ ߒ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߸ߒ ߧߋ߫ ߒ ߖߘߍ߬ ߛߘߌ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߒ ߟߴߊ߬ ߞߘߐ߫ ؟߸ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߒ ߕߴߛߋ߫ ߏ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߥߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߋߟߊߕߙߌߜ߭ ߢߍ߫ ߞߏ߫ ߒ ߕߍ߸ߞߏ߫ ߗߍ߭ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߠߊ߫߸ߊ߬ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߴߏ߬ ߞߎߡߊ ߘߏ߲߬ ߝߎ߬ ߛߌ߫ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߒߕߟߋߡߊ߬ ߞߏ߫ ߒ ߕߍ߫ ߜߊߘߌߜߊߘߌ߸ߒ ߕߍ߫ ߒ ߖߘߍ߬ ߡߊߟߐ߬ ߝߙߍߞߎߡߍ ߟߊ߫ ߝߋߎ߲߫ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߸ߝߌߙߌ߲ߝߌ߲ߙߌ߲߫ ߦߌߟߊ ߘߐ߯ߦߊ ߞߏߛߐ߲߬߸ߞߐ߲ߞߐ ߞߊ߬ ߘߏ߲߭ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߝߊ߲߰ߡߊ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫߸ߏ߬ ߞߍ߫ ߛߏ߬ߝߊ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߏ߬ߙߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߞߐ߫ ߝߊ߲߰ߡߊ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߜ߭ߟߋߡߎ߲߫ ߸ߜ߭ߎߙߏ ߝߣߊ߫ ߣߌ߫ ߝߏ߬ߦߟߌ߬ߟߊ߫ ߂߀߀ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߝߊ߲߰ߡߊ ߞߐ߫ ߜߟߋߡߎ߲߫ ߝߊ߲߭ ߘߐ߫߸ߝߊ߲߰ߡߊ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊߕߊ߯ ߘߋߟߊߕߙߌߜ߭ ߡߊ߬ ߕߎߓߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߭ ߛߙߊߕߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫߸ߕߎ߬ߙߋ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߞߋߟߊ߫ ߏ߬ ߞߐߖߋߓߌ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲ ߠߊ߫߸ߜ߭ߟߋߡߎ߲߫ ߜ߭ߎߙߏ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߬ߦߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߓߙߴߊ߬ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߊߙߊ߬ߖߓߊ ߕߟߋ߬ ߁߃߸ߊߟߌ߬ߡߌߛߊ ߛߐ߰ߡߊ ߖߏߣߊ߫ ߟߊ߫߸ߞߴߏ߬ ߞߴߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߋ߬ߟߋ ߂߉/߁߈߉߈ ߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߏ߲ ߏ߬ ߘߐ߫߸ߓߙߊߕߌߦߍߟ ߣߌ߫ ߖ߭ߊߞߍ߲ ߣߌ߫ ߝߏ߬ߦߟߌ߬ߟߊ߫ ߛߋߦߌ߲߫ ߠߋ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߝߊ߲߰ߡߊ ߟߊ߫ ߟߎ ߡߊ߬߸ߕߎ߬ߙߋ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߊߙߊ߲ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߞߵߊ߬ ߥߟߌ߬߸ߝߏ߬ߦߟߌ߬ߟߊ߫ ߝߟߌ߬ߝߋ߲ ߞߋߕߊ߬ ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߛߊ߭ߡߘߎ߬ ߌ ߟߐ߬߸ߌ ߟߐ߬ ߸ߌ ߓߘߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ ߓߙߊߕߌߦߍߙ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߏ߲߬ ߖ߭ߊߞߍ߲߫ ߓߟߏ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߞߐ ߖߊ߬ߡߊ ߘߌ߬ ߊߟߎ߫ ߣߴߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫߸ߊ߬ߟߎ߫ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߊ߫߸ߜ߭ߎߙߏ߫ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ߓߊ ߘߌ߬߸ߏ߬ ߕߊ߯ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜ߭ߊߘߍ߲߫߸ߏ߬ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߊߘߊ߲ߞߋ߲߫ ߡߏߙߌ ߡߎ߬ߞߌ߬ߕߊߙߌ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ ߁߂ ߟߊ߫߸ߕߎ߬ߙߋ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߞߊ߲ ߓߐߣߍ߲߸ߛߏ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߡߍ߬ߣߍ߲߬ߕߐ߫ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߙߌ߬ߝߊ ߣߊ߬ ߘߊ ߓߎߦߌ߫߸ߓߊ߬ߙߌ߬ ߝߊ߲߰ߡߊ ߖߍ߬ߘߍ ߞߴߊ߬ ߝߐ߫߸ߞ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߕߏ߫ ߕߋ߲߬ ߛߍߣߍ߲߬ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߞߴߏ߬ ߞߊ߬ ߥߛߊ߬ ߞߍ߫߸ߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߛߊ߬ߓߊ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߱ ߕߟߋ߁ ߸ߜ߭ߏߙߏ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߙߋ ߣߴߊ߬ ߟߊ ߞߍ߬ߟߍ ߡߐ߰ ߘߐ߬ߜߍ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߓߋߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߕߊ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߖߍ߬ߘߍ߸ߛߊߘߊ߲ߞߋ߲߫ ߡߏߙߌ߸ߡߎ߬ߞߌ߬ߕߊߙߌ߬߸ߡߏ߬ߙߌ߬ߝߌ߲߬ߖߊ߲߫ ߣߌ߫ ߢߊ߲߬ߡߊ߲߬ ߞߊ߲߬ߘߍ߫ ߊߡߙߊ߫ ߸ߡߛߏ߬ ߁߅߸ߖߐ߲߬߅߀߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߘߐ߬ߜߍ߬ ߘߡߊߘߡߊ߫ ߡߐ߱ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߥߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߘߊ߫߸ߞߊ߬ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߬ߓߊ ߟߊ߫ ߕߎߓߊ߫ ߝߏ߬ߦߟߌ߬ߟߊ ߅߀ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߝߊ߲߰ߡߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߞߣߐ߬ߜߍ߲ ߠߊ߫ ߜ߭ߎߙߏ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߓߋߟߊ߫߸ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߕߘߍ߬ ߘߊߕߌ߯ ߖ߭ߊߞߍ߲߫ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߛߊ߲߫ ߓߙߊߕߌߦߍ߸ߘߋߟߊߕߙߌߜ߭ ߥߟߌ߬ ߘߊ ߕߎߓߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߯ߘߊ ߓߋߟߊ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬߸ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߲߬ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߱ ߁߇/߁߈߉߈߸ߊ߬ߟߎ߬ ߓߙߏߟߏ߫ ߝߊ߱ ߞߕߌ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬߸ߞߴߏ߬ ߞߏ߫ ߟߊ߫ ߛߊߘߊ߲ߞߋ߲߫ ߡߏߙߌ ߞߎ߲߬߸ߓߊ߬ߙߌ߬ ߢߊ߬ߡߊ߲ ߞߊ߲߬ߘߍ ߊߡߙߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߣߴߏ߬ ߣߐ߰ ߕߍ߫߸ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߣߐ߰ ߦߋ߫߸ߏ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߴߏ ߝߊ߰ ߛߊߞߌߘߊ߲߫ ߛߊ߭ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߡߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߣߐ߫ ߕߟߋ߬ ߕߊ߲߫ ߢߐ߲ߢߐ߲ߠߌ߲ ߞߐ߫߸ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߞߊߙߏ ߂߆ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߞߊߦߌߙߊߥߊ߯ߣߍ߲߫߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߞߊ߲ߞߊ߲߫߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߸ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߢߊ߰ߛߏ߬ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߞߊ߬ߦߋ߫.

ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߞߕߌ߫ ߢߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߸ ߞߟߍ߬ߕߌ߯ ߕߙߍߕߌߢߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߞߕߌ߫ ߛߓߍ ߞߊ߬ߙߊ߲߬߸ ߡߍ߲ ߓߐߣߍ߲߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫߸ ߛߓߍ ߏ߬ ߞߣߐߘߐ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ : ߁߭ ߺ ߌߟߋ ߛߊ߭ߡߘߎ߬ ߓߘߊ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߞߍ߫߸ߌ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߟߋ ߝߊ߰ߟߌ ߘߌ߫߸ߓߊ߬ߙߌ߬ ߜ߭ߎߙߏ߫ ߡߍ߲ ߞߴߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߏ߬ ߞߴߊ߬ ߝߐ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߞߏ߫ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߟߴߌ ߘߋ߲ ߝߋ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߏ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߓߘߊ߫ ߦߝߊ߬ ߌ ߡߊ߬ ߝߊ߰ߟߌ ߘߐ߫. ߂߲ ߺ ߌߟߋ ߕߎ߬ߙߋ ߣߴߌ ߘߍ߬ߢߐ߲߰ߞߍ߫ ߡߏ߬ߙߌ߬ߝߌ߲߬ߖߊ߲߫ ߘߌ߫ ߥߴߊߟߎ߫ ߛߌ߬ ߕߐ߭ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߛߏ ߟߊ߫ ߜ߭ߊߓߏ߲߫ ߸ ߛߊߘߊ߲ߞߋ߲߫ ߡߏߙߌ ߓߍߣߊ߬ ߊߟߎ߫ ߛߊ߯ߘߊ ߦߋ߲߬߸ ߃߲ ߺ ߌ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߡߎ߬ߞߌ߬ߕߊߙߌ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߘߐ߬ߜߍ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߕߊ߯ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߖߊ߲߫ ߞߊ߬ߛߏ߬ ߞߍ߫ ߛߟߏߞߊ߫ ߞߏ߲ߞߏ ߥߎߟߊ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߲߰ߡߊ ߟߊߕߊ߮ ߘߌ߫ ߒߖߏߟߋ ߸ߜ߭ߊߓߏ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐ߫߸ߏߜ߭ߎߋ ߕߌ߲ ߘߐ߫߸ߕߎ߬ߙߋ߫ ߡߌ߬ߘߊ ߕߋ߬ߟߋ ߃ ߟߋ߬ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߱ ߕߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߡߊ߬ ߁߈߉߈

ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߈߃߀߸ ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߀߀ (ߊ.ߘ) ߜ߭ߊߓߐ߲߫ ߔߕߐ߬ߞߌ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߇߀ ߟߋ߬ ߛߌ߭ ߛߐ߬ߘߐ߲߬.

ߕߎ߬ߙߋ߫ ߗߍ߫ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߎ߬ߙߋ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߏ߲߸ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߟߏ߫߸ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ :ߘߊߕߊ߲߫ ߆߀߀߸ ߟߏ߲ߞߊ߲ ߁߀߀߀߸ ߊ߲ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ ߜߟߍ ߁߸ ߛߎߟߊߘߙߐ߫ ߞߊ߲ߞߌߙߊ߫ ߉߀߸ ߡߎ߯ ߞߊ߲ߞߌߙߊ߫ ߃߀߸ ߛߏ߬ ߆߀߸ ߓߌߦߊ߲߫ ߂߀.߀߀߀߸ ߘߟߊߛߌ߫ ߅߀.߀߀߀߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߊߡߊ߲߫ ߂߅߀.߀߀߀

ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߟߌߡߊߡߌ߲߬ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߏ߲߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߓߟߏ߫߸ߘߋ߲ ߁߃߉ ߟߋ߬ ߓߊߟߏߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߟߏ߫ :ߘߋ߲ߞߍ߫ ߈߃ ߸ߘߋ߲ߡߛߏ ߅߆߸ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߐ߮ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߏ߬ ߡߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߡߛߏ߬ ߛߓߊ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲߫ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߊ߲ ߓߟߏ߫ : ߁ߺ ߛߐ߯ߣߊߛߋ߫ ߣߌ߫ ߛߊߘߊ߲ߞߋ߲߫ ߤߥߊ߫ ߣߌ߫ ߛߙߋ߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ . ߊߟߌ߬ߡߊߡߌ߲߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߐ߯ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߊ߲ ߓߟߏ߫ : ߁ ߺ ߡߊߛߋ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߂ ߺ ߡߊ߬ߣߌ߲ߜߍ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߃ ߺ ߖߊ߬ߥߎ߬ߟߋ߲߬ ߞߊߙߊ߲ߡߐ߮ ߸ߏ߬ ߟߋ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߁߈߆߉ ߟߊ߫ ߄ ߺ ߡߎ߬ߞߌ߬ߕߊ߯ߙߌ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߏ߬ ߟߋ ߕߘߍ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߘߋ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߝߊߘߌ߲ߡߊ߲ ߣߴߊ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ߫ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߌ߰ ߖߊ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ߛߊ߲߬ ߈߆ ߢߐ߲߰ ߁߈߇߂ ߺ ߁߉߅߇=ߞߺ ߜ ߆߃߇ ߺ ߇߂߂߸ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߁߃ ߓߊߟߏߣߍ߲߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߞߐ߫ ߅ ߺ ߡߊߡߌߢߍ߲߫ ߘߊߎߘߊ ߆ ߺ ߡߊ߬ߣߌ߲ߜߍ߫ ߗߍߡߐ߮ ߇ ߺ ߖߊ߬ߥߎ߬ߟߋ߲߬ ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߫ ߈ ߺ ߡߊߡߌߢߍ߲ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߉ߺ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߁߀ ߺ ߛߊߘߊ߲ߞߋ߲߫ ߡߏߙߌ߫߸ߏ߬ ߟߋ߬ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ ߟߊ߫ ߓߘߊߡߛߏ߫ ߘߋ߲ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߐ߮ ߝߐߢߊ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬

 1. ߞߎߡߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߞߊ߬ߝߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߞߐߜߍ߫ () ߛߊ߲߭ ()
 2. ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߢߊߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߖߋߟߌ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߞߝߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ; A4, ߞߐߜߍ߫ ߃߄, ߞߐߜߍ߫ (؟)...
 3. ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߞߊ߬ߝߊ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ߢߐ߲߯ߠߊ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫
 4. ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߞߊ߬ߝߊ ߘߐ߫߸ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߓߟߏ߫߸ ߞߐߜߍ߫ ߃߄
 5. ߕߍߕߍ߮ ߣߌ߲߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߝߊ߬ߛߊ ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫
 6. ߝߊ߰ߡߊ ߣߌ߫ ߘߊߦߌ ߟߊ߫ ߕߍ߯ߜߟߍ ߟߎ߬ ߘߐߜߍ߫ ߓߊ߫
 7. ߖߊߡߙߐ߫ ߊߖߌ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߓߊ߫
 8. ߥߊߛߏߟߏ߲߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ (l'empire de wassoulou) ߡߊߝߟߍ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߞߊ߲߬ ߓߊ߬
 9. ߖߊߡߙߐ߫ ߊߖߌ ߦߋ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߗߍ߬ߝߊߘߌ߲߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߘߐ߫
 10. ߝߊ߰ߡߊ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߕߴߛߋ߫ ߢߊߝߐ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬ ߡߊ߲ߛߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߕߊ ߞߊ߲ߞߕߐߡߊ߬߸ ߤߊߟߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߘߏ߫ ߖߎ߲߯ߓߊ߫ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫
 11. ߜߊ߲ߞߎ߲߬ߘߐ߫ ߛߊ߰ߖߌ߫ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߓߊ߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߥߣߊ ߘߏ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬
 12. ߕߍߕߍ߮ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߢߊߝߐ߫ ߟߊ߫ ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ߫ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߝߊ߰ߡߊ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫
 13. ߕߍߕߍ߮ ߣߌ߲߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߌ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߓߟߏ߫