ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߟߊ߲߭ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߋ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

or

ߟߊ߲߭ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߋ߬
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮Lansana ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߞߏ߲߫ߕߋ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߃߀ ߣߍߣߍߓߊ 1934 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߘߎ߬ߓߙߋߞߊ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߂߂ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ 2008 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊߓߙߎߟߊ߲߭ߛߣߊ߬ߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊHenriette Conté, Kadiatou Seth Conté, Hadja Asmaou Baldé Conté ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ ߠߎ߬Ousmane Conté ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ, ߣߊ߲߬ߕߌ߮, ߞߐߞߐߣߐ߲ ߟߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߙߎߞߊߔ.ߢߎ.ߔ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߖߟߊߞߟߍ߬ߕߌ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߐߢߐ߲߯ߞߐߊߟߌߗ߭ߋߙߌ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ߫ ߞߟߍ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߞߟߍ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߊ߲߬ߖߏ߲ߔߊߣߊߡߊ߫ ߔߊߔߍߙߛ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߢߣߊߡߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߊ߲߭ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߂߀߀߁ ߠߊ߫
ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߝߐ

ߟߊ߲߭ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߁߉߃߄ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߡߎߛߦߺߊ߫ ߟߎ߲ߓߦߊ߫ ߘߌ߬ߓߙߋߞߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߂߀߀߈ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߎߓߋߘߊ ߟߊ߫ ߣߺߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߘߌ߫.

ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߊ߬ ߣߺߴߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߁߉߃߄ ߞߣߊ߬ ߛߌ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߂߀߀߈.

ߊ߬ ߓߐߛߎ߲ ߦߋ߫ ߛߏ߬ߛߏ߫ ߸ ߊ߬ ߝߙߊ߬ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߌߖ߭ߋߙߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫.

ߘߊ߯ߕߌ߯ߦߊ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߲߬ ߖߊߟߌߞߦߊ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߫. ߛߊ߲߬ ߕߊ߲߫ ߞߐߝߍ߬ ߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߞߺߵߊ߬ ߞߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߙߎߞߊ ߓߍߓߊ߯ߦߟߊߞߊ (ߖ. ߞ. ߓ) ߟߊ߬ߕߍ߲ ߘߐ߫ (ߔߋ - ߘߋ - ߖ߭ߋ) (ߞߙߎߞߊ ߞߎ߲߬ߞߋߟߋ߲).

ߝߊߙߌ߲ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߖߊߛߏ߲ ߘߐ߫ ߁߉߈߄ (ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮) ߛߊ߭ ߞߎ߬ߢߐ߲߰ ߞߋߟߋ߲ ߛߋߞߎ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬. ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߛߓߍߘߊ ߏ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ :(ߝߊ߬ߛߏ߫ ߟߊ߬ߕߋ߬ߟߋ߲߬ߠߌ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߟߞߊ ߘߍ߬ߘߊ) ߞߊ߬ ߟߊ߲߭ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߋ߬ ߞߺߴ ߏ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫.

ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊߟߊ ߣߌ߫ ߟߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ߞߏ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߖߊߥߏߘߊ ߟߎ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ߦߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߗߋߘߊߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ ߡߊߘߐ߯ߦߊ߫ ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߍߕߐ߫ ߞߙߎߞߊ ߟߊߝߘߏ߬ߓߦߊ߬ߟߊ߫.

