ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߌߞߛ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߌߞߛ (߁߉߂߅ - ߁߉߆߅) ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߏߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߖߊ߯ߙߋ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ߓߊ߮. ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߖߊ߯ߙߋ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ߓߊ߮ ߞߟߊߓߎߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߡߐ߰ߜߍ ߟߎ߬ ߦߙߊ߬ߞߌ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߞߍ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬߸ ߘߏ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߙߊ߬ߞߌ߬߸ ߞߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߛߎ߯ߟߊߝߛߊ ߣߌ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߊߝߙߌߞߌߞߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߏ߲߬ߝߏ߲߬ߠߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫

ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߌߞߛ
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Malcolm X ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߐ߮Malcolm Little ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌLittle, X, Shabazz ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߲ߞߊߕߐ߮Malachi Shabazz ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߁߉ ߘߓߊ߬ߕߊ 1925 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߏߡߊ߬ߤߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߂߁ ߞߏ߲ߞߏߜߍ 1965 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊManhattan ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍߢߊߡߐ߰ߝߊ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߭ߡߏ߬ߙߌ߬ߝߊ ߖߐߞߟߌ߫ ߣߐ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊߓߙߎߝߊ߲ߞߑߟߊߌߝ ߛߊ߬ߙߌ߬ߟߏ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߝߊ߬ߍߙߟ ߟߌߕߏߟ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߣߊ߫Louise Little (activist) ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬ߙߌߖߌߣߊߟߘ ߟߌߕߏߟ, Ella Little-Collins ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊߓߋߕߌ ߛ߭ߊ߬ߓߊ߯ߖ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Significant personGrace Lee Boggs, Elijah Muhammad ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߟߌ߫ ߞߊ߲ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ, ߖߘߍ߬ߝߐ߬ߟߊ, ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߕߐ߲ߘߋ߲, ߡߐ߱ ߤߊߞߍ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ߓߊ߮, Muslim minister ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ1954 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Work period (end)1965 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߦߊߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ, ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߡߊ߲߬ߕߏ߲, ߛߎ߲ߣߊߡߐ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ ߟߎ߫civil rights movement ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊBlack Nationalism, Pan-Africanism ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲ߊߣߌߛߑߝߌߍߟߘ ߥߐߟߝ ߞߊ߬ߝߊ ߞߐ߲ߘߐ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫


. ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߌߞߛ ߝߊ߭ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߴߊ߬ ߛߌ߭ ߕߏ߫ ߛߊ߲߬ ߆ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߫ ߝߣߊ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߝߊ߭ ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߟߴߊ߬ ߛߊ߲߬ ߁߃ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߡߐ߬ ߘߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߣߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߛߊ߫. ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߁߉߄߆ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߛߌ߭ ߕߏ߫ ߛߊ߲߭ ߂߀ ߘߐ߫߸ ߞߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߛߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߞߍ߫. ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߕߏ߫ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬߸ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߮ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߓߐ߫ ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߟߌߕߏ߬ (ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߣߍ߲) ߘߐ߫߸ ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߌߞߛ ߘߌ߫, ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߛߓߍ߫ ߞߐߟߊ߬ ߞߏ߫ ߟߌߕߏ ߞߴߏ߬ ߟߊߣߴߊ߬ ߓߐߛߎ߲ ߠߎ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߥߙߎߣߍߦߊߓߊ߯ ߞߘߐ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߖߐ߲߬ߧߊ߬ ߕߐ߮ ߘߌ߫.  ߊ߬ ߓߐߣߍ߲ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߁߉߅߂ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߙߎ ߢߊߞߘߐ߫ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߜߐ߬ߛߐ߲߬ߞߐ߬ߢߐ߲߰ ߞߙߎ ߘߐ߫߸ ߛߊ߲߬ ߁߂ ߖߊ߬ߣߍ߲ ߞߘߐ߫. ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߌߞߛ ߞߵߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߡߍ߲ ߛߓߍ߫߸ ߊ߬ ߛߍߥߊߣߍ߲ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߊ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ߬ ߞߍߣߍ߲ ߛߓߍ߫߸ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߞߊߕߘߍ߬ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߰ߕߐ߬ߦߊ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߡߊ߬. ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߲߬ߓߋ ߛߊ߲ߞߘߐߕߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߍߝߘߊߟߌ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߐ߰ߝߌ߲ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߜߍ ߕߍ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬߸ ߞߵߏ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߓߍ߯ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߖߏ ߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߐ߭ߘߏ߲߬ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫. ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߌߞߛ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬߬ߓߊ߰ߦߊ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߞߎ߲߬ߕߌ߯ ߋߟߌߖߊ߫ ߡߎߤߊߡߊߘ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߢߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߓߐ߫ ߞߏ ߡߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߘߐ߫߸ ߕߙߊߓߊ ߟߊ߫ ߁߉߆߄ ߠߊ߫. ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߣߡߌߛߊ ߦߌ߬ߘߊ߬߸ ߊ߬ ߞߍ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߖߋ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߥߊ߭ ߟߊ߫ ߥߎ߬ߛߎ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߖߊ߲ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߘߐ߫߸ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ ߛߎ߲ߣߡߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬. ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߓߊߕߏ (ߤߖߌ) ߞߴߊ߬ ߝߍ߬ ߡߍ߲ ߛߋ߲߬ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߕߐ߮ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ (ߍߟߑߤߊߖߌ߬ ߡߊ߯ߟߌߞ ߍߟ ߛ߭ߊ߬ߓߊ߯ߖ߭) ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߘߐ߫ ߔߋߎ߫߸ ߞߊ߬ ߛߎ߯ߟߊߝߛߊ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬߸ ߞߊ߬  ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ ߕߋ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ߫ ߘߏ߫ ߟߐ߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߘߍ߭ ߛߌ߲ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ߟߊ߲߬ߘߌߦߊ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߊ߯ߙߌߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ ߡߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߫ ߃ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߝߊ߰߸ ߞߏ߲ߞߏ߲ߜߍ ߂߁ ߡߊ߬ ߁߉߆߅ ߟߊ߫.  

ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߞߎ߲߬ߝߟߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

1930 census Little

ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߁߉ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߁߉߂߅ ߟߊ߫߸ ߏߡߤߊ߫ ߣߋߓߙߊߛߑߞߊ߫, ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߜ߭ߑߙߋߣߊߘ ߘߋ߫ ߟߎߌߛ ߤߋߟߍ߲߫ ߘߋ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߖߌߏߙߑߖߌߊ߫ ߍߙߟ ߟߌߕߏ ߟߎ߫ ߘߋ߲߫ ߇ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߄߲ ߘߌ߫. ߍߙߟ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߘߊߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߛߎ߬ߟߌ߬ߟߊ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߣߌ߫ ߟߎߌߛ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߟߊ߲߬ߘߌ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߡߊߙߑߞߎߛ ߜ߭ߊߙߑߝ߭ߋ߫ ߣߌߞߎߣߎ߲ߠߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߍߙߟ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ (ߖߊ߯ߓߊ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߡߊߦߍ߬ߟߍ ߞߏߟߊߘߍ) ߟߊ߬ߛߌ߲߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߟߎߌߛ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߏߟߏ߲ ߏ߬ ߟߞߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߸ ߞߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߣߌߞߎߣߎ߲ߠߊ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߏߣߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊߛߋ߫ ߖ.ߝ.ߡ.ߞ ߖߊ߯ߓߊ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲ ߘߐߛߎ߫߸ ߞߴߊ߬ ߟߊߝߊ߲ߞߊ߲߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߧߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߦߋߙߋ߲ ߞߊ߲߬. ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߌߞߛ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߝߘߊ߬ߜߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߠߋ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߝߊ߬ ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߡߐ߰ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߕߎ߬ߙߎ ߘߌ߫. ߞߎ ߞߑߟߎߞߛ ߞߑߟߊߣߊ߬ ߟߎ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ ߠߊ ߖ.ߝ.ߡ.ߞ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߘߍ߭ ߟߊ߫ ߞߏ ߝߛߏ߬ߝߛߊ߬߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߂߆ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߡߌߟߑߥߊߎߞߌ߫ (ߥߌߛߑߞߏ߲ߛߌ߲߫)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߏ߬ ߣߐ߬ߞߟߊߡߊ߲ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߟߊ߲ߛߌ߲ߜ߭ (ߡߌߛ߭ߌߜ߭ߊ߲߫). ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߙߐ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߜߍ߬ ߛߌߦߊߥߟߏߡߊ߫ ߞߙߎ ߘߏ߫ (ߓߑߟߊߞ ߟߌߖߌߐ߲߫) ߟߊ߫ ߛߌߦߊߥߟߏߡߊ ߓߟߏ߫ ߛߐ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߊ߫ ߟߎ ߖߋ߬ߣߌ߲߬ߣߍ߲ ߁߉߂߉ ߟߊ߫߸ ߍߙߟ ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ (ߓߑߟߊߞ ߟߌߖߌߐ߲߫) ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߎ߲߬. ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߛߌ߭ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߆ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߝߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߒߘߐ ߘߏ߫ ߞߎ߲߬ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍߣߍ߲ ߊ߬ ߣߊ߫ ߟߎߌߛ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߓߑߟߊߞ ߟߌߖߌߐ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߍߙߟ ߝߊ߰ ߟߊ߫. ߊ߬ ߝߊ߬ ߝߊ߰ ߞߐ ߏ߬ ߝߘߊ߬ߜߍ߬ ߛߌߦߊߥߟߏߡߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬  ߥߎ߬ߣߎ߲߬ߥߎ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߞߊ߬ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߟߊߝߏ߬ ߥߎߢߊ߲ߓߍ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߢߊߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋߣߍ߲ߦߊ ߘߐ߫. ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߌߞߛ ߡߐ߬ߓߊ߬ߞߘߐ߬ߕߐ ߞߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߞߎߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߋߚߋ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߛߊ߫߸ ߏ߬ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߟߎߌߛ ߣߴߊ߬ ߖߟߎ߬ߡߍ߬ߣߍ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߜߐ߬ߛߐ߲߬ߞߐ ߡߊ߬߸ ߟߎߌߛ ߞߵߊ߬ ߛߌ߭ ߡߎ߰ߡߍ ߘߐ߲ߘߐߟߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ (ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߘߟߊ߫ ߁߀߀0 ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߘߟߊ߫ ߁߆߀߀߀ ߡߊ߬ ߂߀߁߈ ߠߊ߫)߸ ߡߍ߲ ߛߙߊ߬ ߢߊ ߞߍߕߐ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߟߊ߫ ߁߈ ߘߌ߫ ߞߊߙߏ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߡߊ߬ ߜߘߍ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߥߏߘߌ ߏ߬ ߛߙߊ߬ ߞߏ ߡߊ߬ ߝߊߦߌ߲߫߸ ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߟߎߌߛ ߗߍ߬ ߍߙߟ ߞߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍߝߊ߰ ߟߋ߬. ߏ߬ ߞߍ߸ ߟߎߌߛ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊߞߐ ߝߊ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߛߎߝߙߎ ߟߊ߫߸ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߡߎ߬ߛߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߢߊ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߊ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߛߓߏ߬ ߝߟߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬. ߁߉߃߇ ߟߊ߫߸ ߟߎߌߛ ߣߌ߫ ߗߍ߭ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ ߓߟߏ߫ ߝߘߎ߫ ߞߏ ߖߌ߰ߦߊ ߞߊ߲߬߸ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߊ߬ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߘߴߏ߬ ߘߋ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߞߏ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߗߌߙߏ߲߫. ߁߉߃߈ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߝߛߊ߬ߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߜߍ߲߬ߘߍ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߟߊߡߊߖ߭ߎ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߟߊ߫. ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߘߊ߫ ߘߊ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߥߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ߫ ߡߐ߰ ߟߊ߬ߡߐ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ. ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߞߍ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߡߛߏ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߊ߲߬ ߂߄ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߛߊ߫. ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߘߋߣߍ߲ ߤߊߞߟߌ ߘߌߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߞߋ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ߬ ߜߍߡߊ߲ ߘߏ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߖߏ ߘߞߋ߬ߟߌ ߟߊߘߤߊ߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߡߐ߰ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߓߟߏߞߊ߬ ߘߏߦߌ߲߫. ߞߐߟߊ߫ ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߌߞߛ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߡߐ߰ߜߍ ߟߎ߬ ߛߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߘߤߊߘߐߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߟߐ߬ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫߸ ߞߴߊ߬ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߡߊ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߛߴߏ߬ ߓߍ߯ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫.

ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߟߌߕߏ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊߞߎ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߁߄ ߣߌ߫ ߂߁ ߕߍ߫߸ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߘߐ߯ߡߛߏ߫߫ ߌߟߊ ߟߌߕߏ߫ ߞߏߟߍ߲߬ ߓߘߊ ߙ߭ߏߞߛߑߕߐߙߋ߫߸ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߏߛߑߕߐ߲߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߌ߲ߘߊ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߥߊߣߍ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߞߎ߲ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߑߟߌ߲ߕ߸ ߡߌߛ߭ߌߜ߭ߊ߲߫߸ ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊߛߌ߰ ߣߌߥߦ ߦߐߙߞ ߞߌ߲߬ߘߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫߸ ߤߊߙߑߟߍߡ ߁߉߄߃ ߟߊ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߌ߲߬ߘߌ߬ߓߊ߲߬ߘߊ߲߬ ߖߎߟߦߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߏߟߏ߲ ߠߎ߬߸ ߣߌ߫ ߞߏߟߊߢߌߣߌ߲ ߠߎ߬߸ ߣߌ߫ ߛߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߟߎ߬߸ ߣߌ߫ ߡߊߞߘߐߦߊ (proxénétisme) ߟߎ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬. ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߞߐߟߕߊ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߞߊ߬ ߗߍ߬ߣߌ߬ߡߛߏ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߕߎ߬ߺߡߊߓ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߫. ߕߋߙߌߦߊ ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߲ߣ ߌߟߑߙߏߦ ߛߊ߲ߝߐߙߘ ߕߍ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߝߴߊ߬ ߢߍ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߥߏ߬ߟߊ߬ߓߐ߬ߟߊ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߞߎ߲߬ߛߌ ߥߎ߬ߟߋ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫߸ ߛߊ߲ߝߐߙߘ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫  ߗߌߞߊߜ߭ߏ߫ ߥߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߲߸ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߕߟߍ߫ ߥߎߟߋ߲. ߏ߬ ߞߐ߫ ߛߊ߲߬ ߘߊ߲ߘߐ߫߸ ߛߊ߲ߝߐߙߘ ߡߊߟߐ߲߫ ߕߐ߮ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߐߞߛ ߥߎߟߋ߲ ߘߌ߫. ߊ߬ ߡߊߞߟߌ߫ ߘߊ߫ ߣߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߘߊ ߓߟߏ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߕߊ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊߡߎߣߎ߲߫ ߝߊ߬ߕߐ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߟߊ߲߬ߞߎ߬ߟߊ߲߬ߞߊ߲߬ߝߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߏ߫ ߒ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߋ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߣߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߲ ߘߌ߫ ߡߏ߬ߙߌ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߛߏ߲߬ߧߊ߬߸ ߏ߬ ߓߊ߰ ߞߍ߫ ߊ߲ ߘߌ߫ ߞߙߋ߬ߕߎ߬ (ߕߎߞߟߎ߬ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߢߌ߲ ߠߊ߫ ߞߙߋߕߎߞߙߋߕߎ߫). ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߞߴߊ߬ ߤߊߞߟߌ ߖߐ߲ߝߐ߲ߣߍ߲߫ ߣߊ߲߰ߕߌ߰ߦߊ ߡߊ߬. ߟߌߕߏ߫ ߞߴߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲ ߓߏߛߑߕߐ߲߫ ߁߉߄߅ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߡߐ߰ ߄ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ߡߌ߬ߣߊ߬ߜߋ߲߬ߧߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߓߋ߬ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߜߍ߬ ߣߊ߲ߝߟߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ߞߍ߬ߣߍ. ߊ߬ ߕߍ߯ߕߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߄߆ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߟߊ߲߫ ߛߏ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߦߌߟߊ ߡߣߐ߬ߓߏ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߛߋ߯ߦߌ߲߫ ߞߴߊ߬ ߛߌ߰ ߕߊ߲߫ ߠߊ߫߸ ߥߛߎ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߲ߞߟߌ ߘߏ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߗߊߙߑߟߋߛߑߕߐ߲ߥ, ߞߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߘߍ߬ߘߍ߬ߟߌ ߞߍ߫.ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ ߡߊ߲߬ߕߏ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߥߛߎ (ߞߊ߬ߛߏ)[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߍߞߛ ߦߋ߫ ߥߛߎ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߟߊߥߛߎߣߍ߲߫ ߜߘߍ߫ ߖߐ߲ߣ ߓߍ߲ߓߑߙߋ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߮ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߘߞߋ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߞߏ ߛߓߍ߫ ߞߐ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߒ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߣߴߊ߬ ߢߐ߲߰ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ ߕߍ߫ ߡߊ߬ߓߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߘߝߊߣߍ߲ ߘߐ߫. ߓߍ߲ߓߑߙߋ߫ ߟߊ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߌ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߘߐߛߊߙߌߟߌߟߊ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫.


ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߡߊ߬ߞߍ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߡߛߏ ߥߙߍߓߊߓߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߛߓߍߟߌ ߞߴߊ߬ ߡߊ߬ ߣߋߛ߭ߐ߲߫ ߐ߬ߝ ߌߛߑߟߊߡ (ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ ߡߊ߲߬ߕߏ߲) ߗߏ߯ߦߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߊߺߡߎ߲߫ ߕߏ߯ߝߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߎߘߟߊߡߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߖߘߍ߬ߕߐ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߘߏ߲ ߘߐ߫߸ ߞߴߊߝߙߌߞߌߞߊ߫ ߕߎ߲ߞߊߙߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߟߊߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߘߊ߬ߜߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߡߊ߬. ߊ߬ߟߋ ߞߴߊ߬ ߕߐ߬ߣߐ ߟߊߘߐ߯ߦߊ ߢߊߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߊ߬ ߡߊ߬ߞߍ߫ ߙߋߗ߭ߌߣߊߟߘ ߞߊ߬ ߛߓߍߟߌ ߞߴߊ߬ ߡߊ߬ ߁߉߄߈ ߠߊ߫߸ ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߡߊ߫ ߞߐ߬ߛߍ ߘߊߥߎ߲߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߙߊߡߟߋߞߋ ߡߌ߲߬.  ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߒ ߧߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߡߐ߰ ߘߴߛߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߘߌ߬؟߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߐ߬ߛߍ߬ ߘߊߥߎ߲ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߓߊ߬ ߡߌ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏߞߊ߬. ߙߋߗ߭ߌߣߊߟߘ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߕߌߖߌ߲ ߠߊ߫ ߸ߏ߬ ߞߊ߬ ߞߙߎ ߟߊ߫ ߘߞߋ߬ߟߌ߬ ߛߓߍ ߣߐ߬ߣߐ߫ ߊ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊߟߌ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߝߘߊ߬ߜߍ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߘߌ߫߸ ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߛߊ߫ ߞߏ߫ ߞߏ߫ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߯ ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߜߍ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߞߴߏ߬ ߓߍ߯ ߛߘߌ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊߟߌߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ߙߏ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߢߡߊߞߏߖߎ߯ߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏߣߌ߲ߧߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߏ߬ ߞߍ߸ ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߖߎ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߛߎߓߏ߲ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߜߍ߬ߘߍ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߊ߫ ߗߋߛߓߍ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߓߊ߮ ߘߏ߫ ߘߌ߫.


