ߝ߭ߋߕߌߣߊߡ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߝ߭ߋߕߌߣߊߡ

ߝ߭ߋߕߌߣߊߡ ( ߝ߭ߋߕߌߣߊߡ ߞߊ߲ ߘߐ߫ : Việt Nam) ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߓߟߏߡߊ߬ ߝ߭ߋߕߌߣߊߡ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߍ߬ߟߊ߬ߞߊ، ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲߫ ߘߍ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߖ߭ߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ ߸ ߕߏ߲߯ߜ߭ߌ߯ߣ ߖߌߘߏ߯ߘߎ߮ ߣߌ߫ ߛߌ߯ߣߌ߲߫ ߓߊ ߝߍ߬، ߊ߬ ߞߎߓߋߘߊ ߟߋ߬ ߤߊߣߏߌ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߤߌ߲ߘߌ ߛߌ߯ߣߌ߲߫ ߕߌ߲ ߠߊߓߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫، ߛߌ߯ߣߌ߲߫( ߛ߭ߌߣ) ߦߴߊ߬ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߘߐ߫،ߕߏ߲߯ߜ߭ߌ߯ߣ ߖߌߘߏ߯ߘߎ߮ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫، ߟߊ߬ߥߏ߬ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߕߊߦߌߘߎ߯ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߓߏߖߌ߫ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫، ߊ߬ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߤߐߛ߭ߡߌߣ ߥߟߊ߫ ߛߊߦߌߜ߭ߏߣ ߘߌ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲، ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊ߯ߦߌߝߏ߲ߜ߭.

ߝ߭ߋߕߌߣߊߡ ߖߏ߲߬ߖߏ߲
ߝ߭ߋߕߌߣߊߡ ߡߊ߬ߛߙߋ
ߝ߭ߋߕߌߣߊߡ ߝߊ߲߲߬߬ߝ ߘߊ

ߝߊ߬ߛߏ ߡߊ߬ߛߙߋ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ - ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ - ߢߊߛߎߡߊ
ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ ߝ߭ߋߕߌߣߊߡ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ
ߘߎ߰ߞߟߏ ߣߌ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮
ߦߟߐ߫ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߛߌ߯ߣߌ߲߫ ߓߊ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ( ߜߟߊ߬ߜߟߊ ߀)
ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߃߃߁ ߆߉߀ ߞ߂
ߖߌ ߞߛߊߞߊ ߁،߃
ߞߎߓߋߘߊ ߤߊߣߏߌ߬
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߞߊ߲ ߝ߭ߋߕߌߣߊߡ ߞߊ߲
ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߐ߮ ߝ߭ߋߕߌߣߊߡߌߞߊ
ߡߐ߰ߡߊ߬ߘߊ߲ (߂߀߀߉ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߁) ߡߐ߱ ߈߅ ߇߈߉ ߅߇߃
ߢߐ߬ߢߐ ߓߙߍ߬ߦߊ ߂߅߉ ߡ/ߞ߂
ߛߌ߭ ߕߍߡߊߞߊߒߞߋ ߡߐ߱ ߇߆.߂߅߃ ( ߂߀߁߆)
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮
ߡߙߊ߬ ߞߊߒߞߋ ߞߊ߲ߓߍ߲߫ ߘߍ߬ߟߊ߬ߞߊ ߸ ߞߙߎߞߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߊߒߞߋߦߊ
ߞߊ߲ߕߌ߮
ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ
ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ
ߞߙߎߞߊ ߘߍ߬ߟߊ߬ߞߊ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊߕߌ߮
ߞߎߡߊߓߏ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮
ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ
ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߕߌ߮ ߞߙߎߞߊ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ
ߟߥߊߟߌߘߊ ߝ߭ߋߕߌߣߊߡ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮
ߜߙߋ߬ߡߊ߬ߕߍ߰ߟߌ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߎ߬ߙߋ߬ߦߊ
ߥߙߎߣߍߦߟߊ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬
ߜߙߋ߬ߡߊ߬ߕߍ߰ߟߌ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߁߉߇߆/ ߞߊ߬ߙߌߝߐ߭ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂
ߘߊߦߋ ߝ߭ߋߕ ߛߌ߲ߘߌ ߁߀߅߄
ߘߍߘߍ߲ߒߝߍߦߊ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߝߍ߬ ߁߈߅߃ - ߁߈߈߃
ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂ - ߁߉߄߅
ߞߍߞߋߟߋ߲ߘߌ ߟߊߞߐߛߊ߬ߦߌ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߃߀ - ߁߉߇߅
ߛߌ߰ߞߊ߲߬ ߞߎߘߊ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߕߟߋ߬ ߁߉ - ߁߉߈߀
ߞߣߐߟߊ ߥߟߏߒߘߐ ߢߊ߲ߞߌߛߊ߲ (pib)
ߕߎ߬ߡߊ ߖߊ߬ߕߋ߬ߣߍ߲ ߂߀߀߈
ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ ߘߟߊ߫ ߥߟߎߡߊ߫ ߂߄߀. ߇߅߇$
ߊ߬ ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߊ߲߬ߠߌ߲ ߝߊ߲߬ߞߊ ߡߊ߬     ߘߟߊ߫ ߆߄߈ ߇߄߂ ߂߂߈ ߉߃߅
ߞߎ߲ߕߎߙߎ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߝߋ߲ ߂،߇߉߃ $
ߞߣߐߟߊ ߥߟߏߒߘߐ ߕߐ߯ߟߊ
ߕߎ߬ߡߊ ߖߊ߬ߕߋ߬ߣߍ߲ ߂߀߀߈
ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ ߘߟߊ߫ ߥߟߎߡߊ߫ ߈߉.߈߂߉$
ߞߎ߲ߕߎߙߎ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߝߋ߲ ߁،߀߄߂$
ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߘߊ ߦߟߍ߬ ߢߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߆.߂ % (߂߀߁߆)
ߛߐ߬ߘߐ߲ ߓߙߍ߬ߦߊ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߘߟߊ߫ ߄߉ ߀߇߅ ߅߆߇ ߈߁߂ (߂߀߁߇)
ߡߐ߰ߦߊ ߟߊߥߙߎߞߌ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߥߟߊ
ߛߊ߲߭ ߂߀߀߇
ߦߌ߬ߘߊ߬ߥߟߊ ߀،߇߂߅
ߦߌߟߡߊߦߊ ߕߍߡߊ߬ (߁߁߆)
ߓߊ߯ߙߓߊߟߌߦߊ ߂% (߂߀߁߄)
ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬-ߞߣߐ-ߛߌ ߛߊ߲߬ ߁߆
ߘߐ߬ߢߐ߲߬ߠߌ߬ ߛߌ
ߟߐ߲ߕߊ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬
ߝߊ߬ߘߊ߲߬ߞߊ ߘߏߣߜ߭ VND
ߖߏ߯ߙߏ ߓߙߍ߬ߦߊ ߄.߇% (߂߀߁߆)
ߓߙߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߝߙߍߕߍ ߁߁߃ ( ߕߐ߲ߓߟߏߡߟߊ)

