ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߟߍ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߓߟߏߕߍ߯ߟߌ߫ ߞߟߍ ߥߟߴߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߟߍ (ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߊ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߘߐ߫ ߞߏ߫ « The Civil War » /ðə ˈsɪvəl wɔɹ/, ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ «ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߟߍ» ߘߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫) ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߟߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߈߆߁ ߣߌ߫ ߁߈߆߅ ߕߍ߫ ߣߴߊ߬ ߛߏ߲ߛߙߏߡߊ߫ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߙߎߝߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ («ߘߍ߭» ߥߟߊ߫ «ߞߐ߬ߘߎ߮»)߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߰ߝߊ߲ ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߰ߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߍߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߊߓߑߙߤߊߡ ߟߌ߲ߞߏߟ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߙߎߝߊߢߐ߲߮ ߠߎ߬ («ߞߙߎߝߊߢߐ߲߯ߦߊ» ߥߟߊ߫ «ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߟߎ߫»߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߢߍߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߖߋߝߊ߯ߛߐ߲߫ ߘߊ߬ߝ߭ߌߛ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ߝߊ߲ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߁߁ ߠߎ߫ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫.

ߓߟߏߕߍ߯ߟߌ߫ ߞߟߍ
civil war
ߞߊ߲߬ߕߐ߮War Between the States, War of Northern Aggression ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߯ ߛߎߘߎ߲Civil War ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐSouthern United States, Northern United States ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬Second American Civil War ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐ߫ ߕߎߡߊ߁߂ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ 1861 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ߉ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ 1865 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬Union, Confederate States ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߎ߲߭ ߠߎ߬slavery in the United States ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߞߎ߲߭1860 United States presidential election, secession of the Southern United States, Battle of Fort Sumter, President Lincoln's 75,000 Volunteers ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߐߝߟߌEmancipation Proclamation, Ten percent plan, Thirteenth Amendment to the United States Constitution, Reconstruction Era ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߊ߫military history of the United States ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Has contributing factorFugitive Slave Act of 1850, Kansas–Nebraska Act, Dred Scott v. Sandford, John Brown's raid on Harpers Ferry, 1860 Democratic National Convention ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߘߍ߭ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ «ߖߐ߲߬ߧߊ» ߓߟߏߞߊߟߌߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߐߕߏ߲ߢߐ߲߮ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߓߟߏߡߐ߯ߦߟߊ߫ ߟߏ߯ߟߎ ߟߎ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߍߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߓߑߙߤߊߡ ߟߌ߲ߞߐߟ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ߠߞߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߓߟߏ߫. ߓߟߏߡߐ߯ߦߊ ߜߏߡߊ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߌ߲ߞߐߟ ߢߍ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߴߊ߬ ߘߊߓߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߎ߰ߞߟߏ ߓߍ߯ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲߬ ߞߐߘߍ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߛߎߘߊ߲ߣߍ߲ ߁߈߆߀ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߢߣߊߕߊߟߌ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߫ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߟߏߕߍ߯ߟߌ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߌ߲ߞߐߟ ߖߘߍ߬ߝߊ߲ ߡߴߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߘߊ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߎߣߎ߲߬. ߛߍ߬ߘߏ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߁߂ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߁߈߆߁ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߙߎߝߊߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߞߍ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߍ߭ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߫ ߡߊߞߍߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߝߐߙߕ ߛߐߡߑߕߊ߬߸ ߗߊ߯ߙߑߟߌߛߑߕߐ߲߫ ߖߌߘߏ߯ߟߋ߲ ߘߐ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߊߙߏߟߌߣ߸ ߞߏ߫ ߓߊߏ߬ ߞߐ߬ߘߎ߰ߝߊ߲ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ߞߊ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߓߊ߰ߓߊ߰ߟߌ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫.