ߊ߬ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߦߊ߬ߓߟߏߡߊ߬ ߞߺߵߊ߬ ߞߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߁߉߉߃ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߁߉߉߈ ߣߌ߫ ߂߀߀߃ ߘߐ߫ ߸ ߞߺߵߏ߬ ߛߊߓߎ ߞߍ߫ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲ ߘߌ߫. ߞߊ߲ߤߙߐߦߊߟߌ ߣߌ߫ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ߒߡߊ߬ߟߌ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߘߌ ߓߍ߯ ߣߺߴߊ߬ ߕߊ߫ ߸ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߡߊߞߕߌ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߢߟߊߕߎߣߎ߲߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߝߏ߫ ߞߣߊ߬ ߊ߬ ߓߐ߬ߘߍ߬ߓߐ߬ ߞߐߝߍ߬.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߓߊ߲ߕߐ߫ ߟߊ ߸ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߘߍ߬ߘߐ߬ߞߏ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߗߏ߯ߦߊ ߦߺߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߡߊߥߎߙߊ߫߸ߞߐ߲ߕߋ߬ ߞߊ߬ ߡߎߙߎ߲ߕߌߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߜߊߛߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬. ߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊߛߊ߬ߣߍ߲ ߖߋ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߸ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߺߴߊ߬ ߣߌ߫ ߕߐ߰ߕߐ߰ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߐ ߘߌ߫ ߢߐ߲߮ ߞߐ߫. ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߍߒߠߊߓߊ߯ߕߐ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߝߊ߮ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߕߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߝߏ߫ ߞߺߵߊ߬ ߛߊ߬ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߖߊ߲ ߞߘߐ߫ ߛߊ߲߭ ߂߄ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߞߐ߫ ߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߎ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߡߊ߫ ߘߍ߬ ߊ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߖߊߛߏ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲߫ ߂߲ ߠߊߥߟߏ߫ ߊ߬ ߞߺߵߏ߬ ߡߍ߲ ߢߡߊߛߊ߬ߦߌ߫.

ߓߐߛߎ߲ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߓߊ߯ߙߘߺߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߣߍ߬ߞߍ߬ߟߊ߬ ߘߋ߲ ߸ߟߊ߲߭ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߋ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߌߦߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ (ߛߏ߬ߛߏ) ߞߊ߬ߣߌ߲߬. ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߘߋߣߍ߲߫ ߞߙߎ ߞߊߙߊ߲ߕߊ߫ ߟߊ߫ ߓߍ߲ߖ߭ߍߑߙߝ߭ߌߟ (ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ) ߁߉߅߀ ߟߊ߫ ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߍ߲-ߟߎߌߛ (ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫). ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߛߏ߬ߝߊ߬ߟߋ߲߬ߞߙߎ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߦߋ߫ (ߡߊ߬ߟߌ).

߁߉߅߅ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ߧߊ ߘߐ߫ ߞߺߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߊߟߌߖ߭ߋߙߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߢߌߣߌ߲߫ ߕߎߡߊ ߁߉߅߇. ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߗߋߘߊ ߘߝߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߺߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߸ߏ߬ ߡߍ߲߫ ߞߺߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߁߉߅߈ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߯ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂ ߠߊ߫. ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲߬ ߞߎߘߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߒߞߘߐ߫ ߞߊ߬ ߛߌߟߊߕߌ߯ߦߊ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߊ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲ ߝߊ߲߬ߝߊ߲߬ߘߊ߮ ߞߟߍ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߂ ߲ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߲߬ ߘߊ߫ ߞߺߵߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߯ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߁߉߆߅ ߟߊ߫.

ߣߍߣߍߓߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߂ ߁߉߇߀ ߟߊ߫ ߸ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌߟߊ ߘߍ߬ߞߙߎ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߺߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߛߋߞߎ߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊߥߟߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߔߐ߬ߙߎ߬ߕߐ߬ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߝߍ߬، ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߓߊ߯ߙߊߟߌ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߞߎߓߋߘߊ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߫. ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߝߊ߲ߞߊ ߓߊ߲ߣߍ߲ ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߠߊߟߐ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߲߭ߛߣߊ߲߬ ߞߐ߲ߕߋ߬ ߞߍ߫ ߢߍߡߌߘߊ ߘߌ߫ ߁߉߇߁ ߞߏ߲ߞߏߜߍ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߇ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߘߊ ߡߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߞߊߘߊ߲ ߘߐ߫ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߺߵߊ߬ ߟߊߛߍߥߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲߬ ߞߟߊߓߎߡߦߊ ߟߊ߫.