߁߉߄߈ ߛߊ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߞߊ߬ ߛߓߍߟߌ ߞߍ߫ ߍߟߌߖߊ߫ ߡߎ߬ߤߊ߬ߡߊߘ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫. ߡߎ߬ߤߊߡߊߘߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߘߝߊߣߍ߲ ߠߊ߫ ߕߌ߲ߺߺߞߌ ߟߴߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߛߘߊ߬ߞߊ߲ ߕߊ߬ ߞߴߊ߬ ߕߴߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߫ ߕߌߢߍߟߌ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߙߎ ߞߣߐߟߊ ߥߐ߬ߦߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߦߊ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߎ߲ߓߋߙߋ߲ ߠߎ߬ ߞߎ߲ߓߍ߲߫ ߞߊ߬ ߕߌ߲ߞߌ߫ ߸ ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߣߋߛ߭ߐ߲ ߐ߬ߝ ߌߛߑߟߊߡ «ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲» ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߡߎ߬ߤߊ߬ߡߊߘ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߯ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ ߘߌ߫.  

߁߉߅߀ ߟߊ߫߸ ߍߝ.ߓߌ.ߊߌ «FBI» ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߛߙߋ ߘߏ߫ ߟߊߞߊ߬ ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߞߊ߲߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߗߋߛߓߍ ߘߏ߫ ߛߓߍ߫ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߊ߯ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߕߙߎߡߊ߲ߣ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐߘߏ߲ߠߌ߲ ߢߊߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߯ߙߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ߞߋ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߍߞߛ ߞߟߊ߬ߣߐ߰ߦߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߛߊ߲߭ ߏ߬ ߡߎ߰ߡߍ ߟߊ߫. ߡߎ߬ߤߊ߬ߡߊߘ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߛߌ ߟߎ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫߸ ߊ߬ߟߋ ߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߣߋߛ߭ߐ߲߫ ߐ߬ߝ ߌߛߑߟߊߡ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߌߞߛ «X» ߓߌ߬ߟߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߊ߬ ߕߊ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫. ߕߎ߬ߡߊ߬ ߛߋߣߍ߲߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߘߐߜߟߍߦߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߘߌ߫ ߛߌ߬߫ߟߡߊ߬ߦߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊ߬. ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ ߞߊ߲߬ߛߓߍ߬ߟߌ ߘߐ߫߸ ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߍߞߛ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߍߞߛ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߛߌ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߕߍߣߵߏ߬ ߟߐ߲߫ ߠߴߏ߬ ߞߐ߫. ߊ߬ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߓߟߏ߫߸ ߒ ߠߊ߫ ߌߞߛ «X» ߣߊ߬ ߒ ߡߊߕߌ߮ ߡߐ߰ߜߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߌߕߏߟ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫߸ ߜߘߍ߬ ߢߊ߫ ߓߊ߯ߡߊ «ߓߎ߬ߟߋ\ߓߑߟߎߦ» ߟߎ߬ ߣߊ߬ ߒ ߓߐߛߎ߲ ߠߎ߬ ߞߘߊߡߊ߫ ߟߊ߫ ߟߌߕߏߟ ߕߐ߮ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߟߊߓߐ ߞߐ ߘߐ߫ ߥߛߎ ߟߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ ߞߐ ߘߐ߫ ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߁߉߅߂ ߟߊ߫߸ ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߍߞߛ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߓߐ߫ ߋߟߌߖߊ߬ ߡߎ߬ߤߡߊߘ ߓߘߊ ߗߌߞߊߜ߭ߏ߫. ߁߉߅߃ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ ߘߌ߫ ߣߋߛ߭ߐ߲ ߠߊ߫ ߕߋ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ߫ ߝߟߐ «ߡߌ߬ߛߙߌ» ߟߊ߫ ߘߋߕߙߎߥߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߋ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ߫ ߁߁߲ ߟߐ߬ ߓߐߛߑߕߐ߲߲߫ ߛߊ߲߭ ߏ߬ ߕߐ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫: ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߋ߲߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ߫ ߁߂߲ ߠߊߥߙߊ߬ ߝߌߟߊߘߍߟߑߝߌ߫ ߁߉߅߄ ߕߙߊߓߊ ߟߊ߫߸ ߞߊߙߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߕߋ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ߫ ߇߲ ߡߊߡߊ߬ߙߊ ߟߊ߫ ߤߊߙߑߟߍߡ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߊߥߙߊ߬ ߦߋ߲߬ ߠߋ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫.

