ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߡߟߋߞߎߦߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߡߟߋߞߎߦߊ

ߡߟߋߞߎߦߊ
type of arts, ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߏ߲, group of works
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲art, ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߏ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫language arts ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߊ߫literary criticism, literary studies, sociology of literature ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߦߊ߬ߣߍ߲߫literary genre, literary form, literary style, mode ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Stack Exchange site URLhttps://literature.stackexchange.com ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Mastodon instance URLhttps://writing.exchange ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߡߟߋߞߎߦߊ ߦߋ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߠߊ߫ ߝߐߟߌ ߗߏ߯ߦߊ ߥߟߊ߫ ߛߎ߯ߦߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߟߊ߫ ߥߢߍ߬ߞߍ߬ߥߢߍߞߍ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲߬، ߣߴߊ߬ ߡߙߌߦߊ ߟߎ߬ ، ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߒ߬ߞߣߐ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߕߎ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߜߍ߬ߘߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬، ߛߓߍߟߌ ߞߍߗߏ߮ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߘߐ߫، ߡߍ߲ ߛߎ߯ߦߊ ߦߋ߫ ߞߟߏߜߍ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߞߎ ߣߌ߫ ߛߞߎ߬ߛߋ߲ ߣߌ߫ ߘߊߓߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫، ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߝߐߟߌ ߞߍߞߌߦߊ ߟߎ߬ ߘߟߊߞߊ߬ ߟߴߊߘߡߊߘߋ߲ ߦߋ߫، ߣߌ߫ ߡߟߋߞߎߦߊ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߕߴߛߋ߫ ߏ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߋߞߌߦߊ ߜߘߍ߫ ߛߎ߯-ߎ - ߛߎ߰ ߘߐ߫. ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߡߟߋߞߎߦߊ ߕߍ߫، ߞߊ߲ ߥߟߏߒߘߐ ߟߋ߬ ߛߓߍߟߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߡߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߡߟߋߞߎߦߊ ߦߋߝߊߘߌ ߣߴߊ߬ ߔߊߞߌߛߦߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߥߎ߬ߛߎ ߟߎ߬ ߓߐߢߐ߲߯ߡߊ ߡߊ߬ ، ߏ߬ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߦߋߝߊߘߌ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߎߘߊߦߌ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߥߎ߬ߛߎ ߟߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߕߊ߬ߡߌ߲ ߡߊ߬، ߞߎߡߊ ߛߌߦߊߡߊ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߲߬ ߡߟߋߞߎߦߊ ߞߊ߬ ߸ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߥߟߌߦߊߡ ߤߊߖ߭ߑߟߌߕ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߡߟߋߞߎߦߊ ߞߊ߲߬ ߞߏ߫: ( ߡߟߋߞߎߦߊ ߟߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߌ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ߬ ߘߐߜߍ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߐߕߊ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߙߌߦߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬).

ߡߟߋߞߎߦߊ ߡߊߟߐ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߟߋߞߎߦߊ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߟߋߞߎߦߊ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߓߐߣߌ߲߫ ߡߟߋߞߎߡߟߋߞߎ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫،

ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߊ ߘߌߡߊ߲߫ ߞߎߡߊ ߘߐ߫ ߡߟߋߞߎ߫ ߥߟߴߊ߬ ߘߊߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߡߟߋߞߎߡߟߋߞߎ߫ ߸ ߡߟߋߞߎ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߊߘߐߥߛߊ ߘߐߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߕߐ߮ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍߣߌ߲߫ ߟߐ߲ߞߏ ߣߌ߲߬ ߕߐ߮ ߘߌ߫، ߓߊߏ߬ ߸ ߊ߬ ߡߎ߰ߡߍ ߓߎ߲ߓߎ߲ߣߍ߲߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߐ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬.

ߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߢߣߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߸ ߞߏ߫ ߡߟߋߞߎߦߊ ߓߎ߲ߓߎ߲ߣߍ߲߫ ߛߓߍߟߌ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߫ ߡߊ߬. ߓߊ߬ߙߌ߬ ߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߟߏ߫ ߸ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߡߟߋߞߎߦߊ ߕߊ߬ ߘߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߡߊ߬ ߸ ߡߐ߰ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߡߟߋߞߎߦߊ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߛߓߍߟߌ ߦߋ߫.

ߡߟߋߞߎߦߊ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߓߘߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߞߟߏߜߍ߫ ߛߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߘߓߌ߬ߘߐ߬ߦߊ ߥߎ߬ߛߎ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߡߟߋߞߎߦߊ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߡߊ߬ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫، ߝߏ߫ "ߊ߯ߘߌߓߎ" (آدب) ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߟߌߟߌ ߘߌ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߡߊ߬.

ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߥߎ߬ߛߎ ߟߊ߫ ߸ ߡߟߋߞߎߦߊ ߞߎߡߊߛߓߏ (أدب) ߞߘߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߏ߯ߘߏ߲ (هذّب) ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫ :(( ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ ߒ ߖߏ߯ߘߏ߲߬ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߒ ߖߏ߯ߘߏ߲ ߠߊߢߊ߬ ߞߟߋ߫)) «أَدّبني ربي فأحسن تأديبي»، ߏ߬ ߟߋ ߞߐ ߘߐ߫ ߸ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߡߐ߰ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬، ߞߏ߫ (ߊ߬ߘߌ߰ߓߎ߬) (المؤدِب) ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߖߏ߯ߘߏ߲ߠߊ ߣߌ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫، ߓߊߏ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߊߙߊߓߎ ߘߐ߫ ߛߎ߬ߞߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ( ߞߍ߬ߟߍ) ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߟߏߜߍ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߘߌ߫ ߞߏ߫ (الأدب) ( ߊߘߊ߬ߓߎ߬) ߡߟߋߞߎߦߊ .

ߊߙߊߓߎ ߡߟߋߞߎߦߊ ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߙߊߓߎ ߡߟߋߞߎߦߊ ߦߋ߫ ߓߏߟߏ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ :

߁- ߛߎ߬ߞߎ

߂- ߞߟߏߜߍ

ߡߟߋߞߎߦߊ ߞߐߘߐ߲߫-ߝߍ߬-ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߓߘߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߐߘߐ߲߫-ߝߍ߬-ߡߐ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߟߋߞߎߦߊ ߞߟߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ( ߟߌߕߋߙߊߕߎ߳ߙߊ) (Litteratura) ߏ߬ ߓߐߣߌ߲߫ (ߟߌߕߋߙߊ) (Littera) ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ( ߛߓߍߘߋ߲) ߘߌ߫، ߏ߬ ߦߋ߫ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߡߍ߲ ߠߋ߬ ߘߊߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߬ ߘߌ߫ (ߜ߭ߙߊߡߊߕߌߞߋ߮) (grammatiké)، ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߛߓߍߟߌ ߟߐ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߡߟߋߞߎߦߊ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

ߡߟߋߞߎߦߊ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߟߋߞߎߦߟߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߟߋߞߎߦߊ ߡߊߟߐ߲߫ ߢߊ ߛߌߦߊߡߊ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ :

ߡߟߋߞߎߦߊ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߞߋߟߋ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ߬ ߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߓߟߏߦߊ ߣߌ߫ ߤߌ߲ߞߟߌߦߊ ߥߟߊ߫ ߦߙߌߦߊ ߘߐ߫ (ߞߋߥߊߟߌ ߣߌ߫ ߞߎߡߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲)، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߢߊߦߌ߬ߘߊ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߡߟߋߞߎߦߊ ߘߌ߫، ߝߐ߫ ߢߐ߲߰ ߦߋ߫ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ ߏ߬ ߟߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߟߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߛߋ߰ߘߐ߬ߞߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߘߐ߫ ߞߘߊߎ߫، ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߞߎߡߊߘߏ߲ߛߏ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߏ߫:((ߛߌ߲ߘߌ ߞߎߡߊ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߕߟߏ߫ ߞߎߘߊ ߘߐ߫)).

ߡߟߋߞߎߦߟߊ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: (( ߡߟߋߞߎߦߊ ߦߋ߫ ߛߓߍߟߌ ߛߋߞߏߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߝߐߣߍ߲߫، ߊ߬ ߛߞߎ߬ߟߊ߬ߡߊ ߥߟߊ߫ ߞߟߏߜߍߟߡߊ)).

