ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߊߓߎߓߞߊߙ ߛߘߌߞߌ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߊߓߎߓߞߊߙ ߛߘߌߞߌ
ߡߐ߱
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߗߋߟߓߊ߫ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߣߘߐ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊ߲ߘߊߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫أبو بكر ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߊ߬ߓߎߓߞߊߙߌ߫, ߊߓߘߎߟߊߤߌ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߂߇ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ 573 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߡߞߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߂߃ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ 634 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊߓߙߎߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߛߙߌ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߝߊ߬ߎߕߑߡߊ߲ߣ ߊ߬ߓߎ ߞߎߤߊߖߊ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߣߊ߫Salma Umm-ul-Khair ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬Qareeba bint Abu Quhafa, Umm Amir bint Abu Quhafa, Umm Farwa bint Abu Quhafa ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊQutaylah bint Abd-al-Uzza, Fatima bint Zaid, Asma bint Umays, Habiba bint Kharija ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߊߙߊߓߎ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ, ߛߞߎ߬ߦߊ߬ߟߊ, merchant ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊRashidun ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߦߊߊ߬ߙߊ߬ߓߎ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߐߢߐ߲߯ߞߐߎߤߘߎ߫ ߞߟߊߓߍ߲, ߓߊߘߙߌ߫ ߞߟߊߓߍ߲, Battle of Khaybar, Battle of the Trench ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Kunyaߊ߬ߓߎߓߞߊߙߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Tribeߞߎߙߊߦߑߛߌ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߊ߬ߓߎ߰-ߓߞߊߙߊ߫، ߊߟߑߛ߳ߌ߬ߘߌ߯ߞߌ߫، ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊߓߊ߮، ߘߍ߲߬ߢߐ߮، ߝߊ߲߬ߕߊ߬ߒ߬ߞߊ߬ߓߊ߮، ߝߌ߬ߟߊ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߝߊߟߊ߲߫ ߞߣߐ߫، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߣߐ߬ߘߐ߬ߓߌߟߊ، ߊ߲ ߛߟߊߕߌ߯ ߊ߬ߓߎ߰-ߓߞߊߙߌ߫ User:Billinghurst User:MarcoAurelio

ߊ߬ߓߎ߰-ߓߞߊߙߌ߫ ߊߟߑߛߌߘߌ߯ߞߌ߫ ߸ ߊߓߘߎߟߊߦߌ߫ ߓߣߎ߬ ߊ߬ߓߌ߰ ߞ߫ߏ߬ߤߊ߯ߝߊߕߊ߫ ߕߊ߬ߦߌߡߌ߲ߞߊ ߞ߫ߏ߬ߙߊ߬ߦߛ߭ߌ߬ߞߊ (߅߀ ߝ.ߢ - ߁߃ ߝ.ߞ / ߅߇߃ ߌ.ߞ - ߆߃߄ ߝ.ߞ) ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߋߟߓߊ ߣߐ߬ߘߐ߬ߓߌߟߊ ߝߟߐ ߘߌ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߕߊ߲߫ (߁߀) ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߟߌߡߊ߲ߘߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߮ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߊ߯ߡߊߢߐ߮ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߞߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫. ߛߎߣߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߒߕߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߋߟߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߐߝߍ߬ ߑ ߊ߬ ߣߴ ߊ߬ߟߋ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߞߣߍߦߊ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬ ߞߋߟߊ ߘߍ߬ߢߐ߮ ߓߍ߯ ߕߊ ߘߌ߫ ߑ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߲߬ߘߎ߬ߢߊ߬ߘߐ، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߞߋߟߓߊ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߬ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߡߛߏ߬ ߊ߳ߊ߯ߌߛ߭ߕߊ߫ ߞߐߝߍ߬. ߕߎ߬ߡߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߛߘߌߞߌ߫ (ߕߏ߬ߢߊ߬ߕߌ߮) ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߟߴߊ߬ ߕߐ߮ ߞߊ߲߬ ߛߐ߲߬، ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߡߎ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߗߋߟߓߊ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߞߏߛߐ߲߬ ߞߊ߬ ߗߋߟߓߊ ߕߏ߬ߢߊ߬ߒ߬ߕߋ߬ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߛߐ߲߬.

