ߛߐ߲߬ߢ߭ߊߦߌ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search
ߛߐ߲߬ߢ߭ߊߦߌ߬
Songhai man near Timbuktu, Mali 2012.jpg
ߛߌߦߊ
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߓߣߍ߫, ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ, Niger, Nigeria ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߛߐ߲߬ߢ߭ߊߦߌ ߖߡߊ߬ߣߊ ߏ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߁߀߉ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߕߊ߫ ߓߟߏ߫߸ ߞߴߊ߬ ߘߊ߬ߡߌ߬ߣߊ ߁߃߂߄ ߡߊ߬ ߞߴߊ߬ ߛߌ߰ ߁߆߃߃ ߟߊ߸ߒ߬ߓߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߙߊ߬ߣߍ߲ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߡߌ߲ߛߍ߲ ߠߎ߬ ߘߋ߬ߙߌ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲ ߟߊߡߐ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߓߊ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߓߋ ߟߊ߫߸ߞߊ߲߬ߞߎ ߡߎߛߊ߫ ߣߊ߬ ߛߐ߬ߢ߭ߊߦߌ߬ ߡߊ߲ߛߊ ߊ߬ߛߌߓߏ߬ߙߌ ߘߋ߲ߞߍ ߝߌ߬ߟߊ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ߫ ߘߐ߫߸ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊߡߐ߬ ߘߐ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߎߓߋߘߊ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߲߬߸ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߌ ߞߏߣߍ߲ ߣߌ߫ ߛߟߌߡߊ߲߫ ߣߊ߯ߙߌ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߁߀ ߟߊߡߐ߬ ߘߐ߫ ߢߊ߬ߣߌ߲߬ߓߊ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߎߓߋߘߊ ߟߊ߫ ߊ߬ߟߌ ߞߏߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߗߍ߬ ߝߊߘߌ߲߫ ߖߛߎ߬ߟߊߕߍ߰ߣߍ߲ߓߊ ߘߌ߫ ߡߍ߲ߞߍ߫߸ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߊ߲ߛߊ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߘߏ߲߬ ߠߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊߘߌ߲ߢߊ ߏ߬ ߟߋ߫ ߞߏߛߐ߲߫߸ߞߊ߲߬ߞߎ ߡߎߛߊ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߛߊ߬ ߟߊ ߞߵߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ ߡߊ߬ߜ߭ߊ ߓߌ߬ߟߴߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫߸ߊ߬ߟߌ ߞߏߣߍ߲߫ ߣߴߊ߬ ߘߐ߯ߞߍ߫ ߣߴߊ߬ ߝߍ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߘߊ߫ ߸ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߊ߲ߛߊ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߛߊ߯ߘߊ߫ ߟߊ߫߸ߊ߬ߟߎ߬ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߜߍ߲߫ ߞߘߎߞߘߎ߫߸ߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߲߭ ߜ߭ߊߏ ߊ߬ߟߌ ߞߏߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߖߊ߭ ߓߊ߬ߘߊ ߜߍ߲߫ ߌ ߞߘߐ߫߸ߞߴߌ ߛߌ߰ ߏ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫߸ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߘߌ߬ ߸ߛߐ߲߬ߢ߭ߊߦߌ߬ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߘߌ߬ ߸ߊ߬ߟߌ ߞߏߣߍ߲ ߛߌߟߊ߲߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߍ߬ߟߍ ߢߍ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߞߎ߬ߞߌ߬ߦߊ߸ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߜ߭ߊߏ ߸ߞߎ߬ߞߌ߬ߦߊ߬ ߣߌ߫ ߜ߭ߊߏ߫ ߕߍ߫ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ ߁߅߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߌ ߞߏߣߍ߲߫ ߣߊ߬ ߛߏߣߌ߲߫ ߡߊ߲ߛߦߊ ߖߎ߬ߕߍ߰ ߢߊ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ ߦߙߌߞߊ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߁߉ ߓߐ߫߸ߊ߬ߟߌ ߞߏߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߆߅ ߘߝߊ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߢߊߞߕߐ߫ ߦߋ߲߬߸ߊ߬ߟߌ ߓߍ߯ߙߌ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ߢ߭ߊߦߌ ߡߏߙߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߕߘߍ߬ ߕߡߎߕߎ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߌ ߡߊߦߌߞߊ߬ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߡߏߙߌ ߛߘߊߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߖߛߎ߬ߟߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲߬ߓߊ߫߸ߊ߬ߟߌ ߓߍ߯ߙߌ߫ ߞߴߏ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ߏ߬ ߞߴߊ߬ ߕߟߊ߫ ߊ߬ߟߌ ߓߍ߯ߙߌ߫ ߟߊ߫ ߞߊߣߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߦߋ߫ ߡߜ߭ߊ߬ߛߎߓߊ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߌ߯ߜ߭ߌߙߌ߲߫