ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߛߑߕߏߞߋߟߌ ߞߊߙߑߡߌߞߊߍߟ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߞߎ߬ߥߊ߯ߡߍ߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߥߟߊ߫ ߛߑߕߏߞߋߟߌ ߞߊߙߑߡߌߞߊߍߟ߸ (ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߉ ߁߉߄߁-߁߉߁߅ ߟߊ߫߸ ߣߍߣߍߓߊ ߟߊ߫ ߁߉߉߈) ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߬ߦߊ߬ߟߊ߫ ߥߞߊ߬ߟߌ߬ߣߍ߲߬ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߤߊߞߍ ߕߏ߰ߝߏ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߟߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ߟߊ߲߬ߘߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫. ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߲߬ ߘߊ߫ ߕߙߌߣߌߘߊߘ (ߕߙߌߣߌߕߋ߫) ߟߋ߬߸ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߓߦߊ߬ ߞߊߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߣߐ߫߸

ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߁߁ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߛߍ߬ߘߏ߲߬ߠߊ ߘߌ߫߸ ߞߴߊ߬ ߕߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߊ߲߬ [[ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߤߏߥߊ߯ߙ ߘ]]. ߊ߬ ߛߐ߰ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߓߟߏߘߏ߲ߢߐ߲߯ߓߟߏ ߘߍ߬ߘߊ ߖߊ߯ߟߌߞߊ߫-ߓߊߟߌ (ߞ.ߓ.ߘ.ߖ) (SNCC) ߞߎ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߕߏ߰ߝߏ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏߟߌ ߞߙߎߞߊ (ߝ.ߛ.ߞ) (BPP) ߞߏߕߌ߯ ߡߊߓߏ߲߬ߧߊ߬ߕߊ ߝߟߐ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ߟߊ߲߬ߘߌ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ߫ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߊ߬ߞߊ (A-APRP) ߢߍߡߐ߮ ߘߌ߫.

ߛߑߕߏߞߋߟߌ ߞߊߙߑߡߌߞߊߍߟ
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫Trinidad and Tobago, ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲, ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߐ߮Stokely Standiford Churchill Carmichael ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮Stokely, ߞߎ߬ߥߊ߰ߡߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߞߊߙߑߡߌߞߊߍߟ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
NameStokely Carmichael, Kwame Ture ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߂߉ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ 1941 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߊߛߌߔߊ߲߫ ߠߊ߫ ߘߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߁߅ ߣߍߣߍߓߊ 1998 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍߢߊߛߎ߲ߞߎ߲ ߛߊߓߎ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߭ߘߌߦߊߞߘߎ ߥߊ߲߬ߞߏ߲߬ߖߊ߲ߞߊߙߏ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊߓߙߎCameroun cemetery ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊߡߊߙߌߦߊߡ ߡߊ߬ߞߋߓߊ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ, ߡߐ߱ ߤߊߞߍ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ߓߊ߮, activist, revolutionary ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊߤߏߥߊ߯ߙߘ ߖߊ߯ߓߘߊ, ߕߏߙߏ߲ߕߏ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߌߛߌߛߏߜ߭ߊ߫, ߓߑߙ߭ߐ߲ߞߛ ߟߐ߲ߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߓߊ߬ߘߋ߲߬ ߓߊ߯ߙߊBlack Power: The Politics of Liberation ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߞߘߐ ߟߎ߬ ߦߋ߫Stanford University Libraries Department of Special Collections and University Archives ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬ߞߎ߬ߥߊ߰ߡߍ߬ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ߬, ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߓߑߟߊߞ ߔߊ߲ߕߊ ߔߊ߯ߕߋ߬, Student Nonviolent Coordinating Committee ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߞߊߙߑߡߌߞߊߍߟ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞ.ߓ.ߘ.ߖ ߛߏ߬ߟߊ߬ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߁߉߆߁ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߛߍ߬ߘߏ߲ ߘߐ߫߸ ߘߌߦߊߣ ߡߊߛ߭ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬. ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߡߛߌߛߔߌ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߤߊߞߍ߫ ߡߊߞߊߘߊ߲ ߛߍ߬ߘߏ߲ ߣߌߞߎߣߎ߲ߠߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊߟߊߓߡߊ߫, ߞߵߊ߬ ߕߘߴߊ߬ ߡߊߛߊ߲߬ߛߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߋߟߊ ߓߋߞߊ߬ ߣߌ߫ ߙߏߓߊߕ ߔߊߙ߭ߊߌߛ ߡߏߖ߭ߋ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߞߊ߬ߦߌ߯ ߓߍߦߊ ߞߙߎߞߊ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߞߴߊ߬ ߓߊ߲߬ ߡߛߌߛߔߌ߫ ߓߍߦߊ ߞߙߎߞߊ ߘߊ߲ߞߎ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߙߎߞߊ ߘߌ߫ ߁߉߆߄ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊߥߎ߬ߦߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞ.ߓ.ߘ.ߖ ߝߏߣߌ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫.


