ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߘߎߢߊ߫ ߞߓߊߣߊ߲ߞߏ ߟߎ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߥߛߎ߬ ߖߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߛߙߍߘߍ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߘߊ߫

߸ ߞߏ ߦߋߞߏߓߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߠߊ߫ ߛߌ߲ߘߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߦߋߞߏߓߊ ߘߏ߫ ߟߎ߬

ߞߌߢߍ߫ ߦߋߞߏߓߊ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߞߘߐߞߘߐ ߟߎ߬

.

ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߘߎߢߊ߫ ߦߋߞߏߓߊ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߞߊ߬ߞߘߐߞߘߐ ߥߎ߬ߛߎ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߙߍߘߍ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߸ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߠߊ߫ ߛߌ߲ߘߟߌ ߞߓߊߞߏߡߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߊ߬ߞߘߐߞߘߐ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߞߏߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߌߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߋߞߏߓߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߕߍߡߓߊߜߍ ߝߍ߬. ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߬߸ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߙߍߕߍ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߝߙߍߕߍ߫ ߘߝߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߐ߲߫. ߛߙߍߘߍ ߏ߬ ߟߘߊߣߍ߲߫ ߟߊߡߎߣߎ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫. ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߛߙߍߘߍ ߏ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߊ߬ߞߘߐߞߘߐ ߥߛߎ ߣߌ߫ ߕߍߡߊ߫ ߥߛߎ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߞߎߘߊߞߎߘߊ ߥߛߎ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

ߛߙߍߘߍ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߓߘߊ߫ ߛߙߍߘߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߦߋߞߏߓߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬. ߏ߬ ߛߙߍߘߍߣߍ߲߫ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬:

- ߘߎߢߊ߫ ߦߋߞߏߓߊ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߞߘߐߞߘߐ

-ߘߎߢߊ߫ ߦߋߞߏߓߊ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߞߎߘߊߞߎߘߊ ߟߎ߬

- ߘߎߢߊ߫ ߦߋߞߏߓߊ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߟߎ߬

ߞߌߢߍ߫ ߦߋߞߏߓߊ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߞߘߐߞߘߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߌߙߌ߲ߓߏ߲

ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߤߋߙߋߘߐߕ (߄߈߄ ߌ. ߢ -߄߂߅ ߌ. ߢ)، ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߙߌߣߌ߲ߠߊ ߞߊߟߌߡߊ߯ߞ߭ߎߛ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߙߌߣߌ߲߫ (߃߀߅ ߌ. ߢ -߂߄߀ ߌ. ߢ) ߌߛߑߞߊ߲ߘߊߙߌߦߊ߫ ߢߍߓߏ߲ ߠߊ߫ ߸ ߡߐ߰ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߖߏߣߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߌߢߍ߫ ߦߋߞߏߓߊ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߥߊߦߌߞߊ߫ ߹ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߙߍߘߍ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߝߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߐߡߊߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߞߌߢߍ߫ ߦߋߞߏߓߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬:

- ߞߌߙߌ߲ߓߏ߲

ߓߊ߯ߓߌߟߊ ߟߊ߫ ߣߊߞߐ ߟߊߘߎ߲ߣߍ߲

ߖ߭ߎߛߋ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߘߐ ߏߟߌ߲ߔߌߞ ߞߣߐ߫ 

ߊߙߑߕߌߡߌ߯ߛ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߏ߲ ߍߔߍߛ ߞߣߐ߫

ߡߎߟߏߛ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎߡߍ ߤߋߟߌߞߊߙ ߣߊߛߏߛ ߛߏ ߞߣߐ߫

ߙߏ߯ߘߍߛ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߘߐ

ߌߛߑߞߊ߲ߘߊߙߌߦߊ߫ ߕߊߜߟߊ

ߞߟߎߛߦߎߡ

ߛߙߍߘߍ ߡߍ߲ ߠߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߣߍ߲ ߞߌߢߍ߫ ߞߏߡߞߓߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߌߛߑߞߊ߲ߘߊߙߌߦߊ߫ ߕߊߜߟߊ ߕߘߍ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߟߌ ߘߐ߫.

ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߦߋߞߏߓߊ ߟߎ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ "thaumata" ߜߙߍ߬ߞߌ߬ ߞߊ߲߫ ߘߏ߫ (Θαύματα) ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ "ߡߊߝߣߍߣߌ߲ ߝߋ߲߫ ߠߎ߬ ߘߌ߫". ߒ߬ߞߊ߬ ߸ ߛߙߍߘߍ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߓߌ߬ ߸ ߏ߬ ߟߘߊߣߍ߲߫ ߕߍߡߊ ߥߛߎ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߍ߫ ߓߊߟߏ ߘߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬. ߞߋߟߋ߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߓߊߟߏ ߘߐ߫ ߤߊߟߌ߬ ߓߌ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߌߙߌ߲ߓߏ߲ ߘߌ߫ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ .

ߞߌߢߍ߫ ߦߋߞߏߓߊ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߞߊ߬ߞߎߘߊߞߎߘߊ [ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬ߕߋ߬ߘߊ ߕߣߐ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߣߊߘߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ߬ ߓߐߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߓߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߐߛߎ߲ ߧߋ߫ ߛߎߥߍߦߌߛߌߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߟߌ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫ ߓߌߙߑߣߊ߯ߙߑߘ ߝ߭ߌ߯ߓߑߙ ߁߉߉߉ ߟߊ߫، ߏ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߘߋ߬ߕߋ߬ߘߊ ߕߣߐ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߕߐ߯ ߡߍ߲ ߞߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ: ߞߌߢߍ߫ ߞߊ߬ߞߎߘߊߞߎߘߊ ߘߟߊߞߊߟߌ ߘߋ߬ߕߋ߬ߘߊ (New Open World Corporation). ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬ߕߋ߬ߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫ ߞߏߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߕߐ߬ߣߐ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߛߟߋߞߋ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߠߊ߫ ߓߟߏߘߏ߲ߢߐ߲߯ߓߟߏ ߞߣߐߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߢߣߊߕߊߟߌ߫ ߞߍ߫ ߞߌߢߍ߫ ߦߋߞߏߓߊ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߞߊ߬ߞߎߘߊߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫. ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߘߋ߬ߕߋ߬ߘߊ ߏ߬ ߡߙߌߦߊ ߡߊ߬ ߸ ߢߣߊߕߊߟߌ ߕߍ߫ ߞߍߟߊ ߝߋ߲߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߸ ߝߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߠߊ߫ ߛߌ߲ߘߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߂߀߀߀ ߢߍ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߧߋ߫ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߢߣߊߕߊߟߌ ߢߍ߫.

ߕߊ߯ߖ ߡߤߊߟ
ߘߎߢߊ߫ ߦߋߞߏߓߊ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߞߎߘߊߞߎߘߊ ߟߎ߬
ߦߋߞߏ ߊ߬ ߟߐ߬ ߦߙߐ ߊ߬ ߟߐ߬ ߕߎߡߊ
ߛ߭ߌߣ ߖߌ߲߬ߓߊ ߛ߭ߌߣ ߂߀߄ ߌ. ߢ
ߓߋߕߙߊ߫ ߎߙߑߘߎߣߌ߲߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߈߲ ߠߊ߫ ߌ. ߢ
ߞߎ߲߬ߞߊ߬ߓߊ߮ ߌߛߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߘߐ ߓߟߋߖ߭ߟߌ߫ ߁߉߃߀
ߡߊߗߌ߫ ߔߌߗߐ߫ ߔߋ߯ߙߏ߫ ߁߄߄߀
ߞߟߎߛߦߎߡ ߌߕߊߟߌ߫ ߈߀
ߛ߭ߌߖߋߣ ߋߕߑߖ߭ߊ߫ ߡߍߞߑߛߌߞ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߀߲
ߕߊ߯ߖ ߡߤߊߟ ߍ߲ߘ ߁߆߃߂
ߛ߭ߌߣ ߖߌ߲߬ߓߊr

ߞߌߙߌ߲ߓߏ߲ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߎߢߊ ߞߓߊߞߏߓߊ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߞߘߐߞߘߐ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߲߬ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬.

ߘߎߢߊ ߦߋߞߏߓߊ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߜߛߊ߬ߕߌ ߖߊ߯ߓߟߞߊ ߘߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߞߓߊߞߏߡߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬ (ߞߎߟߎ߲߫ ߞߎߘߊ ߣߌ߫ ߛߎߥߦߌߛ ߣߎߘߍߙߑߛ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲ߓߊ ߦߋ߫ ߖ߭ߌߦߎ߯ߙߌߞ߭ ߟߋ߬

- ߊߡߊ߯ߖ߭ߎߣߌ߲߫ ߓߊ : ߔߋ߯ߙߏ߫ ߣߌ߫ ߞߐߟߐ߲ߓߌ߫ ߣߌ߫ ߓߙߋߖ߭ߌߟߌ߬ ߟߎ߫ ߘߐ߫

- ߤߊ߯ߟߐ߲ߖߌ߫ ߓߊ ߖߌߘߏ߯ߘߎ߮: ߝ߭ߕߌߣߊ߯ߡ ߞߣߐ߫

- ߌߖߎߥߊߖ߭ߎ߫ ߛߎߙߎ߲ߘߎ : ߓߙߋߖ߭ߌߟߌ߬ ߞߣߐ߫

- ߖߌߖߏ߫ : ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߏߙߋ߫

- ߞߡߏ߬ߘߏ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߛߊ߲ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ : ߍ߲ߘߏߣߛߌ߫

ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߘߐߜߍ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7