ߡߏߙߌ ߝߏߝߣߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߡߏߙߌ ߝߏߝߣߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖ ߟߋ߬߸ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߊ߬ߙߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߘߋߣߍ߲ߕߐ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߟߊ߫ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߕߏ߯ߘߊ ߘߏ߫ (ߞߐ߬ߞߙߎ߬ߓߊ) ߟߊ߫߸ ߟߊ߭ߖߌ߬ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߝߏߝߣߊ߫ ߝߍ߬, ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߣߊ߬ ߛߊ߲߬ ߞߎߘߊ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫. ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߛߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ ߡߴߊߙߊߓߎ߫ ߞߊߙߊ߲߫ ߞߍ߫. ߡߏߙߌ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫ ߟߏߣߌ߸ ߤߊߞߍߕߏ߫ ߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߓߊ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߞߏ ߟߊ߫߸ ߡߏߙߌ ߞߊ߬ ߝߘߎ ߡߍ߲ ߠߊߘߊ߲߫߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߓߊ߲߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߒ ߧߋ߫ ߟߏ߲ ߘߏ߫߸ ߞߏ߫ ߒ ߝߊ߬߸ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫߸ ߖߎ߬ߟߎ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߦߟߍ߬ ߒߠߋ ߟߊ߫߸ ߓߊ ߒ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߒ ߣߌ߫ ߒ ߘߊ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߖߊ߬ߥߏ ߛߓߍߟߌ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߝߘߏ߬ ߛߌ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߬ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫. ߡߏߙߌ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߝߊ߲߬ߓߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߝߊ߬ ߘߐ߬ߞߊߙߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲ ߘߐ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ. ߊߟߊߡߴߊߟߊ߫ ߤߌߣߊ߫ ߘߴߊ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߠߊ߫ ߝߎߙߋ ߓߍ߯ ߟߊ߫،ߟߊ߬ߡߌߣ ߛߌ߬ߛߋ ߣߏߙߊߛߏߓߞߊ ߣߌ߫ ߟߊ߲߰ߛߌߣߍ߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ߕߐ ߝߏߝߣߊ߫ ߊ߫ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߟߌ ߟߋ߬