ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߡߎߤߊ߯ߡߎߘ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߡߎߤߊ߯ߡߎߘ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫

ߡߎߤߊ߯ߡߎߘ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߁߉ /߁߉߇߄ ߟߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߸ߊ߬ ߝߊ߬ ߓߍߟߍ߲ߞߍ߫ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫ ߸ߊ߬ ߣߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߘߎߊߣߌߡߊ߫ ߝߏߝߣߊ߫ ߲ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߊ߫ ߁߉߈߁ ߟߊ߫ ߸ߓߏ߲ ߁߀߲ ߞߐ߫ ߊ߬ ߓߐ ߘߊ߫ ߣߌ߫ ߜߍߦߋߟߋ߲ ߣߌ߫ ߛߐ߬ߟߐ ߘߌ߫﴿ ߛߔߋ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߝߎ߫ ﴾ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߸ߊ߬ ߞߊ߬ ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ߬ ߞߊߙߊ߲ ߞߍ߫ ߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߄ /߁߉߉߇ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߸ߊ߬ߟߎ߫ ߡߐ߰ ߇ ߦߋ߫ ߣߊߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߗߍ߬ ߃ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ ߄ .ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߘߎ ߞߍ߫ ߁߉߉߉ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߭ ߕߏ߫ ߛߊ߲߭ ߂߅ ߘߐ߫ ߸ ߝߘߎߡߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߦߴߊ߬ ߞߎ߲߬ ߞߏ߫ ߝߊߕߎߡߊߕߊ߬ ߞߎ߬ߙߋߞߊ߬ߡߊ߫ ،ߘߋ߲ ߃ ،ߗߍ߬ ߂ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ ߁ ߸

ߊ߬ ߓߐ߫ ߛߏ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߘߌߛߊ߲߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߓߊ߬ ߡߊ߲߬ߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߘߐ߫ ،ߞߟߎ߬ߞߙߐ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߊ߫ .

ߟߐ߲ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊߟߋߞߎ ߣߌ߫ ߝߛߊߖߣߊ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߊ ߣߌ߫ ߕߎߝߌ߲ߣߊߜ߭ߌ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ߬ߞߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߓߍߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߥߊ߬ߣߊ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߘߌ߫ ߸ߓߊ߯ߙߊ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߃ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߦߏ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߖߍ߯ߟߊߞߟߏߞߟߏ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߓߙߋ߬ߡߊ߬ߜߍ߬ ߛߣߍ ߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߲ߖߌߦߊ ߝߐ߰ߓߍ ߛߓߍߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߂߀߀߀ /߃߲ /߁߅ ߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߙߌߥߊ ߒ.ߝ.ߦ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߦߋߟߋ߲ ߖߍ߲ߛߍ߲ߘߊ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߸ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߂߅ /߂߀߁߈ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߝߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߓߘߊ߫ ߁߁߃ ߓߐ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫ .

ߒߞߏ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߙߌߥߊ ߘߍ߭[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߎߤߊ߯ߡߎߘ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫ ߦߋ߫ ߒ. ߝ. ߦ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ (ߒ ߲ߝ.ߦ) ߦߋ߫ ߘߍ߬ߞߙߎ ߟߋ߬ ߘߌ߫

ߒߝߦ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫

ߝߊ߲ߓߊ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ߫ ߛߊ߲ߞߊߙߋߓߎ߯ ߞߌ߲ߘߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߢߍ߫ ،ߦߏ :ߟߊ߬ߛߓߍ߬ߛߎ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߡߞߊ߬ߙߊ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߛߘߊߟߊߟߌ ߟߎ߬ ߒߞߏ ߢߍ߫،ߊ߬ ߣߌ߫ ... ߊ߬ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߒߞߏ߫ ߘߍߞߙߎ߫ ߘߌ߫ ߥߎߦߊ߲ߓߍ߲ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߟߏ߫ ߒߞߏ ߛߘߊߟߊߟߌ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߸ ߞߴߏ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߦߋߟߋ߲ ߞߎߡߊߛߏ ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊߙߏߟߊ߫ ߝߐ߰ߓߍ ߸ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߕߐ߯ ߞߏ߫(ߛߌ߲ߖߌߦߊ ߝߐ߰ߓߍ) ߸ ߛߊ߲߭ ߺ ߊ ߺ ߛߊ߲߬ ߒߝߦ ߘߌ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߕߌ߲ߞߌ߫ ߖߌ߮ ߞߍ߫ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߢߍ߫ ߸߂߀߁߇ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߕߌ߲ߞߌ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߞߐ߰ߦߌ߫ ߞߐ߬ߟߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߣߍߣߍߓߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ - - ߟߊ߫

