ߓߊߕߍ߫ ߞߐ߭ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߓߊߕߍ߫ ߞߐ߭ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߙߋ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߛߌ߰ߝߏ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߎߘߍ߫ ߅߅ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊߕߍ߫ ߘߎ߰ ߁߂ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߓߐߕߏ߲ ߦߴߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߦߌ߬ߟߊ߬ ߕߍ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߕߊߛߟߌ߬ߡߊ߲߬ ߕߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߜߍ߲߬ߛߏ߬ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߝߙߊ߬ߣߍ߲ߝߍ߬ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫. ߝߊ߬ߓߏ߲ (ߞߊ߬ߓߌߟߊ) ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߞߣߐ߫: ߓߙߋߕߋ߸ ߝߏߝߣߊ߸ ߡߌ߬ߛߊ߬ߙߋ߲߸ ߛߌ߬ߟߊ߸ ߞߐ߲ߘߍ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ …

ߝߐߓߏߟߏ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߐ߭ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߐ߭ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߣߌ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫. ߞߐ߭ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߥߟߌ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߦߙߐ߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߛߊ߮ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߥߦߏ߬ ߢߐ߲߮ߝߍ߬ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߡߌߟߏ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߯ߟߊ ߡߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߬ ߅߀ ߟߊ߫ ߦߙߐ߫ ߛߌ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߴߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߐ߭ ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߸ ߞߊ߬ ߛߏ ߝߣߊ߫ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߛߊ߫ ߞߏ߫ ߞߐ߭ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߐ߭ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߙߋߕߋ (ߖߌ߲߭ ߞߣߐ߫) ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߊ߲߬ߝߙߊ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߛߌ߰ߦߙߐ ߢߌߣߌ߲߫ ߓߊߞߏ߲ߞߏߞߘߐ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߌ߰ߦߙߐ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊߞߏ߲ߞߏ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬ߟߊ߫ ߕߍ߯ߟߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߥߊߣߍ߲ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߦߙߐ ߞߊ߬ ߣߊ߬߸ ߓߙߋߕߋ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ (ߕߍ߬ߣߍ߲߬ߓߊ߬ߓߏ߬ߙߌ߬ߟߊ߬) ߝߣߊ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߦߙߐ߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫߸ ߓߊߞߏ߲ߞߏߞߘߐߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ ߓߘߴߊ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߘߌ߬ߛߊ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߝߏߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߊߘߏ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߜߊ߬߹ ߊ߬ ߞߊߢߌ߲߬ ߊ߲ ߘߋ߲ߠߞߊ ߟߋ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߏ߬ ߞߐ߫ ߝߏߝߣߊ (ߝߎߕߊߘߎߟߞߊ) ߟߎ߬ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߞߐߛߊߦߌ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߝߎߕߊ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߴߏ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊߛߊߟߌ߫ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߦߌ߫ ߒ ߕߊ߯ߕߐ߫ ߛߏ߫ (ߓߊߞߏ߲ߞߏߞߘߐ߫) ߟߋ߬߸ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߦߴߊ߬ ߕߏ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߥߴߌ ߢߌߣߌ߲߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫, ߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߯ߘߴߏ߬ ߢߌߣߌ߲߫߸ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߊ߫. ߏ߬ ߞߍ ߓߙߋߕߋ ߟߎ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߎ ߡߍ߲ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ ߞߵߏ߬ ߘߐߞߊ߬ ߝߏߝߣߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߡߏߙߌߗߍ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߡߌ߬ߛߙߌ߬ ߞߙߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߡߌ߬ߛߊ߬ߙߋ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߌ߰ߦߙߐ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬, ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߋ߬ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߝߘߎ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߭ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߤߊ߲߯ߓߌ߬. ߛߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߏߙߌ߲߫ ߓߘߊ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߡߘߎ߬ߦߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߥߊߕߐ߫ ߛߏ߫ (ߕߏ߬ߦߌ߲߬ = ߕߏ߬ߜ߭ߌ߲߫)߸ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߛߌ߱ ߢߌߣߌ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰. ߏ߬ ߞߍ ߛߌ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫: ߞߐ߲ߘߍ߸ ߡߌ߬ߛߊ߬ߙߋ߲ (ߣߎ߲ߞߎ߲ߞߊ߲ߠߊ) ߝߊ߬ߓߏ߲߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫.

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߐ߭ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߟߋ߬ ߡߊ߬. ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߛߣߍ߬ ߟߊ߫: ߡߊ߬ߟߏ߸ ߞߊ߬ߓߊ (ߢߐ߭)߸ ߕߌ߬ߦߊ߸ ߞߋ߲߬ߘߋ (ߞߋߣߌ߲ߜ߭ߋ߭)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߐ߬ߛߐ ߣߴߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬. ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊߞߐ߫ ߛߣߍ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫: ߖߊ߬ߓߊ߸ ߜߎ߬ߛߎ߲߬ ߖߊ߯ߘߏ ߣߌ߫ ߖߊ߰ߘߏ ߕߐ߬ߡߊ߸ ߝߏ߬ߙߏ߬ߕߏ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ … ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫: ߛߋ߬ߕߟߎ߸ ߛߎ߲ߡߙߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߝߋ߲߬ ߘߐ߬ߖߊߥߏ ߟߎ߫.

ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߣߌ߫ ߣߊߡߎ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߌ߯ߣߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߞߐ߭ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫, ߒ߬ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߏ߯ߡߦߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߏ߲߰ߘߐ߬ ߓߟߏߡߊ߬. ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߟߏߦߊ߫ ߟߊ߫ ߞߐ߭ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߊߡߦߊ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߝߐߟߌ߫ ߓߏߟߏ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫. ߒ߬ߞߊ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߝߊߕߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߡߊߓߌ߬ߟߊ߬.

ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߊ߭ߖߌ߬ ߓߐ߫ ߡߊ߯ߘߌ ߓߙߋߕߋ߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߞߟߍ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߜߏ߬ߙߏ߲߬ߜߊߙߊ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫. (ߖߌߣߓߊ߫ ߘߎ߯ߕߌ߮) ߡߎߛߑߕߊ߬ߝߊ߫ ߓߙߋߕߋ߫߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.