߁߉߇߃ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߞߺߵߊ߬ ߞߍ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߓߏ߬ߞߋ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ (ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߐ߰ߘߎ߯ߕߟߋ߬ߓߋ) ߞߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߞߊߔߑߝ߭ߍߙ ߞߙߎߞߊ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߢߌߣߌ߲ (ߖ. ߞ. ߞ. ߘ. ߢ).ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߕߏ߰ߝߏ߬ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߖߡߊߣߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߡߞߊߘߊ߲߫ ߦߏ߫ ߔߐ߬ߙߎ߬ߕߐ߬ߟߊ߫.

ߊ߬ ߞߍ ߘߎ߰ߡߊ߬ ߣߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߊ߯ߘߐߞߌߣߊ ߛߙߍߞߍ ߘߌ߫ ߁߉߇߅ ߟߊ߫߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߗߋߦߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߌ߬ߣߊ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߓߌ߬ߛߊ߬ߏ߬ ߟߊ߫ ߓߍ߲߬ߓߊߟߌߦߊ ߥߐ߬ߦߐ ߕߍ߯ߝߐ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߓߐߕߏ߲ ߠߊ߫ ߁߉߇߇ ߟߊ߫ ߸ߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ ߟߊ߫ ߁߉߈߀ ߠߊ߫ ߞߺߵߊ߬ ߛߙߍߘߍߦߊ߫ (ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߙߎߞߊ ߓߍߓߊ߯ߦߟߊߞߊ) ߞߎ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߘߐ߫.

ߛߊ߲߭ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߞߺߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߙߎߞߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߞߣߊ߬ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߯ߕߌ߮ ߘߌ߫.

ߝߊ߲߬ߞߺߊ ߕߊ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߁߉߈߄ ߕߙߊߓߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߆ ߟߊ߫ ߸(ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮) ߛߋߞߎ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߟߋߝ߭ߋߟߊ߲ߺߘ ߛߐ߲߬ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߝߍ߬. ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߞߙߎߞߊ߫ ߞߎ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߦߋ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߙߎߞߊ ߓߍߓߊ߯ߦߟߊߞߊ (ߖ. ߞ. ߓ). ߣߘߐ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߞߏ ߜߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߞߟߍ߬ߡߌߛߍ߲ ߠߊ߫ ߢߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬. ߏ߬ ߟߋ ߞߺߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߎ߬ߢߐ߲߰ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫ ،߁߉߈߄ ߞߏ߲ߞߏߘߓߌ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߃ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ߝߏ߬ߖߊߛߏ߲ ߘߏ߫ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߝߊߙߌ߲ /ߟߊ߲߭ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߋ߬ ߞߍ߫ ߢߍߡߌߘߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߣߘߐ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߟߎߌߛ ߟߊ߲߭ߛߣߊ߬ ߓߌߦߊߝ߭ߏߜ߭ߌ߫ ߟߊߥߟߏ߫. ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߛߓߍߘߊ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߟߊ߬ߕߋ߬ߟߋ߲߬ߠߌ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߟߞߊ ߘߍ߬ߘߊ (ߝ.ߟ. ߣ. ߘ) ߞߣߊ߬ ߟߊ߲߭ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߋ߬ ߞߍ߫ ߘߍ߬ߞߙߎ ߢߍߡߐ߮ ߘߌ߫. ߕߋ߬ߟߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߲߭ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߋ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫. ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲߫ ߂߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫.

ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߎߘߊ ߞߺߵߊ߬ ߞߍ߫ ߛߋߞߎ߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߲ ߡߊߞߕߌ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߙߊ߬ߞߊ߲ ߓߍߓߊ߯ߦߊ ߞߍ߫ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߟߊ߬ߞߋ߲߬ߛߎ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߘߎ߰ߞߘߐ߬ ߣߊ߲ߝߟߏ ߟߎ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߓߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬. ߊ߬ ߞߺߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߤߊߞߍ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ߠߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߥߛߎߘߋ߲ ߂߅߀ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ. ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߟߊߓߎ߫ ߘߏ߲߬ ߢߍߣߌߡߊߓߏߙߌߟߊ߫ ߡߐ߰ ߂߀߀ ߀߀߀ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲ ߝߊ߬ߛߏ ߞߣߐ߫.

