ߖߏߛߍߝ ߛߑߕߊߟߌ߲ߣ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search
ߖߏߛߍߝ ߛߑߕߊߟߌ߲ߣ

ߖߏߛߍߝ ߝ߭ߌߛߊߙߌߦߣߏߝ߭ߌߗ ߛߑߕߊߟߌ߲ߣ (ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߟߏߛߍߓ ߓߋߛߊߙߌߦߏߣߌߛ ߘߑߖ߭ߋ ߖߎߜ߭ߊߛ߭ߑߝ߭ߟߌ߫) ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߁߈ ߁߈߇߈ ߠߊ߫ - ߕߙߊߓߊ ߅ ߁߉߅߃ ߟߊ߫)  ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߗ߭ߋߐߙߑߗ߭ߌߞߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߞߎ߲߬ߠߊ߬߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߟߊߛߌ߲߫ ߁߉߂߀ ߕߟߊߒߕߍ ߘߐ߫ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߅߃ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲߬ߞߋ߬ ߞߙߎߞߊ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊߕߌ߮ ߘߌ߫ (߁߉߂߀-߁߉߅߂) ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ (߁߉߄߁-߁߉߅߃) ߟߊ߫. ߛߑߕߊߟߌ߲ߣ ߞߊ߬ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߟߋ߬ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߞߟߏߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߖߘߍ߬ߛߊ߬ߥߏ߬ߞߍ (ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߞߎ߲ߕߎߙߎ߲ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߡߍ߲ ߡߙߌߦߊ ߟߊ߫) ߡߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫ ߁߉߃߀ ߟߊ߫. ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲߬ߞߋ߬ߦߊ ߡߍ߲ ߡߙߌߦߊ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߟߋߣߌ߲ߣߌߞߊ߲ߞߋߦߊ ߡߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߙߌ߬ߞߛߌ߬ߟߞߊ߬ߦߊ ߘߌ߫߸ ߛߑߕߊߟߌ߲ߣ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߙߌߦߊ ߟߊߖߊ߲߫ ߞߣߍߡߊ߬ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߡߊ߬ߙߌߞߛߌ߬ߟߊ߬ߞߊ-ߟߋ߬ߣߌ߲߬ߣߌߞߊ߲ߞߋߡߊ, ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߊߣߌ߲ ߠߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߡߊߟߐ߲߫ ߘߊ߫ ߛߑߕߊߟߌ߲ߣߑߞߊ߲ߞߋߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬. ߝߘߏߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߰ߦߊ ߗߋߘߊ ߓߐߒߡߊߟߌ ߣߴߊ߬ ߕߊ ߁߉߅߂ ߟߊ߫߸ ߛߑߕߊߟߌ߲ߣ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߬ߖߊ߲ߞߏ ߘߊߓߊ߲߫ ߞߟߊ߬ߕߌ߰ߘߊ߮ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߓߍ߲߬ ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫. ߛߑߕߊߟߌ߲ߣ ߠߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ߫߸ ߡߊߟߍ߲ߞߐߝ߭ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߍ߲߬ ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߞߟߊ߬ߕߌ߰ߘߊ߮ ߟߊ߫ ߥߛߎ߬ ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߞߘߐ߫. ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ߫ ߘߐ߰ߕߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߜ߭ߏߙߌ߫߸ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߗ߭ߋߐߙߗ߭ߌ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߓߌ߬ ߞߎ߲ ߠߊ߬߸ ߛߑߕߊߟߌ߲ߣ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߬ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߓߍ߯ߦߊߟߞߊ ߡߊ߬ߙߌ߬ߞߛߌ߬ߟߊ߬ߞߊ ߘߐ߫.