ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߛߋ߲߬ߓߊ߬ ߞߟߍ ߛߊ߲߭ ߣߌ߫ ߞߣߐ߬ ߖߡߊ߬ߓߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߛߋ߲߬ߓߊ߬ ߞߟߍ ߛߊ߲߭ ߣߌ߫ ߞߣߐ߬ ߖߡߊ߬ߓߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߋ߲߬ߓߊ߬ ߞߟߍ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫ ߸ ߡߌ߲ ߖߊ߲߬ߖߏ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߌߛߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߛߊ߲߬ ߅߇߀ - ߅߇߁ ߕߎ߬ߡߊ߫، ߏ߬ ߡߌ߲ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߡߏߦߌ߫ ߛߊ߲ ߡߊ߬ ߕߋߘߎ߫.

ߝߊߦߌߘߊ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߰ ߊߓߑߙߤߊߕߊ߬ ߤߓߊߛ߭ߌߞߊ ߟߋ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߬ߢߌ߬ߣߌ߲߬ ߞߴߊ߬ ߓߍ߫ ߕߊ߯ ߛߐ߬ߕߐ ߕߋ߬ ߞߵߏ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߋ ߖߘߍ߬ ߞߊ߬ ߢߐ߬ߞߌ߬ߘߊ ߡߌ߲ ߟߐ߬، ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ ߛߌ߲߫ ߏ߬ ߡߊ߬ ، ߞߊ߬ ߛߕߐ߬ߞߏ ߢߌ߲߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬، ߞߴߊ߬ ߡߐߟߐ߲ ߠߊߓߋ߲߬ ߓߙߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߬ߞߌ߬ߘߊ ߡߐߟߐ߲ ߠߊߦߟߍ߬ ߛߐ߬ߕߐ ߕߊ ߛߊ߲ߝߍ߬ . ߊߙߊߓߎߗߍ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߕߟߏ ߘߏ߲߬ ߠߴߏ߬ ߟߊ߫ ،ߊ߬ߟߋ߬ ߊߙߊߓߎߗߍ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߌߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߬ ߡߊߕߏߟߏ߲߫ ߊߓߑߙߤߊߕߊ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߬ߞߌ߲߬ߘߊ߫ ߟߐߣߍ߲߬ߞߏ߬ ߢߌߡߊ߲ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߟߐ߲ߣߍ߫ ߊߓߑߓߙߤߊߕߊ߬ ߓߟߏ߫ ، ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ ߛߋ߲ߓߊ ߘߐ߫ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߘߐ߫ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ ߓߍ߫ ߕߊ߯ ߛߐ߬ߕߐ ߕߋ߬. ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߘߐ߬ߝߐߦߟߊ ߟߎ߫ ߓߴߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ ߢߊ ߡߌ߲ ߞߊ߲߬ ߞߏ߫: ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߊߙߊߓߎ߫ ߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߤߓߊߛ߭ߌߞߊ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ، ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߘߐ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬، ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߓߏ߲߫ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߘߊ߬ߣߕߊ߬ߡߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߊߓߑߙߤߊߕߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߘߓߊ߬ߙߌ ߢߡߊߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߞߊ߬ ߞߣߐ߬ ߖߡߊ߬ߓߊ ߗߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߓߌ߯. ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߓߏ߲߫ ߣߊ߰ߘߌ߬ߝߘߊ ߓߍ߬ߙߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߢߊ߯ߡߊ߫ ߞߟߊ߫ ߢߌߡߌߣߍ߲ ߠߋ߬.

