ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߣߝߊ߬ߖߺߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߺߍ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߒߞߏ

ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߛߓߍߦߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߣߝߊ߬ߖߺߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߦߋ߫ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌߞߊ ߟߺߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫.

ߊ߬ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߈߀ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎ߬ߛߊ߫ ، ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߏߙߌ߫ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߟߊ߫ ߛߊߘߊ߲ߠߊ߫ (ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߫) ߊ߬ ߞߺߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߠߎ߫ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߺߵߊ߬ ߛߊ߲߬ ߁߄ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߝߍ߬ ߛߍ߲߬ߞߍ߬ߝߙߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߞߊ߲ߖߊ߬ߡߊ߯ߘߌ߫ ߞߋߕߊ߬ ߝߍ߬ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߌ߲߬ߘߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߂߀߀߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߒߞߏ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߍߙߘߊ ߟߊ߫ ߛߣߊ߬ߛߌ߫ ߝߌ߬ߡߊ߲ ߖߊ߰ߣߍ߫ ߝߍ߬ ߸ߞߊ߬ ߞߍ߬ ߛߏߡߐ߯ߦߊ ߛߌߟߊ ߝߐ߬ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ ߘߏ߬ ߘߌ߫ ߒ. ߢ. ߦ. ߘ. ߝߊ߲ߓߊ ߟߊ߫ ߸ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߛߌ߲ߘߟߌ ߡߙߌߘߐ ߕߺߊ߭ ߘߐ߫ ߂߀߀߆ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߺߴߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߞߟߏߡߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߒߞߏ ߘߏߝߙߍߕߍߟߌ ߛߍ߬ߘߏ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߜߊ߬ߙߊ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ߬ߡߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫ ߒߞߏ ߕߐ߯ ߘߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ ߢߍߥߟߊ ߗߋߕߌ߮ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊ߲ߣߊߣ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߝߊ߬ ߛߓߍߦߊߣߍ߲ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲߬ ߟߐ߲ߞߏߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߝߊ߬ ߛߓߍߦߊߣߍ߲ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲߬ ߟߐ߲ߞߏߡߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߆ ߘߐ߫.ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߛߙߍߘߍ ߣߺߴߊ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߕߎ߬ߡߊ ߝߟߍ߫ :

ߊ) ߣߝߊ߬ߖߺߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫. ߒߞߏ ߢߍߛߓߍ. ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ ߞߊ߲ߞߏ ߛߎߞߟߌ//ߖߌ߬ߣߍ߬ ߝߢߐߜߍ. ߞߐߜߍ߫ ߂߁߈. ߂߀߁߇ ߟߊ߫.

ߋ) ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߝߘߏ߬ߓߊ ߥߟߊ߫ ߘߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߟߐ߲ߞߏ ߒߞߏ ߘߐ߫//ߖߌ߬ߣߍ߬ ߝߢߐߜߍ. ߞߐߜߍ߫ ߁߄߀.߂߀߁߇ ߟߊ߫.

ߌ) ߣߝߊ߬ߖߺߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫. ߒߞߏ߫ ߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߟߋߞߎߦߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߐ. ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߞߙߎ. ߕߍߞߑߖ߭ߊߛ، ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߣߐ߫،߂߀߀߈ ߠߊ߫.

ߍ) ߌߓߙߊߤߌߡߊ߫ ߛߏߙߌ߬ ߂ ߞߐ߲ߘߍ߫. ߛߟߏ߬ߡߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߞߊ߲ߠߞߊ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߜߍ ߕߍߟߊ ߘߐ߫: ߊ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߡߟߋߞߎߦߊ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߞߟߏߜߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫//ߞߎ߲߬ߜߙߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߖߊ߯ߓߡߊ. ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫. ߂߀߀߈.ߞߐߜߍ ߃߅-߅߂.

ߎ) ߒߞߏ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߞߊ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߣߐ߫. ߟߊ߬ߞߙߐ߬ߛߌ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ // ߡߊ߲ߛߊ߫ ߞߎ߲߬ߜߙߊ߬ ߖߊ߯ߓߡߊ ߥߐߙߐ߲ߥߌߟߊߣߊ߲. ߟߊߘߛߏߣߍ߲ ߣߌ߫ ߞߟߋߞߟߋ. ߟߌߛߑߓߐߣ(ߔߐߙߑߕߎߜ߭ߊߟ) ߂߀߀߈ ߠߊ߫.

ߏ) ߒߞߏ ߣߺߴߊ߬ ߝߙߋߞߋ߫ ߟߎ߬ ߞߣߍߜߍ ߘߐ߫. ߎ߳ߣߍߛߑߞߏ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߂߀߀߄ ߟߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫.


ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߖߐ߲ߓߐ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲
ߡߊ߲߬ߛߊ ߡߐߤߊߡߍߘ ߆ ߖߊ߯ߓߘߊ ߂߀߁߇ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߖߐ߲ߓߐ߲
ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߒߞߏ ߓߊߓߋ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߓߟߏ߫
ߊߡߋߙߌߞߌ߬ (ߓߎߞߊߙߌߟߊ߫) ߒߞߏ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߂߀߀߄ ߠߊ߫ ߒߞߏ ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ
ߡߏ߬ߙߌ߬ߝߌ߲߬ߖߊ߲ߖߓߊ߬ߕߍ߫ ߝߌߟߊ߲ߛߊ߯ߘߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߐ߰ ߝߟߐߡߊ ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߟߐ߲ߞߏ ߘߐ߫ ߖߍ߬ߝߙߍ߬ ߁߭ ߛߋ߲߬ߝߍ߬
ߛߍ߲߬ߞߍ߬ߝߙߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߟߐ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߓߊߖߎߟߞߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߛߙߋߓߍ


ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߺߌ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫

ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߖߐ߲ߓߐ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲
ߓߊߙߊ߲ߕߏ߲߫ ߥߎߟߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߝߊ߫ ߖߊ߯ߓߡߊ ߘߍ߬ߞߙߎ ߂߀߁߄-߂߀߁߇ ߟߊ߫ ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌߟߊ ߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߣߺߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߙߊ߬ߢߐ߲߰ߞߊ߲ ߓߊ߯ߙߊ ߢߍߥߟߊ ߛߙߋߓߍ ߞߐߣߊߞߙߌ߫
ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߒߞߏ߫ ߘߍߞߙߎ ߁߉߉߄ ߒߞߏ ߟߊ߬ߛߓߍ߬ߛߎ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߛߙߋߓߍ
ߒߞߏ߫ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߝߊ߲ߓߊ ߁߉߈߇ ߟߊ߫ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߟߊ߬ߛߓߍ߬ߛߎ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߘߊߡߌߣߊ

ߊ߬ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߦߊ߬ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߍ߬ߞߙߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߓߊߟߌߦߊ ߕߘߍ߬ߒߘߐ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߜߙߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߟߎ߬ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ :

ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ ߂߀߁߇ : ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊߙߊ߲ ߞߎ߲߬ߜߙߊ ߘߐ߫ ߓߊߛߊ߲ߡ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߦߊ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߟߊ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߺߊ ߟߊ߫.

ߕߙߊߓߊ ߂߀߁߅ :ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߦߊ ߘߍ߬ߞߙߎ ߜߊ߬ߙߊ ߕߘߍ߬ߒߘߐ߬ߟߌ ߛߣߍ߬ߞߊ߯ߟߌ߫ ،ߘߊ߬ߞߊ߯ߙߌ߫.

ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ ߂߀߁߄ :ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߏ߯ߘߏ߲ߧߊߟߌ ߜߊ߬ߙߊ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫ ߓߐ߬ߓߐߖߎ߬ߟߊ߬ߛߏ߫ ،ߓߙߎߞߌߣߊ߫.

ߕߙߊߓߊ ߂߀߁߄ : ߒߞߏ߫ ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ߬ ߟߏ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊߟߌ ߓߡߊ߬ߞߐ߫. ߡߊ߬ߟߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߟߌ߬ߟߌ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬.

߂߀߁߂: ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ ߞߊ߲ߠߞߊ ߟߎ߫ ߜߙߊ߬ ߇-ߣߊ߲ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫ ߓߎߦߊ߫،ߞߊߡߋߙߎ߲߫ ߊ߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߘߎ߯. ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߁߁: ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߣߺߴߊ߬ ߞߊ߲ߠߞߊ ߟߎ߫ ߜߙߊ߬ ߃-ߣߊ߲ ߘߐ߫ ߌߣߊߟߑߞߏ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߟߌ߬ߟߌ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬ ߔߊ߬ߙߌ߬.

ߕߙߊߓߊ ߂߀߁߁ : ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߊߙߊ߲ ߞߎ߲߬ߜߙߊ ߕߘߍ߬ߒߘߐ߬ߟߌ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ،ߡߊ߬ߟߌ.

߂߀߀߅ ߤߊ߲߯ ߓߌ߬ : ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߘߍ߬ߞߙߎ ߛߌ߲߬ߝߏ߲.

ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߀߉ : ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߏߝߙߍߕߍߦߊ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ߬ ߖߊ߯ߓߡߊ ߕߘߍ߬ߒߘߐ߬ߟߌ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫.

ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߀߈ :ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ ߞߊ߲ߠߞߊ ߟߎ߫ ߜߙߊ߬ ߂-ߣߊ߲ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫.

ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ ߂߀߀߈ : ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߜߙߊ߬ ߖߊ߯ߓߡߊ ߇-ߣߊ߲ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫ ߔߐߙߑߕߎߜ߭ߊߟ (ߟߌߛߑߓߐߣ).

߂߀߀߄ - ߂߀߀߉ : ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߏߝߙߍߕߍߞߋߟߋ߲ߡߊ ߢߎߡߍߙߋ߲ߡߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߞߟߏߡߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߥߙߎߞߌ ߘߐ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߦߊ߬ߟߌ ߞߊߡߊ߲ ߞߣߐ߫.