ߟߌ߲ߞߐߟ ߞߵߏ߬ ߖߋ߬ߓߌ ߞߍ߫ ߓߐ߲ߖߘߍߘߐ߫ ߣߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߟߐ߭ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߏ߲ߕߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߓߟߏߡߐ߯ߦߟߊ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߓߟߏߕߍ߯ߟߌ ߘߌ߫. ߞߍ߬ߟߍ ߘߊߡߌߣߊ ߛߊ߲߬ ߝߟߐ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߘߍ߭ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߓߟߏߕߍ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߐߕߏ߲ ߡߙߊ߬ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߕߍ߰ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߌߞߊ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߢߍ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߮ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߘߏ߲ ߞߊ߲߬. ߁߉߆߂ ߟߊ߫߸ ߞߟߊߓߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߛ߭ߌߟߐ߫ ߣߌ߫ ߊ߲ߕߌߍ߲ߕߊߡ ߠߎ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߐ߬ߣߐ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߊ߲߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߘߝߐ ߘߐ߫. ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߙߏߓߊߙߕ ߌ. ߟߌ߫ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝ߭ߌߙߑߗ߭ߣߌ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߡߙߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߣߴߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߙߎߝߊߢߐ߲߮ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߥߛߊ߫ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ߫ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߘߍ߭ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߘߐ߫߸ ߒ߬ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߗߌߙߏ߲ߠߌ߲ ߡߊ߬ ߜ߭ߍߕߌߛߑߓߐߙߜ߭ ߞߟߊߓߍ߲ ߘߐ߫ ߁߈߆߃ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߢߍ߫ ߘߌ߫ ߘߍ߭ ߡߊ߬ ߞߟߍ߬ߦߊ ߘߐ߫. ߝ߭ߌߞߛߑߓߎߙߜ߭ ߣߌ߫ ߤߎߘߑߛߐ߲߬ ߘߊ߲ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߡߌ߬ߘߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߎߟߌߛߋ߫ ߜ߭ߑߙߊ߲ߕ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߡߛߌߛߔߌ߫ ߡߌ߬ߘߊ ߞߎ߲߬ߝߊ߰ ߘߍ߭ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫. ߜ߭ߑߙߊ߲ߕ ߞߊ߬ ߎߛߎߙ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߐ߲߬ ߞߟߊߓߍ߲ ߠߋ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߌ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߁߈߆߄ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߏ߬ ߞߘߊߡߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߙߌߗߑߡߐ߲ߘ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߠߊ߫ ߝ߭ߌ߬ߙߑߖߌߣߌ߬ߦߊ߫߸ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߙߎߝߊߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߫. ߘߍ߭ ߞߟߍ߬ߕߌ߰ ߥߟߌߦߊ߲ߡ ߛߊ߯ߙߑߡߊ߲ߣ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߊߕߊߟߊ߲ߕߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߗ߭ߋߐߙߑߗ߭ߌ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߊ߯ߡߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߞߐ߰ߖߌ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߌߐߙߑߖߌߦߊ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߥߊ߬ߦߊ߫ (ߘߐߕߌߢߍ߫). ߞߙߎߝߊߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߢߍߞߐߣߐ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߐ߬ߞߊ߬ߖߍ߲ ߘߌ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߰ ߟߌ߫ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ ߟߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߞߐߝߍ߬ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߜ߭ߑߙߊ߲ߕ ߡߊ߬ ߊߔߏߡߊߕߐߞߛ߸ ߁߈߆߅ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߉ ߡߊ߬.