ߏ߬ ߟߋ ߞߺߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊߙߏ߫ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߸ ߟߊ߲߭ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߋ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߞߺߵߊ߬ ߞߍ߫ : ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲ ߣߌ߫ ߖߐ ߞߎߡߊߓߏ߲ ߖߊ߯ߓߡߊ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߘߌ߫. ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߘߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߖߊ߯ߓߡߊ ߟߋ߬ ߣߺߴߊ߬ ߡߊߞߍߘߊ ߦߋ߫ ߌߕߊߟߺߌ߫.

ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߺߊ ߖߊߟߌߞߦߺߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߁߉߈߅ ߞߏ߲ߞߏߘߓߌ ߣߌ߫ ߁߉߉߃ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ : ߕߍߟߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߛߎ߬ߟߐ߬ߞߏ ߘߊߡߌߣߊ ߘߌ߫ ߛߺߊ߫.

߁߉߈߄ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߆ ، ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߦߊ ߟߊߥߊ߲߬ߞߺߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߘߐ߫ ߞߺߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ߘߐߦߊ߫ ߛߊ߲߭ ߂߆ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߞߘߐ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߢߊ߬ߟߌ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߫ : ߞߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߞߎ߲߬ߦߌߘߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊߞߍ߲ߘߍߦߊ߫ ، ߞߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߓߐ߫،ߞߊ߬ ߝߊ߬ߘߊ߲߬ߞߊ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߡߊߖߌ߰ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߝߊߙߊ߲߫ ߥߊߘߌ ߟߊߞߎߘߦߊ߫ ، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߖߐ߰ߣߍ߲ ߡߊߓߍ߲߬ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߎ߲ߞߊߙߊ߲ߞߋ ߟߎ߫ ߖߎ߬ߛߎߟߐ߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߟߊ߬ߓߊ߯ߙߊߟߌ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫.

߁߉߉߀ ߞߏ߲ߞߏߘߓߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߃ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߊ߲ߓߍ߲߫ ߂߲ ߛߊ߲߬ߓߍ߬ߛߊߟߌ ߓߍ߲߬ߛߋ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߝߍ߬ ، ߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߲߭ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߋ߬ ߞߍ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߯ ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߠߊ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߘߌ߫. ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߓߍ߯ߦߟߊߞߊ ߟߊ߲߬ߓߏ߲ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫.ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߟߊ߲߭ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߋ߬ ߞߊ߬ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߞߊ߲ߘߟߌ ߘߏ߫ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߁߉߉߀ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߂ ߟߊ߫.

߁߉߉߂ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߏ߬ ߛߊ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߢߣߊߕߊߟߌ ߓߟߏߘߐߓߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎߞߊ ߓߍ߯ ߟߞߊߢߊ߫ ߘߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߁߂ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߘߊ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߦߏ߫ ߞߕߌߘߊ ߛߊ߲ߘߐߕߊ.

ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߎߘߊ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߞߏߟߐ߲߫ ߘߊ߫ : ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߥߊ߬ߙߊ ߞߛߊߞߊ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߝߏ߯ ߄.߅% ߘߐ߫ ߛߊ߲߭ ߞߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߏ߯ߙߏ (ߣߊ߲߬ߝߟߏ) ߓߙߍ߬ߦߊ ߡߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߇%ߟߊ߫.

ߝߊ߬ߛߏ ߟߊ߬ߕߋ߬ߟߋ߲߬ߠߌ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߟߞߊ ߘߍ߬ߘߊ(ߝ. ߟ. ߣ. ߘ) ߕߎߣߎ߲߫ ߘߊ߫ ߞߺߵߊ߬ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ : ߝߊ߬ߛߏ ߕߍ߲ߘߐߦߊ ߟߊ߬ߕߋ߬ߟߋ߲߬ߠߌ ߘߍ߬ߘߊ (ߝ. ߕ. ߟ. ߘ) ߣߺߴߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߘߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߬ ߟߞߊ߬ ߓߟߏߡߊ߬. ߂߀߀߇ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ߫ ߕߟߋ߬ ߅ ߟߊ߫ ߸ ߟߊ߲߭ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߋ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ ߞߏߕߌ߮ ߓߟߏߓߐ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߺߵߏ߬ ߡߍ߲߫ ߕߌ߰ߦߊ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߯ ߊ߬ߺߙߊ߬ߝߺߊ߲ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߢߐ߲߰ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߞߘߐ߫. ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲߫ ߕߟߋ߬ ߅ ߸ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߢߡߊ߬ߛߊߦߌ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߊ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ߫ ߞߏ ߕߙߐߦߊ ߞߏߛߐ߲߬.

