ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߓߌ߬ߟߊ߯ߟ ߓߑߣߎ߲߬ ߙߊ߬ߓߊ߯ߤ߭

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߓߌ߬ߟߊ߯ߟ ߓߑߣߎ߲߬ ߙߊ߬ߓߊ߯ߤ߭
ߡߐ߱
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߗߋߟߓߊ߫ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߣߘߐ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊ߲ߘߊߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫بلال بن رباح ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߓߌ߬ߟߊ߯ߟ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ581 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊKingdom of Aksum ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ642, 641 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊߘߌ߬ߡߊ߬ߛߑߞߎ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊߓߙߎBab al-Saghir Cemetery ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߗߋߟߓߊ߫ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߡߐ߬ߟߐ߲ߛߊߟߌߡߊߞߟߌߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߐߢߐ߲߯ߞߐߓߊߘߙߌ߫ ߞߟߊߓߍ߲, ߡߞߊ߫ ߘߟߊߞߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫


ߡߊ߬ߟߐ߲߬ߜߋ߲ߜߋߘߋ߲
ߕߐ߮ ߓߌߟߊ߯ߟ ߓߑߣߎ߲߬ ߙߊߓߊ߯ߤ߭
ߓߐߛߎ߲ ߤ߭ߓߊߛߞߊ
ߟߊ߲߬ߓߋ ߊߓߑߘߎߟߊߦߌ߫ ߝߊ߬ ، ߞߋߟߓߊ ߟߊ߫ ߛߊߟߌߡߊߞߟߌߟߊ
ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߎߡߊ
ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߌ߲ߞߌߙߊ ߤ߭ߓߊߛߊ߫
ߛߊ߬ ߕߎߡߊ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߛߊ߲߭ ߂߀
ߛߊ߬ ߘߌ߲ߞߌߙߊ ߛ߭ߊ߯ߡߌ߫
ߛߌ߬ߙߌ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߘߌ߬ߡߊ߬ߛߑߞ߫ߎ߫
ߓߊ߯ߙߘߊ ߛߊߟߌߡߊߞߟߌ
ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ
ߞߍ߬ߟߍ ߟߎ߬ ߞߋߟߓߊ ߝߍ߬ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߊ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫
ߊ߬ ߟߊ ߓߐߢߟߊ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߛߊߟߌߡߊߞߟߌ
ߞߋߟߓߊ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߝߴߊ߬ ߡߊ߬ ߓߌߟߊ߯ߟ ߦߋ߫ ߣߊߞߐ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫

ߓߌߟߊ߯ߟ ߕߍ߫ ߥߎߦߊ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫

ߊ߬ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߞߋߟߓߊ ߟߊ߫ ߛߊߟߌߡߊߞߟߌߟߊ. ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߛߊߟߌߡߊߞߟߌߟߊ ߝߟߐ߫

ߓߌ߬ߟߊ߯ߟ ߓߑߣߎ߲߬ ߙߊ߬ߓߊ߯ߤ߭ ߞߵ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߟߌߟߌ ߟߊߡߌ߬ߣߊ߬ (ߝߎ߲ߘߌ߫ ߛߊ߬ ߂߀ ߠߋ߫ ߡߊ߬)، ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߞߐߓߌߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊߟߌߡߊߞߟߌ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ߊߓߎߓߞߊߙ ߕߏ߬ߢߊ߬ߓߌ߮ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬߸ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߐ߰ ߖߏߣߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߣߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߊ߲߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߖߊ߲߬ߞߕߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߞߊ߯ߙߌ߫ ߹ ߊ߬ ߡߊ߫ ߛߐ߲߬ ߸ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߧߋ߫ ߖߐ߲߭ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߖߎߡߑߤ߭ߊ߫ ߘߋ߲߫ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߎ߬ߙߊߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߖߐ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߖߊ߲߬ߞߕߊ߬ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߸ߎߡߊߦߌߦߕߊ߫ ߞߟߊߝߎ߫ ߘߋ߲ߗߍ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߓߊ߲߭ ߞߐ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߟߊ߫، ߏ߬ ߞߍ߫߸ ߊߓߎߓߞߊߙ ߕߏ߬ߢߊ߬ߓߌ߮ ߞߵߊ߬ ߛߊ߲߬߸ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬. ߓߌߟߊ߯ߟ ߡߊߟߐ߲ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߕߊ ߞߘߐ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߕߊ ߞߘߐ߫ ((ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬߸ ߞߋߟߋ߲ ߔߋ߫ ߟߋ߬)) ߛߊߟߌߡߊߞߟߌ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ߧߊߣߍ߲߫ ߸ ߞߋߟߓߊ ߞߵߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߛߊߟߌߡߊߞߟߌߟߊ ߝߟߐߡߊ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߡߊ߲߬ߞߕߎ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߌ߬ߟߊ߯ߟ ߝߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߕߘߍ߬ ߞߘߌߞߘߌ߫، ߞߴߊ߬ ߞߟߏߡߊ߫ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ߧߊ، ߞߴߊ߬ ߖߊ߲߬ߧߊ߬ ߟߞߋߟߞߋ߫، ߊ߬ ߞߎ߲߬ߛߌ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߛߌߦߊ߫ ߓߙߌ߫، ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ ߘߌߦߊ߫ ߗߊߣߊ߲߫ ߌߞߏ߫ ߛߟߏ߬ߝߋ߬، ߊ߬ ߕߌ߲߬ ߕߴߊ߬ ߕߟߏ߫ ߡߊߟߐ߬ ߟߊ߫ ߡߊߕߐ߯ߟߌ ߞߊ߲ ߛߌ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߊ߯ ߏ߬ ߝߋ- ߋ- ߝߋ߫ ߡߍ߲߫ ߸ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߘߴߊ߬ ߞߎ߲߭ ߡߊߖߌ߰ ߸ ߞߵߊ߬ ߢߊ߫ ߓߐ߫ ߦߋ߲߬، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ :( (ߒߠߋ ߦߋ߫ ߤ߭ߓߊߛߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߒ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߐ߲߭ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߎߣߎ߲߬)).