߁߉߅߃ ߟߊ߫߸ ߍߝ.ߓߌ߫.ߊߌ߫ (FBI) ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߜߋ߬ߟߎ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߊ߬ ߟߐ߲ ߡߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߐ߯ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߍߞߛ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲߬ߞߋ߬ ߞߏߟߊߘߍ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ ߘߌߦߊ ߡߊ߬ ߣߋߛ߭ߐ߲߫ ߐ߬ߝ ߌߛߑߟߊߡ ߘߐ߫.

߁߉߅߅ ߟߊ߫߸ ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߍߞߛ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߘߟߊߘߍ ߞߊ߲߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߘߐ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ ߛߎ߯ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲߬ ߕߋ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ (ߖߊ߯ߡߐ\ߡߌ߬ߛߙߌ) ߘߏ߫ ߟߐ߬ ߛߔߑߙߌ߲ߜ߭ߑߝߌߍߟߘ߸ ߡߛߊߛ߭ߎߛߍߕ (ߝߙߍߕߍ߫ ߁߃߲) ߤߊߙߕߑߝߐߙߘ߸ ߞߐߣߍߞߑߕߌߞߐߕ (ߝߙߍߕߍ߫ ߁߄߲)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߕߊߟߊ߲ߕߊ߫ (ߝߙߍߕߍ߫ ߁߅߲). ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߗߡߍ߬ ߦߙߌߞߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߣߋߛ߭ߐ߲߫ ߐ߬ߝ ߌߛߑߟߊߡ ߘߐ߫ ߞߊߙߏ_ߏ_ߞߊߙߏ߫.


ߊ߬ ߛߋߞߏߦߊ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߜߙߊ߬ߞߍ߬ߟߊ߬ߦߊ ߡߊ߬߸ ߝߊ߬ߘߌ (ߘߐ߬ߞߏ) ߛߋߞߏߦߊ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߍߞߛ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߘߝߊߺߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬. ߊ߬ ߟߐ߬ߜߊ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜ ߁.߉߁ (ߛߋ߲߬ߝߘߍ߬ ߆ ߣߌ߫ ߔߎ߳ߛߌ߫ ߃) ߠߋ߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߖߌߘߊ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߔߐߣߌ߲߫ ߁߈߀ (ߞߌߘߍ߫ ߈߂). ߛߓߍߦߟߊ ߘߏ߫ ߞߎߡߊ߫ ߘߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߏ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߐ߬ߣߍ߲ (ߟߊߘߊ߲ߣߍ߲)߸ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߘߊߟߌ߫ ߢߌߡߊ߫ ߡߞߊߓߊߣߍ߲ …. ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߕߏ߬ ߞߍߣߴߊ߬ ߘߐ߫ ߞߘߊߎ߫.

ߝߘߎ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߁߉߅߅ ߟߊ߫߸ߓߋߕߌ ߛߍ߲ߘߊߛ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߍߞߛ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߘߏ߫ ߞߐߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߞߐߝߍ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎߘߐߝߊ߲ߠߊ߫ ߘߊߥߎ߲ ߘߏ߫ ߞߐ߫, ߊ߬ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ ߛߌ߰ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߛߐ߲߬ ߞߘߊߎ߫. ߁߉߅߆ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߣߋߛ߭ߐ߲߫ ߐ߬ߝ ߌߛߑߟߊߡ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߛߌ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߓߋߕߌ ߍߞߛ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߢߐ߲ߦߋ ߝߘߏ߬ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߕߊ ߡߊ߬ ߟߋ߬،ߓߊߏ߬߸ ߝߌ߬ߟߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߘߊߘߐߢߌߣߌ߲ߞߊ ߞߍ߫ ߞߙߎ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߡߐ߰ ߕߊ߲߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߢߣߊ߫ ߥߟߊ߫ ߡߐ߰ ߗߡߍ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫߸ ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߍߞߛ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߙߎ ߟߊ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߟߎ߬ ߝߍ߬ ߛߐ߲߬ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߛߐ߲߬ ߣߌߥߦ ߦߐߙߞ ߛߓߍߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߌߞߛ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߞߍ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߞߟߌߞߟߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߘߋߕߙߎߥߊ߫ ߁߉߅߈ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߘߎ߫ ߛߘߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߏ߬ ߞߐߝߍ߬. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߋ߲߫ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߫: ߊߕߟߊ߫ (ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߅߈ ߟߊ߫߸ ߊߕߌߟߊ߫ ߤߎߣ ߕߐ߮ ߘߌ߫)߸ ߞߎߓߌߟߊ߫ (ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߆߀ ߟߊ߫߸ ߞߎߓߑߟߊߌ߫ ߞߊ߲ߣ ߕߐ߮ ߘߌ߫), ߌߟߌߦߛߊ߫ (ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߆߂ ߟߊ߫߸ ߋ߬ߟߌߖߊ߫ ߡߎ߬ߤߊߡߊߘ ߕߐ߮ ߘߌ߫)߸ ߜ߭ߊߡߌߟߊ߫ ߟߎߡߎ߲ߓߊ߫ (ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߆߄ ߠߊ߫߸ ߜ߭ߡߊߟ ߊߓߑߘߍߟ ߣߊߛߍߙ ߣߌ߫ ߔߊ߬ߕߙߌߛ ߟߎߡߎ߲ߓߊ߫ ߕߐ߮ ߘߌ߫), ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬߸ ߡߊߟߌߞߊ߫ ߣߌ߫ ߡߊߟߊ߯ߞ ߟߎ߫ (ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߆߅ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߕߐ߯ߟߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߴߊ߬ ߓߏ߲߬ߧߊ ߡߊ߬).