߂߀߀߈ ߘߓߊ߬ߕߊ ߣߌ߫ ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ ߟߊ߫ ߸ ߕߏ߲ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߬ߓߊ߲ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߞߏ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߲߭ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߲ ߕߌߢߍ߫ ߔߛߐߞߐ߫. ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߃ ߝߊ߰ ߞߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߖߐߞߌ߫.

ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߺߊ ߟߊߓߊ߲߫ ߜߟߍ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߀߀߃ ߞߣߺߵߊ߬ ߛߌ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫

ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߺߊ ߟߊߓߊ߲߫ ߜߟߍ߬ߦߺߊ

ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߀߀߃ ߟߊ߫ ߸ ߟߊ߲߭ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߋ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߞߎߘߊ߫ ߝߣߊ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߉߅.߇߃% ߘߐ߫. ߢߣߊߕߊߟߌ ߞߍ߫ ߘߺߴߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߕߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ، ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߐ߲߬ ߕߘߍ߬ ߟߺߴߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߟߐ߬ߘߎ߰ ߞߏ ߡߊ߬. ߛߊ߲߭ ߂߀߀߆ ߕߍߡߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߡߊ߬ߟߏ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߣߌ߲߬ߕߊ (ߖߌߥߎ) ߛߐ߲߬ߞߐ߫ ߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬. ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߌ߬ߘߊ ߘߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߖߐ߲ߝߐ߲߫.

ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߟߊ߫ ߸ (ߡߐ߱ ߤߊߞߍ ߡߞߊߘߊ߲ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߕߐ߲) ߞߊ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߛߓߍ߫ ߞߐߜߍ߫ ߓߌߟߏ߯ߟߎ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߞߊ߬ ߘߊ߲߭ ߛߌ߰ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߤߊߞߍ߫ ߕߣߊ߬ߟߊ߬ߕߍ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߣߐ߫، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ ߟߎ߫ ߞߌ߬ߦߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߞߏ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߟߏ߲ߘߐ ߖߐ߬ߘߐ ߞߊ߲߬.

ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߟߊ߫߸ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ /ߟߊ߲߭ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߋ߬ ߞߺߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߊ߬ ߢߍ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߤߊ߲߯ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߰ ߛߓߊߣߊ߲ ߦߋ߫ ߓߊ߲߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ ߞߏ߫ ߊ߬ ߝߊ߬ ߖߡߊߣߊ ߞߊ߫ ߘߺߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߺߵߊ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߖߎ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬. ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߺߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߺߴߊ߬ ߣߘߐ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ߫ ߝߓߊ߬ߘߋ߲߬ ߢߌߣߌ߲ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߙߊ߬ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߋ.

ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߔߊߞߌߛߦߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߕߟߋ߬ ߁߀ ߂߀߀߇ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߣߺߴߊ߬ ߕߊ߫ ߟߊ߲߭ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߋ߬ ߞߺߵߊ߬ ߝߛߊ߬ߣߍ߲ ߕߏ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߝߘߌߝߘߌ߫. ߞߎ߬ߢߐ߲߰ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߐߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߏߘߋ߫ ߓߊ߲߬ߜ߭ߎߙߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߏ ߟߊߛߋ߫ (ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߊ ߞߏߢߊ ߞߏߕߌ߮) ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߲ ߝߙߍߕߍ߫ ߂߲. ߕߟߋ߬ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߞߐ߫ ߸ ߘߎ߰ߘߋ߲߬ ߦߙߌߞߊ߫ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߔߊߞߌߛߦߊ߫ ߞߊ߲߬ ߝߏ߫ ߡߐ߰ ߓߌߟߏ߯ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߫ ߓߣߐ߬ ߘߺߴߊ߬ ߣߌ ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߊ ߘߐ߫ ߟߐ߬ߒ߬ߞߋ߬ߟߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ (ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ). ߏ߬ ߞߍ ߞߐ߲ߕߋ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߯ߓߍ߬ߒ߬ߡߊ߬ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߏ߫ ߕߐ߯ߟߊ߫. ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߺߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߺߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߞߙߍߞߙߍߟߌ ߓߍ߯ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߏߕߌ߯ ߞߎߘߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߊ߫ ߏ߬ ߕߐ߮ ߟߊߕߍ߰ ߦߙߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߒߞߘߐ߫.

