ߖ߭ߋߐߙߖ߭ ߗ߭ߎ߳ߣߌߎߛ ߛߑߕߌ߲ߣߋߌ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߖ߭ߋߐߙߖ߭ ߗ߭ߎ߳ߣߌߎߛ ߛߑߕߌ߲ߣߋߌ /ߊ߬ ߡߏߦߌ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߱ ߕߋ߬ߟߋ ߂߁/߁߉߂߉ ߊߡߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߣߐ߫ ߸ߝߎߣߎ߲ߞߋ߫ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߡߊ߬ߞߌ߬ߣߌ߬ߞߌ߬ߣߍ߲ ߞߏߛߓߍ߫߸ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߝߊߕߎߟߌ߫ ߗߏ߯ߦߊ ߡߊ߬ߖ߭ߋߐߙߖ߭ ߗ߭ߎ߳ߣߌߎߛ ߛߑߕߌ߲ߣߋߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߎߣߎ߲ߞߋ߫ ߘߌ߫

ߖ߭ߋߐߙߖ߭ ߗ߭ߎ߳ߣߌߎߛ ߛߑߕߌ߲ߣߋߌ

߸ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߓߘߊ߫ ߕߏ߫ ߘߎߢߊ߫ ߛߎ߯ߦߊߝߛߊ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߣߐ߫.

  • ߝߎߣߎ߲ߞߋ ߞߍ߫ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊߡߙߌߞߌ߬ ߝߌ߲߬ߡߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ߡߍ߲ ߓߐ߲ߛߎ߲ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߌ߬

ߖ߭ߋߐߙߖ߭ ߗ߭ߎ߳ߣߌߎߛ ߛߑߕߌ߲ߣߋߌ ߕߐ߮ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߛߎ߯ߟߊߝߛߊߟߊ ߘߝߐ߬ߓߊ ߘߐ߫،ߊ߬ ߞߎ߲߫ ߞߍߣߍ߲ ߡߎ߲߬ ߘߌ߫ ؟ߞߏ߫،ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߘߋ߲ߡߛߏߣߍ߲ ߂ ߓߣߐ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߫߸ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬،ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߐ߫،ߊ߬ߟߎ߫ ߡߴߏ߬ ߢߊߢߌߣߌ߲߫ ߛߎ߯ߦߊߟߛߊ߫ ߞߏߛߐ߲߬.