ߤߌ߲ߕߐ߲߫ ߖߐ߲ߛߐ߲ߣ ߠߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߒߘߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߊ߬ ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߍߞߛ ߡߊߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߁߉߅߇ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߤߌ߲ߕߐ߲߫ ߖߐ߲ߛߐ߲߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߋߛ߭ߐ߲߫ ߐ߬ߝ ߌߛߑߟߊߡ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߜߊ߬ߛߌ߬ ߘߊ߫ ߣߌߥߦ ߦߐߙߞ ߛߏ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߓߟߏ߫. ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߂߆ ߟߊ߫߸ ߖߐ߲ߛߐ߲߬ ߣߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߓߊ߰ߕߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ «ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߋߛ߭ߐ߲߫ ߐ߬ߝ ߌߛߑߟߊߡ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߌ߫» ߞߊ߬ ߛߏ߬ߝߊ߬ߞߎ߲ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߊߡߋߙߞߌߞߊ ߘߏ߫ ߘߊ߬ߘߌ ߞߊ߲߬ ߡߊ߲߬ߣߌ߲߬ߝߐߛߐ߲ ߠߊ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߘߊ߲߫ ߠߊ ߕߍߝߘߊߟߌߞߏ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߝߍ߬ ߞߏ߫: «ߤߋ߯߹ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߊߟߊߓߡߊ߫ ߘߋ߬ … ߣߌߥߦ ߦߐߙߞ ߟߋ߬ ߦߋ߫߹» ߏ߬ ߞߍ ߛߏ߬ߝߊ߬ߞߎ߲ ߞߋߟߋ߲ ߞߵߊ߬ ߢߊߛߌ߲߫ ߖߐ߲ߛߐ߲߬ ߠߊ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߝߏߘߏ߲߫ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߵߊ߬ ߞߎ߲߭ ߛߐ߱ (ߝߍߙߍ߲ ߠߊ߫) ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߋ߬ߟߌ ߖߌ߰ ߕߋ߬ߘߊ ߏ߬ ߝߍ߬ (contusions cérébrales et d'hémorragies sous-durales). ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߐ߰ ߛߓߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫.  ߏ߬ ߢߣߊߓߊ߮ ߘߏ߫ ߣߵߊ߬ ߟߊߛߏ߬ߓߌ߬ ߟߴߏ߬ ߟߊ߫߸ ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߌߞߛ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߞߙߎ߬ ߡߊߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߛߋ߫ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ߫ ߗߋߘߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߖߐ߲ߛߐ߲߬ ߦߋ߫. ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߞߏ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߙߎ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߡߐ߰ ߗߡߍ߬ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߊ߫ ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߍߞߛ ߡߊ߬ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߖߐ߲ߛߐ߲߬ ߦߋ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߛߊ߫߸ ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߌߞߛ ߞߵߊ߬ ߕߋ߲ߜߋߘߋ߲ߧߊ߫ ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߓߣߊ߬ߕߐߟߊߛߏ߭ (ambulance) ߘߏ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߘߌ߫ ߤߊߙߑߟߍߡ ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߟߊ߫.