ߒߝߦ ߖߍ߬ߘߍ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߞߟߏߡߊ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ߓߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߟߊ߫߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ߓߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ .

ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲߫ ߞߏ߫ ߓߊߘߏ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

[߁߂/߂߂, ߂߁:߃߇] ߡߤߊ߬ߡߎ߯ߘ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫: ߒߠߋ ߡߤߊ߬ߡߎ߯ߘ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߟߊߜߍߦߊ߫ ߝߟߐ ߕߊ߲߬: ߢߊߝߐߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߛߐ߲߬ ߑ ߒߠߋ ߦߴߊ߬ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߦߊߦߊ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߍߢߊ ߣߌ߲߬ ߠߊߝߟߐߓߊ߮ ߘߌ߫ ߥߟߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߊߝߊ߰ߡߎ߬ߟߌ ߓߊ߯ߙߊ ߦߴߌߘߐ߫ ߑ ߒߠߋ ߕߴߊ߬ ߝߊ߬ߡߎ߲߬ ߕߋ߲߬ ߤߊ߲߫߹ ߓߊߏ߬ ߒߠߋ ߞߊ߬ ߡߙߌߦߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߭ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߕߊ ߞߊ߬ ߞߘߐ߬ ߊ߬ߟߋ ߕߊ߫ ߘߌ߫ ߑ ߏ߬ ߞߐ߫ ߒ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊߝߊ߰ߡߎ߲߬ ߊ߬ߟߋ ߕߊ ߞߐߝߍ߬ ߑ ߊ߬ߟߋ ߞߍ ߟߊ߫߫ ߒߞߏ ߛߓߍߟߌ ߛߋߞߏߦߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߑ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߍߣߊ߬ ߟߥߊߟߋߦߊ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߲߭ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߲ ߦߙߌߥߊߟߊ߲ ߠߋ߬ ߥߟߴߊ߬ ߛߋߞߏߦߊ ߑ ߏ߬ ߡߊ߫ ߝߐ߫ ߑ ߛߓߍߟߌ ߛߋߞߏߦߊ ߣߌ߫ ߞߊ߲ ߣߴߊ߬ ߓߏ߬ߟߏ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߑ ߝߍ߬ߙߍ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߯ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߮ ߓߟߏ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ ߸ ߛߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߋ߲ ߢߊߦߋ߫ ߞߊ߬ ߢߊ߬ ߑ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߴߏ߬ ߦߋ߫ ߝߙߋߞߋ ߘߌ߫ ߑ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߵߊ߬ ߖߌ߰ ߛߊ߫ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߋ߲ ߘߐߦߙߌߥߊߟߊ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߎߡߊ ߓߍ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߏ߬ ߞߐ߫ ߛߟߊߕߌ߮ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߛߓߍߣߍ߲ ߡߍ߲߫ ߘߊ߫ ߞߴߏ߬ ߕߍ߫ ߟߊߒߡߊߕߊ ߘߌ߫ ߑ ߒߠߋ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߡߊ߫ ߝߊ߰ߡߎ߬ ߟߋ ߓߊ߬ ߑ ߒߠߋ ߡߴߊ߬ ߝߐ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߕߎߡߊ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߘߋ߬ ߑ ߒ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߬ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߱ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߟߊߓߊ߲߫ ߑ ߏ߬ ߞߐ߫ ߌߟߋ ߦߋ߫ ߞߍߢߊ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߑ ߓߊߟߌߞߎ߫ ߞߊߙߊ߲ ߞߊ߬ ߞߍߢߊ ߏ߬ ߟߋ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲߫ ߛߓߍ ߘߌ߫ ߑ ߏ߬ ߟߎ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߓߊߟߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ߬ ߹ ߊ߲ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߊ߲ ߢߊ ߕߘߎ߫ ߞߟߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߌߞߐ߫؟ [߁߂/߂߂, ߂߁:߄߁] ߡߤߊ߬ߡߎ߯ߘ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫: ߒߠߋ ߦߴߊ߬ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ ߠߊ߫ ߢߊߝߐߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߞߐ߫ ߥߎߦߊ ߞߐ߫ ߑ ߒ ߧߴߊ߬ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߛߓߍߢߊ ߓߍ߯ ߟߊ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߑ ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߎ߲߬ ߠߋ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߛߌߛߊ߲߬ [߁߂/߂߂, ߂߁:߅߁] ߡߤߊ߬ߡߎ߯ߘ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫: ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߊߘߊ߲ ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ ߛߓߍߢߊ ߖߙߎߡߎ߲ ߘߐ߫ ߑ ߒߠߋ ߡߙߌ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߝߊ߰ߡߎ߲߬ߠߌ߲߬ߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊߏ߬ ߑ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߟߓߊߟߏߟߊ߲ ߠߋ ߘߊߘߝߐߟߌ ߘߌ߫ ߑ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߲ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ߬ߓߏ߲ ߠߋ߬ ߛߓߍߕߊ ߘߌ߫ ߑ ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߊ߲ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߓߘߍ ߝߐߢߊ ߝߛߐ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߲ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߘߋ߲߬߹ ߒߠߋ ߛߊ߲ߞߊߙߋ ߛߍߥߊߞߏߓߊ ߟߋ߬ ߒߞߏ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߓߍ߯ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߟߊߘߏ߲߬ߠߌ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߞߣߐ߫ ߑ ߒߠߋ ߖߍ߬ߘߍ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߛߎ߮ ߏ߬ ߂߀߀߀ ߟߊߞߎ߲߬ ߞߝߊ߬ߟߋ߲ ߘߏ߫ ߞߣߐ߫ ߑ ߒ ߘߏ߲߬ ߧߋ߫ ߞߎߘߊ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߘߊߎ߫ ߑ ߒ߬ߞߊ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߝߐߢߊ߫ ߝߛߐ߬ߣߍ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߴߏ߬ ߘߐ߫ ߓߊߏ߬ ߝߐߢߊ ߝߛߐ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ [߁߂/߂߂, ߂߂:߀߂] ߡߤߊ߬ߡߎ߯ߘ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫: ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߟߊߒߡߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߕߊ߮ ߥߟߊ߫ ߕߊ߯ߟߌ ߣߌ߫ ߥߊ ߥߟߊ߫ ߥߊߟߌ ߘߌ߫ ߑ ߞߟߌߟߌ ߣߌ߫ ߥߟߋߟߌ ߑ ߝߛߐ߬ߣߍ߲ ߧߋ߫ ߦߏ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߴߟߋ ߥߟߊ߫ ߝߵߟߋ ߑ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߣߌ߫ ߓߟߍ߬ߘߎ߮ ߦߏ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߝߍ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߝߍߟߋ߲ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߛߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߝߍߓߊ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߝߍߟߋ߲ߓߊ ߥߟߊ߫ ߝߋߟߋ߲ߓߊ ߞߊ߲ߜߍߦߟߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߘߐ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߓߏ߲߬ߧߊ ߞߐߣߙߊ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߏ߲߬ߧߊ ߞߐߣߙߊ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߞߘߐ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ [߁߂/߂߂, ߂߂:߁߁] ߡߤߊ߬ߡߎ߯ߘ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫: ߡߍ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߒ ߞߣߐ߬ߘߐߝߟߌ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߊ߲ߛߊ ߓߐߛߐ߲ ߠߊ߫ ߑ ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߝߐ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߝߋ߲ ߡߌ߲ ߧߴߊ߬ߟߋ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߕߊ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߏߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬߹ ߊ߫߹ ߒߠߋ ߡߙߌ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߓߊ߯ ߘߐ߯ߦߊ߫ ߢߊ-ߊ-ߢߊ߫ ߡߐ߱ ߞߊ߬ߣߊ߫߶ߏ߶߶߶߶ߎ ߓߊ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߞߏߓߊ߫ ،ߓߊߏ߬ ߸ߞߏߓߊ߫ ߓߍ߯ ߕߍ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߊ߲ߛߊ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߝߏ߬ ،ߓߊߏ߬ ߑ ߊ߬ ߞߎߡߊߛߋ߲ ߧߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ ߛߥߊ߬ߓߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߠߊ ߟߋ߬ ߑ ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߧߋ߫ ߒߠߋ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߢߊߝߐߟߌ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ [߁߂/߂߂, ߂߂:߄߄] ߡߤߊ߬ߡߎ߯ߘ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫: ߝߢߐߕߍߒߞߣߐ ߕߴߛߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߝߎ߬ߟߋ߬ߝߍ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ ߞߊ߫ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߤߊߟߴߌ ߓߊ߯ ߡߌ߬ߛߌ ߝߊ߰ ߒ ߘߌ߫ ߥߊ߫ ߦߋ߫ ߑ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߜߏ߬ߟߏ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߡߘߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߥߊ ߞߛߐߞߛߐ߫߹ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ ߓߟߏߞߊ߫ ߞߊ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ߞߏ ߘߌ߫ ߑ ߏ߬ ߞߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ߬ ߉߀ ߛߌ߫ ߟߊߓߍ߲߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߟߐ߲ߠߌ߫ ߢߌߣߌ߲ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߑ ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߐ߱ ߕߍ߫ ߛߌߟߊ߫ ߞߎߘߊߓߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߏߛߐ߲߬ ߑ ߌߟߋ ߓߊ߯ ߝߊ߬ߣߌ߲߬ ߞߙߊߣߍ߲߫ ߓߙߐߕߐ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߝߍ߫ ߟߊߺߝߐ߫ ߘߊ߰ ߟߊ߬ߺߝߐ ߘߌ߫ ߑ ߓߊߏ߬ ߝߏ߫ ߌ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߲ߛߓߍߣߍ߲ ߠߊ߫ ߑ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߛߓߍߕߊ ߓߍ߯ ߛߓߍ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߍߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬ ߑ ߣߴߌ ߓߊ߲߫ ߘߴߏ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߑ ߐ߬ߤߐ߲߫ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߛߓߍ߫ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߲ߜߍ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߝߐߡߊ߫ ߝߛߐ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߑ ߒߞߏ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߝߣߊ߫ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߴߏ߬ ߢߐ߲߮ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߢߊ߬ ߛߌߟߊ ߘߌ߫ ߓߊߘߌ߬؟ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߣߴߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߓߍ߯ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߝߐߛߎ߲߫ ߞߍ߲ߘߍ ߟߎ߬ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߡߊ߬ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߛߓߍߕߊ ߘߌ ߑ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߛߐ߲߬ ߌ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߝߛߐ߬ߟߋ߲ ߛߓߍߓߊߟߌߦߊ ߡߊ߬ ߑ ߏ߬ ߘߐ߫ ߒߞߏ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߛߓߍߕߊ ߓߍ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߕߍߕߍ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߑ ߞߊ߬ ߒߞߏߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲߫ ߝߐߕߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߛߍ߯ߛߍ߯ߕߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߘߊߎ߫

ߞߟߊ߬ߘߏ߲ߛߏ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߮ ߡߎߤߊ߯ߡߎߘ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫ ߞߊ߲߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߬ߟߌߝߟߊ߫ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߟߌ߬ߟߊ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫:

ߡߎߤߊ߯ߡߎߘ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫.

ߖߐ߲߫ ߠߋ߬ ߛߟߊߕߌ߯ ߓߘߍ ؟،

ߡߎߤߊ߯ߡߎߘ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫

ߡߎߤߊ߯ߡߎߘ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߁߉ /߁߉߇߄ ߟߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߸ߊ߬ ߝߊ߬ ߓߍߟߍ߲ߞߍ߫ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫ ߸ߊ߬ ߣߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߘߎߊߣߌߡߊ߫ ߝߏߝߣߊ߫ ߲ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߊ߫ ߁߉߈߁ ߟߊ߫ ߸ߓߏ߲ ߁߀߲ ߞߐ߫ ߊ߬ ߓߐ ߘߊ߫ ߣߌ߫ ߜߍߦߋߟߋ߲ ߣߌ߫ ߛߐ߬ߟߐ ߘߌ߫﴿ ߛߔߋ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߝߎ߫ ﴾ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߸ߊ߬ ߞߊ߬ ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ߬ ߞߊߙߊ߲ ߞߍ߫ ߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߛߌ߬ߣߌ߲߬ߟߏ߲ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߄ /߁߉߉߇ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߸ߊ߬ߟߎ߫ ߡߐ߰ ߇ ߦߋ߫ ߣߊߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߗߍ߬ ߃ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ ߄ .ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߘߎ ߞߍ߫ ߁߉߉߉ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߭ ߕߏ߫ ߛߊ߲߭ ߂߅ ߘߐ߫ ߸ ߝߘߎߡߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߦߴߊ߬ ߞߎ߲߬ ߞߏ߫ ߝߊߕߎߡߊߕߊ߬ ߞߎ߬ߙߋߞߊ߬ߡߊ߫ ،ߘߋ߲ ߃ ،ߗߍ߬ ߂ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ ߁ ߸

ߊ߬ ߓߐ߫ ߛߏ :

ߊ߬ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߘߌߛߊ߲߫ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߓߊ߬ ߡߊ߲߬ߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߘߐ߫ ،ߞߟߎ߬ߞߙߐ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߊ߫ .

ߟߐ߲ߠߌ߲ :

ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊߟߋߞߎ ߣߌ߫ ߝߛߊߖߣߊ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߊ ߣߌ߫ ߕߎߝߌ߲ߣߊߜ߭ߌ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ߬ߞߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߓߍߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߥߊ߬ߣߊ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߘߌ߫ ߸ߓߊ߯ߙߊ ߖߐ߲ߓߐ߲ ߃ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߦߏ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߖߍ߯ߟߊߞߟߏߞߟߏ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߓߙߋ߬ߡߊ߬ߜߍ߬ ߛߣߍ ߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߲ߖߌߦߊ ߝߐ߰ߓߍ ߛߓߍߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߂߀߀߀ /߃߲ /߁߅ ߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߙߌߥߊ ߒ.ߝ.ߦ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߦߋߟߋ߲ ߖߍ߲ߛߍ߲ߘߊ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߸ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߂߅ /߂߀߁߈ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߝߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߓߘߊ߫ ߁߁߃ ߓߐ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫ .

ߒߞߏ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߙߌߥߊ ߘߍ߭

ߡߎߤߊ߯ߡߎߘ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫ ߦߋ߫ ߒ. ߝ. ߦ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ (ߒ ߲ߝ.ߦ) ߦߋ߫ ߘߍ߬ߞߙߎ ߟߋ߬ ߘߌ߫

ߒߝߦ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫

ߝߊ߲ߓߊ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ߫ ߛߊ߲ߞߊߙߋߓߎ߯ ߞߌ߲ߘߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߒߞߏ ߢߍ߫ ،ߦߏ :ߟߊ߬ߛߓߍ߬ߛߎ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߡߞߊ߬ߙߊ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߛߘߊߟߊߟߌ ߟߎ߬ ߒߞߏ ߢߍ߫،ߊ߬ ߣߌ߫ ... ߊ߬ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߒߞߏ߫ ߘߍߞߙߎ߫ ߘߌ߫ ߥߎߦߊ߲ߓߍ߲ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߟߏ߫ ߒߞߏ ߛߘߊߟߊߟߌ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߸ ߞߴߏ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߦߋߟߋ߲ ߞߎߡߊߛߏ ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊߙߏߟߊ߫ ߝߐ߰ߓߍ ߸ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߕߐ߯ ߞߏ߫(ߛߌ߲ߖߌߦߊ ߝߐ߰ߓߍ) ߸ ߛߊ߲߭ ߺ ߊ ߺ ߛߊ߲߬ ߒߝߦ ߘߌ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߕߌ߲ߞߌ߫ ߖߌ߮ ߞߍ߫ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߢߍ߫ ߸߂߀߁߇ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߕߌ߲ߞߌ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߞߐ߰ߦߌ߫ ߞߐ߬ߟߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߣߍߣߍߓߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ - - ߟߊ߫

ߒߝߦ ߖߍ߬ߘߍ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߞߟߏߡߊ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ߓߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߟߊ߫߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ߓߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ .

ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲߫ ߞߏ߫ ߓߊߘߏ

ߊߡߊ߬ߘߎ߫ ߛߎ߬ߞߊ߬ߣߍ߫

ߒߞߏ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲߫ ߛߓߍߟߌ:

[߁߂/߂߂, ߂߁:߃߇] ߡߤߊ߬ߡߎ߯ߘ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫: ߒߠߋ ߡߤߊ߬ߡߎ߯ߘ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߟߊߜߍߦߊ߫ ߝߟߐ ߕߊ߲߬: ߢߊߝߐߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߛߐ߲߬ ߑ ߒߠߋ ߦߴߊ߬ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߦߊߦߊ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߍߢߊ ߣߌ߲߬ ߠߊߝߟߐߓߊ߮ ߘߌ߫ ߥߟߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߊߝߊ߰ߡߎ߬ߟߌ ߓߊ߯ߙߊ ߦߴߌߘߐ߫ ߑ ߒߠߋ ߕߴߊ߬ ߝߊ߬ߡߎ߲߬ ߕߋ߲߬ ߤߊ߲߫߹ ߓߊߏ߬ ߒߠߋ ߞߊ߬ ߡߙߌߦߊ ߣߌ߲߬ ߝߍ߭ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߕߊ ߞߊ߬ ߞߘߐ߬ ߊ߬ߟߋ ߕߊ߫ ߘߌ߫ ߑ ߏ߬ ߞߐ߫ ߒ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊߝߊ߰ߡߎ߲߬ ߊ߬ߟߋ ߕߊ ߞߐߝߍ߬ ߑ ߊ߬ߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߞߵߊ߬ ߕߊ ߢߍߥߟߊ ߡߊߦߌߘߊ߬ ߒߠߋ ߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߒ ߞߵߊ߬ ߘߐߘߌߦߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߊ߬ ߞߎ߲߭ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߏ߲ ߓߊߏ߬ ߑ ߊ߬ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߦߴߊ߬ ߞߍ ߟߊ߫߫ ߒߞߏ ߛߓߍߟߌ ߛߋߞߏߦߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߑ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߍߣߊ߬ ߟߥߊߟߋߦߊ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߲߭ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߲ ߦߙߌߥߊߟߊ߲ ߠߋ߬ ߥߟߴߊ߬ ߛߋߞߏߦߊ ߑ ߏ߬ ߡߊ߫ ߝߐ߫ ߑ ߛߓߍߟߌ ߛߋߞߏߦߊ ߣߌ߫ ߞߊ߲ ߣߴߊ߬ ߓߏ߬ߟߏ߲ ߠߎ߬ ߞߎߡߊ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߑ ߝߍ߬ߙߍ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߯ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߮ ߓߟߏ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ ߸ ߛߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߋ߲ ߢߊߦߋ߫ ߞߊ߬ ߢߊ߬ ߑ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߴߏ߬ ߦߋ߫ ߝߙߋߞߋ ߘߌ߫ ߑ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߵߊ߬ ߖߌ߰ ߛߊ߫ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߋ߲ ߘߐߦߙߌߥߊߟߊ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߎߡߊ ߓߍ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߏ߬ ߞߐ߫ ߛߟߊߕߌ߮ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߛߓߍߣߍ߲ ߡߍ߲߫ ߘߊ߫ ߞߴߏ߬ ߕߍ߫ ߟߊߒߡߊߕߊ ߘߌ߫ ߑ ߒߠߋ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߡߊ߫ ߝߊ߰ߡߎ߬ ߟߋ ߓߊ߬ ߑ ߒߠߋ ߡߴߊ߬ ߝߐ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߕߎߡߊ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߘߋ߬ ߑ ߒ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߬ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߱ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߟߊߓߊ߲߫ ߑ ߏ߬ ߞߐ߫ ߌߟߋ ߦߋ߫ ߞߍߢߊ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߑ ߓߊߟߌߞߎ߫ ߞߊߙߊ߲ ߞߊ߬ ߞߍߢߊ ߏ߬ ߟߋ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲߫ ߛߓߍ ߘߌ߫ ߑ ߏ߬ ߟߎ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߓߊߟߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ߬ ߹ ߊ߲ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߊ߲ ߢߊ ߕߘߎ߫ ߞߟߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߌߞߐ߫؟ [߁߂/߂߂, ߂߁:߄߁] ߡߤߊ߬ߡߎ߯ߘ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫: ߒߠߋ ߦߴߊ߬ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ ߠߊ߫ ߢߊߝߐߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߞߐ߫ ߥߎߦߊ ߞߐ߫ ߑ ߒ ߧߴߊ߬ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߛߓߍߢߊ ߓߍ߯ ߟߊ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߑ ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߎ߲߬ ߠߋ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߛߌߛߊ߲߬ [߁߂/߂߂, ߂߁:߅߁] ߡߤߊ߬ߡߎ߯ߘ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫: ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߊߘߊ߲ ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ ߛߓߍߢߊ ߖߙߎߡߎ߲ ߘߐ߫ ߑ ߒߠߋ ߡߙߌ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߝߊ߰ߡߎ߲߬ߠߌ߲߬ߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊߏ߬ ߑ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߟߓߊߟߏߟߊ߲ ߠߋ ߘߊߘߝߐߟߌ ߘߌ߫ ߑ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߲ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ߬ߓߏ߲ ߠߋ߬ ߛߓߍߕߊ ߘߌ߫ ߑ ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߊ߲ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߓߘߍ ߝߐߢߊ ߝߛߐ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߲ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߘߋ߲߬߹ ߒߠߋ ߛߊ߲ߞߊߙߋ ߛߍߥߊߞߏߓߊ ߟߋ߬ ߒߞߏ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߓߍ߯ ߞߎ

ߡߊߘߋ߲ ߟߊߘߏ߲߬ߠߌ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߞߣߐ߫ ߑ ߒߠߋ ߖߍ߬ߘߍ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߛߎ߮ ߏ߬ ߂߀߀߀ ߟߊߞߎ߲߬ ߞߝߊ߬ߟߋ߲ ߘߏ߫ ߞߣߐ߫ ߑ ߒ ߘߏ߲߬ ߧߋ߫ ߞߎߘߊ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߘߊߎ߫ ߑ ߒ߬ߞߊ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߝߐߢߊ߫ ߝߛߐ߬ߣߍ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߴߏ߬ ߘߐ߫ ߓߊߏ߬ ߝߐߢߊ ߝߛߐ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ [߁߂/߂߂, ߂߂:߀߂] ߡߤߊ߬ߡߎ߯ߘ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫: ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߟߊߒߡߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߕߊ߮ ߥߟߊ߫ ߕߊ߯ߟߌ ߣߌ߫ ߥߊ ߥߟߊ߫ ߥߊߟߌ ߘߌ߫ ߑ ߞߟߌߟߌ ߣߌ߫ ߥߟߋߟߌ ߑ ߝߛߐ߬ߣߍ߲ ߧߋ߫ ߦߏ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߴߟߋ ߥߟߊ߫ ߝߵߟߋ ߑ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߣߌ߫ ߓߟߍ߬ߘߎ߮ ߦߏ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߝߍ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߝߍߟߋ߲ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߛߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߝߍߓߊ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߝߍߟߋ߲ߓߊ ߥߟߊ߫ ߝߋߟߋ߲ߓߊ ߞߊ߲ߜߍߦߟߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߘߐ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߓߏ߲߬ߧߊ ߞߐߣߙߊ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߏ߲߬ߧߊ ߞߐߣߙߊ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߞߘߐ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ [߁߂/߂߂, ߂߂:߁߁] ߡߤߊ߬ߡߎ߯ߘ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫: ߡߍ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߒ ߞߣߐ߬ߘߐߝߟߌ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߊ߲ߛߊ ߓߐߛߐ߲ ߠߊ߫ ߑ ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߝߐ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߝߋ߲ ߡߌ߲ ߧߴߊ߬ߟߋ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߕߊ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߏߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬߹ ߊ߫߹ ߒߠߋ ߡߙߌ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߓߊ߯ ߘߐ߯ߦߊ߫ ߢߊ-ߊ-ߢߊ߫ ߡߐ߱ ߞߊ߬ߣߊ߫߶ߏ߶߶߶߶ߎ ߓߊ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߞߏߓߊ߫ ،ߓߊߏ߬ ߸ߞߏߓߊ߫ ߓߍ߯ ߕߍ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߊ߲ߛߊ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߝߏ߬ ،ߓߊߏ߬ ߑ ߊ߬ ߞߎߡߊߛߋ߲ ߧߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ ߛߥߊ߬ߓߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߠߊ ߟߋ߬ ߑ ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߧߋ߫ ߒߠߋ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߢߊߝߐߟߌ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ [߁߂/߂߂, ߂߂:߄߄] ߡߤߊ߬ߡߎ߯ߘ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫: ߝߢߐߕߍߒߞߣߐ ߕߴߛߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߝߎ߬ߟߋ߬ߝߍ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫ ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ ߞߊ߫ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߤߊߟߴߌ ߓߊ߯ ߡߌ߬ߛߌ ߝߊ߰ ߒ ߘߌ߫ ߥߊ߫ ߦߋ߫ ߑ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߜߏ߬ߟߏ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߡߘߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߥߊ ߞߛߐߞߛߐ߫߹ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߞߊߙߊ߲ ߓߟߏߞߊ߫ ߞߊ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ߞߏ ߘߌ߫ ߑ ߏ߬ ߞߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ߬ ߉߀ ߛߌ߫ ߟߊߓߍ߲߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߟߐ߲ߠߌ߫ ߢߌߣߌ߲ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߑ ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߐ߱ ߕߍ߫ ߛߌߟߊ߫ ߞߎߘߊߓߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߏߛߐ߲߬ ߑ ߌߟߋ ߓߊ߯ ߝߊ߬ߣߌ߲߬ ߞߙߊߣߍ߲߫ ߓߙߐߕߐ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߝߍ߫ ߟߊߺߝߐ߫ ߘߊ߰ ߟߊ߬ߺߝߐ ߘߌ߫ ߑ ߓߊߏ߬ ߝߏ߫ ߌ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߒߞߏ ߟߊ߫߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߲ߛߓߍߣߍ߲ ߠߊ߫ ߑ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߛߓߍߕߊ ߓߍ߯ ߛߓߍ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߍߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬ ߑ ߣߴߌ ߓߊ߲߫ ߘߴߏ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߑ ߐ߬ߤߐ߲߫ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߛߓߍ߫ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߲ߜߍ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߝߐߡߊ߫ ߝߛߐ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߑ ߒߞߏ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߝߣߊ߫ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߴߏ߬ ߢߐ߲߮ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߢߊ߬ ߛߌߟߊ ߘߌ߫ ߓߊߘߌ߬؟ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߣߴߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߓߍ߯ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߝߐߛߎ߲߫ ߞߍ߲ߘߍ ߟߎ߬ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߡߊ߬ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߛߓߍߕߊ ߘߌ ߑ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߛߐ߲߬ ߌ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߝߛߐ߬ߟߋ߲ ߛߓߍߓߊߟߌߦߊ ߡߊ߬ ߑ ߏ߬ ߘߐ߫ ߒߞߏ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߛߓߍߕߊ ߓߍ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߕߍߕߍ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߑ ߞߊ߬ ߒߞߏߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲߫ ߝߐߕߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߛߍ߯ߛߍ߯ߕߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߘߊߎ߫.