ߝߊ߲߬ߖߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search
ߝߊ߲߬ߖߊ߫ ߡߌ߬ߛߙߌ ߣߊߣߌ߲ߣߊ߲߫

ߝߊ߲߬ߖߊ߫/ߦߋ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߘߎ߰ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߛߌ߯ߙߌ߲߫. ߡߙߊ߬ߘߊ ߘߐ߫߸ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߣߐ߫߸ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲߸ߝߊ߲߬ߖߊ ߣߌ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߡߙߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߕߍ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߙߊ߬ ߦߙߐ ߓߍ߯ ߕߍ߫ ߘߌ߫߸ߞߎߘߍ ߂ ߤߊߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߣߌ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߡߙߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߕߍ߫߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߞߌ߲߬ߘߊ ߡߍ߲ ߕߐ߮ ߞߏ߫(ߝߙߊ߬ߣߌ߲߬ߜߍ߫)ߖߘߍ߬ ߞߎߘߍ߫ ߤߊߞߍ߫ ߏ߬ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߓߐ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߝߊ߲߬ߖߊ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߘߎ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬߁߀߀%߈߀ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߦߊ߰ߣߌ߲߬߸ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߟߎ߫ ߡߊߞߍ߫ ߝߊ߲߬ߖߊ߫ ߏ߬ ߞߊ߫ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ ߝߊ߲߬ߖߊ߫߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬߸ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊߞߍߣߍ߲ ߕߎ߲߬ ߘߏ߫ ߞߎ߲߰ ߘߐ߫߸ߝߎߥߊ߫ ߞߊ߲߬߸ߞߙߎ߫ ߏ߬ ߕߐ߯ ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫:(ߜߙߊ߬ߞߙߎ߫) ߦߋ߲߬ ߠߊߞߐߟߐ߲߫ ߝߊ߲߬ߖߊ߫ ߛߌ߮ ߢߍ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߛߌߦߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߛߌߦߊ ߛߌ ߓߍ߯ ߘߌ߫߸ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߎ߱ ߟߊ߲߬ߔߊߛߌ ߘߌ߬߸ߞߏߟߊߕߍ߮ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߓߟߏ߫߸ߛߌ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߲߬ ߸ߦߏ߫: ߘߎ߲ߓߎߦߊ߫،ߛߘߌ߬ߓߋ߫،ߓߊߙߌ߫،ߡߜ߭ߊ߬ߛߎߓߊ߫ ،ߞߋߕߊ߬ ،ߖߊߟߏ߲߫،ߊ߬ ߣߌ߫...

ߘߌ߯ߣߊ߫ ߥߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߞߊ߬ߛߌߦߊ ߝߊ߲߬ߖߊ ߘߌ߯ߣߊ ߓߍ߯ ߘߌ߬߸ߊ߬ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߎ߯ߣߊ߫ ߘߏ߲ߞߏ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߓߊߏ߬،،،ߓߟߏߡߌ߬ߘߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߝߊ߲߬ߖߊ߫،ߞߵߊ߬ ߞߕߊ߬ߡߌ ߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲߫ ߘߎ߱ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬ ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ ߝߊ߬ߣߌ߲߬ߝߌ߲߬ ߕߌ߮ ߟߎ߬߫

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߊ߲߬ߖߊ߫ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ ߞߍ߫ ߦߙߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫،ߝߊ߲߬ߖߊ߬ߞߊ ߦߋ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬،ߛߊߣߌ߲߫ ߘߊߡߊ߲ߘߊ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬߸ߣߊߞߐ߫ ߛߣߍ߫ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲߫ ߝߊ߲߬ߖߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ߣߏߙߊߛߏߓߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ߛߣߍ߬ ߡߊ߲ߝߋ߲ ߁߀߀%߉߀ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߖߊ߫ ߟߋ߬،ߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊߞߐ߫ ߟߵߊ߬ ߢߊ߫ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬

ߊ߬ ߛߌߓߊ߮ ߤߊߞߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߖߏ߯ߦߊߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߙߊ߲ ߛߎ߯ ߃ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬߫ ߞߣߐ߫߸ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߖߊ߸ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ ߣߌ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊߙߊ߲ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߕߎ߬ ߞߊߙߊ߲ ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