ߡߏߙߌ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߡߏߙߌ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫/ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߢߙߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬߸ߡߍ߲ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߕߙߊߓߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߉/߁߉߅߀ ߟߊ߫߸ߊߟߌߓߊߘߋ߬ߙߌ߬ߦߊ ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲߫ ߖߡߊߣߊ ߘߐ߫߸ߝߙߊߣߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߞߛߌ߬ߘߎ߯ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫߸ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲

ߡߏߙߌ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫

ߊ߬ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߙߊ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߞߣߐ߫߸ߞߵߏ߬ ߛߊߓߎ߫ ߞߍ߫ ߘߌ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ ߦߊߞߍ߯ߞߍ߯ ߏ߬ ߞߊ߫ ߛߘߊߓߊ߫ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ߞߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߕߎ߲ߞߊ߲ ߄ ߓߍ߯ ߟߊߡߊ߰ ߞߏߛߓߍ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߟߐߟߐ߫ ߓߟߐߟߐ߫ ߞߍߦߙߐ ߘߏ߫ ߟߊ߫،ߦߏ߫߸ ߕߎ߳ߓߋ.

ߡߏߙߌ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫, ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߞߊ߲ߕߍ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߂߉ ߕߙߊߓߊ 1950 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߞߛߌ߬ߘߎ߯ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊsinger, ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫Super Rail Band ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߎ߯ߦߊpop music ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Work period (start)1971 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߮ߙ߱ ߝߋߞߏߙߊ߫, voice ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttp://www.morykante.com ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫


ߘߋ߲ߣߍ߲ߢߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߢߙߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬߸ߡߍ߲ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߕߙߊߓߊ߫ ߕߟߋ߬ ߂߉ /߁߉߅߀߸ߊߟߌߓߊߘߋ߬ߙߌ߬ߦߊ ߘߎ߰ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬߸ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬߸ߞߛߌ߬ߘߎ߯ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ ߘߐ߫߫߸ߡߏߦߌߓߊ߮  ߗߍ߰ߡߊ߬ ߕߐ߮ ߞߏ߫:ߤߊߖߊ߬ ߖߋ߬ߟߌ ߝߏߘߋ߫ ߞߊ߲ߕߍ ،ߊ߬ ߡߛߏ߬ߡߊ߲߬ ߕߐ߮ ߞߏ߫: ߝߊߕߎߡߊ߫ߞߊ߬ߡߌ߬ߛߐ߮،ߡߏߙߌ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߓߐߛߎ߲߫ ߦߋ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߢߙߊ ߓߏ߲ߞߣߐ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ߓߊ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߞߎ ߣߌ߫  ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߟߊ߫ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߘߎ߱ ߞߏ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ߊ߬ ߥߟߏߓߊ߮ ߂ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߢߙߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߡߊ߲ߛߊ߬ ߝߌߟߊ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߢߙߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫߫ ߘߊ߫ ߘߊ߲߬ߞߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߢߊ߬ߙߊ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫

  • ߊ߬߬ ߖߋ߬ߟߌ߬ߦߊ ߡߞߊ߬ߙߊ߲߬ߧߊ

ߊ߬߬ ߣߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߇ ߞߐߙߍ߫߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߬߸ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߞߏߓߌߘߊ ߟߊ߫߸ߣߊߘߐ߰ߣߍ߲ ߓߘߊ،ߏ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫߸ߡߊߡߊ߫ ߓߊ߫ ߞߊ߬ߡߌ߬ߛߐ߮߸ߢߊ߰ߙߊ ߕߐ߯ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߕߎ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫،ߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߤߊ߲߯ ߛߊ߲߬ ߁߅،ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߣߊߡߎ߲߫ ߦߋߢߐ߲߯ߠߊߞߏ ߣߌ߫ ߓߟߊ ߛߊ߲߬ ߠߎ߫ ߘߐ߬߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐߙߍ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߰ߢߊ߮ ߞߏ߫߫ ߕߘߍ߬ߒߘߐ߬ߟߌ ߟߎ߬߸ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߟߐ߲ߞߏߦߊ߫ ߝߛߊߡߊ߲߫ ߝߐߟߌߟߊ ߣߌ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ߬ ߥߣߊ ߘߌ߫.