  • ߖ߭ߋߐߙߖ߭ ߗ߭ߎ߳ߣߌߎߛ ߛߑߕߌ߲ߣߋߌ ߓߐߛߎ߲߫ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߟߋ߬،ߊ߬ ߝߟߐ߫ ߝߎߣߎ߲ߞߋ߫ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߖߊ߲ߞߌ߫ ߘߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߌ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߕߌߟߊߟߊ ߓߟߏ߸ߊ߬ ߛߌ߭ ߥߛߎ ߞߊ߬ߣߌ߲߬،ߓߊߏ߬߸ߊ߬ ߛߌ߭ ߓߙߍ߬ߦߊ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߁߄ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߛߊ߰ߦߊ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߸ߓߊߏ߬.߸ߊ߬ ߝߊ߰ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߢߎߡߍ߫ ߜߋ߲ߜߘߋ ߟߊ߫߸ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߝߊ߰ߟߌ߬ ߖߎ߮ ߓߍ߯ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߞߐߘߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߎ߯ ߝߐߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߜߍߣߍ߲߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߝߋߎ߲߫
  • ߛߌߞߊ߫ ߕߎ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߘߋ߲ߡߛߏߣߍ߲ ߜߍߡߊ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߣߐ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߣߌߘߐ߫߸ߞߋߟߋ߲߫ ߛߊ߲߬( ߁߁)،ߏ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߓߋߕߌ߯߸ߊ߬ ߕߐ߭ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߊ߲߬(߇)ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߕߐ߯ ߡߊߙ߫ ߦߊ߬ߣߌ߲߫،ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߕߌ ߦߋ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ߊ߬ ߞߊ߫ ߕߟߋ߬ ߈߁ ߥߛߎ ߟߊ߫߸ߞߕߌ߫ ߞߐߝߍ߬،
  • ߞߕߌߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߝߌߟߊ ߘߐߙߐ߲߫ ߞߍ߫ ߘߊߘߐߝߙߊߢߐ߲߯ߦߊ ߞߊ߲߬߸ߊ߬ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫߸ߝߎߣߎ߲ߞߋ߫ ߡߊ߲ߛߊ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߘߏ߲߬ߠߊ߬ ߞߕߌߓߏ߲ ߞߣߐ߫߸ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊߖߘߐ߬ߣߍ߲ ߊߡߙߌߞߌ߬ ߜߍߡߊ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫߸ߊ߬ ߞߕߌ߫ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߓߍ߯ ߕߎ߲߬ ߜߍߡߊ߲߫߸ߞߕߌ߫ ߓߊ߲ ߌ ߞߘߐ߫ ߝߎߣߎ߲ߞߋ߫ ߞߊ߬ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߁߀ ߣߌߡߦߊ ߞߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߣߐ߫ ߛߣߍ߫߸ߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߯ ߘߴߊ߬ ߢߎߡߍ߫ ߜߋ߲ߜߘߋ ߞߵߊ߬ ߣߌ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫߸ߋ߯߹ߝߊ߰ߟߌ ߢߎߡߍ ߛߍ߲ߓߍߘߐ ߦߋ߫ ߅߃߈߀ ߊ߬ߟߎ߫ ߏ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߝߎߣߎ߲ߞߋ߫ ߟߊ߫.
  • ߖ߭ߋߐߙߖ߭ ߗ߭ߎ߳ߣߌߎߛ ߛߑߕߌ߲ߣߋߌ ߓߐߛߎ߲߫ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߟߋ߬،ߊ߬ ߝߟߐ߫ ߝߎߣߎ߲ߞߋ߫ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߖߊ߲ߞߌ߫ ߘߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߌ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߕߌߟߊߟߊ ߓߟߏ߸ߊ߬ ߛߌ߭ ߥߛߎ ߞߊ߬ߣߌ߲߬،ߓߊߏ߬߸ߊ߬ ߛߌ߭ ߓߙߍ߬ߦߊ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߁߄ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߛߊ߰ߦߊ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߸ߓߊߏ߬.߸ߊ߬ ߝߊ߰ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߢߎߡߍ߫ ߜߋ߲ߜߘߋ ߟߊ߫߸ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߝߊ߰ߟߌ߬ ߖߎ߮ ߓߍ߯ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߞߐߘߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߎ߯ ߝߐߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߜߍߣߍ߲߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߝߋߎ߲߫
  • ߛߌߞߊ߫ ߕߎ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߘߋ߲ߡߛߏߣߍ߲ ߜߍߡߊ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߣߐ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߣߌߘߐ߫߸ߞߋߟߋ߲߫ ߛߊ߲߬( ߁߁)،ߏ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߓߋߕߌ߯߸ߊ߬ ߕߐ߭ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߊ߲߬(߇)ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߕߐ߯ ߡߊߙ߫ ߦߊ߬ߣߌ߲߫،ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߕߌ ߦߋ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ߊ߬ ߞߊ߫ ߕߟߋ߬ ߈߁ ߥߛߎ ߟߊ߫߸ߞߕߌ߫ ߞߐߝߍ߬،
  • ߞߕߌߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߝߌߟߊ ߘߐߙߐ߲߫ ߞߍ߫ ߘߊߘߐߝߙߊߢߐ߲߯ߦߊ ߞߊ߲߬߸ߊ߬ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫߸ߝߎߣߎ߲ߞߋ߫ ߡߊ߲ߛߊ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߘߏ߲߬ߠߊ߬ ߞߕߌߓߏ߲ ߞߣߐ߫߸ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊߖߘߐ߬ߣߍ߲ ߊߡߙߌߞߌ߬ ߜߍߡߊ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫߸ߊ߬ ߞߕߌ߫ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߓߍ߯ ߕߎ߲߬ ߜߍߡߊ߲߫߸ߞߕߌ߫ ߓߊ߲ ߌ ߞߘߐ߫ ߝߎߣߎ߲ߞߋ߫ ߞߊ߬ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߁߀ ߣߌߡߦߊ ߞߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߣߐ߫ ߛߣߍ߫߸ߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߯ ߘߴߊ߬ ߢߎߡߍ߫ ߜߋ߲ߜߘߋ ߞߵߊ߬ ߣߌ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫߸ߋ߯߹ߝߊ߰ߟߌ ߢߎߡߍ ߛߍ߲ߓߍߘߐ ߦߋ߫ ߅߃߈߀ ߊ߬ߟߎ߫ ߏ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߝߎߣߎ߲ߞߋ߫ ߟߊ߫.

ߕߎ߬ߢߊ߫ ߓߘߊ߫ ߓߐ߫ ߢߣߊ ߛߣߍ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߘߏ߲߬ ߝߋߎ߲߫߸ߕߎ߬ߢߊ߫ ߘߏ߲߬ ߢߊ߯ -ߊ-ߢߊ߫ ߡߊ߬߸ߊ߬ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߢߟߊ ߟߐ߲߫ ߘߏ߸߇߀ ߞߕߌ߫ ߜ߭ߊߟߏ߲ ߟߊ߫ ߞߐ߫߸ߕߎ߬ߢߊ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߞߕߌߕߍ߰ߟߊ߫ ߛߎ߯ߦߊߟߛߊߓߊߟߌ ߘߏ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߢߊߢߌߣߌ߲߫ ߝߎߚߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߥߎ߬ߦߊ߬ ߝߎ ߟߋ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫߸ߓߊߏ߬،ߊ߬ ߝߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬،ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߌ߲߭ ߠߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬߸ߊ߬ߟߋ߬ ߛߐ߲߬ ߕߵߊ߬ ߘߐ߫߸ߞߕߌߕߍ߰ߟߊ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߊߙߐߟߌߣߋ ߥߙߏ߬ߘߎ߯،