ߞߍ߬ߟߍ ߣߌ߲߬ ߓߣߐ߬ߓߊ߰ߕߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߆߂߀,߀߀߀ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߃߆߀,߀߀߀ ߦߋ߫ ߞߐ߬ߘߎ߰ߞߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߂߆߀,߀߀߀ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ߞߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߢߊ߬ߝߐ߬ߟߌ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫, ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߞߟߍ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߡߐ߰ߝߊ߮ ߥߙߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲߬ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߛߌ߰ ߓߌ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߘߋ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߡߍ߲ ߟߐ߬ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߓߊ߰ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߊߡߍߙߞߌߞߊ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߡߐ߰ ߆߀,߀߀߀ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߙߌߡߋ߫ ߞߟߍ ߟߊߢߐ߲߯ߡߊ ߘߐ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߐ߲߬ ߘߴߊ߬ ߢߍ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߦߏ߫ ߛߋߒߞߏߟߦߊ ߕߍߘߏ߲ߠߌ߲ ߣߊ߲ߔߏߟߌߦߏ߲߫ ߞߟߍ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߞߍ߬ߟߍ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߟߐ߬ߞߎ߬ ߖߏߣߊ ߛߊߓߎ ߘߌ߫߸ ߝߊ߲ߓߏ߲ߦߊߟߌ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ ߠߊ߫߸ ߡߍ߲ ߟߐ߬ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߡߊ߬߸ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߟߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߘߊ߲߭ߛߌ߰ ߓߟߏߡߐ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߘߍ߭ ߘߊߘߐߓߍ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߙߎߝߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬. ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߞߐߝߟߌ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߫߸ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߘߐ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߤߊ߲߯ ߓߌ߬ ߏ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲ ߣߴߊ߬ ߢߍ߬ߣߍ߲ ߓߏ߲߬ߓߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߊߡߍߙߞߌߞߊ ߟߎ߬ ߛߣߐ߬ߡߍ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߞߎ߲߭ ߣߴߊ߬ ߛߊߓߎ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎߡߘߊ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌߣߍ߲: ߓߟߏߕߍ߯ߟߌ߫ ߞߟߍ ߛߏ߯ߙߏߟߌ ߣߌ߫ ߓߟߏߡߐ߯ߦߊ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߣߐ߫.

ߊߓߑߙߤߊߡ ߟߍ߲ߞߐߟ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߡߊߞ ߞߑߟߋߟߊ߲߫ ߡߊ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߌ߲߬ߘߊ ߊߕߍߕߊߡ߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߏ߬ ߞߊ߬ ߞߟߊߓߍ߲߫ ߜߍߟߍ߲ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߞߙߎߝߊߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߇ ߡߊ߬.


ߓߟߏߕߍ߯ߟߌ߫ ߞߟߍ (ߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߟߍ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬) ߞߵߊ߬ ߟߌߟߌ߲ ߠߊߖߌ߰ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߔߙߐߔߙߐ߫. ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߣߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߣߊ߬ߦߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߠߋ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߊ߬ߝߏ ߜߘߌ ߛߌ߰ ߕߎߡߊ ߟߊ߫. ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ߫ ߞߟߍ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߐ߲ߝߐ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߙߎߝߊߢߐ߲߯ߦߊ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߛߋ߲ ߡߊ߬߸ ߛߌ߰ߞߊ߲߬ ߕߛߐߞߘߐ߫ (ߛߓߍ߫ ߞߎ߲ߞߎߘߎ߲) ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ߢߍ߬ ߕߏߟߌ ߣߌ߫ ߓߐߟߌ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߊ߲ߞߡߍߡߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫ ߞߴߊ߬ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߍ߫. ߏ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߴߛߋ߫ ߞߊ߬ ߣߌߛߐ߲ߞߐ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߭ ߞߣߐߡߐ߮ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߍ߭ ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߌ߲߬ߧߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߜߘߌߛߌߓߊ߮ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߕߊ߲ߣߌ߬ߛߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߡߍ߲ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߛߋ߫ ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߙߐߕߐ߫ ߘߐ߫߸ ߦߊ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߟߊߘߍ߰ ߟߊ߫ ߡߊߕߌ߯ߟߊ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߁߇߈߇ ߟߊ߫߸ ߞߙߎߝߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߘߎ߰ߝߊ߬ߓߊߟߌߦߊ ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߕߟߋ߬ߟߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫ ߓߐߕߏ߲߫ ߝߍ߫ ߥߦߐ ߘߏ߫ ߛߋ߲߬ߝߍ߫ ߝ߭ߌߙߑߖߌߣߌߦߊ߫ ߣߌ߫ ߡߙߋߟߊ߲ߘ ߟߎ߫ ߕߍ߫.

ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߡߊߞߟߌ߫ ߘߊ߫ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߠߊߓߘߍ߬ߦߊ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߏ߬ ߟߋ ߝߌ߬ߛߦߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊߞߎ߲߫ ߠߊߓߐ߫ ߜߊ߲ߛߊ߲ ߞߊ߲߬߸ ߡߍ߲ ߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߌ߰ߞߊ߲߬ ߞߎߘߊ߫ ߟߋ߬ ߛߓߍ߫߸ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߴߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߘߌ߫. ߞߏ߬ߣߴߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߦߊ߬ߣߌ߲߫ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߏ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߕߍ߫߸ ߝߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߕߊ߲ߣߌ߬ߛߊ߬ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߫ ߘߐ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߡߊ߬ߞߏ ߓߌ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߌ߰ߞߊ߲߬ ߞߎߘߊ ߏ߬ ߟߊߘߏ߲߬ߞߏ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߓߍ߯ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߥߟߊߞߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߙߎߝߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߕߊ ߝߣߊ߫߸ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߭ (ߞߙߎߝߊߢߐ߲߯ߦߊ) ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊߘߍ߰ߣߍ߲ (ߞߊ߬ߝߏ߬ ߞߙߎߝߊߣߍ߲) ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߟߢߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊߓߌ߬ߟߊ߫ ߟߢߊ߬ߟߌ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߓߍ߲߬ߡߓߊ߬ߟߌ߬ߦߊ߫ ߛߌ߯ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߞߙߍߞߙߍߦߟߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߊ߬ߝߏ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊߟߊ߲ߘߌߦߊ ߓߐߞߊ߬ߕߍ߬ߘߍ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߙߊ߬ߓߌ߬ ߞߏ߬ߖߎ߮ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߞߙߎߝߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߡߊ߬. ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߘߊߕߎ߲߯ ߓߟߏߡߐ߯ߦߊ ߘߊߓߌߟߊߟߌ ߟߊ߫ ߔߋߎ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊߞߢߊ ߟߊ߫ ߊ߬ߡߍߙߌߞߌ߬ ߛߎ߰ߘߋ߲ ߓߍ߯ ߢߍ߫߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߘߍ߭ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫߸ ߏ߬ ߘߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߛߌߣߍ߲߬ ߞߊ߬ߝߏ ߓߍ߯ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߦߋ߫ ߛߋ߫ - ߓߟߏߡߐ߯ߦߊ ߘߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߴߊ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߞߢߊ߫ ߘߍ߭ ߞߣߐߟߊ ߘߐ߫.

ߒ߬ߓߊ߬ ߜߟߍ߬ߦߊ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߓߟߏߡߐ߯ߦߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߊߓߌߟߊߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߦߊ߬ߟߌ ߘߴߏ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߞߎߘߊ߫ ߘߏ߲߬ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߘߍ߭ ߞߣߐ߫. ߡߌߛߎߙߌ߫ ߣߊ߬ ߕߍߕߊ߯ߡߊ ߏ߬ ߞߍ߫ ߟߊ ߁߈߂߀ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߓߟߏߡߐ߯ߦߊ ߟߊߘߤߊ߬ ߊ߬ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬. ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߡߌߛߎߙߌ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߤߘߌ ߏ߬ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ : ߊ߬ ߢߊ߫ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬ ߸ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߌߛߎߙߌ߫ ߡߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߓߟߏߡߐ߯ߦߟߊߦߊ ߏ߬ ߞߊ߲߬߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߜߘߍ߫ ߥߊ߬ߟߏ߲߬ ߡߛߊߛ߭ߎߛߍߕ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲߯ߣ ߘߌ߫, ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߦߊ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߫. ߞߵߊ߬ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬߸ ߢߐ߲߮ߝߊ߯ߡߎ߲ ߞߊ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ ߘߊ߲߭ ߘߏ߫ ߟߊ߫ (ߞߛߊߞߊ߫ ߃߀° ߃߀ߴ «36° 30′» ߛߊ߲ߜߊ߲ߣߍ߲) ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߘߐߛߌ߰ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߛߎ߫-ߎ߯-ߛߎ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߘߊ߲߭ ߏ߬ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߓߟߏߡߐ߯ߦߟߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊߓߌߟߊߟߌߟߊ ߘߌ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߋ߬ ߘߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߞߐߞߊ߲߬ ߞߐ߬ߘߎ߰ߝߊ߲ ߝߍ߬.

ߢߐ߲߯ߝߊ߯ߡߎ߲ ߏ߬ ߞߊ߬ ߝߙߎ߬ߞߎ߬ߝߙߎߞߎ ߡߟߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߁߈߅߄ ߠߊ߫ ߞߊ߲ߛߊߛ-ߣߋߓߙߊߛߑߞߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߓߟߏ߫ (ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߛߊߛ ߣߌ߫ ߣߋߓߙߊߛߑߞߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߴߊ߬ ߘߐߞߕߌ߫ ߟߊ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߓߟߏߡߐ߯ߦߟߊ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊߟߊ ߘߌ߫)߸ ߓߟߏߡߐ߯ߦߊ ߟߊߜߎ߬ߝߎ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߞߴߏ߬ ߟߋ ߡߊ߲ߘߴߊ߬ߟߎ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ߠߞߊ߫ ߞߙߎߞߊ (parti républicain) ߛߌ߲ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߬ߟߍ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬.

ߝߏߘߏ߲ߢߐ߲߯ߠߊ ߛߊߓߎ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 Scale icon green

ߞߣߐߘߐ ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߤߊߞߟߌߣߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߥߛߊ߬ ߟߊ߫. (߂߀߂߀ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ).

ߌ ߦߴߊ߬ ߞߣߐߘߐ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߟߌ߫ ߞߏߟߌߞߏߟߌ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߊߘߐߖߊߥߏ ߞߴߊ߬ ߞߊ߲߬ (en) ߘߐ߫.

ߘߊߓߌߟߊߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߘߍ߲߬ߞߏ߬ߡߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߲ߝߊ߲ߠߌ߲߸ ߛߌߢߍߛ ߞߐ߭ ߞߣߐ߫߸ ߞߊ߲ߛߊߛ߸ ߁߈߅߈ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫.