ߞߊߙߑߡߌߞߊߍߟ ߞߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎߞߊ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߊߣߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬߸ ߦߏ߫ ߡߐ߰ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫߸ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏߟߌ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߞߊ߬ ߞߙߎߞߊ. ߊ߬ ߖߌ߭ߛߌ߰ ߘߴߊ߬ ߓߏߢߏ߲߯ߞߏ߫ ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߌߞߛ ߟߊ߫ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬߸ ߞߵߏ߬ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ ߟߊ߬ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߡߊߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬.


ߞߊߙߑߡߌߞߊߍߟ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߛߘߊߡߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߛߞߌߝߟߌߟߊ ߘߌ߫ ߁߉߆߀ ߟߊ߫. ߍߝ.ߓߌ.ߊߌ (FBI) ߗߋߕߌ߯ ߖߌ߭ ߋߘߑߜ߭ߊ߫ ߤߎߝ߭ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊߙߑߡߌߞߊߍߟ ߡߊߟߐ߲߫ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߞߊߙߑߡߌߞߊߍߟ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߡߐ߰ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌߞߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߡߊߟߑߞߐߟߡ ߌߞߛ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߏ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߟߊ߬ߞߛߌ߬ߟߌ߬ߟߊ. ߍߝ.ߓߌ.ߊߌ (FBI) ߟߎ߬ ߞߴߊ߬ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ ߊ߬ ߛߊ߲ߞߎ߲߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߍߥߟߊ߫ ߡߊߛߊ߲ߜߊ߲ߣߍ߲ ߞߏߍ߲ߕߍߟߑߔߙߏ߫ ߟߊ߫. ߏ߬ ߞߍ ߞߊߙߑߡߌߞߊߍߟ ߞߴߊ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߁߉߆߈ ߠߊ߫. ߊ߬ ߛߐ߰ ߘߴߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߡߊ߬ ߜ߭ߊߣߊ߬ ߟߋ߬߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߁߉߆߉ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߕߐ߯ ߞߎߘߊ߫ ߞߎ߬ߥߊ߯ߡߍ߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬.
ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋߣߍ߲ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎ߬ߥߊ߯ߡߍ߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߥߟߊ߫ ߛߑߕߏߞߋߟߌ ߞߊߙߑߡߌߞߊߍߟ

ߛߑߕߏߞߋߟߌ ߞߊߙߑߡߌߞߊߍߟ ߛߐ߬ߘߐ߲߲߬ ߘߊ߫ ߔߐ߮ߕ ߐߝ ߛߑߔߍ߲ߣ ߠߋ߬߸ ߕߙߌߣߌߘߊߘ ߍ߲ߘ ߕߏ߬ߓߊߞߏ߬, ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߑߙ߭ߊ߲ߞߟߌߕߋ߫ ߛߑߞߎ߯ߟ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߦߊ߬ߣߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߁߁ ߡߊ߬ ߤߊߙߑߟߍߡ߸ ߣߌߥߦ ߦߐߙߞ ߞߊ߬ߝߏ ߞߣߐ߫ ߁߉߅߂ ߟߊ߫, ߞߴߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬.

