ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߞߋߕߊ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search
ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߞߋߕߊ߬
Mamadi Keïta.jpg
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߞߋߕߊ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ1933 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ 1985 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ ߘߌߦߊߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߗߋߘߊߕߌ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊߗ߭ߋߣߍߝ߭ ߖߊ߯ߓߘߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߞߋߕߊ߬ (߁߉߃߃ - ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߁߉߈߅) ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߛߓߍߘߊ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߝߟߐ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߞߎ߲߬ߝߟߐ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߞߋߕߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߁߉߃߃ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߔߊ߬ߙߌ߬߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫. ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߜߍ߲߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߁߉߆߁ ߠߊ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߝߏߘߋߦߊ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߗ߭ߋߣߍߝ߭ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߠߊ ߖߌ߬ߣߍ߬߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߕߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߣߴߊ߬ ߡߐ߰ߓߊ ߘߌ߫.

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߡߊ߬ߘߎ߮[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߞߋߕߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߋߞߎ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߊ߲ߘߙߋ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߡߊ߬ߞߍ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߘߐ߫. ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߍ߯ߦߊ ߞߙߎߞߊ ߡߙߌߘߐߦߊߟߌ ߘߍ߬ߘߊ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߌ߫. ߁߉߇߁ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߍ߯ߦߊ ߞߙߎߞߊ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊߓߏ߬ߙߌ߬ߓߊ߮ ߘߍ߬ߘߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ ߞߘߐ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߦߏ߫ ߓߐ߬ߟߐ߲߬ߞߊ ߟߏ߬ߝߏ߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߬. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߖߊߟߏ߫ ߕߋ߬ߟߌ߬ ߘߊߘߐߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߓߎߊߙߏ߫ ߘߊ߮ ߞߣߐ߫ ߞߐ߲ߞߐ ߟߊ߫ ߁߉߇߇ ߕߙߊߓߊ ߟߊ߫. ߁߉߇߂ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߛߓߍߘߊ ߓߟߏߡߊߙߊ߲ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰߸ ߊ߬ ߟߞߊߘߌ߫ ߘߊ߫ ߛߍ߬ߘߏ߲߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߌߛߑߡߊߍߟ ߕߎ߬ߙߋ ߝߍ߬߸ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߊ߬ ߡߊߟߐ߲ ߡߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߘߌ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߞߙߎߞߊ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߜߙߊ߬ ߉߲ ߠߋ߬ ߟߋ߬ ߛߋ߲߭ߝߍ߬ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߞߌߣߌ߲ߓߟߏ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬. ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߲߭ߛߌ߬ߣߍ߬ ߓߌߦߊߝ߭ߏߜ߭ߌ߫ ߞߍ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߛߊ߲߫ ߞߎߘߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫. ߌߛߑߡߊߍߟ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߘߌ߬ ߞߋߕߊ߬ ߞߍ߫ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫. ߊ߬ ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߛߋ߰ߘߎ߬ ߞߋߕߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲ ߘߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫. ߁߉߇߄ ߛߋߕߐ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ߟߊ߲߬ߘߌ߬ߦߊ ߜߊ߬ߙߊ ߘߐ߫ ߘߊ߯ߙߑߛߊ߬ߟߊ߯ߡ߸ ߕߊ߲ߖ߭ߊߣߌ߫, ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊߙߑߛߋߟߏ߫ ߘߏ߭ ߛߊ߲ߕߐߛ (ߝߑߙߋߟߌߡߏ = FRELIMO) ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ ߘߌ߫. ߁߉߈߀ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߡ.ߟ.ߛ.ߟ.ߟ.ߟ ߟߊ߫ ߟߌ߬ߟߌ߰ߟߌ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߟߌ ߟߊ߬ߘߍ ߘߐ߫ ߓߍߟߑߜ߭ߙߊߘ߸ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߘߍ߬ߘߊ߬ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߠߊ߫ ߛߊ߲߭ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߘߍ߬ߘߊ߫ ߘߍ߲ߓߊߟߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ. ߁߉߈߂ ߣߍߣߍߓߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߸ ߟߐ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߰ ߙߓߊ߫߸ ߡߊ߬ߙߐߞߎ߬. ߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߛ.ߞ.ߟ.ߟ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߍ߰ ߛߓߊߣߊ߲ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߛߊߓߎ߬ߟߊ߲ߞߊ߫ ߁߉߈߃ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߊ߫. ߁߉߈߃ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߡ.ߟ.ߛ.ߟ.ߟ.ߟ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߟߌ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ ߘߌ߫. ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߣߐ߬ߞߟߊߡߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߃ ߡߊ߬ ߁߉߈߄ ߠߊ߫. ߁߉߈߅ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߖߘߊ߬ ߕߙߊߥߟߋ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊ߬ߛߏ߲߬ ߡߊߝߘߏ߬ߣߍ߲ ߛߋ߲߭ߝߍ߬.