ߞߋߟߊ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߫ ߝߊ߬ߛߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ (ߕ. ߖ) ߦߋ߫ ߝߊ߬ ߞߡߊ߬ߙߊ߬ߒߞߋ ߟߎ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߐ߰ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߰߸ߡߊ߬ߞߍ߬ ߦߙߐ߬ ߡߝߊ߬ߣߍ߲߬ ߕߌ߮ ߟߋ߬߸ߟߐ߬ ߦߙߐ߬ߓߊ߬ ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߊߙߊߓߎ ߕߍߡߊ߬. ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߘߊ߫ ߡߊߟߐ߲߫ ߘߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߝߊߘߌ߲ߧߊ ߣߌ߫ ߖߛߎ߬ߟߊ߬ߕߍ߮ ߣߌ߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߲߬ߒ߬ߞߋ߬ߦߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ߦߏ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߘߐߞߣߍ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߛߍ߲߸ߒ߬ ߠߊ߫ ߢߊߝߐߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߟߊ߬ߘߛߍ߬ ߓߟߏߡߊ߬߸ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊߟߐ߲߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߓߊ߫ ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫.

ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߬ߒߞߋ ߟߎ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߐ߰ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߰، ߡߊ߬ߞߍ߬ ߦߙߐ߬ ߡߝߊߣߍ߲߫ ߣߌ߫ ߟߐ߬ߦߙߐ߬ߓߊ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߕߍߡߊ߬. ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߘߊ߫ ߡߊߟߐ߲߫ ߘߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߝߊߘߌ߲ߧߊ ߣߌ߫ ߖߛߎ߬ߟߊ߬ߕߍ߮ ߣߌ߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߲߬ߒ߬ߞߋ߬ߦߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ߦߏ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߘߐߞߣߍ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߛߍ߲߸ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ߛߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߓߊ߫ ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫.

߁߭- ߡߊߊ߳ߊߘߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߟߍ߬ ߞߍ߬ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ ߓߋ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߌߛߑߡߊ߬ߊ߳ߌ߯ߟߊ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߕߍߡߊ߬߸ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߊ߬ ߡߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߞߟߍ߬ ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߓߋ߲ߓߊ ߘߌ߫.

߂߲- ߣߊ߬ߖ߭ߊ߯ߙߎ߫ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊ߬ ߕߟߋ߬ ߘߐ߬ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߗߋ߲߭ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߞߌߛߍ߫ ߕߌ߮.

߃߲- ߡߎ߬ߘ߭ߊߙߎ߫ ߝߣߊ߫ ߗߋ߲߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬߸ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߏ߯ ߏ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ߣߎ߲߬߸ߊ߬ ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬: (( ߤߙߍ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ߡߊ߲ߒߕߋ ߦߋ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߒ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߣߌ ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߜߏߦߊߣߊ߲߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߦߊߣߊ߲߫ ߞߏ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߞߍ߬ߣߍ߲߸ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߟߊߛߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߞߊ߬ߕߎ߲߰ ߝߏߦߌ߬ ߕߍ߫ ߢߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߕߍ߫ ߝߏ߫ ߛߓߊߙߌ ߕߐ߬ߣߐ)).