߂߀߀߅ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߅ - ߂߇ : ߜߙߊ߬ ߖߊ߯ߓߡߊ ߘߏ߫ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊߟߌ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߌߟߦߊߟߌ ߡߊ߬ ߝߙߍߕߍߟߌ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߛߣߍ߬ߞߊ߯ߟߌ߫.

߂߀߀߅ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߁߀ - ߁߅ : ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߲ߓߎ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߜߙߊ߬ ߝߟߐߡߊ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߊ߲߬.

߂߀߀߆ - ߂߀߀߇ : ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߘߎ߲ߓߎ ߘߍ߬ߞߙߎ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߟߎ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

߂߀߀߇ ߘߓߊ߬ߕߊ߫ ߕߟߋ߬ ߅ - ߇ : ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߓߊ߯ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߜߙߊ߬ ߖߊ߯ߓߡߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߊ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߫ ߞߟߊ߬ߟߐ߲߫ ߡߊ߬ ، ߣߺߴߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߘߊ߫ ߎ߳ߣߍߛߑߞߏ ߣߌ߫ ߊߞߊߟߊ߲ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߟߏ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫.

ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ ߂߀߀߅ : ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߥߐ߯ߙߐߣߊ߲ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߐ߫.

ߓߟߏߡߞߊߘߊ ߟߐ߲ߞߏߦߊ

߂߀߁߈ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߂ - ߂߅ : ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊߥߙߎߞߌ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߍߞߙߎ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ، ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߡߎ߬ߙߊ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬ ߊߓߌߖߊ߲߬ ، ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߺߊ.

߂߀߁߇ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߃ - ߂߀߁߇ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߂ : ߟߊ߬ߛߓߍ߬ߛߎ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߟߊߣߐ߰ߦߊ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߕߎ߬ߡߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߕߐ߲ߓߟߏߡߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߡߊ ߘߊߝߍ߬ ߜߐߞߎ߫ ߞߝߊ߬ ߟߐ߯ߓߊߟߐ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߂߀߁߇ ߟߊ߫.

߂߀߁߆ ߤߊ߲߯ ߓߌ߬ : ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߒߞߏ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߞߊ߲ ߠߎ߫ ߟߞߊ߬ߝߏ߬ߟߌ ߗߋߕߌ߮ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߝߢߐߜߍ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲߫ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬.

߂߀߁߆ ߤߊ߲߯ ߓߌ߬ : ߣߝߊ߬ߖߺߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ ߢߍߥߟߊ ߗߋߕߌ߮ ߘߌ߫ ߞߏ߬ߝߌ ߊߣߊ߲ߣ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߊ߲߫ ߞߊߙߊ߲ߓߏ߲ ߠߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫.

߂߀߁߈ ߤߊ߲߯ ߕߋ߲߬ : ߊ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ߫ ߘߊ߬ߟߎ߬ߞߍ߲ߘߍ ߝߐ߰ߓߍ ߛߓߍߦߊߟߌ ߛߓߍߘߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߂߀߀߈ ߤߊ߲߯ ߓߌ߬ : ߊ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߟߐ߲ߞߏߡߊ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

߂߀߀߅ - ߂߀߀߈ : ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߒߞߏ - ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߦߋߟߋ߲ ߝߐ߰ߓߍ ߟߊ߬ߖߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲ ߗߋߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߛߙߋߓߍ :

ߒߠߋ ߣߝߊ߬ߖߺߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߛߙߋߓߍߦߊߣߍ߲ ߦߺߴߊ߬ ߞߘߐߞߟߊߣߐߦߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌߣߍ߲߫ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߣߌ߲߬ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߘߌ߬ߣߍ߲߬ ߒ ߡߊ߬ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߒߕߋߦߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߒ ߗߏ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߒ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߣߌ߫ ߒ ߠߊ߫ ߟߐ߲ߞߏߦߊ ߟߎ߫ ߟߋ ߡߊ߬. ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ، ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߁߈ ߂߀߁߈.

ߣߝߊ߬ߖߺߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫.

ߗߋߘߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߏ߬ߙߌ߫ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߈ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߬ߛߓߍ߬ߛߎ߲߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߗߋߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߋ.ߍߣ.ߍߙ.ߘߋ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߞߘߐ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫ ߓߟߏ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߛߐߘߐ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߛߊ߲ ߦߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߦߊ߬ ߞߐ߲ߘߐ߲ ߠߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߞߺߵߏ߬ ߛߊߓߎ ߞߺߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߍ߬ߘߏ߲ ߠߎ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߒߞߏ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫. ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߠߕߊߡߌ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߏ߲߬ߝߏ߬ߣߌ߬ߦߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߟߊ߲߬ߘߌߦߊ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߦߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߛߐ߲ߞߐߟߐ߲ߧߊ ߟߋ߬ ߛߊߓߎ߫ ߟߊ߫. ߣߺߴߊ߬ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߟߏ߫ ߞߊߕߙߍ߬ߕߺߴߊ߬ ߕߋߙߌ ߣߺߴߊ߬ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲߯ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߣߺߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߞߐߙߍ ߡߊ߬.