ߛߋ߲߬ߓߊ߬ ߞߟߍ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬
ߛߋ߲߬ߓߊ߬ ߞߟߍ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬

ߊ߬ ߖߊ߲߬ߖߏ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߝߐ߬ߦߟߊ ߟߎ߫ ߓߴߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ ߞߏ߫ ߤߓߊߛ߭ߌߞߊ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߢߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߛߊ߯ߙߦߊ߬ ߣߊ߯ߡߎ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ -ߓߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߬ߘߍ ߣߊ߬ߛߊ߯ߙߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫- ߊߙߊߓߎߟߊ߫ ߜߎ߲ ߞߊ߲߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍߟߋ߲ ߞߐ ߞߊ߬ ߛߋ ߛߐ߬ߛߐ߲߬ ߦߡߊߣߌ߫. ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߓߍ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߫ ߓߏ߲߬ߧߊ ߣߌ߫ ߜߟߌߦߊ ߡߌ߲ ߕߊ߬ ߞߵߊ߬ ߢߊߛߌ߲߫ ߡߞߊ߫ ߣߌ߫ ߓߏ߲߫ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ߡߌ߬ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߛߊ߬ߟߌ߬ ߝߋ߲ ߠߎ߫ ߣߌ߫ ߘߝߊߟߋ߲߫ ߝߋ߲ ߠߎ߫ ߣߌ߫ ߛߐߟߌ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫، ߡߌ߲ ߠߎ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߛߌ߬ߙߌ߬ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߫ ߣߴߊ߬ ߞߣߐ߬ߜߍ߲ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߦߋ߫. ߣߌ߲߬ ߞߏ ߣߌ߲߬ ߠߎ߫ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߤߓߊߛ߭ߌ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߡߌ߲ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߦߡߊߣߌ߫߸ ߣߴߊ߬ ߕߐ߮ ߞߏ߫ ߊߓߑߙߤߊߕߊ߬ ߊߟߑߊߛ߭ߑߙߊߡߌ، ߊ߬ߟߋ ߞߊ߬ ߢߐ߬ߞߌ߬ߘߊ (ߋߜ߭ߑߟߌߖ߭) ߘߐ߫ ߟߐ߬ ߞߵߊ߬ ߕߐ߮ ߟߊ߫ ߞߏ ߊߟߑߞ߫ߎ߬ߟߊߦߑߛߎ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߞߏߘߏ߲߬ ߊ߬ ߟߴߊ߬ ߛߋ ߓߍ߬ߙߍ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߛߋ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߡߊ߬ߖߐ߰ߙߊ߲ߠߌ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ، ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߘߊߝߍ߬߸ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߢߐ߰ߦߋߓߊߟߌ ߘߌ߫. ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߐ ߊ߬ ߟߐ߭ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߟߋߞߟߋߡߊߦߟߍ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߞߴߊ߫ ߟߊ߫. ߣߌ߲߬ ߞߍ، ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߡߐߣߍ߲߫ ߘߊ߫ ߝߎߚߎ߫، ߝߏ߫ ߓߊ߬ߣߌ߬ߡߊ߯ߟߞߌߓߎߣߑߞߌ߬ߣߊ߯ߣߕߊߗߋ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߞߊ߫ ߕߊ߯ ߊ߬ ߕߏߟߏ߲߫ ߢߐ߲߬ߞߌ߬ߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬. ߏ߬ ߞߍ، ߊ߬ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߦߡߊߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߊߟߑߞ߫ߎ߬ߟߊߦߑߛߎ߫ ߢߐ߲߬ߞߌ߬ߘߊ ߘߐ߬ ، ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߞߍ߫ ߌߦߏ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߊ߮ ߘߐ߫ ߟߵߊ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߢߐ߬ߞߌ߲߬ߘߊ ߏ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߛߎ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߬߸ ߞߊ߬ ߓߍ߯ ߥߊ߫ ߞߴߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬، ߏ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߥߟߌ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏߟߏ߲߫ ߊ߬ ߞߣߐ߫ ߘߐ߫ ߡߊߖߐߙߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߘߊ߲ߘߊ߲ ߠߎ߫ ߓߍ߯ ߡߊߡߎ߲߬ ߛߐߝߍ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߣߐ߮ ߟߊ߫߸ ߘߎ߰ߘߊߜߍߟߋ߲ ߊߓߑߙߤߊߕߊ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߞߏ߫ ߡߐ߱ ߘߐ߫ ߓߘߴߊ߬ ߕߏߟߏ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߬ߞߌ߬ߘߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊߙߊߓߎߗߍ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߬ߘߴߊ߬ ߘߐ߫، ߞߴߊ߬ߟߋ߬ ߊߙߊߓߎߗߍ ߟߋ߫ ߛߌ߬ ߘߊ߫ ߞߎ߬ߟߊߦߑߛߎ߫ ߢߐ߬ߞߌ߬ߘߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߛߌߞߊ ߘߏ߲߬ ߊߙߊߓߎߗߍ ߏ߬ ߡߊ߬߸ ߞߴߊ߬ ߝߏ߫ ߞߏ߫: ߊ߬ߟߋ߬ ߊߙߊߓߎߗߍ ߟߋ߫ ߣߐ߬ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߛߊߦߌ߫. ߊߓߑߙߤߊߕߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߞߴߊ߬ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߓߍ߫ ߊߟߑߞߊ߯ߓߊ߫ ߕߋ߬. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߘߐ߬ߓߍ߲߬ߠߌ߫ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫، ߊ߬ ߓߍ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ߟߊ߲ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߕߊ߬، ߊ߬ ߞߴߏ߬ ߓߍ߯ ߕߊ߬، ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߕߏ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߝߊ߲߬ߞߡߊ߬ߦߊ ߝߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߘߊ߫ ߡߞߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߜߍߟߍ߲ߡߊ߲ߓߊ߫ ߞߍ߲߬ߞߍ߲߬ߡߊ߬ߓߊ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬، ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߝߎߚߎ߫ ߞߊ߬ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߝߊ߫ ߊߟߑߡߎ߬ߜ߭ߊߡߌ߲ߛߎ߬ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߫ ߡߞߊ߫ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ ߘߌ߫، ߕߎ߬ߡߊ߫ ߡߌ߲ ߊߓߑߙߤߊߕߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߏ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߖߌ߰ ߘߊ߫ ߊߟߑߡߎ߬ߜ߭ߊߡߌ߲ߛߎ߬، ߊ߬ ߞߊ߬ ߗߍ߭ ߘߐ߫ ߗߍ߫ ߤߓߊߛ߭ߌ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫،     -ߞߴߏ߬ ߕߐ߮: ߡߊ߬ߝߑߛߎ߯ߘߎ߬ ߘߋ߲ ߊߛߑߥߊߘߎ߬ - ߊ߬ߟߋ ߞߊ߬ ߛߏ߭ ߕߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߡߞߊ߫، ߊ߬ ߛߋߟߋ߲ ߦߋ߲߬، ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߤߊ߯ߡߕߊ߫ ߘߎ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߯ߡߍ ߟߎ߬ ߕߊ߬ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ ߟߎ߫ ߕߊ ߡߌ߲ ߠߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ ߞ߭ߎ߬ߙߊߦߑߛߌ߫ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߳ߓߑߘߎߟߑߡߎ߬ߕߐߟߌߓߎ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߯ߡߍ ߗߍ߬ߡߍ߫ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߣߊ߬ߝߟߏ ߕߊ߬ߟߋ߲ ߣߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߏ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߋ ߊ߳ߓߑߘߎߟߑߡߎ߬ߕߐߟߌߓߎ߬ ߟߋ߬ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߡߞߊ߫ ߘߎ߰ߕߌ߮ ߣߴߊ߬ ߗߍ߬ߡߐ߰ߓߊ ߘߌ߫.  ߣߌ߲߬ ߞߏ ߣߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߍߟߋ߲ ߞ߭ߎ߬ߙߊߦߑߛߌ߫ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߌ߬ߣߊ߯ߣߊߕߊ߬ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߤߎ߬ߖ߭ߊߦߑߟߎ߫ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߟߍ߬ߞߏ ߡߙߌ ߘߐߕߊ߬ ߸ ߒ߬ߞߊ߬߹ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲ߞߊ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߣߌ߲߬ ߠߎ߫ ߞߟߍ߬ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߊߓߑߙߤߊߕߊ߬ ߣߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫.

 ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߊߓߑߙߊߤߕߊ ߞߊ߬ ߗߍߘߋ߲ ߘߐ߫ ߜߘߍ߫ ߗߍ߫ - ߞߴߏ߬ ߕߐ߮ ߞߏ߫: ߤߊ߬ߣߊ߯ߕߐߕߎ߬ ߤߎߡߊߦߑߙߌߞߊ - ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߥߴߊ߬ ߝߏ߫ ߡߞߊ߫ ߘߎ߰ߕߌ߮ ߦߋ߫ ߞߏ߫: ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߊߓߑߙߤߊߕߊ߬ ߡߊ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߞߊߡߊ߬߸ ߣߴߊ߬ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߡߊ߫ ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ ߊ߲ߠߎ߫ ߣߌ߫ ߓߏ߲߫ ߠߊߕߏߣߍ߲ ߕߍ߫߸ ߊ߲ߠߎ߫ ߡߊ߬ߞߏ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߖߋ߬ߟߌ ߓߐ߲߬ߠߌ ߠߊ߫߸ ߥߊ߬ ߞߟߍ߬ ߕߍߣߊ߬ ߕߊ߬ ߞߵߊ߬ ߢߊߛߌ߲߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬. ߣߴߊ߬ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߡߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߢߣߌ߫߸ ߌ ߓߴߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߒ ߕߍ߬ߘߍ ߦߊ߲߬، ߞߏ߫ ߗߋߘߋ߲ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߣߌ߲߬ ߝߐ߫ ߘߎ߰ߕߌ߮ ߦߋ߫.