ߊ߬ߓߎ߬ - ߓߞߊߙߌ߫ ߛߘߌߞߌ
ߊ߬ ߡߏߦߌ ߛߊ߲߬ ߓߌߟߏ߯ߟߎ߫ (߅߀) ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߢߍ߫ /߅߇߃ ߌ.ߞ

ߡߞߊ߫، ߕߌߤߊ߯ߡߊ߫، ߊߙߊߓߎߟߊ ߕߌ߲߫ ߡߎߣߎ߲

ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲ ߖߐ߲߬ߓߊ߫ ߝߟߐ ߁߃ ߝ.ߞ/ ߂߃ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߆߃߄ ߌ.ߞ

ߡߊ߬ߘߌߣߊ߬، ߤ߭ߌߖߊ߯ߖ߭ߌ߫، ߊߙߊߓߎߟߊ ߕߌ߲ ߡߎߣߎ߲

ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲߬ߢߊ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ: ߛߎߣߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߡߊ، ߊߟߑߓߊ߯ߘ߭ߌߦߊ߫، ߊ߬ߘߎ߬ߙߎ߯ߖ߭ߎ߫، ߖߡߊ߬ߞߎߘߎ߲ ߖ߭ߍߓߊߦߘߌߟߞߊ ߟߎ߬
ߊ߬ ߛߌ߰ ߦߙߐ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߟߊ߫، ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߣߌ߫ ߎߡߊߙ ߓߣߎ߬ ߞ߭ߊߕ߭ߊ߯ߓߌ߫ ߞߍ߬ߙߍߝߍ߬، ߡߊ߬ߘߌߣߊ߬
ߊ߬ ߟߊ߲߬ߓߋ߭ ߊ߬ ߝߊ߬: ߊ߬ߓߎ߰ ߞ߫ߏ߬ߤ߭ߊ߯ߝߊ߫ ߎߛߑߡߊ߯ߣ ߓߣߎ߬ ߊ߳ߊ߯ߡߌߙߊ߫ ߓߣߎ߬ ߊ߳ߊߡߑߙߌ߫ ߕߊ߬ߦߌߡߌߦߎߞߊ ߞ߫ߎ߬ߙߊ߬ߦߛ߭ߌ߬ߞߊ

ߊ߬ ߣߊ߫: ߎߡߎ߬ ߞ߭ߊߦߙߌ߫ ߛߊߟߑߡߊ߯ ߓߌߣߑߕߎ߫ ߛ߳ߊߞ߭ߑߙߌ߫ ߓߣߎ߬ ߊ߳ߊߡߑߙߌ߫ ߕߊ߬ߦߌߡߌߦߎߞߊ ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߛ߭ߌ߬ߞߊ

ߊ߬ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߬: ߞ߫ߊߕߌ߯ߟߊߕߎ߫ ߓߌߣߑߕߎ߫ ߊߓߘߎ߫ ߊ߳ߌߖ߭ߊ߯، ߎߡߎ߬ ߙߎߡߊ߯ߣ ߓߌߑߕߎ߫ ߊ߳ߊ߯ߡߙߌ߫، ߊߛߑߡߊ߯ߎ ߓߌߣߑߕߎ߫ ߊ߳ߊߡߌ߯ߛߎ߫، ߤ߭ߊߓߌ߯ߓߊߕߎ߫ ߓߌߣߑߕߎ߫ ߞ߭ߊ߯ߙߌߖߊߕߎ߫