ߊ߬ ߕߊ߯ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߘߏ߫ ߝߘߎ ߘߌߦߊ߫߸ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߢߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߊߘߋ߲ߗߍ ߢߍ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ ߝߊ߬ ߢߍ߫ ((ߒߠߋ ߟߋ߬ ߓߌ߬ߟߊ߯ߟ ߘߌ߫ ߒ ߓߊߘߋ߲ߗߍ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫، ߊ߲ ߧߋ߫ ߖߐ߲߭ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߤ߭ߓߊߛߊ߫ ߸ ߒ߬ ߕߘߍ߬ ߝߌ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫، ߊ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߐ߲߭ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬، ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ ߝߘߎ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߕߊ߲ߘߏ߫، ߣߴߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߒ߬ ߖߵߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߊ߯ ߓߏ߲߬)).

ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߌ߬ߟߊ߯ߟ ߕߘߍ߬ ߤ߭ߓߊߛߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߊ߫ ߕߎ߲߬ ߧߋ߫ ߖߐ߲߬ߡߛߏ ߝߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߖߎߡߑߤߟߊߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߡߞߊ߫ ߛߏ߫ ߞߣߐ߫. ߞߋߟߓߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߟߊ߫ ߞߟߌߟߌ ߡߊ߬ߞߊ ߓߐ߫ ߕߎߡߊ ߸ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫، ߞߋߟߓߊ ߕߌ߲߬ ߧߋ߫ ߛߟߊߕߌ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߥߋ߯ߟߋ߫ ߟߊ߫. ߓߌ߬ߟߊ߯ߟ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߟߏ߲ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߋߟߓߊ ߣߌ߫ ߊߓߎߓߞߊߙ ߕߏ߬ߢߊ߬ߓߌ߮ ߦߋ߫ ߤ߭ߙߊߦߌ߫ ߝߊߟߊ߲ ߥߏ߫ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߘߏ߲߰ߣߍ߲߫ ߦߋ߲߬. ߓߌ߬ߟߊ߯ߟ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߊߓߑߘߎߟߊߦߌ߫ ߖߊߘߑߊ߳ߊ߯ߣߌ߫ ߘߋ߲ߗߍ ߟߊ߫ ߓߌߦߊ߲߫ ߠߎ߬ ߞߐ߫، ߞߋߟߓߊ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߭ ߠߊߓߐ߫ ߞߏ߫: ߤߍ߫ ߹ߌߟߋ߬ ߓߌߦߊ߲ߜߍߘߋ߲ ߸ߣߐߣߐ ߓߴߌ ߓߟߏ߫߫ ߓߊ߬؟ ߓߌߟߊ߯ߟ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߝߏ߫ ߛߊ߰ ߞߋߟߋ߲ ߓߌߘߌ߲ߕߊ ߸ ߒ ߘߏ߲߬ ߓߊߟߏ ߦߴߏ߬ ߟߋ߫ ߘߐ߫. ߞߋߟߓߊ ߞߵߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫: ߣߴߊ߬ ߘߌ߫. ߏ߬ ߞߍ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߘߌ߫. ߞߋߟߓߊ ߞߊ߬ ߡߎ߬ߙߊ߲ ߘߏ ߕߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߘߎߓߊ߫ ߏ߬ ߡߊ߬، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߊ߱ ߓߌߘߌ߲߫ ߸ ߞߊ߬ ߡߎ߬ߙߊ߲ ߏ߬ ߟߝߊ ߔߍ߲߫، ߞߋߟߓߊ ߞߊ߬ ߣߐߣߐ ߡߌ߲߬ ߞߊ߬ ߥߛߊ߬، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߓߌߘߌ߲߫ ߌߞߐ߫ ߕߎ߲߯، ߊߓߎߓߞߊߙ ߕߏ߬ߢߊ߬ߓߌ߮ ߞߵߊ߬ ߣߐߣߐ ߡߌ߲߬ ߞߊ߬ ߥߛߊ߬، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߓߌߘߌ߲߫ ߌߞߐ߫ ߕߎ߲߯ ߸ ߓߌߟߊ߯ߟ ߞߵߊ߬ ߡߌ߲߬ ߞߊ߬ ߥߛߊ߬، ߏ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߛߊ߱ ߛߌ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߎ߫ ߝߋ߲߫ ߡߊ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߬ ߸ ߞߋߟߓߊ ߟߊ߫ ߘߎߓߊ߫ ߞߏߛߐ߲߬. ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߐ߫ ߞߋߟߓߊ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: ((ߤߍ߲߫ ߸ ߌߟߋ ߘߋ߲ߣߍ، ߦߊ߯ߟߊ߫ ߸ ߌ ߘߌ߫ ߘߏ߲߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߓߊ߬؟ ߒߠߋ ߦߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫)) ߓߌߟߊ߯ߟ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: (ߒ߬ߒ߫ ߹ ߒ ߘߌ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ߬)، ߞߋߟߓߊ ߞߵߊ߬ ߢߍ߫ ߞߏ߫: (ߌ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߏ߲߰). ߓߌߟߊ߯ߟ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߌߦߊ߲߫ ߠߎ߬ ߜߍ߲ߜߍ߲߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫. ߊ߬ ߛߌ߬ ߘߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬، ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߱ ߣߐߣߐ ߓߘߊ߫ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߡߢߊߡߢߊ߫. ߏ߬ ߘߎ߰ߛߊ߬ߜߍ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߸ ߞߏ߫: ߒ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߘߊߥߎ߲ߠߍ߲߫ ߖߍߥߎߟߍ߫ ߢߌߡߊ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߛߓߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߯ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬، ߊ߬ ߦߋ߫ ߣߐߣߐ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ ߣߌ߫ ߊߓߎߓߞߊߙ ߕߏ߬ߢߊ߬ߓߌ߮ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߊ߲߬. ߝߏ߫ ߊ߬ ߕߟߋ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ߠߊ߲ ߟߏ߲ ߸ ߞߏߟߐ߲ߓߊߟߌ ߝߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߊߓߑߘߎߟߊߦߌ߫ ߖߊߘߑߊ߳ߊ߯ߣߌ߫ ߘߋ߲ߗߍ ߟߊ߫، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: ߒ ߓߘߴߌ ߟߊ߫ ߓߌߦߊ߲߫ ߠߎ߬ ߦߋ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߘߌ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߐߣߐ߫ ߛߌߦߊߦߊ߫. ߏ߬ ߞߍ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫: ߊ߬ߟߎ߬ ߣߐߣߐ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߛߓߊ߬ ߟߋ߫ ߓߌ߬ ߘߌ߫، ߊ߲ ߕߍ߫ ߝߏ߫ ߛߌ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ߟߊ ߡߴߊ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߊ߲߫: ߊߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ߗߍ ߣߌ߫ ߞߓߊ߫ ߓߏ߲ ߡߊ߰ߙߌ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊ ߡߊ߬، ߓߊߏ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߋߓߑߛ߭ߊߕߎ߫ ߘߋ߲ߗߍ ߟߊ߫ ߦߙߐ߫ ߘߌߦߊߟߐ߲. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߬ ߞߴߊ߬ ߞߣߊ߫ ߣߊ߬ ߓߌߦߊ߲߫ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊߥߎ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߲߬ ߘߐ߫ߡߎߕߎ߲߬.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߌ߬ߟߊ߯ߟ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߟߏ߲ ߘߏ߫ ߞߓߊ߫ ߓߏ߲ ߞߣߐ߫، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞ߫ߎ߬ߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߓߊ߫ ߓߏ߲ ߞߎ߲߬ߘߐ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߢߊ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߦߋ߫، ߊ߬ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߖߏ߭ ߟߎ߫ ߕߙߐ߬ߝߍ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߘߊߖߌ ߞߴߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:" ߡߐ߰ ߓߘߊ߫ ߓߣߐ߬ ߞߊ߬ ߖߌ߰ߘߐ߬ߞߏߟߏ߲ߧߊ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߏ߭ ߟߎ߬ ߓߊ߬ߕߏ߬ ". ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߞ߫ߎߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߜߍ߲߫، ߊ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߡߊߕߌ߮ ߊߓߑߘߎߟߊߦߌ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߖߊߘߑߊ߳ߊ߯ߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߓߏ߲߫ ߠߊ߬، ߞߵߊ߬ ߢߡߊߘߏ߲߰ ߦߋ߲߬، ߏ߬ ߞߍ߫߸ ߞߎ߬ߙߊߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߖߊߘߑߊ߳ߊ߯ߣߌ߫ ߘߋ߲ߗߍ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߭ ߠߊߓߐ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: ߌ ߓߘߊ߫ ߕߐ߲ ߛߊ߬ߥߏ߬ ߹ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: ߋ߫ ߹ ߞߎߡߊ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߒߠߋ ߢߐ߲߰ ߛߎ߯ ߡߊ߬ ߹ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲߫ ߘߌ߫ ߒ ߡߵߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߢߐ߰ߡߍ߫ ߗߡߍ߬ ߞߍ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ ߘߌ߫، ߟߊ߯ߕߊ߫ ߣߌ߫ ߊ߳ߎߖ߭ߊ߫ ߢߍ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫:" ߌ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ ߝߌ߲ ߓߘߊ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߸ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫. ߏ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫، ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߐ߫، ߞߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߌ߫، ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲ߝߟߏ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߓߊ߮ ߥߋ߯ߟߋ߫، ߊ߬ ߞߴߏ߬ ߢߍ߫ ߞߏ߫: ߖߐ߲߫ ߧߋ߫ ߣߌ߲߬؟ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߸ ߡߴߊ߬ ߝߴߌ ߢߍ߫ ߓߊ߬ ߸ ߒ ߞߏ߫:" ߖߐ߲߬ ߘߋ߲߫ ߛߌ߫ ߞߊߣߊ߬ ߕߏ߫ ߦߊ߲߬ ߸ ߝߴߌ ߦߴߊ߬ ߓߍ߯ ߜߍ߲߫ ߞߍߚߍ߫؟" ߏ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: "ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߕߘߍ߬ ߌ ߟߊ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬، ߡߐ߰ ߘߏ߲߫ ߡߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߐ߲߫ ߸ ߝߴߊ߬ߟߋ". ߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߞߏߟߐ߲ߓߊߟߌ ߝߊ߬ ߣߌ߫ ߎߡߊߦߌߦߕߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: " ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߲߬ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫، ߊߟߎ߬ ߞߏ߫ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߫ߊߟߎ߫ ߘߌߦߊ߫". ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߟߊ߫ ߎߡߊߦߌߦߕߊ߫ ߛߌߛߌ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߦߋ߫، ߌߞߏ߫ ߸ ߖߐ߲߭ ߓߊ߯ ߡߐ߰ ߘߐ߯ߦߡߊ߫ ߜߊߛߌ ߞߍ߫. ߎߡߊߦߌߦߕߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫:" ߓߌ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߕߍߣߊ߬ ߓߋ߬ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫، ߝߏ߫ ߌ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߓߋ߬ ߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߫ ߕߘߋ߫، ߌߟߋ ߖߐ߲߬ ߡߊ ߛߐߛߐ߫ ߟߊ "

ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߕߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ߟߎ߬ ߞߵߊ߬߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߕߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬، ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߡߞߊ߫ ߞߌ߬ߢߍ߬ߞߏ߲ߞߏ ߞߊ߲߬، ߕߟߋ߬ ߞߎߣߊ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߞߊ߲ߠߊߞߏߟߏ߲ ߠߊߟߴߊ߬ ߞߐ ߞߊ߲߬ ߓߙߍ߬ ߞߊߟߌߡߊ߲߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߕߟߋ߬ ߜߍ ߞߘߐ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߓߊߞߏߘߎ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߕߊ߬، ߡߐ߱ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߡߍ߲ ߞߘߐ، ߞߵߏ߬ ߟߴߊ߬ ߞߣߐ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߴߊ߬ ߢߍ߫ ߸ ߜߢߍ ߞߘߐ߫، ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߟߊ߯ߕߊ߫ ߣߌ߫ ߊ߳ߎߖ߭ߊ߫، ߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫: " ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ".

ߣߌ߫ ߥߎ߬ߟߊ߬ߘߊ ߛߋ߫ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊߥߟߌ߫، ߞߊ߬ ߖߎ߬ߟߎ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߞߊ߲ߠߊ، ߞߵߊ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬، ߞߊ߬ ߡߞߊ߫ ߞߐ߲߬ߞߍ ߣߴߊ߬ ߛߌߟߊ ߓߍ߯ ߟߊߡߌߣߌ߲߫ ߊ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߫ ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߫:"ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߋߟߋ߲ ߔߋ߫ ߟߋ߬". ߊ߳ߊߡߊ߯ߙ ߦߊߛߙߌ߫ ߘߋ߲ߞߍ ߞߊ߲߫: ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊ߬ߝ߲ߏ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߊ߲߰ߝߏ߬ߣߍ߲ ߖߊ߲߬ߞߕߊ߬ߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ ߞߎߡߊ߫ - ߎ - ߞߎߡߊ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߓߍ߯ ߝߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߓߌߟߊ߯ߟ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߫ ߛߐ߬ ߝߊ߯ߛߌ߫. ߥߊߙߑߞ߫ߊߕߎ߫ ߣߊߥߑߝߊߟ ߘߋ߲ߞߍ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߘߏ߫، ߞߊ߬ ߕߘߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߕߊ ߞߊ߲߬، ߞߊ߬ ߕߘߍ߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߊ߲߬: " ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߸ߞߋߟߋ߲ ߔߋ߫ ߟߋ߬ "، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: ߓߌߟߊ߯ߟ ߟߋ߬ ߹ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߋߟߋ߲ ߔߋ߫ ߟߋ߬، ߒ ߓߘߊ߫ ߒ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߣߴߌ ߛߊ߬ ߟߴߏ߬ ߞߊ߲߬، ߒ ߘߴߌ ߞߊߓߙߎ ߞߍ߫ ߓߙߊߞߊ ߢߌߣߌ߲߫ ߘߌߦߊ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߏ߲ ߘߏ߫߸ ߊߓߎߓߞߊߙ ߕߏ߬ߢߊ߬ߓߌ߮ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߎߡߊߦߌߦߕߊ߫ ߟߊ߫، ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߌߟߊ߯ߟ ߜߊ߬ߛߌ߫ ߞߊ߲߬ ߜߢߍ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߢߍ߫: " ߋ߫ ߹ ߌߟߋ ߎߡߊߦߌߦߕߊ߫، ߌ ߕߍ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߊߟߊ߫ ߢߍ߫ ߘߐ߰ߕߐ ߣߌ߲߬ ߠߊߞߏ ߘߐ߫ ߓߊ߬؟ ߊ߬ ߕߏ߫ ߘߐ߫ ߌ ߓߟߏ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߕߊ ߞߘߐ߫ ߝߏ߯ ߕߎ߬ߡߊ ߢߌ߬ߡߊ߲߬؟ ߎߡߊߦߌߦߕߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫:" ߌߟߋ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߘߐߕߌߢߍ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߊ߬ ߟߊߞߛߌ߫ ߝߋ߲߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߘߐ߫ ߣߌ߲߬. ߊ߬ ߓߊ߲ߘߊ߫ ߞߴߌ ߢߍߛߌ߲߫ ߊ߬ ߜߊ߬ߛߌ ߡߊ߬، ߊߓߎߓߞߊߙ ߖߌ߰ߕߍ߮ ߞߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߬ ߗߌߙߏ߲߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߊ߲߬ߞߏ ߢߌߣߌ߲߫ ߊ߬ ߝߍ߬، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߊ߲߬ ߊߥߑߙߊ߯ߞߎ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߓߌߟߊ߯ߟ ߞߎ߲߬ߞߊ ߘߌ߫. ߎߡߊߦߌߦߕߊ߫ ߞߊ߲߫ ߊߓߎߓߞߊߙ ߢߍ߫: " ߒ ߓߘߊ߫ ߒ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߯ߕߊ߫ ߣߌ߫ ߊ߳ߎ߯ߖ߭ߊ߫ ߟߊ߫، ߤߊߟߌ߬ ߣߌ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫ ߊߥߑߙߊ߯ߞߎ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߒ ߘߴߊ߬ ߛߊ߲߬ ߌ ߡߴߏ߬ ߟߊ߫ ". ߊߓߎߓߞߊߙ ߝߣߊ߫ ߞߊ߲߫: " ߒ ߓߘߊ߫ ߒ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬߸ ߝߏ߫ ߊߥߑߙߊ߯ߞߎ߫ ߗߡߍ߬، ߒ ߘߴߊ߬ ߛߊ߲߬".

ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߎ߲ߘߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߋߟߓߊ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߎ߲ߘߌ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߬، ߞߋߟߓߊ ߞߊ߬ ߓߊߘߋ߲ߧߊ ߟߊߘߊ߲߫ ߓߌߟߊ߯ߟ ߣߌ߫ ߊߓߎ߬ ߊ߳ߎߓߊߦߌߘߕߊ߫ ߖߊߙߊ߯ߤ߭ߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߕߍ߫. ߛߊߟߌߡߊߞߟߌ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ߧߊߣߍ߲ ߸ߞߋߟߓߊ ߞߵߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߛߊߟߌߡߊߞߟߌߟߊ ߝߟߐߡߊ ߘߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊߘߙߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊߘߙߌ ߞߍ߬ߟߍ ߕߍ߰ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞ߫ߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ ߓߏߟߏ߲ ߕߍ߫. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߌߟߊ߯ߟ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ ߓߏߟߏ߲ ߕߍߡߊ߬، ߞߍ߬ߟߍ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߸ ߞߋߟߓߊ ߘߍ߲߬ߢߐ߲߰ߗߍ ߊߓߘߎߙߤߊߡߊ߯ߣߌ߲߫ ߊ߳ߊߥߑߝߎ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߎߡߊߦߌߦߕߊ߫ ߞ߭ߟߊߝߎ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߟߊߕߌ߲ ߦߋ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫، ߞߵߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߊ߬ ߝߍ߬ ߸ ߞߴߊ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߖߐ߲߭ ߘߌ߫، ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߛߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߡߊ߬. ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫، ߓߌߟߊ߯ߟ ߞߵߊ߬ ߟߕߌ߲ ߦߋ߫، ߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߛߐ߲ߞߐ߫ ߘߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߘߐ߫ ߞߏ߫: " ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߞߎ߲ߕߌ߮، ߎߡߊߦߌߦߕߊ߫ ߞ߭ߟߊߝߎ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߹، ߒ ߕߍ߫ ߞߛߌ߫ ߓߌ߬ ߝߋߎ߫ ߸ ߣߴߌߟߋ ߞߛߌ߫ ߘߊ߫ ߓߌ߬ "، ߊ߬ ߞߵ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߙߎ ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߭ ߘߐ߫ ߸ ߞߏߛߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߞߎ߲߭ ߓߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߲ ߠߊ߫، ߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߊߓߘߎߙߤߊߡߊ߯ߣߌ߲߫ ߛߐ߲ߞߐ߫ ߘߊ߫: " ߓߌߟߊ߯ߟ ߟߋ߬ ߒ ߠߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߋ߬ "، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߓߌߟߊ߯ߟ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬، ߘߌߦߊߜߏߦߊ߫ ߓߊߘߋ߲ߧߊ ߏ߬ ߕߍߣߊ߬ ߝߏߦߌ߬ ߢߊ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߞߎߟߋ߫ ߘߊ߫:" ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߬ߞߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬߹ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߸ ߎߡߊߦߌߦߕߊ߫ ߞߟߊߝߎ߫ ߞߟߊߝߎ߫ ߘߋ߲ߗߍ߫، ߞߛߌ߫ ߕߍ߫ ߒ ߢߍ߫  ߓߌ߬ ߝߋߎ߫ ߸ ߣߴߊ߬ߟߋ ߞߛߌ߫ ߘߊ߫ " ، ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߸ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߟߍ߬ߘߋ߲߬ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߛߌ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ، ߞߵߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߟߊߡߌߣߌ߲߫ ، ߊߓߘߎߙߤߊߡߊ߯ߣߌ߲߫ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߝߏߦߌ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬.

ߘߟߊߞߊ ߟߏ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߌߟߊ߯ߟ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߞߋߟߓߊ ߟߋ߫ ߝߍ߬، ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߟߏ߲- ߏ - ߟߏ߲߫ ߸ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߝߙߊ߫ ߓߌߟߊ߯ߟ ߞߊ߬ߣߌ߲ ߞߊ߲߬ ߞߋߟߓߊ ߛߣߐ߬ߡߍ ߘߐ߫. ߝߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߣߊߞߐ ߘߏ߲߬ߞߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߡߞߊ߫ ߘߟߊߞߊ ߛߋߣߍ߲߫، ߞߋߟߓߊ ߣߌ߫ ߓߌߟߊ߯ߟ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߓߊ ߓߏ߲ ߞߣߐ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߛߊߟߌߡߊߥߋ߯ߟߋ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ߓߊ߰ߒ߬ߕߋ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ (ߞ. ߣ) ߞߏ߫: " ߒ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ ߣߊߞߐ ߞߣߐ߫، ߒ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߞߊ ߘߏ߫ ߡߍ߲߫ ߒ ߢߍߝߍ߬، ߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߒ ߞߊ߲ ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߟߎ߫ ߢߍ߫، ߌߟߋ ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߟߎ߫ ߹ ߡߎ߲߬ ߡߊ߲߬ߞߊ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬؟ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫: ߓߌߟߊ߯ߟ ߟߋ߬ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߞߊ߲߫ ߌ ߢߍߝߍ߬". ߞߋߟߓߊ ߞߵߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߏ߬ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߘߐ߫، ߊ߬ ߞߊ߲߫:" ߒ ߡߊ߲߫ ߒ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߛߌ߫ ߸ ߝߏ߫ ߒ ߠߊ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߏ߬ ߞߐߝߍ߬ ߸ ߒ ߘߌ߫ ߒ ߛߊߟߌ߫ ߊߟߊ߫ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߣߐ߰ߦߊ߬ ߒ ߢߍ߫ ".

ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ ߞߊ߲߫ (ߞ. ߣ): " ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ ߛߌ߫ ߡߊߣߊ߬ ߒߠߋ ߢߍ߫ ߸ ߝߏ߫ ߘߟߌ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߡߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߣߌ߫ ߞߌ߬ߣߊ߲ ߣߌ߫ ߞߏߕߌ߮ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫. ߒ߬ߞߊ߬ ߸ ߕߊ߲߫ ߣߌ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌߣߍ߲߫ ߒߠߋ ߡߊ߬: ߤ߭ߊߡߑߖ߭ߕߊ߫، ߖߊߊ߳ߑߝߊߙߌ߫، ߓߊߘߙߊ߫ ߊߟߌ߫، ߤ߭ߛߊߣߌ߫، ߤ߭ߎߛߊߦߌߣߌ߲߫، ߊߓߎߓߞߊߙ، ߎߡߊߙߎ߫، ߊߟߑߡߌߞߑߘߊ߯ߘߌ߫، ߊߓߑߘߎߟߊߦߌ߫ ߡߊߛߑߊ߳ߎ߯ߘߌ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫، ߗ߭ߊߙߎ߫ ߝߊ߬، ߤ߭ߎߗ߭ߊߦߌߝߊߕߎ߫، ߛߊߟߑߡߊ߯ߣߌ߫، ߊ߳ߡߊ߯ߙߎ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߌߟߊ߯ߟ ".

ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߓߌߟߊ߯ߟ ߢߍ߫ ߸ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊߝߌ߬ߛߊ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߊߓߎߓߞߊߙ ߘߌ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:" ߢߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ߲ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒߠߋ ߟߊߝߌ߬ߛߊ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߊߓߎߓߞߊߙ ߘߌ߫؟ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߸ ߒߠߋ ߕߴߏ߬ ߟߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߬߸ ߞߊ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫؟ ".

ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߘߎ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߎߞߊߦߌߙߎ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߟߊߦߛ߳ߌ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߌߣߊ߯ߣߕߊ߫ ߞߊ߬ߓߌ߬ߟߊ ߞߣߐ߫ ߞߋߟߓߊ ߓߘߊ، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: " ߊ߲ ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߡߛߏ ߘߏ߲߬ ߝߘߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߘߌ߬ߛߊ ߡߊ߬ "، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߞߏ߫:" ߓߌߟߊ߯ߟ ߘߏ߲߬؟ "، ߊ߬ߟߎ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛߌ߬ߦߊ߬ ߜߘߍ߫:" ߊ߲ ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߡߛߏ ߘߏ߲߬ ߝߘߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߘߌ߬ߛߊ ߡߊ߬ " ߞߋߟߓߊ ߞߊ߲ ߞߏ߫: " ߓߌߟߊ߯ߟ ߘߏ߲߬؟". ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛߌ߬ߦߊ߬ ߛߓߊߣߊ߲ ߘߐ߫: " ߊ߲ ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߡߛߏ ߘߏ߲߬ ߝߘߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߘߌ߬ߛߊ ߡߊ߬ " ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: " ߓߌߟߊ߯ߟ ߘߏ߲߬؟ ߊߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߲߫ ߣߊߞߐ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߫؟ " ߏ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߘߎ߫ ߓߌߟߊ߯ߟ ߡߊ߬.

ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ (ߞ. ߣ) ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲ߣߍ߲߫، ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߊߓߎߓߞߊߙ ߕߏ߬ߢߊ߬ߓߌ߮ ߟߊ߫ ߛߌ߰ ߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫، ߓߌߟߊ߯ߟ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߢߍ߫ ߞߏ߫:" ߞߋߟߓߊ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߹، ߒ ߞߊ߬ ߡߍ߲߫ ߞߋߟߓߊ ߟߊ߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ (ߞ. ߣ) ߞߏ߫:" ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ߡߊ߲ߒߕߋ ߸ ߏ߬ ߟߋ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߓߐ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ". ߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߊߓߎߓߞߊߙ ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߢߍ߫: " ߌ ߦߋ߫ ߡߎ߲߭ ߝߍ߬؟". ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: " ߒ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߸ߤߊ߲߯ ߒ ߧߍ߫ ߛߊ߬ ".  ߊߓߎߓߞߊߙ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫:" ߖߐ߲߫ ߞߍߕߐ߫ ߛߊߟߌߡߊߥߋ߯ߟߋ ߟߊ߫ ߒ߬ ߢߍ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ".  ߓߌߟߊ߯ߟ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫:" ߒ ߢߊߖߌ ߕߍ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ߛߌ߬ ߓߟߏ߫. ߒ ߕߍ߫ ߛߊߟߌߡߊߥߋ߯ߟߋ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߛߌ߫ ߢߍ߫ ߞߋߟߓߊ ߞߐߝߍ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ "، ߊߓߎߓߞߊߙ ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߢߍ߫:" ߕߏ߫ ߦߊ߲߬ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߛߊߟߌߡߊߞߟߌ ߞߍ߫ ߊ߲ ߢߍ߫ "، ߓߌߟߊ߯ߟ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫:" ߣߴߌ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߒ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߌ ߖߘߍ߬ ߢߍ߫ ߸ ߒ ߘߴߏ߬ ߞߴߌ ߢߍ߫، ߣߴߌ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߊߟߊ߫ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߒ ߕߏ߫ ߊߟߊ߫ ߢߍ߫ ". ߊߓߎߓߞߊߙ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ " ߞߊ߯ߙߌ߫ ߸ ߒ ߞߵߌ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߢߍ߫ ".

ߟߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߝߏ߫ ߘߊ߫ ߢߐ߲߯ߞߐ߫، ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߕߊ ߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߛ߭ߊ߯ߡߌ߲߫ ߞߟߍ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߦߋ߲߬. ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: ߊ߬ ߞߊ߬ ߊߓߎߓߞߊߙ ߞߎߡߊ ߞߊ߲߫ ߡߌ߬ߘߊ ߟߋ߬، ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߬. ߊߓߎߓߞߊߙ ߛߊ߲߭ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫، ߞߊ߬ ߎߡߊߙ ߟߊߛߌ߰ ߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫، ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߌ߬ߢߍ ߢߌߣߌ߲߫ ߏ߬ ߝߍ߬ ߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛ߭ߊ߯ߡߌ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊߟߌߡߊߥߋ߯ߟߋ ߟߊߓߊ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߌߟߊ߯ߟ ߟߊ߫ ߛߊߟߌߡߊߞߟߌ ߟߊߓߊ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߋߟߓߊ ߛߊ߬ߦߊ߬ ߟߏ߲ ߠߋ߬، ߎߡߊߙ ߞ߭ߊߕ߭ߊ߯ߓߎ߫ ߘߋ߲ߗߍ߫ ߞߊ߬ ߓߏ߲߫ ߓߙߊߞߡߊ ߘߟߊߞߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫، ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߊ߬ ߝߍ߬ ߞߏ߬ ߦߋ߬ ߓߌߟߊ߯ߟ ߟߊߕߊ߯ ߸   ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߊߟߌ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߡߊߥߋ߯ߟߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫. ߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߌߟߊ߯ߟ ߞߟߌ߫، ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߵߊ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߛߊߟߌߡߊߞߟߌ ߞߏ ߘߐ߫. ߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߓߌߟߊ߯ߟ ߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ߛߊߟߌߡߊߥߋ߯ߟߋ ߞߊ߲ߡߊ߬ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߸ ߞߋߟߓߊ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߓߌߟߊ߯ߟ ߦߋ߫ ߛߊߟߌߡߊߞߟߌ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߛߌ߫ ߢߊߖߌ ߡߊ߫ ߟߐ߬ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ߛߌ ߓߟߏ߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߸ ߎߡߊߙ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߛߌ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߓߏ߲߬ ߓߍ߯ ߕߊ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߌߟߊ߯ߟ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ߟߏ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߞߊ߲߫ ߡߍ߲ ߊ߬ ߘߊߝߍ߬ ߞߏ߫: " ߋ߯ ߹ ߊ߲ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߫ ߓߌ߬ ߘߋ߬"، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߭ ߠߊߥߟߌ߬ ߝߊ߰ߣߍ߲ ߞߘߐ߫، ߞߵߊ߬ ߝߴߊ߬ ߢߍ߫، ߌ ߞߊ߲߫ ߘߌ߬؟ ߌ ߞߊߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߘߋ߬ ߞߏ߫ " ߒ߬ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ ߛߍߥߊߣߍ߲߫

ߠߋ߬ ߓߌ߬ ، ߓߊߏ߬ ߸ ߒߠߋ ߣߌ߫ ߒ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߒߕߋ ߘߌ߫ ߢߐ߲߮ ߦߋ߫ ߛߌߣߌ߲߫ ߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߞߋߟߓߊ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߟߎ߬  ".

ߓߌߟߊ߯ߟ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߛ߭ߊ߯ߡߌ߲߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߛߊ߬ߙߌ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߂߀ ߝ ߞ. ߌߞߏ߫ ߘߎ߰ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߘߌ߲ߞߌߙߊ߫ ߸ ߏ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫:" ߓߌߟߊ߯ߟߌߘߎ߯ " ߏ߬ ߦߋ߫ ߊ߳ߎߡߊ߯ߣߌ߲߫ ߕߙߐ߬ߝߍ߬ ߘߎ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߎߙߑߘߎߣߌ߲߫ ߖߡߊߣߊ ߘߐ߫ ߓߌ߬.

ߞߐߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

بلال بن رباح | موقع قصة الإسلام - إشراف د/ راغب السرجاني رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

https://www.marefa.org/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD