ߛߎ߬ߡߊ߬ߦߌߟߊ ߛߌ߬ߛߋ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search
ߛߎ߬ߡߊ߬ߦߌߟߊ ߛߌ߬ߛߋ
Soumaïla Cissé 2013 Portrait.jpg
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߛߎ߬ߡߊ߬ߦߌ߬ߟߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߛߌ߬ߛߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߂߀ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ 1949 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߕߎ߲ߓߎߞߑߕߎ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊQ3578313 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߙߎߞߊߡߊ߬ߟߌ ߓߍ߯ߦߊ ߢߌ߲߬ߧߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߛߎ߬ߡߊ߬ߦߌߟߊ ߛߌ߬ߛߋ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߀ ߁߉߄߉ ߟߊ߫ ߕߎ߲ߓߎߞߑߕߎ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߟߊ߫߸

ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫ ߁߉߉߃ ߣߌ߫ ߂߀߀߂ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߐߘߏ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߞߐ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߦߙߌߞߊ߫.

ߞߊ߲߬ߞߎߡߊ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߓߊ߲ߞߌ߲߫ ߘߊ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߀ ߁߉߄߉ ߟߊ߫ ߕߎ߲ߓߎߞߑߕߎ߫.

ߓߟߏߡߞߊߟߌ ߘߊߞߎ߲[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߦߊ߬ߟߌ ߞߋ߬ߥߎ߬ߣߍ߲߬ߞߋ߬ߥߎ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߬ߞߊ߯ߙߎ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߡߐ߲ߕߑߔߋߟߌߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߋ߬ߥߎ߬ߣߍ߲߬ߞߋ߬ߥߎ߬ߦߊ ߟߐ߲ߞߏ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߛߏ߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߥߊߟߌߘߊ߫ ߞߎ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ (ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߌ ߓߋ ߍߡ߸ ߔߋߛ߭ߌߣߋ߫ ߞߙߎ߸ ߕߐߡߑߛߐ߲߫ ߞߙߎ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߛߘߍ ߍ߯ߙ ߍ߲ߕߍߙ)߸ ߦߊ߬ߣߌ߲߫ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߁߉߈߄ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߖߛߋ߬ߘߊ߲ ߠߊߛߓߊ߬ߕߌ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫ (ߡ ߖ ߟ ߓ).

ߛߎ߬ߡߊ߬ߦߌߟߊ ߛߌ߬߬߬ߛߋ
ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߜߋ߬ߙߋ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߐ߲ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߓߍ߯ߦߊ ߢߌ߲߬ߢߊ߬ ߞߙߎߞߊ ߢߐ߲߯ߘߍߡߍ߲ ߣߌ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ (ߊߘߋߡߊ߫-ߔߊߛߗ߭) ߛߌ߲ߘߌ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߊߟߌߝߊ߫ ߎߡߊߙߎ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߙߋ߬ ߛߎߘߊ߲ߣߍ߲ ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߘߏ߫ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߊ߮ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊߕߌ߮ ߘߌ߫. ߊ߬ߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߁߉߉߃ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ ߞߏߕߌ߮ ߁߉߉߄ ߠߊ߫߸ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߏߕߌ߮ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫ ߁߉߉߇ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߞߏߕߌ߮߸ ߘߎ߰ߞߟߏ ߘߊߘߐߓߍ߲ߠߌ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏߞߣߐߟߊ ߟߎ߬ ߂߀߀߃ ߟߊ߫. ߊ߬ ߓߙߐߕߐ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߘߐ߫ ߂߀߀߂ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߓߟߏߘߐߓߍ߲ ߞߊ߲߬. ߊ߬ ߟߊߛߌ߰ ߘߊ߫ ߊߘߋߡߊ߫-ߔߊߛߗ߭ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߞߍߕߐ߫ ߦߋ߫ ߊߟߌߝߊ߫ ߎߡߊߙߎ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߙߋ߬ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߰ ߝߌߟߊߣߊ߲ߦߊ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߊ߬ߞߏ߬ ߝߟߐ ߘߐ߫߸ ߊߡߊߘߎ߬ ߕߎߡߊߣߌ߲߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߘߊ߬ߘߌ߬ ߕߊ߬ߞߏ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲ %߃߅ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߞߏ߫ ߊߟߌߝߊ߫ ߎߡߊߙߎ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߙߋ߬ ߓߘߴߊ߬ ߖߊ߲߬ߝߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߕߐ߲ߘߋ߲߫ ߞߙߎߞߊ ߊߘߋߡߊ߫-ߔߊߛߗ߭ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߣߌ߫ ߓߍ߯ߦߊ ߘߍ߭ ߜߘߌ ߛߌ߭ (ߞ ߓ ߘ) ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߊ߫ ߂߀߀߃ ߟߊ߫. ߛߎ߬ߡߊ߬ߦߌߟߊ ߛߌ߬ߛߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߘߊ߲߬ߞߊ߬ߞߏ ߘߍ߭ (ߊ ߕ ߡ ߛ ߛ = ߎ߳ߋߡߏߊ) ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߂߀߀߄ ߣߌ߫ ߂߀߁߇ ߕߍ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߂߀߁߃ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߰ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߊ߬ߞߏ߬ ߝߟߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߌߓߎߙߊߤߌߡ ߊߓߎߓߊߞߊߙ ߞߋߕߊ߬ ߟߋ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߢߐ߮ߠߊ ߕߊ߬ߞߏ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߗߌߙߏ߲ߠߌ߲ ߠߊߟߐ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ߫ ߛߓߍ ߟߎ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߓߊ߲ ߢߍ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ %߂߂,߄ ߠߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߐߝߟߌ߫ ߟߊߓߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊߓߎߙߊߤߌߡ ߊߓߎߓߊߞߊߙ ߞߋߕߊ߬ ߞߊ߬ %߇߇,߆ ߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߛߎ߬ߡߊ߬ߦߌߟߊ ߛߌ߬ߛߋ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߂߀߁߈ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ߫ ߘߐ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߁߂ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߰ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ %߁߇,߈ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߕߊ߬ߞߏ߬ ߝߟߐ ߞߐߝߟߌ߫ ߟߊߓߊ߲ ߘߐ߫߸ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߓߐߣߍ߲ ߌߓߎߙߊߤߌߡ ߊߓߎߓߊߞߊߙ ߞߋߕߊ߬ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߦߊ ߟߊ߫ ߞߊ߲ %߄߁,߇ ߘߌ߫. ߊ߬ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߓߐߣߍ߲ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߝߌ߲߬ߞߌ߲߬ߝߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߊ߬ߞߏ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߐ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫.ߞߐߘߏ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߙߏ߲ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߘߐ߫߸ ߛߎ߬ߡߊ߬ߦߌߟߊ ߛߌ߬ߛߋ ߞߊ߬ ߞߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߌߓߎߙߊߤߌߡ ߊߓߎߓߊߞߊߙ ߞߋߕߊ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߡߊߞߊ߬ߛߌ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߡߊߞߝߊߞߏ ߟߊ߫. ߊ߬ ߡߊ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ ߗߌߙߏ߲ߣߍ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߊ߬ ߘߊ߬ߘߌ߬ ߘߊ߫ ߕߊ߬ߞߏ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߲ %߃߂,߈ ߠߊ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߗߌߙߏ߲ߠߌ߲ ߡߊߞߕߌ߫ ߞߊ߲ ߞߍ߫ ߞߴߊ߬ ߡߊߞߝߊߣߍ߲ ߠߋ߬.