ߊ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬: ߊߓߘߎߙߤ߭ߊߡߊ߯ߣߌ߫، ߊߓߘߎߟߊߦߌ߬، ߡߎߤ߭ߊߡߍߘ، ߊߛߑߡߊ߯ߎ، ߊ߳ߊ߯ߌߛ߭ߊߕߎ߫، ߎߡߎ߫ ߞߎ߬ߟߑߛ߳ߎ߯ߡߎ߫


ߊ߬ߓߎ߰ ߓߞߊߙߌ߫ ߛ߳ߌߘߌ߯ߞߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߡߞߊ߫ ߟߋ߬ ߛߊ߲߭ ߅߇߃ ߟߊ߫ ߌ.ߞ ߸ ߛߋ߲߬ߓߊ߬ ߛߊ߲ ߞߐߝߍ߬ ߛߊ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊߟߏ߫ ߥߐ߯ߙߐ ߟߊ߫، ߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߬ߣߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߓߌ߬ߘߐ߬ߦߊ ߕߎ߬ߡߊߟߊ߫ ، ߞߋߟߓߊ ߞߵߊ߬ ߥߋ߯ߟߋ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߤߊߟߌ߬ ߝߌ߲߬ߞߌ߲߬ߝߊ߲߬ߞߊ߲߬ ߡߊ߫ ߕߍ߬ߘߴߊ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߤߙߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ߓߎ߰-ߓߞߊߙߌ߫ ߞߊ߬ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߞߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߡߊ߬ߘߌߣߊ߬، ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߓߊߘߙߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߣߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߝߍ߭ ߟߋ߬، ߞߋߟߓߊ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߦߊ ߡߍ߲ ߞߍߣߌ߲߫ ߣߴߊ߬ ߛߊ߬ߣߌ߲ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ߊ߬ ߞߵ ߊ߬ߓߎ߰-ߓߞߊߙߌ߫ ߟߐ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߊߟߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߞߋߟߓߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲ ߘߐ߲߬ߓߊ ߕߟߋ߬ ߁߂ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߛߊ߲߬ ߁߁ ߡߊ߬، ߊ߬ߓߎ߰-ߞߓߊߙߌ߫ ߛߎߥߊߘߌ߫ ߘߊ߫ ߟߏ߲ ߞߋߟߋ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߘߌ߫، ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ߬ ߖߡߊߣߊ ߡߊߡߊ߬ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߕߌߟߊߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬، ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊߓߌߟߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߐ߫، ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߏ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߯ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߸ ߤߊ߯ ߝߐ߫ ߊ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߊߙߊߓߎ߫ ߕߌ߲ߞߎߘߎ߲ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ ߡߊ߬ߙߊ ߕߊ ߓߟߏߡߊ߬، ߡߙߎߕߌߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߓߊ߲߫ ߡߍ߲ ߞߍߣߌ߲߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߢߍ ߛߌ߲߯ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ ߛߏ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߊ߳ߌߙߊ߯ߞߌ߫ ߣߌ߫ ߛ߭ߊ߯ߡߌ߲߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߘߊߦߟߍ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬، ߊ߬ ߞߊ߬ ߊ߳ߌߙߊ߯ߞߌ߫ ߝߊ߲߬ߞߋߟߋ߲߫ ߘߟߊߞߊ߲߬ ߑ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߯ߡߌ߲߫ ߘߎ߱ ߞߎߘߎ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲߫. ߊ߬ߓߎ߰ ߓߞߊߙߌ߫ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊߣߍ߲߫ ߞߐ߬ߓߊ߬ߟߏ߲ ߖߊߡߊ߯ߘߊߟ ߊߞ߭ߌ߯ߙߊ߫ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߛߊ߲߬ ߁߃، ߞߵߊ߬ ߛߌ߭ ߕߏ߫ ߛߊ߲߬ ߓߌߥߐ߯ߙߐ߫ ߣߌ߫ ߛߓߊ߬ (߆߃)، ߎߡߊߙ ߓߣߎ߬ ߞ߭ߊߕ߭ߊ߯ߓߌ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߴߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎߢߊߘߐߕߍ߮ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ ߢߍ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߟߊ߲߬ߓߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬: ((ߊߓߘߎߟߊߦߌ߫ ߓߣߎ߬ ߎߛߑߡߊ߯ߣ ߓߣߎ߬ ߊ߳ߊ߯ߡߌߙߎ߫ ߓߣߎ߬ ߊ߳ߊߡߑߙߎ߫ ߓߣߎ߬ ߞߊߊ߳ߑߓߎ߫ ߓߣߎ߬ ߛߊߊ߳ߑߘߎ߫ ߓߣߎ߬ ߕߊߦߑߡߎ߲߫ ߓߣߎ߬ ߡߎߙߊߕߎ߫ ߓߣߎ߬ ߞߊߊ߳ߑߓߎ߫ ߓߣߎ߬ ߟߎ߬ߊߦߌ߫ ߓߣߎ߬ ߜ߭ߊ߯ߟߌߓߎ߫ ߓߣߎ߬ ߝߤߊߙߊ߫ ߓߣߎ߬ ߡߊ߯ߟߞߌ߫ ߓߣߎ߫ ߊ߬ߣߊߘ߭ߙߎ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞ߫ߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛ߭ߌ ߓߣߎ߬ ߞߌߣߊ߯ߣߊߕߎ߫ ߓߣߎ߬ ߞ߭ߎߖ߭ߊߦߌߕߊ߫ ߓߣߎ߬ ߡߎߘߙߌߞߕߊ߫ ߓߣߎ߬ ߌߟߑߦߊ߯ߛߌ߫ ߓߣߎ߬ ߡߎߘ߭ߊߙߎ߫ ߓߣߎ߬ ߣߊߖ߭ߊ߯ߙߎ߫ ߓߣߎ߬ ߡߊߊ߳ߑߘߌ߫ ߓߣߎ߬ ߊ߳ߊߘߑߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߕߊ߬ߦߌ߬ߡߌ߲߲߬ߞߊ ߞ߫ߎ߬ߦߛ߭ߌ߬ߞߊ))، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߋߟߓߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߦߋ߫ ߜߙߊ߬ ߟߊ߫ ߓߋ߲ߓߊ ߥߐ߯ߙߐߣߊ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߡߎߙߊߕߎ߫ ߓߣߎ߬ ߞߊߊ߳ߑߓߎ߫ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߝߊ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