  ߕߎ߬ߡߊ ߡߌ߲ ߗߋߘߋ߲ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߡߞߊ߫، ߊ߬ ߛߐ߰ ߘߊ߫ ߘߎ߰ߕߌ߮ ߦߙߐߢߌߣߌ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߘߎ߰ߕߌ߮ ߦߋ߫ ߊ߳ߓߑߘߎ߬ߟߑߡߎ߬ߕߐߟߌߓߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߤߊߛ߭ߌߡߎ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߞߍ، ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߘߎ߰ߕߌ߮ ߦߙߐ ߞߊ߬ ߊߓߑߙߤߊߕߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋ ߝߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫.  ߊ߳ߓߑߘߎ߬ߟߑߡߎ߬ߕߐߟߌߓߎ߬ ߞߏ߫: ߒ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߒ߬ ߕߴߊ߬ ߟߊߧߣߌ߫ ߞߴߊߟߎ߫ ߞߟߍ߬. ߥߊ߬ ߏ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߝߊ߲ߞߊ߬ ߕߴߊ߲ߠߎ߫ ߘߐ߫. ߣߌ߲߬ ߓߏ߲ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߋ߲߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߋߙߌ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߬ (ߕ.ߖ)ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߋ߬߸ ߣߴߊ߬ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ߲ ߘߏ߲߬ ߊߟߎ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߕߍ߫ ߸ ߛߊ߫ ߛߋ߫ ߞߊߣߊ߬ ߞߴߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߊߕߏߣߍ߲ ߞߐ߬ߣߌ߲ ߟߋ߬. ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߫ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߟߊߞߊ߬ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߓߏ߲ ߣߌ߲߬ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߓߍ߫ ߒ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫߸ ߞߊ߲߬ߞߊ߲ߠߌ߲߬ߠߊ߲߫ ߕߴߊ߲ߠߎ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߓߏ߲ ߣߌ߲߬ ߢߍ߫. ߤߊ߬ߣߊ߯ߕߐߕߎ߬ ߞߏ߫: ߣߵߊ߲ ߦߋ߫ ߕߊ߯ ߊߓߑߙߤߊߕߊ߫ ߦߙߐ߫، ߓߊ ߊ߬ ߞߊ߬ ߒ ߟߐ߬ ߏ߬ ߝߐ ߟߴߌ ߦߋ߫. ߊ߳ߓߑߘߎ߬ߟߑߡߎ߬ߕߐߟߌߓߎ߬ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ ߘߐ߫ ߟߎ߫ ߕߎ߲߰ ߘߊ߫ ߗߍ߭ ߞߐ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߋ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬، ߞߊ߬ ߣߵߊ߬ߟߎ ߟߐ߬ ߝߏ߯ ߊߓߑߙߤߊߕߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߝߏ߫ ߘߊ߫ ߊߓߑߙߤߊߕߊ߬ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߞߏ߫:  ߊ߳ߓߑߘߎ߬ߟߑߡߎ߬ߕߐߟߌߓߎ߫ ߓߍ߫ ߘߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߏ߫ ߖߐ߲߫ ߦߋ߫ ߊ߳ߓߑߘߎ߬ߟߑߡߎ߬ߕߐߟߌߓߎ߬ ߦߋ߫؟ ߊ߬ ߝߏ߫ ߘߊ߫: ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߙߊߦߑߛߌ߫ ߟߎ߫ ߛߟߊߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߞߊ ߓߊߟߏߕߌ߮...