ߊ߬ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߣߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߛߊ߲߭ ߂ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߟߊߡߐ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ߡߊ߬ ߡߛߏ߬ ߣߴߊ߬ ߕߍߣߍ߲߫ ߡߐ߰ ߂ ߟߎ߫ ߝߟߐ߫ ߟߋ߫ ߓߟߏ߫߸ ߡߊ߬ߡߘߏ߫ ߃ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߣߊ߫ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߡߊߓߍߟ ߍߙ ߞߊߙߑߡߌߞߊߍߟ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߞߣߐ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߡߛߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߛߘߍ ߘߏ߫ ߝߍ߬. ߊ߬ ߝߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߊߘߐߟߑߝߎ߯ߛ߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߛߙߊߦߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߥߊߟߌߥߊߟߌ߫ ߟߊߓߏߙߌߟߊ. ߞߐ ߟߊ߫ ߞߊߙߑߡߌߞߊߍߟ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߤߊߙߑߟߍߡ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߝ߭ߊ߲ ߣߍߛߕ߸ ߓߑߙߐ߲ߞߛ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫, ߏ߬ ߟߏ߲ ߞߊ߲߬ߠߊ߬߸ ߦߋ߲߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߌ߲߬ߘߊ߰ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߎ߲ߞߊߙߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌߦߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬ߕߋ ߟߎ߬ ߣߴߌߕߊߟߌߞߊ ߟߎ߫. ߟߊߌߝ߭ ߡߜ߭ߊߖ߭ߌ߲ߣ ߞߊ߬ ߘߟߊߛߎ߲ߓߎߟߌ ߡߍ߲ ߠߊߘߤߊ߬ ߞߊߙߑߡߌߞߊߍߟ ߦߋ߫ ߁߉߆߇ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߊ߬ ߞߋߟߋ߲ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߘߌ߫ ߡߏߙ߭ߌߛ ߔߊߞ ߘߎߞߍߛ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߕߋ߰ߙߋ߬ ߝߏߣߌ߲ߞߋ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߟߐ߬ ߡߌ߲ ߣߌ߫ ߛߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߋ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߌߛߏߘߌߦߞߊ ߓߊߕߏߓߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߥߍߛߕߑߗߌߛߑߕߊ߬ (ߗߌߛߑߕߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ) ߘߐ߫.


ߞߊߙߑߡߌߞߊߍߟ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߲ ߞߍ߫ ߓߑߙߐ߲ߞߛ ߟߐ߲ߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ (ߤߊߌ ߛߑߞߎ߯ߟ ߐ߬ߝ ߛߊߍ߲ߛ)߸ ߓߑߙߐ߲ߞߛ߸ ߣߌߥߦ ߦߐߙߞ, ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߥߟߊ߬ߟߊ߬ߓߐ ߓߊߕߐ߬ߡߐ߲߬ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ. ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߕߏ߫ ߓߑߙߐ߲ߞߛ ߟߐ߲ߞߏ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߸ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ߓߏ߲ ߖߌ߲߬ߓߏ߲߬ (ߛ߭ߊߕߏ) ߜߍ ߡߊ߲߬ߜߏߦߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߖߎ߬ߟߎ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߝߌ߲߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫. ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߊ߬ ߢߐ߲߮ߓߍ߲߬ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߞߣߐ߫ ߞߊ߯ߙߌߟߏ߲ ߡߊ߬߸ ߞߊߙߑߡߌߞߊߍߟ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲߬ ߓߋߟߋ߲ߠߊ߫ ߘߏ߫ ߞߍ߫߸ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߌ߯ߣߊߕߐ߲ ߝߊߙߊ߲ߛߟߊ ߘߴߊ߬ ߞߍ ߘߐ߫ ߡߐ߰ߜߍ߬ ߕߐ߲ ߘߌ߫ ߝߊߦߌߘߊ߫. ߞߊߙߑߡߌߞߊߍߟ ߣߌ߫ ߛߊߡߎߍߟ ߍߙ ߘߌߟߊߣߌ߫ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߓߑߙߐ߲ߞߛ ߟߐ߲ߞߏ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬ ߁߉߆߀ ߟߊ߫߸ ߞߊߙߑߡߌߞߊߍߟ ߥߘߴߊ߬ ߕߐ߮ ߛߓߍ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߤߏߥߊ߯ߙߘ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߫ ߘߌ߭ ߛߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߟߊ߲߬ߘߌ ߘߝߐ߬ߡߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߕߎ߬ߡߊ߬ߖߊ߲߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߑߕߊߟߌ߲ߜ߭ ߓߑߙ߭ߐ߲ߥ߸ ߣߊߕߊ߲ ߤߊߙߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߏߣߌ߫ ߡߏ߬ߙߌߛߐ߲߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߏߣߌ߲ߞߋ߫ ߛߓߍߦߟߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߡߟߋߞߎߦߊ ߣߏߓߌߟ ߖߐ߮ ߞߎ߬ߢߊ߬ߘߐ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߞߐߟߊ߬. ߞߊߙߑߡߌߞߊߍߟ ߣߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߘߏ߫ ߞߏ߫ ߕߐߡ ߞߊ߲ߣ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߤߊߞߍ ߛߍ߬ߘߏ߲߬ߠߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬  ߕߟߋ߬ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߞߏ߰ߙߌ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߝߊ߬ߥߏ߬ߘߐ߲ ߞߍ߫ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬߸ ߓߍߙߑߕߏߟߘ ߓߑߙߍߗ ߣߌ߫ ߞߎߙߕ ߥߍߟ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