((ߊ߬ߓߎ߰ ߞ߫ߎ߬ߤ߭ߊ߯ߝߕߊ߫ ߓߣߎ߬ ߎߛߑߣߊ߯ߣ ߓߣߎ߬ ߊ߳ߊ߯ߡߌߙߎ߫ ߓߣߎ߬ ߊ߳ߊߡߙߎ߬ ߓߣߎ߬ ߞߊߊ߳ߑߓߎ߫ ߓߣߎ߬ ߛߊߊ߳ߑߘߎ߫ ߓߣߎ߬ ߕߊߦߑߡߎ߲߫ ߓߣߎ߬ ߡߎߙߕߊ߫ ߕߊ߬ߦߡߌ߬ߞߊ ߞ߫ߎ߬ߙߊ߬ߦߛ߭ߌ߬ߞߊ))، ߊ߬ߓߎ߰ ߞ߫ߎ߬ߤ߭ߊ߯ߝߕߊ߫ ߣߊ: (( ߞ߫ߌ߯ߟߊߕߎ߫ ߓߌߣߑߕߎ߫ ߊߗ߭ߊ߯ߕߊ߫ ߓߣߎ߬ ߙߌߦߊ߯ߤ߭ߊ߫ ߓߣߎ߬ ߊߓߘߎߟߊߦߌ߫ ߓߣߎ߬ ߞ߫ߎߙߑߕ߭ߎ߫ ߓߣߎ߬ ߙߊߖ߭ߊ߯ߤ߭ߊ߫ ߓߣߎ߬ ߊ߳ߊߘߌߦߎ߫ ߓߣߎ߬ ߞߊߊ߳ߑߓߎ߫)). ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߡߞߊ߫ ߘߟߊߞߊ߫ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ، ߊ߬ ߓߊߟߏ߫ ߘߴߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߞߐߝߍ߬ ߞߵߏ߬ ߗߍ ߕߊ߬، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߞߋߟߓߊ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ߫ ߗߍ ߕߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߐ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߣߌ߭ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߟߋ߬ ߗߍ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ߓߎ߰ ߓߞߊߙߌ߫ ߘߋ߲ߗߍ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߫ ߘߊ߫ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߛߊ߲߬ ߁߄ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߛߌ߭ ߕߏ߫ ߛߊ߲߬ ߓߌߞߐ߬ߣߐ߬ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ (߉߇) ߘߐ߫ .