ߊߓߑߙߤߊߕߊ߫ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬. ߊ߳ߓߑߘߎ߬ߟߑߡߎ߬ߕߐߟߌߓߎ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߗߋ߲߰ߢߌ߬ ߘߊߥߎߟߊߡߊ߲߫ ߛߊߘߊߒߡߊߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߕߎ߬ߡߊ ߡߌ߲ ߊߓߑߙߤߊߕߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߓߍ߲߬ ߣߌ߫ ߓߏ߲߬ߧߊ ߣߌ߫ ߜߟߌߦߊ ߦߋ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߣߍ߫ ߞߊ߬ ߢߊ߬. ߏ߬ ߞߐߝߍ߬ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߟߊ ߡߊ߬ ߞߏ߫: ߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߴߊ߬ ߡߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߠߊ߫؟ ߘߟߊߡߌߘߟߊ ߦߴߊ߬ ߢߌ߲߬ߣߌ߬ߞߊ߬، ߊ߬ ߞߏ߫: ߒ ߡߊ߬ߞߏ ߓߍ߫ ߡߌ߲ ߠߊ߫، ߏ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߒ ߠߊ߫ ߢߊ߯ߡߍ߫ ߗߍ߬ߡߍ߫ ߝߌߟߊ ߦߋ߫ ߛߍ߬ߞߌ߬ ߒ ߡߊ߬. ߕߎ߬ߡߊ ߡߌ߲ ߊ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߝߐ߫. ߊߓߑߤߙߊߕߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߟߊ ߡߊ߬߸ ߒߠߋ߬ ߕߎ߲߬ ߞߓߊ߫ ߘߊ߫ ߒ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߌ߲ ، ߒ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߞߎߡߊߣߍ߲ ߞߐ ߛߌ߬ߛߍ߲߬. ߊ߬ߝߐ߫ ߊ߬ ߓߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߯ߡߍ߬ߣߌ߲ ߞߍ߬ߡߍ ߝߌ߬ߟߊ ߡߌ߲ ߓߴߊ߲ ߓߟߏ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߓߏ߲ ߣߌ߲߬ ߕߏ߫، ߏ߬ ߡߌ߲ ߦߴߊ߬ ߣߴߊ߬ ߝߊ߭ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߯ߡߎ ߘߌ߫ ، ߒ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ߟߋ߲ ߏ߬ ߕߋ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߞߊߡߊ߬ ߝߛߊߦߌ߫. ߊ߬ߝߐ߫ ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߝߴߏ߬ ߕߋ߬ߟߌ߬ ߞߏ ߘߐ߫.  ߊ߳ߓߑߘߎ߬ߟߑߡߎ߬ߕߐߟߌߓߎ߬ ߞߴߊ߬ ߡߊ߬: ߒߠߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߢߊ߯ߡߍ ߣߌ߲߬ ߠߎ߲߫ ߕߌ߮ ߘߌ߫، ߕߌ߰ ߓߍ߫ ߓߏ߲ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߡߌ߲ ߓߴߊ߬ ߞߙߐ߬ߛߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߣߐ߬ߜߍ߫ ߝߛߊߦߌ߫ . ߊߓߑߙߤߊߕߊ߫ ߞߴߏ߬ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߒߠߋ ߓߊ߬ߟߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߏ߲ ߣߌ߲߬ ߕߋ߭ ߡߊ߬. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫: ߌߟߋ ߣߌ߫ ߏ߬...

ߏ߬ ߞߐ߫ ߊߓߑߙߤߊߕߊ߫ ߞߊ߬ ߊ߳ߓߑߘߎ߬ߟߑߡߎ߬ߕߐߟߌߓߎ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߯ߡߍ߫ ߗߍ߬ߡߍ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊߛߋ߬ߞߴߊ߬ ߡߊ߬. ߊ߳ߓߑߘߎ߬ߟߑߡߎ߬ߕߐߟߌߓߎ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߞߌ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߞߎ߬ߙߊߦߑߛߌ߫ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ، ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߝߎߟߋ߲߫ ߞߏߢߊ ߟߊ߫. ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߡߞߊ߫ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߡߞߊ߫ ߘߊߝߍ߬ ߞߙߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߊߟߋ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߣߌ߫ ߗߍ߬ߡߐ߰ߓߊ ߘߐ߫ ߟߎ߬ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߘߐ߫ ߛߐ߬ߕߐ ߝߊߣߌ߲ ߠߊ߫ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߛߐ߬ߕߐ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫، ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߡߊߞߊ߬ߛߌ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߡߕߊߙߊ߫، ߞߊ߬ ߘߍ߬ߡߍߢߌߣߴߊ߬ ߝߍ߬. ߊ߳ߓߑߓߎ߬ߟߑߡߎ߬ߕߐߟߌ߬ߓߎ߬ ߣߌ߫ ߞ߭ߎ߬ߙߊߦߑߛߌ߫ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߡߊߞߊ߬ߛߌ߬ ߊߟߊ߫ ߕߊ߲߬ ߠߋ߲߬، ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ ߞߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ ߢߌߣߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߭ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߞߐ߲߬ߞߍ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬، ߞߊ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ ߡߊߞߣߐ߬ ߊ߬ ߓߍߣߊ߬ ߡߎ߲߬ ߞߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߬ߒߕߋ߫ ߘߊ߲ߠߕߊ߬ߡߌ߲߬ߠߊ ߠߎ߬ ߟߊ߫.

ߊߓߑߙߤߊߕߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊߘߋ߲ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߥߟߌ߫ ߘߊ߫ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߘߐߓߦߊ ߣߌ߫ ߞߝߊ ߦߋ߫، ߞߊ߬ ߛߋ߲߬ߓߊ ߡߌ߲ ߠߎ߬ ߦߋߒߢߟߊ ߘߐߙߐ߲ ߓߍ߫ ߡߐ߰ ߟߊߛߌߙߊ߲߫ ߓߌ߬ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߝߍ߬، ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߢߊߛߌ߲߫ ߊߟߑߞߊ߯ߓߊ߫ ߡߊ߬. ߛߋ߲߬ߓߊ ߣߌ߲߬ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߢߊߛߌ߫ ߘߊ߫ ߊߟߑߞߊ߯ߓߊ߫ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ، ߊ߬ߟߋ ߞߐߣߌ߲߫ ߓߊ߲߬ ߘߊ߫ ߗߏ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫، ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߢߊߛߌ߲߫ ߦߡߊߣߌ߫ ߝߊ߲߭ߝߍ߬، ߊ߬ ߓߴߊ߬ ߕߋߟߌߦߊ߫ ߞߵߊ߬ ߓߐ߬ߟߌ߬، ߣߵߊ߬ ߢߊߛߌ߲߫ ߘߊ߫ ߊߟߑߞߊ߯ߓߊ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ ߓߴߊ߬ ߟߐ߬ ߞߟߍߎ߫، ߊ߬ ߕߍ߫ ߛߐ߲߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߝߍߎ߫، ߌ ߓߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߦߟߌߘߏ߲ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߛߋ߲߬ߓߊ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫. ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲ߠߌ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߣߌ߲߬ ߟߏ߲، ߝߏߦߌ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߣߌ߲߬ ߞߟߍ߬ߓߏ߲ߟߏ ߟߊ߯ߤߊߎߕߊ ߣߌ߲߬ ߞߎ߲߭ߓߍ߲߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߯ߓߊ߫ ߕߋ߭ ߡߊ߬. ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߛߋ߲߬ߓߊ ߞߘߊߡߊߟߌ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߛߌ߲߫ ߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߯ߓߊ߫ ߡߊ߬، ߘߊ߲߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߣߐ߬ ߖߡߊ߫ ߕߐ߲߬ߕߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߠߊߥߟߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߡߊ߬ ߸ ߓߍ߬ߙߍ ߡߌ߲ ߓߏ߲߬ߧߊ ߦߋ߫ ߦߏ߫ ߛߐ߬ߞߘߎ ߥߟߊ߫ ߕߌ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߬ߞߘߎ ، ߏ߬ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߦߋ߫ ߞߐ߬ߣߐ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ߫ ߓߍ߯ ߓߟߏ߫، ߞߋߞߋ߲ ߓߍ߫ ߘߊߓߟߐ ߘߐ߫،ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߫ ߛߋ߲߭ ߠߊ߫ . ߣߌ߫ ߓߍ߬ߙߍ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߝߍ߲-ߍ-ߝߍ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߓߴߏ߬ ߘߐߖߐߖߐ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߟߋߎ߬، ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߢߡߊ߬ ߢߌߡߌ߲ߣߍ߲߫ ߓߎ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߟߊߝߟߌ߬ߣߍ߲. ߣߌ߲ ߞߍ ، ߤߓߊߛ߭ߌߞߊ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߜߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߟߊ߲߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߛߓߍ߫ ، ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߓߐ߬ߟߌ߬ ߓߌߚߌ߫߸ ߞߊ߬ ߦߡߊߣߌ߫ ߦߙߐ߫ ߢߌߣߌ߲߫߸ ߓߊ ߹ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߟߌ߬ ߘߊ߫ ߦߡߊߣߌ߫ ߛߌߟߊ ߡߊ߬. ߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲߭ ߠߎ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߓߋ߲߭ߓߋ߲߬ߠߊ߬ ߛߌߟߊ ߘߐ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߕߏ߫-ߊ߬-ߘߐ߫ ߟߎߋ߫ ߸ ߊߓߑߙߤߊߕߊ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߝߊ߬ߘߌ߫ ߝߊ߲߭ ߠߎ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߕߍ߰ߕߍ߰ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߎ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߣߍ߲߫ ߞߎ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫. ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߣߍ߲ ߘߐ߫ ߓߋ߲߬ ߘߊ߫ ߣߍ߭ ߣߌ߫ ߖߏ߬ߟߌ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߓߐ߲߬ ߠߺߵߊ߬ ߞߕߐߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߘߴߏ߬ ߞߊ߲߬. ߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߕߋ߲߬ ߝߏ߯ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߋ߫ ߛ߫ߐ߬ߣߑߊ߳ߺߊ߯ߺߊ߬ ، ߞߺߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߝߊ߬ߘߌ ߦߋ߫ ߦߏ߫ ߞߣߐ߬ߢߋ߬ߙߌ߲߬ߣߍ߲ ، ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߟߎ߫ ߞߏ߫ : ߊߓߑߙߤߊߕߊ߫ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߌ߲ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߘߌߛߌ ߓߘߊ߫ ߕߋ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߛߐ߲߬ߘߐߡߍ ߢߍߡߊ߬  ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߛߐ߲߬ߘߐߡߍ ߘߟߊ߫.