ߖߐ߲ߛߐ߲߬ ߠߊ߫ ߖߐߞߟߌ ߘߊ߲ߘߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߕߐ߲ߓߟߏߡߘߊ ߟߊ߫߸ ߡߐ߰ ߥߊ߯ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߬ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߘߐ߫. ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߌߞߛ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߛߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߗߋߘߊ ߞߣߐߟߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߞߊ߲߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߏ ߡߊ߬ ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫. ߖߐ߲ߛߐ߲߬ ߡߊ߫ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊ߲ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߊ߬ ߕߍߣߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߘߊߛߏ ߟߴߊ߬ ߘߐߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߢߍ߫ ߡߊ߬ߝߌ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬ ߟߏ߲ ߏ߬ ߘߎ߰ߛߊ߬ߜߍ ߡߊ߬. ߊ߬ ߣߵߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ ߞߏ߫ ߞߏ߫ ߜߍߟߍ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫߸ ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߍߞߛ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߗߋߘߊ ߓߏ߲ ߞߣߐ߫ ߞߵߊ߬ ߓߟߏ ߞߐ߯ߙߍߦߊ߫ ߞߙߎ ߡߊ߬. ߣߋߛ߭ߐ߲߫ ߐ߬ߝ ߌߛߑߟߊߡ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ ߓߏ߯ߛߌ߫ ߞߙߎ ߢߣߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߛߊ߫ ߞߙߎ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߘߐߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߘߊ߫. ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ (ߔߏ߬ߟߌ߬ߛߌ) ߘߏ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߣߌߥߦ ߦߐߙߞ߸ ߊߡߛߑߕߘߊߡ ߣߌߦߎߛ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߋ߬ ߡߊ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ߬ ߛߌ߫ ߟߐ߲߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߛߎ߮ ߏ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߕߎ߬ߡߊ߬ߺߣߍ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߝߏ߫ ߞߊߙߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߖߊ߬ߕߋ߬߸ ߣߌߥߦ ߦߐߙߞ ߛߏ߫ ߞߣߐߟߊ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߘߐߛߎ߫ ߘߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߌߞߛ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߫ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߊ߲ߡߊ߬: ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߛߏ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߔߏ߬ߘߏ߲߬ߞߌ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߥߛߎ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߓߙߐߕߐ߫. ߞߕߌߞߊ߲ߘߊ߫ ߞߎ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߖߐ߲ߛߐ߲߬ ߜߏ߬ߛߌ߬ߓߊ߰ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߘߏ߫ ߘߐߢߌ߲߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߞߏ ߡߊ߬ ߗߏ߫. ߞߏ߲߲ߓߌߕߌ߮ ߟߊ߫߸ ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߍߞߛ ߞߊ߬ ߡߐߣߍ߫ ߔߙߊߕߌ (ߕߟߋߜ߭ߙߊߡ) ߘߏ߫ ߗߋ߫ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ߫ ߗߋߕߌ߮ ߡߊ߬. ߏ߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲߫ ߓߊߞߍ߫߸ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߞߊ߬ ߛߍ߲ߛߍ߲ߠߌ߲߫ ߖߋ߬ߕߌ߰ߘߊ ߘߏ߫ ߗߋ߫ [ߞߊ߬ ߣߋߛ߭ߐ߲߫ ߐ߬ߝ ߌߛߑߟߊߡ ߢߣߊߕߐ߬ߡߐ߲߫]

ߢߊ߬ߕߣߐ ߡߊߞߊ߬ߝߏ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߁߉߅߀ ߦߋ߫ ߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߸ ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߍߞߛ ߞߊ߬ ߕߐ߯ ߜߘߍ߫ ߟߊߓߊ߯ߺߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߛ߭ߊ߬ߓߊ߯ߛ ߥߟߊ߫ ߡߊ߯ߟߌߞ ߍߟ-ߛ߭ߊ߬ߓߊ߯ߖ߭߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߊߞߍ ߞߏ߫ ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߌߞߛ. ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߙߌߣߊ߲߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߙߋߞߋ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫߸ ߥߎߢߊ߲ߓߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߟߋߞߟߋ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߁߉߅߉ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ [ߞߐߣߌ߲ߧߊ ߣߌ߫ ߞߐߣߌ߲ߧߊ ߟߋ߬ ߟߊߥߟߏ߫].

߁߉߆߀ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߠߊ߫߸ ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߍߞߛ ߡߊߞߟߌ߫ ߘߊ߫ ߗߋߘߊ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߟߏ߫߸ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߎ߲ߜߙߊ ߝߍ߬. ߊ߬ ߣߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲ߦߋ߫߸ ߜ߭ߡߊߟ ߊߓߑߘߍߟ ߣߊߛߍߙ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߌߗ߭ߌߔߕ߸ ߊߤߊߡߍߘ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖ߭ߌ߲ߓߊߓߎߥߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߞߎ߲߬ߜߙߊ ߞߣߍߕ ߞߏ߲ߘߊ߬. ߝߌߘߍߟ ߞߊߛߑߕߙߏ߫ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߜߙߊ ߘߐ߫߸ ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߍߞߛ ߞߵߏ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߞߙߎ ߢߊߞߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߤߊߙߑߟߍߡ ߘߍ߬ߞߙߎ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߘߊ ߘߏ߫ ߟߊߛߣߍ ߞߏ ߡߊ߬. ߞߊߛߑߕߙߏ߫ ߞߵߊ߬ ߞߣߐߘߐߘߌߦߊ߫ ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߍߞߛ ߢߍ߫ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ߘߐ߬ ߢߐ߲߯ߦߋ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߘߊߘߐߖߊߥߏ ߞߐߝߍ߬߸ ߞߊߛߑߕߙߏ߫ ߞߊ߬ ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߌߞߛ ߡߊߞߟߌ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߟߊ߫ ߞߎߓߊ߫.

ߢߊ߬ߕߣߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߋ߲߬ߓߐ ߞߙߎߞߊ ߘߐ߫

ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߬߸ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߞߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߡߊߛߌߟߊ߲ ߊ߬ ߝߊ߰ ߞߏ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߓߊ߰ߓߊ߰ߟߌ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߞߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߊ߰ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߡߊߕߋ߭ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]