ߊ߬ ߣߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

((ߎߡߡߎ߫ ߊߟߑߞ߭ߊߦߙߌ߫ ߛߊߟߑߡߊ߯ ߓߌߣߑߕߎ߫ ߛ߫ߊߞ߭ߑߙߌ߫ ߓߣߎ߬ ߊ߳ߊ߯ߡߌߙߎ߫ ߓߣߎ߬ ߞߊߊ߳ߑߓߎ߫ ߓߣߎ߬ ߛߊߊ߳ߑߘߎ߫ ߓߣߎ߬ ߕߊߦߑߡߎ߲߫ ߓߣߎ߬ ߡߎߙߊߕߎ߫ ߕߊ߬ߦߡߌ߬ߞߊ ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߛߌ߬ߞߊ)). ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߡߞߊ߫ ߟߋ߬  ߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߊ߬ߓߎ߰-ߓߞߊߙߌ߫ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߢߍ߫،ߊ߬ߟߋ ߛߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߊ߬ߓߎ߰-ߞ߫ߎ߬ߤߊ߯ߝߕߊ߫ ߢߍ߫ .

ߊ߬ ߡߏߦߌ ߣߴߊ߬ ߥߟߌ߬ ߢߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ߓߎ߰ ߓߞߊߙߌ߫ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߡߞߊ߫ ߟߋ߬ ߅߇߃ ߌ.ߞ ߸ ߛߋ߲߬ߓߊ߬ ߛߊ߲ ߞߐߝߍ߬ - ߞߋߟߓߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ - ߛߊ߲߭ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊߟߏ߫ ߥߐ߯ߙߐ، ߞߋߟߓߊ ߕߍ߬ߘߍ ߞߊ߫ ߞߐ߬ߘߐ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߌ߭ ߘߐ߫، ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߓߎ߰-ߓߞߊߙߌ߫ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߓߊ߬ ߛߊ߲ ߞߐߝߍ߬ ߟߋ߬ ߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߐߣߌߢߐ߲߯ߞߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߓߊ߬ ߛߊ߲ ߞߐߝߍ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫،ߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߓߊ߬ ߛߊ߲ ߞߐߝߍ߬ ߛߊ߲߭ ߛߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߛߊ߲߭ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊߟߏ߫ ߥߐ߯ߙߐ، ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߛߊ߲߭ ߣߌ߫ ߞߊߟߏ߫ ߘߊߡߊ߲ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߊ߫ ߊ߬ ߞߊߟߏ߫ ߘߊ߲߬ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߠߊߕߍ߰.