ߞߏ߲ߞߏߜߍ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߉ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߺߵߊ߬ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߬ߡߐ߮ ߘߏ߫ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߸ ߋ߳ߖ߭ߍߺߣ ߓߊ߲߬ߜ߭ߎߙߊ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߏ߬ ߡߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߞߏߟߊߘߍ ߣߌ߫ ߕߐ߰ߕߐ߰ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߝߛߍߞߘߎ߫.ߞߐ߲ߕߋ߬ ߞߺߵߊ߬ ߓߟߏߓߐ߫ ߜߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ߟߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߲߭ߛߣߊ߬ ߞߎߦߊߕߍ߫ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫ .ߒ߬ߞߊ߬ ߟߊ߬ߥߟߌ߬ߟߌ߫ ߏ߬ ߕߌߢߍߟߌ ߥߙߊ߬ ߘߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫ : ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߁߈߆ ߓߣߐ߬ ߊ߬ ߣߌ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߂߀߀ ߖߐߞߌ߫. ߞߏ߲ߞߏߘߓߌ߫ ߕߟߋ߬ ߅ ߂߀߀߇ ߟߊ߫ ߸

ߡߙߊ߬ߞߊ߲ ߓߊ߲ߓߊ߲ߠߺߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߁߉߉߃ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߣߌ߫ ߂߀߀߃:ߡߙߊ߬ߞߊ߲ ߓߊ߲ߓߊ߲ߠߺߌ߲

߁߉߉߃ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߢߣߊߕߊߟߌ ߝߍ߬ ، ߟߊ߲߭ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߋ߬ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߣߌ߫ ߥߙߎߞߌ ߞߙߎߞߊ߫ (ߞ. ߥ. ߞ) ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߢߣߊߕߊߟߌ ߞߍ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ ߈ ߕߍ߫. ߏ߬ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߘߌ߫ (ߖ. ߡ. ߞ).ߞߊ߲ߕߌ߯ ߓߐߓߊ߮ ߞߊ߬ ߘߊ߲߬ߠߌ ߞߍ߫ ߞߎ߲߬ ߝߟߐߡߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߅߁.߇%. ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߕߐ߭ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߢߣߊߕߊߟߌ߫ ߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߢߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߞߺߵߏ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߊߓߋ߭ ߘߌ߫ ߞߕߌߘߊ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߓߟߏ߫ ، ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߞߊ߬ ߉߀% ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߘߐ߫. ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߲ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߞߎߘߊ߫ ߁߉߉߃ ߟߊ߫ ߅߆.߁% ߟߊ߫. ߟߊ߲߭ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߋ߬ ߞߊ߬ ߛߋߞߎ߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߟߊ߫ ߣߐ߬ߕߌ߰ ߞߘߐ߫ ߟߎ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߊ߬ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߯ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߡߌ߬ߘߊ߬. ߂߀߀߁ ߣߍߣߍߓߊ ߟߊ߫ ߸ ߟߊ߲߭ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߋ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߘߟߌ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߘߐ߫ ߞߊ߬ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߛߙߎ߬ߛߙߎ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߥߟߊߞߏ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߰ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߎ߲߬ ߠߊ߫. ߞߊߘߟߌ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߲ߓߊ߲ߓߐߟߌ ߡߊߓߍ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲߭ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߝߙߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߊ߲߬ ߝߏ߫ ߊ߬ ߞߏߝߐ߫ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߞߙߐ߬ߛߌ߬ߟߌ ߖߊ߯ߓߡߊ ߓߟߏ߫.

