ߞߊ߬ߞߘߐߞߘߐ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߞߊ߬ߞߘߐߞߘߐ
time interval, ߓߟߏߡߞߊ, historical period
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲ߘߐ߬ߝߐ, Q116697863 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߢߍߓߌߟߊprehistory ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬Middle Ages, Postclassical Era ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐ߫ ߕߎߡߊߥߊ߯ 4 ߌ.ߡ.ߢ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ 5 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Stack Exchange taghttps://history.stackexchange.com/tags/ancient-history ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Facet ofߘߐ߬ߝߐ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߞߊ߬ߞߘߐ߬ߞߘߐ (ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߘߐ߫ ߊ߲ߕߞߌߕߋ): ߘߐ߬ߝߐ ߥߎ߬ߛߎ ߡߍ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߠߊ߫ ߛߏߡߐ߯ߦߊ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߝߊ߯ߘߐߞߍ ߟߏ߯ߟߎ ߟߊ߫ ߌߛߊ߫ ߡߏߦߌ ߞߐ߫، ߏ߬ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߥߊ߲߬ߞߙߊ߬ ߞߏ ߣߌ߫ ߞߙߏ߬ߜߊ߬ ߞߟߍ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲߫ ߞߏ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫ ߸ ߤߊ߲߯ ߞߵߊ߬ ߛߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߏ߲߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߥߊ߰ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫.