ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߌߞߛ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߌߞߛ (߁߉߂߅ - ߁߉߆߅) ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߏߕߌ߮ ߟߋ߬ ߞߵߊߡߋߙߌߞߌ߬߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߤߊߞߍ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ߓߊ߮. ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߤߊߞߍ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ߓߊ߮ ߞߟߊߓߎߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߡߐ߰ߜߍ ߟߎ߬ ߦߙߊ߬ߞߌ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߞߍ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬߸ ߘߏ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߙߊ߬ߞߌ߬߸ ߞߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߛߎ߯ߟߊߝߛߊ ߣߌ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߊߝߙߌߞߌߞߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߏ߲߬ߝߏ߲߬ߠߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫

ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߌߞߛ
Malcolm-x.jpg
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Malcolm X ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߐ߮Malcolm Little ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌX ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߁߉ ߘߓߊ߬ߕߊ 1925 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߏߡߊ߬ߤߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߂߁ ߞߏ߲ߞߏߜߍ 1965 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ ߘߌߦߊߣߌߥߦ ߦߐߙߞ ߛߌߕߌ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍߢߊߡߐ߰ߝߊ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߭murder ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊߓߙߎߝߊ߲ߞߑߟߊߌߝ ߛߊ߬ߙߌ߬ߟߏ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߝߊ߬Earl Little ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߣߊ߫Louise Little (activist) ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬Reginald Little ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊߓߋߕߌ ߛ߭ߊ߬ߓߊ߯ߖ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߟߌ߫ ߞߊ߲ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ, ߖߘߍ߬ߝߐ߬ߟߊ, ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߕߐ߲ߘߋ߲, ߡߐ߱ ߤߊߞߍ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ߓߊ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ1953 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߦߊߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߎ߲ߞߊߙߊ߲ߞߋ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ, ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߡߊ߲߬ߕߏ߲, ߛߎ߲ߣߊߡߐ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲ߊߣߌߛߑߝߌߍߟߘ ߥߐߟߝ ߞߊ߬ߝߊ ߞߐ߲ߘߐ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫


ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߌߞߛ
ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߌߞߛ
ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߘߋߣߍ߲

ߘߓߊ߬ߕߊ ߁߉/߁߉߂߅ ߟߊ߫

ߏߡߤߊ߫߸ ߣߋߓߙߊߛߑߞߊ߫߸ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲

ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߂߁ ߁߉߆߅ ߟߊ߫

(ߞߵߊ߬ ߛߌ߭ ߕߏ߫ ߛߊ߲߬ ߃߉) ߘߐ߫

ߡߣߊߕߊ߲߫߸ ߣߌߥߦ ߦߐߙߞ߸ ߊ.ߞ

ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߛߊߓߎ ߡߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲ߠߌ߲
ߊ߬ ߓߍߟߍ߲߫ ߦߙߐ ߝߊ߲ߞߑߟߌߝ ߛߊ߬ߙߌ߬ߟߏ ߘߐ߫
ߊ߬ ߕߐ߯ ߜߘߍ߫ ߟߊ߭ߖߌ߬ ߡߊߟߌߞߌ߫ ߊ߬ߟߑߛ߭ߊ߬ߓߊߖ߭
ߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߞߏߕߌ߮߸ ߣߌߞߎߣߎ߲ߠߊ
ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߡߊ߲߬ߕߏ߲

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߡߌߛߙߌ

ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫

ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߘߍ߭

ߕߏ߰ߝߏ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ߟߊ߲߬ߘߌ

ߝߘߎߡߊ ߓߋߕߌ߫ ߛ߭ߊ߬ߓߊߖ߭ (ߝߘ ߁߉߅߈)
ߊ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߊߕߟߊ߫ ߛ߭ߊ߬ߓߊߖ߭

ߞߌߓߑߟߊ߬ ߛ߭ߊ߬ߓߊߖ߭

ߌߟߑߦߛߊ߫ ߛ߭ߊ߬ߓߊߖ߭

ߜ߭ߊߡߌߟߊ߫ ߟߎߡߎ߲߲ߓߊ ߛ߭ߊ߬ߓߊߖ߭

ߡߊߟߌߞߊ߫ ߛ߭ߊ߬ߓߊߖ߭

ߡߟߊߞ ߛ߭ߊ߬ߓߊߖ߭

ߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߍߙߟ ߟߌߕߏ߬

ߟߎߌߛ ߤߍߟߍ߲߫ ߣߐߙߑߕߐ߲ ߟߌߕߏ߬

ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߟ߭ߊ߬ߓߊߖ߭
ߞߟߊ߬ߣߐ:
Malcolm X Signature

. ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߌߞߛ ߝߊ߭ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߴߊ߬ ߛߌ߭ ߕߏ߫ ߛߊ߲߬ ߆ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߫ ߝߣߊ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߝߊ߭ ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߟߴߊ߬ ߛߊ߲߬ ߁߃ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߡߐ߬ ߘߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߣߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߛߊ߫. ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߁߉߄߆ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߛߌ߭ ߕߏ߫ ߛߊ߲߭ ߂߀ ߘߐ߫߸ ߞߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߛߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߞߍ߫. ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߕߏ߫ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬߸ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߮ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߓߐ߫ ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߟߌߕߏ߬ (ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߣߍ߲) ߘߐ߫߸ ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߌߞߛ ߘߌ߫, ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߛߓߍ߫ ߞߐߟߊ߬ ߞߏ߫ ߟߌߕߏ ߞߴߏ߬ ߟߊߣߴߊ߬ ߓߐߛߎ߲ ߠߎ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߥߙߎߣߍߦߊߓߊ߯ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߖߐ߲߬ߧߊ߬ ߕߐ߮ ߘߌ߫.  ߊ߬ ߓߐߣߍ߲ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߁߉߅߂ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߢߊߞߘߐ߫ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߜߐ߬ߛߐ߲߬ߞߐ߬ߢߐ߲߰ ߞߙߎ ߘߐ߫߸ ߛߊ߲߬ ߁߂ ߖߊ߬ߣߍ߲ ߞߘߐ߫. ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߌߞߛ ߞߵߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߡߍ߲ ߛߓߍ߫߸ ߊ߬ ߛߍߥߊߣߍ߲ ߞߊ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߊ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ߬ ߞߍߣߍ߲ ߛߓߍ߫߸ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߞߊߕߘߍ߬ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߰ߕߐ߬ߦߊ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߡߊ߬. ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߲߬ߓߋ ߛߊ߲ߞߘߐߕߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߍߝߘߊߟߌ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߐ߰ߝߌ߲ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߜߍ ߕߍ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬߸ ߞߵߏ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߓߍ߯ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߤߊߞߍ ߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߐ߭ߘߏ߲߬ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫. ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߌߞߛ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߞߎ߲߬ߕߌ߯ ߋߟߌߖߊ߫ ߡߎߤߊߡߊߘ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߢߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߓߐ߫ ߞߏ ߡߊ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߘߐ߫߸ ߕߙߊߓߊ ߟߊ߫ ߁߉߆߄ ߠߊ߫. ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߣߡߌߛߊ ߦߌ߬ߘߊ߬߸ ߊ߬ ߞߍ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߖߋ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߥߊ߭ ߟߊ߫ ߥߎ߬ߛߎ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߖߊ߲ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߘߐ߫߸ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߛߎ߲ߣߡߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬. ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߓߊߕߏ (ߤߖߌ) ߞߴߊ߬ ߝߍ߬ ߡߍ߲ ߛߋ߲߭ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߕߐ߮ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ (ߍߟߑߤߊߖߌ߬ ߡߊ߯ߟߌߞ ߍߟ ߛ߭ߊ߬ߓߊ߯ߖ߭) ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߘߐ߫ ߔߋߎ߫߸ ߞߊ߬ ߛߎ߯ߟߊߝߛߊ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬߸ ߞߊ߬  ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߡߌߛߙߌ ߘߏ߫ ߟߐ߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߘߍ߭ ߛߌ߲ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ߟߊ߲߬ߘߌߦߊ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊߥߊ߬ߞߊߟߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ ߡߊ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߫ ߃ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߝߊ߰߸ ߞߏ߲ߞߏ߲ߜߍ ߂߁ ߡߊ߬ ߁߉߆߅ ߟߊ߫.  

ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߞߎ߲߬ߝߟߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

1930 census Little

ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߁߉ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߁߉߂߅ ߟߊ߫߸ ߏߡߤߊ߫ ߣߋߓߙߊߛߑߞߊ߫, ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߜ߭ߑߙߋߣߊߘ ߘߋ߫ ߟߎߌߛ ߤߋߟߍ߲߫ ߘߋ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߖߌߏߙߑߖߌߊ߫ ߍߙߟ ߟߌߕߏ ߟߎ߫ ߘߋ߲߫ ߇ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߄߲ ߘߌ߫. ߍߙߟ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߘߊߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߛߎ߬ߟߌ߬ߟߊ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߣߌ߫ ߟߎߌߛ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߟߊ߲߬ߘߌ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߡߊߙߑߞߎߛ ߜ߭ߊߙߑߝ߭ߋ߫ ߣߌߞߎߣߎ߲ߠߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߍߙߟ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ (ߖߊ߯ߓߊ߮ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߡߊߦߍ߬ߟߍ ߞߏߟߊߘߍ) ߟߊ߬ߛߌ߲߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߟߎߌߛ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߏߟߏ߲ ߏ߬ ߟߞߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߸ ߞߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߣߌߞߎߣߎ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ ߟߎ߬ ߟߊߛߋ߫ ߖ.ߝ.ߡ.ߞ ߖߊ߯ߓߊ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ (ߣߋߜ߭ߙߏ ߥߐ߬ߟߘ) ߠߎ߬ ߡߊ߬. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲ ߘߐߛߎ߫߸ ߞߴߊ߬ ߟߊߝߊ߲ߞߊ߲߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߧߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߦߋߙߋ߲ ߞߊ߲߬. ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߌߞߛ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߝߘߊ߬ߜߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߠߋ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߝߊ߬ ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߡߐ߰ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߛߊߓߎ ߘߌ߫. ߞߎ ߞߑߟߎߞߛ ߞߑߟߊߣߊ߬ ߟߎ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ ߠߊ ߖ.ߝ.ߡ.ߞ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߘߍ߭ ߟߊ߫ ߞߏ ߝߛߏ߬ߝߛߊ߬߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߂߆ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߡߌߟߑߥߊߎߞߌ߫ (ߥߌߛߑߞߏ߲ߛߌ߲߫)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߏ߬ ߣߐ߬ߞߟߊߡߊ߲ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߟߊ߲ߛߌ߲ߜ߭ (ߡߌߛ߭ߌߜ߭ߊ߲߫). ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߙߐ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߜߍ߬ ߛߌߦߊߥߟߏߡߊ߫ ߞߙߎ ߘߏ߫ (ߓߑߟߊߞ ߟߌߖߌߐ߲߫) ߟߊ߫ ߛߌߦߊߥߟߏߡߊ ߓߟߏ߫ ߛߐ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߊ߫ ߟߎ ߖߋ߬ߣߌ߲߬ߣߍ߲ ߁߉߂߉ ߟߊ߫߸ ߍߙߟ ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ (ߓߑߟߊߞ ߟߌߖߌߐ߲߫) ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߎ߲߬. ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߛߌ߭ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߆ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߝߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߲߬ߒߘߐ ߘߏ߫ ߛߊߓߎ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍߣߍ߲ ߊ߬ ߣߊ߫ ߟߎߌߛ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߓߑߟߊߞ ߟߌߖߌߐ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߍߙߟ ߝߊ߰ ߟߊ߫. ߊ߬ ߝߊ߬ ߝߊ߰ ߞߴߏ߬ ߝߘߊ߬ߜߍ߬ ߛߌߦߊߥߟߏߡߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬  ߥߎ߬ߣߎ߲߬ߥߎ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߞߊ߬ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߟߊߝߏ߬ ߥߎߢߊ߲ߓߍ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߢߊߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋߣߍ߲ߦߊ ߘߐ߫. ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߌߞߛ ߡߐ߬ߓߊ߬ߞߘߐ߬ߕߐ ߞߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߞߎߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߋߚߋ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߛߊ߫߸ ߏ߬ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߟߎߌߛ ߣߴߊ߬ ߖߟߎ߬ߡߍ߬ߣߍ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߜߐ߬ߛߐ߲߬ߞߐ ߡߊ߬߸ ߟߎߌߛ ߞߵߊ߬ ߛߌ߭ ߡߎ߰ߡߍ ߘߐ߲ߘߐߟߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ (ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߘߏߟߊ߯ߙ ߁߀߀0 ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߘߏߟߊ߯ߙ ߁߆߀߀߀ ߡߊ߬ ߂߀߁߈ ߠߊ߫)߸ ߡߍ߲ ߛߙߊ߬ ߢߊ ߞߍߕߐ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߏߟߊ߯ߙ ߁߈ ߘߌ߫ ߞߊߙߏ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߡߊ߬ ߜߘߍ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߥߏߘߌ ߏ߬ ߛߙߊ߬ ߞߏ ߡߊ߬ ߝߊߦߌ߲߫߸ ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߟߎߌߛ ߗߍ߬ ߍߙߟ ߞߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߝߊ߲߭ ߟߋ߬. ߏ߬ ߞߍ߸ ߟߎߌߛ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊߞߐ ߝߊ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߛߎߝߙߎ ߟߊ߫߸ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߡߎ߬ߛߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߢߊ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߊ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߛߓߏ߬ ߝߟߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬. ߁߉߃߇ ߟߊ߫߸ ߟߎߌߛ ߣߌ߫ ߗߍ߭ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ ߓߟߏ߫ ߝߘߎ߫ ߞߏ ߖߌ߰ߦߊ ߞߊ߲߬߸ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߊ߬ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߬ ߘߴߏ߬ ߘߋ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߞߏ ߣߊ߬ߘߊ߫ ߗߌߙߏ߲߫. ߁߉߃߈ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߝߛߊ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߜߍ߲߬ߘߍ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߟߊߡߊߖ߭ߎ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߟߊ߫. ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߘߊ߫ ߘߊ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߥߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ߫ ߡߐ߰ ߟߊ߬ߡߐ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ. ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߞߍ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߡߛߏ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߊ߲߬ ߂߄ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߛߊ߫. ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߘߋߣߍ߲ ߤߊߞߟߌ ߘߌߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ߬ ߜߍߡߊ߲ ߘߏ߫ ߞߵߊ߬ ߝߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߤߊߞߍ ߞߊ߬ߙߊ߲߲ ߠߊߘߤߊ߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߡߐ߰ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߓߟߏߞߊ߬ ߘߏߦߌ߲߫. ߞߐߟߊ߫ ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߌߞߛ ߣߘߊ߬ ߞߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߡߐ߰ߜߍ ߟߎ߬ ߛߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߘߤߊ߫ ߘߐߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߟߐ߬ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫߸ ߞߴߊ߬ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߡߊ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߛߴߏ߬ ߓߍ߯ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫.

ߟߊ ߘߊ߫ ߟߌߕߏ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊߞߎ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߁߄ ߣߌ߫ ߂߁ ߕߍ߫߸ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߘߐ߯ߡߛߏ߫߫ ߌߟߊ ߟߌߕߏ ߞߏߟߍ߲߬ ߓߘߊ ߙ߭ߏߞߛߑߕߐߙߋ߫߸ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߏߛߑߕߐ߲߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߌ߲ߘߊ ߘߌ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߥߊ߫ ߣߍ߲ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߎ߲ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߑߟߌ߲ߕ߸ ߡߌߛ߭ߌߜ߭ߊ߲߫߸ ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊߛߌ߰ ߣߌߥߦ ߦߐߙߞ ߞߌ߲߬ߘߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫߸ ߤߊߙߑߟߍߡ ߁߉߄߃ ߟߊ߫, ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߌ߲߬ߘߌ߬ߓߊ߲߬ߘߊ߲߬ ߖߎߟߦߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߏߟߏ߲ ߠߎ߬߸ ߣߌ߫ ߞߏߟߊߢߌߣߌ߲ ߠߎ߬߸ ߣߌ߫ ߛߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߟߎ߬߸ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߘߐ߬ߦߊ (proxénétisme) ߠߎ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬. ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߞߐߟߕߊ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߞߊ߬ ߗߍ߬ߣߌ߬ߡߛߏ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߫. ߕߋߙߌߦߊ ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߲ߣ ߌߟߑߙߏߦ ߛߊ߲ߝߐߙߘ ߕߍ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߝߴߊ߬ ߢߍ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߥߏ߬ߟߊ߬ߓߐ߬ߟߊ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߞߎ߲߬ߛߌ ߥߎ߬ߟߋ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫߸ ߛߊ߲ߝߐߙߘ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫  ߗߌߞߊߜ߭ߏ߫ ߥߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߲߸ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߕߟߍ߫ ߥߎߟߋ߲. ߏ߬ ߞߐ߫ ߛߊ߲߬ ߘߊ߲ߘߐ߫߸ ߛߊ߲ߝߐߙߘ ߡߊߟߐ߲߫ ߕߐ߮ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߐߞߛ ߥߎߟߋ߲ ߘߌ߫. ߊ߬ ߡߊߞߟߌ߫ ߘߊ߫ ߣߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߘߊ ߓߟߏ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߕߊ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߰ ߖߘߍ߬ ߟߊߡߎߣߎ߲߫ ߝߊ߬ߕߐ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߟߊ߲߬ߞߎ߬ߟߊ߲߬ߞߊ߲߬ߝߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߏ߫ ߒ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߋ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߣߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߊ߲ ߘߌ߫ ߡߏ߬ߙߌ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߛߏ߲߬ߧߊ߬߸ ߏ߬ ߓߊ߰ ߞߍ߫ ߊ߲ ߘߌ߫ ߞߙߋ߬ߕߎ߬ (ߕߎߞߟߎ߬ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߢߌ߲ ߠߊ߫ ߞߙߋߕߎߞߙߋߕߎ߫). ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߞߴߊ߬ ߤߊߞߟߌ ߟߊ߲߰ߝߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߣߊ߲߰ߕߌ߰ߦߊ ߡߊ߬. ߟߌߕߏ ߞߴߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲ ߓߏߛߑߕߐ߲߫ ߁߉߄߅ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߡߐ߰ ߄ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ߡߌ߬ߣߊ߬ߜߋ߲߬ߦߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߓߋ߬ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߜߍ߬ ߣߊ߲ߝߟߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ߞߍ߬ߣߍ. ߊ߬ ߕߍ߮ߕߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߄߆ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߟߊ߲߫ ߛߏ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߦߌߟߊ ߡߣߐ߬ߓߏ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߛߋ߯ߦߌ߲߫ ߞߴߊ߬߫ ߛߌ߰ ߕߊ߲߫ ߠߊ߫߸ ߥߛߎ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߲ߞߟߌ ߘߏ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߗߊߙߑߟߋߛߑߕߐ߲ߥ, ߞߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߘߍ߬ߘߍ߬ߟߌ ߞߍ߫.ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߡߊ߲߬ߕߏ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ ߞߙߎߞߊ ߘߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߬߸ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߞߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߡߊߛߌߟߊ߲ ߊ߬ ߝߊ߰ ߞߏ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߓߊ߰ߓߊ߰ߟߌ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߞߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߊ߰ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߡߊߕߋ߭ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