߂߀߀߂ ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ߫ ߕߟߋ߬ ߓߌߛߊ߬ߓߊ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߞߺߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߦߊ߬ߟߌ ߢߣߊߕߊߟߌ ߓߐ߬ߘߍ߬ߓߐ߬ ߢߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߸ ߟߊ߲߭ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߋ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߆߁.߅% ߟߊ߫ ، (ߡߐ߰ ߁߁߄ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߕߊ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߈߅ ߘߌ߫).

ߟߊ߬ߥߟߏ߬ߟߌ ߡߊߝߍߣߍ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߁߉߈߅ ߞߊ߬ߙߌߝߐ߭ ߕߟߋ߬ ߅ ߟߊ߫ ߸ ߘߊ߯ߕߌ߮/ߖߘߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߞߺߵߊ߬ ߖߎ߬ߟߎ߫ ߕߍ߰ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ߫ ، ߣߺߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߁߉߈߄ ߞߊ߬ߝߏ߬ߖߊߛߏ߲ ߘߐ߫ ߞߺߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߊ߲߭ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߋ߬ ߕߊ߯ߣߍ߲߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߖߡߊߣߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߍ߭ (ߝ. ߕ. ߖ. ߡ. ߘ) ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߕߜ߭ߏ߫ (ߟߏߡߍ߫). ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲ߕߋ߬ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߓߍߘߍ߲ߛߍ߫ ߡߊ߬. ߞߙߎߞߙߍ߫ ߓߟߏߡߊ߬ ߡߐ߰ ߁߀ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߖߊ߲߬ߞߌ߫ ߞߊߕߙߍ߬ߕߍ߫ ߖߘߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ ߘߐ߫ ߡߎߙߎ߲ߕߟߌ ߘߐ߫. ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߊ߲ߘߐߜߍߟߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߗߝߊߕߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߉߅ ߞߏ߲ߞߏߜߍ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂ ߣߌ߫ ߃ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߙߊ߬ߓߊߟߌߦߊ ߞߏߛߐ߲߬.ߞߺߵߊ߬ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߕߏ߫ ߘߎ߰ߞߘߐ߬ ߓߏ߲ ߠߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߞߎߓߋ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߊ ߓߘߊ߫ ߘߐߝߏߘߏ߲߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߡߎߙߎ߲ߕߌߣߍ߲߫ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫. ߊ߬ ߞߎ߲߬ߓߐ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߎ߲߬ߦߊ߬ߞߟߌ߬ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߣߐ߬ ߊ߬ ߣߌ ߘߐ߫. ߂߀߀߅ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߉ ߟߊ߫ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫ ߸ ߞߐ߲ߕߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߏߒߘߐߓߊ߮ ߘߌ߫ ߝߣߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߣߺߵߊ߬ ߟߊ߫ ߕߍ߲߬ߕߍ߲߬ߠߌ ߓߕߐ߫ ߟߊ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߛߊ߲ߡߊߘߊ߲ ߠߊ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߝߏߦߌ߬ ߡߊ߫ ߞߺߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߞߺߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ( ߡߊ߰ߙߌ߬ ߝߎߣߎ߲ߛߙߋ ߟߋ߬ ߡߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߡߎߣߎ߲߬).

ߞߐ߲ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߺߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߂߀߀߂ ߟߊ߫ ߸ ߥߎ߬ߣߎ߲߬ߥߎ߬ߣߎ߲߬ߞߺߊ߲ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߞߏ߫ ߟߊ߲߭ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߋ߬ ߓߘߊ߫ ߛߊ߬. ߕߞߌ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲߫ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߡߊ߬ߙߐߞߎ߬ ߘߊ߲ߘߊߟߌߟߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ ߛߍ߯ߛߍ߯ ߞߊ߬ ߥߺߴߊ߬ ߦߋ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߥߊ߲߬ߞߏ߲߬ߢߊߡߊ߲ ߣߌ߫ ߟߌߞߐ߯ߓߣߊ ߓߘߊ߫ ߣߐ߰ ߞߐ߲ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߺߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ߫ ߕߐ߭ ߓߘߊ߫ ߕߏ߫ ߞߊߙߏ߫ ߆ ߔߋ߫.

߂߀߀߃ ߓߍ߲߬ߒ߬ߛߋ߲߬ߡߊ ߢߣߊߕߊߟߌ߫ ߝߍ߬ ߸ ߘߌߡߌ߲߫ ߥߙߊ߬ ߞߏ߬ߖߎ߮ ߡߊ߬ ߞߐ߲ߕߋ߫ ߛߋ߲߭ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߘߌߦߊߜߏߦߊ߫ ߘߺߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߺߵߊ߬ ߕߊ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߲߬ߛߏ ߞߍ߬ߙߍߝߍ߬ ߞߺߵߏ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߟߊߜߟߍ߬ߦߊ ߘߌ߫.

߂߀߀߆ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߟߊ߫ ߸ ߞߐ߲ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߗߏ߯ߦߊ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߖߎ߯ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߕߊ߯ ߟߺߴߊ߬ ߘߊ߲ߘߊ߫ ߦߌߟߊ ߞߐߞߊ߲߫ ߖߡߊߣߊ߫ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫. ߏ߬ ߞߺߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߌߞߐ߯ߓߣߊ ߓߘߊ߫ ߣߐ߰ ߞߐ߲ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊߟߌߦߊ ߡߊߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߛߍߣߍ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߓߍ߯.

ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߊ߲߭ ߂߀߀߇ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߺߵߊ߬ ߞߊ߲ߠߊߕߍ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߝߙߋߞߋ ߞߊ߲߬ ߞߺߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ (ߒ ߧߺߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߡߊߛߍ߬ߟߍ߲߬ߓߍ߫). ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߡߍ߲߫ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߬ ߕߏ߫ ߓߙߊ߫ ߟߊ߫ ߛߍߣߍ߲߬ ߥߏߎ߫.

ߞߐ߲ߕߋ߬ ، ߛߙߊߡߌ߲ߠߊ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߸ ߛߐ߲߬ߓߣߊ ߝߣߊ߫ ߕߎ߲߬ ߓߘߺߴߊ߬ ߕߙߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߕߊ߯ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ߬ ߖߊ߯ߓߡߊ ߛߌ߫ ߘߐ߫ . ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ، ߤߊߟߌ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߛߊ߲߬ ߅߀߲ ߛߊ߲߬ߓߍ߬ߢߊ߯ߢߊ߮ ߘߐ߫ ߂߀߀߈ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂ ߟߊ߫.

ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߊ߬ ߡߊ߲ߞߍ߲ߘߍ߫ ߕߘߍ߬ ߝߋߝߋ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߎߓߋߛߏ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߏ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߛߣߍ߬ ߟߊ߫ ߦߌߟߊ߫ ߡߍ߲. ߊ߬ ߟߊߟߌߓߊ߯ ߡߊߛߎߘߎ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߏ߬ ߞߘߐ߫.

߂߀߀߈ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߃ ߸ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߓߎߓߞߊߺߙ ߛߐ߲߬ߔߊ߬ߙߋ߫ ߞߺߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߝߊߙߌ߲/ߟߊ߲߭ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߋ߬ ߓߘߊ߫ ߡߊ߬ߛߊ ߟߊ߫ ߞߟߌߟߌ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߁߈ ߙߋ߲ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߄߅ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߞߺߵߏ߬ ߕߎ߬ߙߎ ߞߍ߫ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߖߊ߲ ߘߌ߫ ߞߺߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߭ ߝߐ߫ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߋ߬ ߕߊ߫ ߛߘߊߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߟߊ߲߭ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߋ߬ ߞߺߵߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ߫ ߘߏ߲߭ ߠߋ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߢߊߛߎߡߊ ߞߏߛߐ߲߬.

ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ ߄߀ ߢߌߣߌ߲߫ ߛߎ߬ߣߎ߲ ߠߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߦߋ߫.