ߤߏߥߊ߯ߙߘ ߖ߭ߍ߲ߣ ߞߵߊ߬ ߝߴߊ߬ ߟߴߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߟߊ߬ߞߊ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߖߊ߯ߙߋߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߲߬ߖߊ߲߬ߠߌ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߦߊ߬ߣߌ߲߫ ߟߌ߲ߞߐߟ ߞߍߕߐ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߘߊ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍ߬ߦߊ߬ߓߟߏߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߞߐ߬ߘߎ߮ ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߖߐ߲߬ߧߊ ߘߊߓߌߟߊߟߌ ߟߋ߬ ߡߊߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߫ ߞߣߐ߫ (ߤߊߞߍ߫ ߟߊߘߤߊ߬ߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߕߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߢߍ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫) ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߟߏߡߐ߯ߦߊ ߘߊߓߌ߬ߟߊ߬߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߐߖߊ߬ߥߏ ߝߣߊ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫. ߛߋ߲߬ߘߐ߬ ߓߟߏߟߊߓߊ߯ߙߊ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߓߘߊ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߊߘߌߡߊ߲ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߝߣߊ߫. ߞߐ߬ߘߎ߮ ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߡߙߎ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߞߣߐߟߊ ߛߎ߯ߝߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߲ߞߋ ߘߏ߫ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߦߋ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐ߫. ߟߌ߲ߞߐߟ ߞߊ߬ ߛߐ߲߬ߞߐ߬ ߟߊ߬ߞߊ߲ߘߊ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߜߍߓߏ߲ ߠߊߞߊ߲ߘߊߟߌ ߢߊߦߌ߬ߘߊ߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߕߐ߬ߣߐ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬. ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߟߋ߬ ߞߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߛߌ߲߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߝߊ߲߬ߝߍ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߐ߬ߓߐ߬ ߝߟߐ (ߞߐߙߐ߲ߘߌ߸ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߛߋ) ߟߎ߬ ߟߊߝߏ߬ߦߌ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߟߊߕߏ߰ߝߏ߬ ߘߊ߫ ߋߙߐߔߎߞߦߊ ߓߐߞߊ߬ߕߍ߬ߘߍ ߣߌ߫ ߡߙߌߘߐ߫ ߝߘߏ߬ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߥߙߏ߬ߘߎ߰ߞߊ ߝߊ߲߬ߓߊ (ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߐߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫)߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߤߊߞߟߌߣߊ߲ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߟߎ߬ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߬߸ ߞߐ߬ߘߎ߰ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߬ߕߊ ߡߊ߬. ߞߍߢߐ߲߯ߞߊ߲ߞߏ ߖߐ߬ߘߐ ߥߊ߬ߙߊ߫ ߘߊ߫. ߊߟߍߞߛߌ ߕߏߞߋߝ߭ߌߟ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߤߊߡߌ߲ ߝߐ߫ ߞߴߏ߬ ߘߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߓߍ߯ߦߊ ߡߴߊߡߍߙߌߞߌ߬ (߁߈߃߆) ߟߊ߫. ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊߜߎ߬ߝߎ߲߬ߠߌ߲ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߢߟߊ߫ ߁߈߃߂ ߟߊ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߛߊ߲߭ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߛߊ߫߸ ߞߙߎߝߊ ߞߎ߲߬ߜߙߊ (ߡߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߐ߬ߘߎ߰ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߜߎ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߘߌ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫) ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߘߊ (ߘߎߥߊߢߍ) ߤߊߞߍ߫ ߞߎߘߊ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߊߙߏߟߌߣ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߞߴߏ߬ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ߟߋ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬.

ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߣߌ߲߬ ߢߊߦߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߦߊ߬ߣߌ߲߫ ߞߏ ߛߎ߯-ߎ߯-ߛߎ߫ ߞߍ߫ ߕߐ߫߸ ߞߴߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߬ߓߐ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߕߐ߬ߣߐ ߣߌ߫ ߦߊ߲ߞߍߛ ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߙߎߝߊߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߟߎ߫ ߕߍ߫. ߓߟߏߡߐ߯ߦߟߊ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߟߎ߫ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߘߍ߭ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߞߎ߲߬ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߓߊߖߎߡߊ ߕߘߍ߬ ߕߍ߫ ߓߟߏߡߐ߯ߦߊ߫ ߞߏ ߘߴߊ߬ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫. ߖ߭ߍ߲ߣ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߝߐ߫ ߛߌ߬ߣߊ ߘߏ߫ ߢߊߦߌ߬ߘߊ߬ ߁߉߈߀ ߠߊ߫߸ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߘߝߐߟߌ ߟߎ߬ ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ߫߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߡߊߞߕߌ߫ ߟߊ߫߫ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߘߟߊߘߍ߰ (ߟߊߢߐ߲߮ߡߊ߬).

ߟߌ߲ߞߐߟ ߟߊ߫ ߢߣߊߕߊߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎߡߘߊ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌߣߍ߲: ߊߡߍߙߌߞߍ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߢߣߊߕߊߟߌ ߁߈߆߀ ߟߊ߫.

ߕߍߕߍ߮ ߣߌ߲߬ ߕߴߊ߬ ߓߐߖߎ ߛߎߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߓߊߞߍ߫ (߂߀߂߀ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ). ߁߈߆߀ ߣߍߣߍߓߊ ߟߊ߫߸ ߙߋߔߎ߳ߓߛߌߞߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߊߓߑߙߤߊߡ ߟߌ߲ߞߐߟ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲߫ %߃߉.߈ ߠߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߘߟߊߘߍ߯ߟߌ (ߛߎߥߊ߲ߘߌߟߊ߫ ߞߎ߲ߓߊ) ߝߊ߲߬ߓߊ߬ߦߊ ߘߐ߫߸ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ߫ ߁߈߀ ߘߌ߫ – ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߂߈ ߦߟߍ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߊ߲߬. ߥߙߏ߬ߘߎ߰ ߞߊߝߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߟߌ߲ߞߐߟ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏߕߍ߰ ߞߊ߬ ߞߙߎߝߊ߫ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߟߥߊߟߌ߫ ߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ߦߏ߫ ߞߟߍ߬ ߟߊ߬ߥߊ߲ߞߊ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߦߋ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏߘߐߓߍ߲߭ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߓߐ ߟߊ߫ ߘߍ߭ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߞߙߎߝߊߢߐ߲߯ ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬.

ߓߍ߲߬ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߘߏ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߎߘߊ ߝߊ߰ ߞߊ߲ ߡߊ߬ ߦߊ߬ߣߴߊ߬ ߟߊߛߌ߰ߟߌ ߢߍ߫߸ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߓߊ߰ߓߊ߰ߟߌ߬ ߛߓߍ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߕߎ߲߰ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߘߐߕߌߢߍ߫ ߘߊ߫ ߁߈߆߁ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߂߃ ߡߊ߬ ߓߊߟߑߕߌߡߐߙ.

ߞߙߎߝߊߢߐ߲߯ ߞߊߝߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߟߊߘߍ߰ ߘߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߊߙߏߟߌߣ߸ ߡߛߌߛߔߌ߫߸ ߝߑߟߏߙߌߘ߸ ߊߟߊߓߡߊ߫߸ ߗ߭ߋߐߙߑߗ߭ߌ߫߸ ߟߎ߬ߌߖ߭ߌߦߊߣ߸ ߕߋߞߌߛߊߛ߸ ߝ߭ߌߙߑߗ߭ߣߌ߫߸ ߊߙߑߞߊ߲ߛߊߛ߸ ߕߣߍߛߋ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊߙߏߟߌߣ ߞߐ߬ߘߎ߮.

ߞߐ߬ߘߎ߮ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߘߊ (ߘߎߥߊߢߍ) ߤߊߞߍ ߡߞߊߣߌ߲߫ ߛߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߲ߓߏ߲߫ ߥߟߏߣߍ߲߫ ߞߎߘߊ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫. ߓߟߏߡߐ߯ߦߊ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߝߙߍ߬ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߘߌ߫ ߞߐ߬ߘߎ߰ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߙߏ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߛߊ߲߬ ߞߏ ߘߐ߫. ߞߊ߬ߝߏ߬ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߎ߰ߞߟߏ߬ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߟߎ߬ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫. ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߖߌ߰ ߟߊߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߊ߲߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߮ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߓߟߏߡߐ߯ߦߊ ߕߏ߫ ߞߏ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬. ߞߐ߬ߘߎ߮ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߕߍ߮ ߡߊ߬ ߖߐ߲߬ߧߊ߬ߞߏ ߛߘߊߟߊߟߌ ߓߍ߯ ߢߍ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߓߟߏߕߍ߯ߟߌ߫ ߞߟߍ ߓߌ߫ ߘߊ߫ ߞߍߟߌ ߡߊ߬.

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]