ߛߋ߲߬ߓߊ ߝߐߘߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߏߡߌ߲ߠߌ ߞߍ߫ ߣߌ߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߬ߓߊ ߧߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߘߐ߫ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬ ߞߏ߫:

﴿߁﴾ ߌ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߛߋ߲߬ߓߊ߬ ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ؟ ﴿߂﴾ ߊ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߬ߓߊߙߌ ߢߡߊߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߬؟ ﴿߃﴾ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߞߣߐ߬ ߖߡߊ߬ߓߊ ߗߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߓߌ߯ ﴿߄﴾ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߓߏ߲߫ ߣߊ߰ߘߌ߬ߝߘߊ ߓߍ߬ߙߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ﴿߅﴾ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߢߊ߯ߡߊ߫ ߞߟߊ߫ ߢߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬.

ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߙߌߦߊ ߖߊ߲߬ߖߏ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬.[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  ߊߟߊ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߣߐ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߲߬ߘߐ߬، ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌߟߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߸ ߞߴߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߓߏ߲߫ ߞߘߐߞߘߐ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߦߋߟߋ߲ ߓߐߛߎ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߟߏ߲ ߡߌ߲ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߣߌ߫ ߌߛߌ߬ߡߊ߬ߌߟߊ߬  (ߕ.ߖ.ߊ߬) ߞߵߊ߬ ߜߟߌ ߟߎ߫ ߞߘߐߕߊ߬. ߕߎ߬ߡߊ ߡߌ߲ ߞߏ ߟߎ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߊߦߟߋ߬ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߓߏߟߌ߫ ߓߊߕߏߟߊ ߟߎ߫ ߘߌ߫، ߞߊ߬ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߦߋߟߋ߲ ߛߌߟߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߸ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߝߌ߲߬ߞߌ߲߬ߝߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߓߌ߬ߘߐ߬ߦߊ߬ ߞߏ ߟߎ߫ ߘߐ߫.  ߊ߬ ߡߊ߫ ߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߏ߬ ߘߓߌ߬ߘߐ߬ߦߊ߬ ߘߐ߫ ߡߌ߲ ߞߍ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߲߭ ߢߊߛߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ، ߞߊ߬ ߓߏ߲ ߣߌ߲߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߓߑߙߤߊߕߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ߲߬ ߓߟߋߓߟߋ ߡߊ߬، ߛߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲߬ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߘߌ߫ ߟߊߛߊ߲߬ߞߌ߫ ߊ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߦߋߟߋ߲ ߓߎߦߌ߫ ߦߋ߲߬ ߞߏߞߎߘߊ߫ ، ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲ ߞߋߟߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߘߌ߫ (ߕ.ߖ)߸ ߖߘߍ߬ߞߟߏߓߊ߰ߦߊ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߞߊ߬ߣߌ߫، ߊ߬ߟߋ߬ ߡߌ߲ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߣߌ߲߬ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫، ߏ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߗߍ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߤߌߣߊ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߘߌ߫.