߁߁߅ (ߓߙߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߊ߲ߘߊߛߏ)

߁߁߄ ( ߛߏ ߞߣߐ߬ߜߍ߬ߠߊ)

ߓߟߐߟߐ ߡߊ߬ߛߙߋ vn
ߞߍߦߙߐ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߡߊ
ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߡߊ߬ߛߙߋ +߈߄

ߊ߬ ߕߐ߮[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߦߊ ߟߏ߲ߜ߭ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߕߐ߮ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߞߊ߲߬ ߸ "ߝ߭ߋߕߌߣߊߡ" ( ߝ߭ߋߕߌߣߊߡ ߞߊ߲ ߘߐ߫ : vjə̀tnam‏) ߦߏ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߐ߮ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߓߟߏߡߊ߬ ߛߊ߲߬ ߁߈߀߄، ߏ߬ ߦߋ߫ " ߣߊߡ ߝ߭ߋߕ" ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ( 越 ( ߝ߭ߋߕ ߥߙߏ߬ߘߎ߮)، ߡߍ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߐ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߞߘߐߞߘߐ ߥߎ߬ߛߎ ߟߊ߫. ߛߊ߲߬ ߁߈߃߉ ߟߊ߫ ߸ ߡߌߣ ߡߊߣߜ߭ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߵߊ߬ ߕߐ߮ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫" ߘߊߦߌ ߣߊߡ" ߘߌ߫، ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ : " ߥߙߏ߬ߘߎ߰ߓߊ ߥߟߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ ߜߌߟߌ߲"، ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߕߐ߮ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߘߊ߫" ߝ߭ߋߕߌߣߊߡ" ߕߐ߯ ߞߘߐ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߓߟߏߡߊ߬ ߸ ߛߊ߲߬ ߁߉߄߅ ߟߊ߫

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߥߎ߬ߛߎ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߞߐߙߍ ߟߎ߬ ߦߋ߫[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߐߙߍ ߥߎ߬ߛߎ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߐߘߐ߲ ߝߍ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߙߎߣߍߦߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߤߌ߲ߘߌ߫ ߛߌ߯ߣߌ߲߫ ߞߟߍ߬ ߝߟߐ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߋ߬ߞߘߐ߬ ߞߟߍ ߣߐ߭ ߟߎ߬[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߓߍߘߊ ߘߐ߬ߕߙߊ߬ߟߌ߬ ߢߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߲[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߟߏߞߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߡߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߐߞߊ߲߫ ߖߎߟߦߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߌ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߓߐߘߌߦߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎ߲ߝߌ߲ߓߐߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߯ ߟߊ߫ ߛߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߠߊ߫[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߞߍߢߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]