ߊ߬ ߓߏ߲߬ߢߊ߬ ߘߊ߫ ߡߞߊ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߓߊߟߏ߫ ߦߋ߲߬ ، ߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߘߓߌ߬ߘߐ߬ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫، ߊ߬ ߞߊ߬ߣߎ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߍ߬ߘߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ، ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߛߌ߬ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߘߐ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ ߟߊ߫ ߓߊ߲ߠߍ߲߫ ߡߐ߰ ߕߊ߲߫ (߁߀) ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߘߓߌ߬ߘߐ߬ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬: ߊ߳ߊߓߊ߯ߛߌ߫ ߓߣߎ߬ ߊߓߘߎ߬ ߡߎ߬ߕ߭ߊߟߓߌ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߤߊ߯ߛ߭ߡߌ߫ ߞߊ߬ߓߌ߬ߟߊ ߘߐ߫، ߊ߬ߓߎ߰ ߛߎ߬ߝߌ߬ߦߊ߯ߣߌ߲߫ ߓߣߎ߬ ߤ߭ߊߙߓߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߎߡߊߥߎߦߊ ߞߊ߬ߓߌ߬ߟߊ ߘߐ߫، ߎߛߑߡߊ߯ߣߌ߲߫ ߓߣߎ߬ ߕ߭ߟߊߤ߭ߕߊ߫ ߓߣߎ߬ ߖ߭ߊߡߑߊ߳ߕߊ߫ ߓߣߎ߬ ߊߛߊߘߎ߫ ߊߛߊߘߎ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߛߊߘߎ ߞߊ߬ߓߌ߬ߟߊ ߘߐ߫، ߊ߬ߓߎ߬ ߓߞߊߙߌ߫ ߕߊߦߡߌ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߊߦߡߌ ߞߊ߬ߓߌ߬ߟߊ ߘߐ߫، ߞ߭ߊ߯ߟߌߘߎ߬ ߓߣߎ߬ ߥߊߟߌ߯ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߊߞ߭ߑߖ߭ߎ߯ߡߌ ߞߊ߬ߓߌ߬ߟߊ ߘߐ߫، ߎߡߊߙ ߓߣߎ߬ ߞ߭ߊ߬ߕ߭ߊ߯ߓߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߳ߊߘߦߌ ߞߊ߬ߓߌ߬ߟߊ ߘߐ߫، ߛ߫ߊߝߑߥߊ߯ߣߌ߲߫ ߓߣߎ߬ ߎߡߦߊߕߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߖߊߡߑߤ߭ߎ ߞߊ߬ߓߊ߬ߟߊ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߢߐ߲߰ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬.

ߊ߬ߓߎ߰-ߓߞߊߙߌ߫ ߡߊߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߘߓߌ߬ߘߐ߬ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߦߏ߫: ߟߊ߲߬ߓߋ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ، ߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߟߊ߲߬ߓߋ߬ߟߐ߲߬ߠߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ، ߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߏ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬: ߊ߳ߊߞ߫ߌ߯ߟߎ߫ ߓߣߎ߬ ߊ߬ߓߌ߰ ߕ߭ߊ߯ߟߓߌ߫ ߣߌ߫ ߖߎߓߊߦߙߎ߫ ߓߣߎ߬ ߡߕ߭ߊߊ߳ߑߡߌ߫، ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߢߐ߲߰ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬، ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬ ߕߍ߬ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߬ߘߴߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߟߴߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߢߍ߫، ߓߊߏ߬ ߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߝߍ߭ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߟߊ߲߬ߓߋ ߟߊ߫، ߊ߬ߓߎ߰-ߓߞߊߙߌ߫ ߞߍߣߌ߲߫ ߕߘߍ߬ ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߛߊ߬ߟߐ߲߬ߠߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߞ߫ߎ߬ߙߊ߬ߦߌߛ߭ߌ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߤߙߍߞߏ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߖߎ߮ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲، ߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ (ߞ.ߣ) ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: ((ߊ߬ߓߎ߰ ߓߞߊߙߌ߫ ߟߋ߫ ߞ߫ߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛ߭ߌ ߘߐ߫ ߟߊ߲߬ߓߋ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߟߊ߬ߓߊ ߘߌ߫)).