ߕߐߡ ߞߊ߲ߣ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߲߬ߘߏ߬ߕߌ߰ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߕߎ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߦߋ߫, ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߊߙߑߡߌߞߊߍߟ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߝߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߛߘߊߡߓߊ ߘߌ߫߸ ߞߴߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ߟߊ ߞߟߌߟߌߟߊ ߘߌ߫ ߛߎߥߊߘߟߌ ߡߊ߬. ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߟߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߟߋߞߎߦߊߟߊ߲ߘߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߦߊ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߙߊߛ߭ߊߟ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫߸ ߥߎ߬ߘߊ߲ ߘߊߓߊ߲߫ ߘߴߏ߬ ߞߏ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߏ ߥߘߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߛߎߘߊ߲ ߣߌ߫ ߛߎߘߊ߲ ߢߍߛߐ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬. ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߗߋߝߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߏ߲߬ߠߌ߲߬ߛߓߍ ߝߎߝߎ ߟߎ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߝߘߊ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌߟߊ ߟߎ߫ ߕߍ߫.

ߞߊߙߑߡߌߞߊߍߟ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ ߏߞߑߟߌߘ ߟߋ߬ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߛߍ߬ߘߏ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߘߟߊߘߍ߰ ߦߙߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߁߉߆߄ ߠߊ߫. ߞߊߙߑߡߌߞߊߍߟ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߘߊ߬ߡߌߘߊ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߞߍ߫ ߤߊ߯ߝ߭ߊߙߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߊ߬ ߡߊ߬.

ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߤߏߥߊ߯ߙߘ߸ ߞߊߙߑߡߌߞߊߍߟ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߝߏ߲߬ߝߏ߲߬ ߖߊ߯ߟߌߞߊ߫-ߓߊߟߌ ߞߙߎ (ߝ.ߖ.ߞ) ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߤߏߥߊ߯ߙߘ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߓߟߏߘߏ߲ߢߐ߲߯ߓߟߏ ߘߍ߬ߘߊ ߖߊ߯ߟߌߞߊ߫-ߓߊߟߌ (ߞ.ߓ.ߘ.ߖ) ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߘߌ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߞߊ߲ߣ ߞߊ߬ ߞߊߙߑߡߌߞߊߍߟ ߣߌ߫ ߞ.ߓ.ߘ.ߖ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߌߘߊߞߊ߬ ߓߊߦߊ߯ߙߘ ߙߐߛߑߕߍ߲߫ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߣߊ߬ߘߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߞ.ߓ.ߘ.ߖ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߞߐߟߊ߬. ߏ߬ ߡߍ߲ ߖߎ߬ߛߎ ߛߎߡߊ߫ ߘߊ߫ sit-in (ߌ ߛߌ߰ ߊ߬ ߘߐ߫) ߕߏ߰ߝߏ ߛߋ߲߭ߝߍ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫. ߞߊߙߑߡߌߞߊߍߟ ߣߘߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߤߊߞߍ ߕߏ߰ߝߏ ߛߍ߬ߘߏ߲߬ߠߊ߬ ߥߣߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫.

ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߖߊ߰ߟߋ ߁߉߆߁ ߠߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞ.ߓ.ߘ.ߖ ߁߉߆߄ - ߁߉߆߇[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ ߞ.ߓ.ߘ.ߖ ߘߐ߫ ߁߉߆߇ - ߁߉߆߈[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊߟߌ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߁߉߆߉ - ߉߈ ߕߍ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߜߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]