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߟߋߞߎߦߊ ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߟߋߞߎߦߊ ߦߋ߫ ߓߏߟߏ߲߫ ߕߊ߲߫ (߁߀) ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫:

߁- ߞߎߡߊߡߊߛߊ߲߬ߘߊ ߥߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ

߂- ߛߊ߲߬ߘߊ ߥߟߊ߫ ߛߊ߲ߘߊ

߃- ߛߊ߲߬ߘߊ߬ߡߎߣߎ߲

߄- ߛߊ߲߬ߘߊ߬ߞߘߐ߬ߓߐ

߅- ߟߊߢߐ߲߯ߡߊ

߆- ߕߏ߬ߟߌ

߇- ߛߌߙߌ߲

߈- ߛߞߌ

߉- ߘߐ߲߬ߞߟߌ

߁߀- ߘߐ߬ߝߐ

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߟߋߞߎߦߊ ߓߏߟߏ߲߫ ߝߟߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎߡߊߡߊߛߊ߲߬ߘߊ ߥߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߛߐ߰ ߘߊ߫ ߞߏߟߐ߲߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߜߏ߲ߘߏ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߞߎߡߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߛߓߊ߬ ߘߌ߫، ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߬ ߘߌߦߊ߫ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ ߓߍ߯ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߤߊߞߟߌ߫ ߟߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߟߋߞߎߦߊ ߓߏߟߏ߲߫ ߝߟߐ ߏ߬ ߟߋ ߕߐ߯ ߞߏ߫: [ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ] ߊ߲ ߠߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߬ ߖߏ߯ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߣߐ߲߰ߦߊ߬ ߘߐ߫ ߕߐߟߍ߯، ߓߊߏ߬ ߸ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ ߓߘߍ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߕߌ߲߮ ߓߊ߯ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߒߞߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߡߐ߰ ߢߌ߲ߡߊ߫ ߟߊ߫، ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ ߞߏߙߏ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߟߊߕߌ߲߮ ߦߋ߫ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߟߐ߲߫ ߡߐ߰ ߞߏߙߏ߫ ߥߟߌ߬ߕߐ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߏߟߊߕߐ߲ ߘߊߡߌ߬ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߒߞߘߐ߫؛ ߦߊ߬ߣߴߊ߬ ߞߐ߯ ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߢߊ߬ߒ߬ߡߊ ߘߌ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬:

߁߭- ߛߓߍ߬ߣߊ߲߬ߡߐ߯ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫:

ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߐ߲߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߛߓߍ߬ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬.

ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߕߏ߬ߢߊ ߟߐ߲߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߎߡߊ߫ ߞߊ߲ ߞߎ߬ߘߎ ߦߴߊ߲ ߞߊ߲ߠߊ߫.

ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߛߓߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߟߊߘߊ߲ ߡߊ߬.

߂߲- ߡߐ߰ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߟߐ߲߫:

ߤߊߞߟߌߡߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߣߍ߲

ߕߊ߯ߡߟߊ߫ ߞߏ߫ ߢߊߢߌߣߌ߲ߠߊ

ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߟߊߞߙߐߛߌߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߣߍ߲.

߃߲- ߓߟߏߞߏߟߏ߲ߧߊ ߛߓߊߓߎ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫:

ߞߟߊߓߎߒߕߊ߲ߧߊ.

ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߦߟߍߡߊ߲.

ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߜߟߍߦߊ.

ߞߟߊߓߎ ߟߋ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߘߐ߫ (ߞߎߙߊߖ߭) ߘߌ߫.

߄- ߡߐ߰ߓߟߏߝߋ߲߫ ߛߓߊ߬ ߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߕߌߢߍ߫ ߌ ߡߊ߬:

ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߘߏ߲߬ ߌ ߣߴߌ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߖߎ߯ ߛߊ߬ߓߊ ߣߌ߲߬ ߕߍ߫:

ߌ ߓߏ߬ ߞߏ، - ߌ ߡߊ߬ߟߏ߬ ߞߏ، - ߊ߬ ߣߴߌ ߕߙߐ߫ ߞߏ.

ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߓߴߌ ߘߌߦߊߣߊ߲߫ ߞߏ ߟߊߛߴߌ ߡߊ߬.

ߊ߬ ߣߴߌ ߓߟߏߝߋ߲ ߡߍ߲ ߓߴߌ ߟߊߟߌ߫، ߏ߬ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߕߌߢߍ߫ ߌ ߡߊ߬.

߅߲- ߞߏ߫ ߛߓߊ߬ ߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߘߏ߲߬ߢߐ߲߯ ߠߋ߬:

ߞߍ߬ߟߍ  ߛߊ߲߭ ! ߥߎߺߦߊߺߝߐ ߛߊ߲߭.

ߗߍ߬ߓߊ߬ߦߊ ߛߊ߲߭ ! ߖߘߍ߬ ߣߊߺߣߌ߲ ߛߊ߲߭.

ߞߐ߲ߞߐ ߛߊ߲߭ ! ߖߌ߰ߺߢߐ߲߰ߺߠߺߊ ߛߊ߲߭.

߆߲- ߡߐ߰ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߊ߲ߞߊߣߍ߲߫:

ߡߍ߲ ߟߊߣߍ߲߫ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߘߊ߲ߞߊߣߍ߲߫.

ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߘߊ߲ߞߊߣߍ߲߫.

ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߞߏߟߊߘߍߢߐ߲߮ ߓߍ߯ ߖߎ߬ߛߎߞߊ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߘߊ߲ߞߊߣߍ߲߫.

߇߲- ߡߏ߬ߛߏ ߘߊ߲ߞߊߣߍ߲߫ ߞߏ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫:

ߊ߬ ߞߊ߫ ߥߎߦߊ߫ ߘߌߡߊ߲ ߞߘߐߟߐ߲߫.

ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫.

ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߴߊ߬ ߛߋߞߏ ߕߐ߬ ߕߏ߫.

߈߲- ߞߏ߫ ߛߓߊ߬ ߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߍ ߣߴߊ߬ ߞߍߓߊߟߌߦߊ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫:

ߓߍ߯ ߓߊ߯ ߟߊߛߌ߰ ߞߏ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߸ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߴߏ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߫.

ߡߍ߲ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߓߊ߯ ߺ ߊ߬ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߞߍ߫.

ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߖߊ߬ߡߊ ߓߍ߯ ߝߊ߬ ߣߊ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߝߊ߬ ߣߊ߬ߣߌ߲߬.

߉߲- ߞߏ߫ ߘߌߡߊ߲߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߎߢߊ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲ ߘߌ߫:

ߞߊ߬ ߛߏ߬ߓߏ߫ ߖߋ߬ߣߌ߲߬ߣߍ߲ ߘߊߥߎ߲߫.

ߞߊ߬ ߦߟߍ߬ ߛߏ߬ߓߏ ߞߊ߲߬ ߕߊ߯ߡߊ ߘߐ߫ ߸ (ߏ߬ ߟߋ ߝߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߛߏ߭ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߊߡߎߣߎ߲ߧߊ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲߬ ߢߌ߲ߡߊ ߟߎ߬).

ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߏ߬ߓߏ߫ ߘߏ߲߬ ߛߓߏ߬ ߘߐ߫.

߁߀߲- ߡߐ߱ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߛߓߊ߬ ߘߝߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫:

ߞߊ߬ߙߊ߲ ߦߋ߫ ߘߌߦߊ߫ ߌ ߢߍ߫.

ߊ߬ ߕߡߌߣߊ߲ߘߌߦߊ ߣߴߊ߬ ߞߟߊߓߎ ߦߋ߫ ߞߴߌ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߞߣߐߘߐߘߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߴߌ ߟߊ߫.

߁߁- ߡߐ߱ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߛߓߊ߬ ߘߝߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫:

ߘߌ߯ߣߊ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߞߴߌ ߟߊ߫.

ߦߴߌ ߘߊ߬ߟߎ ߟߐ߲߫ ߌ ߘߌ߯ߣߊ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߞߴߌ ߘߌ߯ߣߊߢߐ߲߯ ߖߡߊ ߕߍߡߊ߬.